23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 9:43 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:43

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 408) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 534 zo dňa 27. januára 2021 pridelila tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný, a po druhé odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 143 zo dňa 27. januára 2021. Gestorský výbor odporúča o jedinom bode vyplývajúcom zo spoločnej správy hlasovať samostatne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu, k danému vládnemu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Spoločná správa o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 144 z 27. januára 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 9:43 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:47

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, ja by som chcel len pár slovami uviesť, teda tak ako už aj pán minister to naznačil, ten pozmeňovací návrh, ktorý teda už bol prijatý a spomenutý v spoločnej správe, čo teda bolo jeho akoby dôvodom a čo vlastne pomôže a ako konkrétne pomôže podnikateľom, a teda ľuďom v našej krajine v týchto ťažkých časoch.
Čiže tento návrh sa dotýka ustanovenia zákona § 57, sa dotýka ustanovenia § 57 zákona teda č. 563/2009 Z. z., ktorý upravuje možnosť odkladu platenia dane, alebo teda platenie dane v splátkach. Aktuálne znenie, teda ktoré teraz meníme, je pre... sa v priebehu pandemickej situácie ukázalo ako príliš rigidné, lebo zákon obmedzuje možnosti Finančnej správy vyhovieť aktuálnym žiadostiam daňovníkov, ako to teda bolo doteraz.
Podľa doterajšej platnej úpravy musí daňový subjekt, ak žiada o možnosť zaplatenia nedoplatku, ktorý je vyšší ako 3-tisíc euro, v splátkach, musí ponúknuť záložné právo alebo iný spôsob zabezpečenia tohto nedoplatku podľa Občianskeho zákonníka. Musíme si však uvedomiť, že v súčasnosti mnohí žiadatelia nie sú schopní takúto zábezpeku Finančnej správe poskytnúť, pretože reálne buď teda nemajú majetok, ktorý by bol na túto formu ručenia vhodný, prípadne teda už majú svoj majetok zaručený iným veriteľom, najčastejšie bankou.
Napriek tomu teda, že tieto daňové subjekty majú úprimnú snahu riešiť svoj nedoplatok voči štátu, rigidne nastavené pravidlá im túto možnosť prakticky znemožňujú. Daňové subjekty potom nemajú inú možnosť, než uzavrieť neformálne dohodu so správcom dane a svoj nedoplatok hradiť mimo režimu ustanovenia za, ustanovenia § 57. Ak sa teda takto dohodnú, to však vedie k tomu, že ich nedoplatok na dani je úročený sadzbou 15 % per annum a ich dlhy voči štátu neúmerne narastajú. V prípade, ak daňový subjekt má povolený odklad platenia, alebo teda splátky podľa § 57, úrok z omeškania je 3 % ročne.
Takže toto všetko sú dôvody, prečo to meníme, lebo teda aktuálne, aktuálne znenie následne spôsobuje problémy aj pri poskytovaní finančných prostriedkov z programu Prvá pomoc, ktorý je v gescii ministerstva sociálnych vecí. Žiadateľ, či už živnostník, alebo zamestnávateľ, môže o Prvú pomoc žiadať len vtedy, ak má uhradené nedoplatky na daniach. Samozrejme, táto podmienka je splnená aj tým, ak má žiadateľ povolené zaplatenie nedoplatkov v splátkach, čo teda vlastne podľa aktuálneho znenia bolo veľmi, veľmi ťažké. Dokazuje to aj, že Finančná správa aktuálne eviduje asi iba 600 žiadostí o povolenie odkladu platenia alebo splátky na dani príjmov, čo teda jasne neodráža ťažkú realitu z dneška.
Čiže ak teda prijmeme navrhované znenie, bude inštitút odkladu platenia dane a povolenia úhrady v splátkach zachovaný, zásadná zmena spočíva v tom, že po novom budú podmienky potrebné na splnenie definované pokynom Finančnej správy, ktorý, samozrejme, pre transparentnosť bude zverejnený dostatočne vopred na jej webových stránkach. Čo to prinesie? Finančná správa bude môcť pružne reagovať na aktuálny vývoj ekonomickej situácie a v prípade potreby bude buď uvoľňovať, alebo sprísňovať podmienky, ktoré bude potrebné splniť, aby teda bolo, žiadosti o odklad mohlo byť vyhovené. Prípadná následná úprava bude s dodatočným predstihom vždy oznámená. Samozrejme, teraz ide o to, aby Finančná správa mohla zľahčiť, aby, aby sa mohli ľudia dostať ku odkladu, odkladu splátok, alebo teda ku splátkam daňových povinností.
Ďalší bonus, ak teda prijmeme aktuálny, aktuálny návrh, je, že teda bude zjednotená správna prax štátnych orgánov, keďže napríklad Sociálna poisťovňa mala rovnakú podmienku upravenú interným riadiacim aktom a koncom vlaňajšieho roka od tejto podmienky sama upustila, takže prijatím navrhovaného znenia zaistíme rovnaký postup v rámci Sociálnej poisťovne a orgánov Finančnej správy.
Kolegynky, kolegovia, dovolím si vás z tohto miesta poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 9:47 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:53

