25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.3.2021 o 14:44 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:34

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No, snažil som sa vám vysvetliť, že tým, že tá Rimavská Sobota je blízko k Poltáru, tak momentálne my tam nemáme žiadne ďalšie plány tak dlho, až Rimavská Sobota nebude naplnená aspoň z veľkej časti. To jednoducho súvisí aj s Poltárom.
Ale spomínali ste tie dopravné spojenia. To je, myslím si, že veľmi dobrý tip a ďakujem zaň, že ak už tí investori začnú fungovať v tej Rimavskej Sobote, tak bolo by dobré sa na toto pozrieť a možno podporiť aspoň vhodné spojenia. Že keď bude ranná zmena začínať o šiestej, tak aby o piatej odtiaľ vyrážal autobus a tak ďalej. Čiže na tomto sa, na tomto sa vieme, na toto sa vieme určite pozrieť.
Ale jedna vec, ktorá by vás možno mohla zaujímať, lebo hovoríte teda, že len nejaké čiastkové investície chýbajú. Tak ministerstvo hospodárstva ide vyhlásiť súťaž na dokončenie na zlepšenie situácie v niektorých priemyselných parkoch. Ideme dať výzvu. Máme na to 7 mil. eur a bavíme sa o investíciách tak 500-tisíc, 800-tisíc, približne tieto sumy. Keď naozaj tam chýba trafostanica, tam chýba cesta, tam možno vlečku by bolo dobré dotiahnuť, tak takéto práce vieme spraviť pomerne rýchlo. A chcem vás pekne poprosiť sa obrátiť, najlepšie písomne, listom, lebo viem, že ste aj pani primátorka zároveň, na štátneho tajomníka Karola Galeka, aby vás zahrnul do tejto výzvy. Tam opäť platí, že koľko žiadostí príde, tie zoradíme v spolupráci s kolegami z Útvaru hodnoty za peniaze do poradia od najlepšej po, od výzvy s najväčšou návratnosťou až po najmenšiu a usekneme to pri 7 miliónoch. No a ak to je takto, ako opisujete, tak si myslím, že by ste sa mohli dostať do tých prvých 7 mil. a potom aspoň takéto riešenie by sme vedeli poskytnúť.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 14:34 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:34

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže poďme na to. Pani kolegyňa, v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pripravilo návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Cieľom novely je zabezpečiť efektívne a transparentné čerpanie štátnych zdrojov určených na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov. Novela zákona tiež umožňuje štátnu efektívne a rýchlo... štátu efektívne a rýchlo reagovať na individuálne potreby regiónov. Hlavným cieľom tejto novely je úprava systému podpory najmenej rozvinutých okresov, ktorý je podľa aktuálneho platného znenia zákona dvojúrovňový.
V prvej fáze je najmenej rozvinutý okres vypracovaný, pardon, pre najmenej rozvinutý okres vypracovaný akčný plán najmenej rozvinutého okresu, ktorý predstavuje dokument opisujúci ekonomickú situáciu v okrese či odôvodnenie cieľov, nie konkrétne opatrenia na odstránenie napríklad ekonomickej nerovnosti v porovnaní s inými okresmi.
Na akčný plán nadväzuje druhý dokument, a to sú ročné priority, ktorý predstavuje realizáciu cieľov akčného plánu najmenej rozvinutého okresu. Oba dokumenty sú podľa platnej legislatívy platné až po schválení vládou. Návrhom zákona tieto dva dokumenty nahradí jeden, a to plán rozvoja, komplexný dokument, ktorý bude obsahovať plán konkrétnych aktivít na riešenie rozvojového plánu v regióne. Realizované aktivity budú po novele zákona možné presahovať aj hranice daného okresu, pokiaľ aktivita bude mať vplyv na riešenie problému v okrese, ktorému sa pomoc poskytuje. Plán rozvoja bude možné vytvoriť aj pre niekoľko okresov v podobe plánu rozvoja najmenej rozvinutého územia.
Novela zákona taktiež prihliada aj na potrebu aktualizácie kritérií na posudzovanie okresu ako najmenej rozvinutého okresu. Novela zákona prináša do rúk štátu pružnejšie poskytovanie pomoci, možnosť rýchlejšie reagovať na individuálne potreby okresov a odbúrava časovo náročný proces schvaľovania. Novela zákona tiež upravuje spôsob vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku, ktorý zabezpečí odborné a nestranné posúdenie žiadosti.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať dotáciu od 10- do 50-tisíc eur. Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja.
Podpora z európskych a štrukturálnych a investičných fondov bude regiónom k dispozícii aj v nasledujúcom programovom období v rokoch 2021 až 2027. MIRRI, skratka pre toto ministerstvo, pripravilo partnerskú dohodu na roky 2021 až 2027, ktorej negociácie s Európskou komisiou práve prebiehajú. Na uvedené nadväzuje príprava operačného programu Slovensko, z ktorého bude poskytnutá podpora z európskych fondov všetkým regiónom Slovenska. V súčasnosti MIRRI koordinuje prípravu integrovaných územných stratégií v samosprávnych krajoch, aby bola podpora z verejných zdrojov efektívna, cielená a aby boli financované kľúčové investície potrebné pre katalyzovanie rozvojového potenciálu v krajoch. MIRRI poskytuje expertnú podporu pri kreovaní partnerstiev a príprave projektov.
Kľúčovým predpokladom pre rozvoj v najmenej rozvinutých krajoch je kvalitná príprava projektov. Práve najmenej rozvinuté regióny často nemajú finančné ani odborné kapacity, aby si dokázali túto prípravu zabezpečiť vo vlastnej réžii. MIRRI finančne podporilo budovanie vlastných analytických kapacít v regiónoch a v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou prostredníctvom iniciatívy Európskej únie, tzv. Catching-up Regions, poskytuje v najmenej rozvinutých regiónoch odbornú pomoc, asistenciu a konzultácie pre prípravu kvalitných rozvojových projektov, ktoré pomôžu naštartovať rozvoj v dobiehajúcich regiónoch. Odborné kapacity v rámci tejto iniciatívy poskytujeme pre Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj.
Ak dovolíte, ešte by som dokončil krátku pasáž.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Iba kvôli vám, pán podpredseda. Nech sa páči.

Heger, Eduard, podpredseda vlády a minister financií SR
Ďakujem. Však možno nebude potrebná otázka.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ja sa snažím vyvažovať tú pochvalu pána Suju, tak teraz musím ustúpiť vám.
Nech sa páči.

Heger, Eduard, podpredseda vlády a minister financií SR
Ďakujem pekne.
Cieľom iniciatívy Catching-up Regions je realizovať pilotné riešenia vychádzajúce z potrieb území a s potenciálom širšieho uplatnenia. Projekty sú spravidla financované z tých štrukturálnych fondov a sú pripravované v rámci rôznych tematických oblastí. Ako príklad môžem uviesť komplexné projekty na skvalitňovanie stredného odborného školstva, podpora praxe na stredných školách prostredníctvom spolupráce s malými a strednými podnikmi, zlepšenie kvality života marginalizovaných rómskych komunít, vytváranie geoinformačných systémov a otvorených dát, pilotné riešenia integrovanej sociálnej a zdravotnej starostlivosti na Gemeri, zabezpečenie zásobovania vodou a odvádzanie odpadových vôd v obciach v okrese Snina, rozvíjanie turistického potenciálu prostredníctvom budovania cyklotrás v Poloninách či podpora rozvoja integrovaného dopravného systému.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 14:34 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:44

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Ak sa nám naozaj podarí toto všetko, čo ste prečítali, tak juh Slovenska, juhovýchod bude prekvitať, tak budem sa veľmi tešiť, že všetko toto, čo ste povedali, pretavíme do praxe a že vlastne to nerovnomerné rozdeľovanie financií pre menej rozvinuté regióny už pominulo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.3.2021 o 14:44 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:44