Jaromír Šíbl
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladenie zákona so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/63 EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.
Návrhom zákona sa predovšetkým upravuje spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávania úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo na vzdelávacie účely. Takisto vzdelávanie sa dopĺňa o praktickú prípravu s následným vykonaním záverečnej skúšky. Súčasne sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností, ktoré vyplývajú z uvedenej smernice.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 9:53 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:54

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 445 z 25. novembra 2020 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla, Vojtecha Tótha a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.

Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 211 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 76 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť s pripomienkou. Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu poslancov vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 89 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať príslušných ustanovení zákona rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 9:54 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:58

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, novelou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti sa upravuje zákon v oblasti použitia zvierat na vedecké účely. V podstate sa jedná o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63 EÚ v oblasti ochrany zvierat na vedecké účely. K uvedenému zákonu mám pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorý odôvodňujem nasledovne.
Navrhujem, navrhujem vypustiť čl. I v tomto zákone, pretože v súčasnosti na Slovensku je registrovaných 637 farmových chovov z voľne žijúcich zvierat vrátane chovu bažantov, zajacov, divých kačíc, ale aj chovu pštrosov. Zvieratá chované vo farmovom chove sa pova... považ... sú považované za hospodárske zvieratá a vzťahujú sa na nich podmienky registrácie, identifikácie, evidencie, ako aj podmienky uvádzania mäsa z farmového chovu na trh. Cieľom návrhu je ponechať v platnosti doterajšie znenie zákona, ktoré umožňuje chovať všetku voľne žijúcu zver vo farmovom chove, a nie iba raticovú zver.
Ďalšie body, v ktorých navrhujem zmenu, sú body, ktoré sú, majú charakter technickoleg... legislatívnotechnickej úpravy až na bod 7 a 10, kde navrhujem upraviť ustanovenia, aby bolo možné veterinárnym opatrením nariadiť obmedzenie chovu zvierat alebo držanie zvieraťa, alebo zákaz chovu zvieraťa, alebo držanie zvieraťa v prípade nedodržania veterinárnych požiadaviek podľa § 3 zákona, a to nielen v prípade hospodárskych zvierat, ale aj spoločenských zvierat. Zároveň sa z dôvodu jednoznačnosti precizuje ustanovenie, aby bolo jasné, že veterinárnym opatrením je možné nariadiť obmedzenie alebo zákaz chovu alebo držania aj jedného zvieraťa. Teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla, Vojtecha Tótha a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282).
V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I v bode 2 v § 22 ods. 5 písm. g) sa odkaz 106d nad slovom „spôsobom“ nahrádza odkazom 106.
3. V čl. I v bode 4 nadpis § 37a znie: „Získanie odbornej spôsobilosti“.
4. V čl. I v bode 4 v § 37a ods. 1 sa slová „a praktickú prípravu a vykonať záverečnú skúšku podľa osobitného predpisu 125 )“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu 125b) a praktickú prípravu“.
5. V čl. 1 v bode 4 v § 37a ods. 5 sa slovo „vydá“ nahrádza slovom „vydáva“.
6. V čl. I bode 4 v § 37a poznámke pod čiarou k odkazu 125d sa slová „199/2019“ nahrádzajú slovami „289/2020“.
7. V čl. I sa za doterajší bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
14. V § 48 ods. 8 sa slová „chovu hospodárskych zvierat alebo zákaz chovu hospodárskych zvierat“ nahrádzajú slovami „chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa alebo zákaz chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa,“. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V bode 8 v čl. I bode 14 v § 48 ods. 10 sa za slová „podľa odseku 2“ vkladá slovo „pokutu“.
9. V Čl. I bode 16 v § 50 ods. 2 písm. q) až w) sa odkazy 152d až 152h nahrádzajú odkazmi 152aa až 152ae.
Poznámky pod čiarou k odkazom 152aa až a152ae znejú:
„152aa) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. 152ab) § 28 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. § 14 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
152ac) Príloha č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. 152ad) § 9 ods. 3, § 11 ods. 2, § 15 ods. 3 a § 31 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. 152ae) čl. 7 nariadenia rady (ES) 1099/2009 v platnom znení.“
10. V čl. I bod 18 znie:
„18. V § 51 ods. 3 sa slová „chovu hospodárskych zvierat alebo zakázať chov hospodárskych zvierat“ nahrádzajú slovami „chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa alebo zákaz chovu zvieraťa alebo držania zvieraťa,“.
V bode 11 čl. 1 v bode 20 sa slová „príloha č. 5a“ nahrádzajú slovami „príloha č. 6“, slová „Príloha č. 5a k zákonu č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov“ sa nahrádzajú slovami „Príloha č. 6 k zákonu č. 39/2007 Z. z.“ a vypúšťa sa slovo „SR“.
A nakoniec v čl. XII v bode 12 v čl. I sa za bod 20 vkladá nový bod 21, ktorý znie:
„21. Doterajší text Prílohy č.8 k zákonu č. 39/2007 Z. z. sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010).“
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 9:58 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:08

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Jaro, ja by som ťa len poprosil, tam si hovoril asi bod 10, si hovoril, že aj spoločenské zvieratá, ak rozhodne veterinárna správa. Ja by som chcel len vysvetliť, to znamená, že ak sused suseda niekde na dedine nahlási, že jeho pes je na reťazi a šteká, bude to riešiť veterinárna správa a môže dôjsť k pokute? Môže byť ten pes na reťazi, alebo nie? Lebo vieme, že na lazníckych osídleniach tie psy sú stále na retiazke, keby neboli, tak žiadni turisti a nikto tade neprejde, tak chcem vedieť len tento jeden konkrétny prípad, že ako ten zákon bude riešiť túto situáciu, a či nedôjde k nejakému zneužívaniu veterinárnej správy v susedských sporoch, ak toto bude tiež problém, že budú jeden druhého na seba udávať.
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 10:08 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:09

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Toto je dôležitá zmena, pretože práve v takýchto prípadoch, kedy veterinárny lekár alebo Štátna veterinárna a potravinová správa nemala dosah na neoprávnených množiteľov, tyranov a tak ďalej, bude môcť teraz z úradnej moci zasiahnuť a zakázať takýto chov.
Čo sa týka reťazí, to je iná téma, k tej sa pripravuje nejaká novela, tá bude predmetom, si myslím, najbližšej schôdze alebo najbližších schôdzí, ale určite to je dobré, keď konečne veterinárny lekár bude môcť zasahovať nie iba do chovu hospodárskych zvierat, ale aj neoprávnených, alebo nedôstojných chovov spoločenských zvierat, ale otázka udania, to asi je vecou skôr polície, ja si myslím, v spolupráci s veterinárnou správou.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 10:09 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Hlasovanie o tomto zákone určujem na dnes na 17.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 10:10 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Týmto návrhom zákona skupiny poslancov za SaS a OĽANO reagujeme na veľmi závažný problém, a to, že do vodárenských spoločností, ktoré vznikli v roku 1991 zákonom o podmienkach prevodu majetku štátu, kedy bol asi majetok štátu delimitovaný na obce a stali sa, stali sa majiteľmi týchto vodární obce v územnej pôsobnosti danej vodárenskej spoločnosti, tak dlhodobo sa do týchto vodární snažia dostať súkromníci. Avšak, bohužiaľ, nie za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb, alebo za účelom teda skvalitnenia tej vodovodnej siete, ale ukazuje sa, že väčšinou je to na, tá účelnosť, skôr paratizovania na, na vodovodnej službe.
Vzhľadom na to, že ide o kritickú infraštruktúru štátu vyjadrujeme týmto návrhom zákona presvedčenie, že tie majetkové účasti, ktoré sú vo vlastníctve subjektov verejnej moci, by aj mali nateraz ostať vo vlastníctve subjektov verejnej moci, a to až do momentu, kedy neprijmeme také, také opatrenia, také zákonné pravidlá, ktoré naozaj umožnia vstup investorov s jasnými rozvojovými plánmi, ktorí nebudú na tomto len paratizovať.
Takže v zákone navrhujeme, aby bola prevoditeľnosť akcií obcí a samosprávnych krajov obmedzená opäť len na iné obce a samosprávne kraje. To znamená, že nebude, nebudú môcť svoje majetkové účasti predať súkromným, súkromným majiteľom, teda súkromníkom. Znenie, ktoré ste si, predpokladám, pozreli minimálne v prvom čítaní, bude menené pozmeňujúcim návrhom, ktorý predstaví kolega.
Ešte by som rád povedal, že podľa nás ide o úplne ukážkový príklad verejného záujmu, lebo predsa len nikto sa nechceme dočkať toho, že otvoríme kohútik a voda nám raz nepotečie, lebo to tam niekto tuneloval a nestaral sa o tú vodovodnú sieť tak, ako mal.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 10:11 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:14

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 446 z 25. novembra 2020 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 283) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 212 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 59 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 77 z 25. februára (pozn. red.: správne „januára“) 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 90 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.1.2021 o 10:14 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video