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja len doplním, tam to je najkľúčovejšia pasáž, lebo toto sú také, by som povedal, že podporné mechanizmy, ktoré musí urobiť štát, ale kľúčové je, aby sme naozaj pomohli ľuďom v tých regiónoch pripravovať práve tie projekty, pretože na tom Slovensko dlhé roky krvácalo a keď toto sa nám podarí kvalitne rozbehnúť, tak verím tomu, že sa dostaneme práve do toho stavu, ktorý ste aj vy spomenuli. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.3.2021 o 14:44 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:44

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Určite veľmi rád. Dokonca dal som vypracovať takú tabuľku, ešte ju teraz, som ju dostal, takže budem z nej aj hovoriť, ale cieľom je ju zverejniť, čiže nielen tu ju teraz povedať, lebo tých dát je tam naozaj veľa. Ale dal som vypracovať takú tabuľku, aby bolo úplne jasné, ktorú vakcínu, kedy, od ktorého výrobcu, aká technológia, aká účinnosť, aká bola cena, aby to bolo naozaj prehľadné na jednom mieste, koľko sme mali kvótu, koľko sme objednali, koľko sme dostali, na aké kvartály, koľko nám bolo prisľúbené, aby to bolo naozaj prehľadné a aby tam bolo aj jasne vidieť, že v ktorom momente sme mali koľko zakontrahovaných vakcín v celkovom objeme a na základe toho sa robili aj tie rozhodnutia. Takže toto je niečo, čo pripravujeme.
Ja vám viem dať k nahliadnutiu už teraz, keby ste chceli, do tej tabuľky, ktorú tu mám, ale ešte ju chcem trošku dočistiť, lebo mi tam chýba jeden stĺpec, aby tam bola tá akumulácia, aby sme videli v každom momente, koľko teda sme mali vakcín zakontrahovaných ako Slovensko a zároveň, aby to bolo v chronologickom poradí, lebo to tu momentálne nemám.
Chcem však povedať dôležitú vec, lebo vedie sa tu aj tá diskusia, teda že či teda Slovensko neprišlo o nejaký objem tých vakcín. Treba povedať, že objednaných tých vakcín je podstatne viac, ako potrebujeme zaočkovať obyvateľstvo. A teraz otázka je, že či tie, tie kvóty, ktoré Európska komisia vyjednala v rámci tých kontraktov, z ktorých my sme mohli mať podiel, či teraz budú chodiť v závislosti od toho, koľko si kto nakontrahoval, alebo či budú naozaj chodiť v závislosti pro rata podľa toho, ako sa budú vyrábať, lebo to je to najpodstatnejšie.
Vidíme, že aj tie samotné firmy, ktoré vstúpili do toho, že sľúbili väčší počet alebo teda sľúbili, že dodajú nejaké objemy, nie sú schopné tie objemy dodávať, čo zase na druhej strane mňa ako človeka, ktorý v praxi pracoval aj v sektore výroby, až tak neprekvapuje, pretože nie je jednoduché rozbehnúť výrobu v takom rýchlom čase nejakého nového produktu bezchybne. Preto vlastne aj niektoré vakcíny prišli neskôr, ako bolo sľúbené a podobne, lebo tie kontrakty sa uzatvárali už na štvrtý kvartál, už v októbri bola, myslím, podľa toho, čo tu mám informáciu, že potvrdenie pre Streamboard bol 20. 9. a podpis objednávkového formulára, lebo jedno je kontrakt a potom je objednávkový formulár, a podpis prvý pre objednávkový formulár, ak sa nemýlim, bol 19. 10. 2020. Tie dodávky mali dôjsť v kvartáli, v IV. kvartáli 2020 a vieme, že prišli až úplne posledné dni, takže tým pádom sme nevedeli využiť ten potenciál toho IV. kvartálu na zaočkovanie. Samozrejme, očkovali sme to neskôr, čiže sa to takýmto spôsobom roluje.
Vidíme, že napríklad pri AstreZeneca je problém s dodávkou, je tu výpadok vyše 100-tisíc vakcín, ktoré, na ktoré sme čakali a ktoré potrebujeme. Takže a všetky tie objednávky z tých bazárov 1 a bazárov 2, ako ste počuli, to sú nadobjednávky, a tak by som povedal v tomto momente, nevieme povedať, že či to bude mať vplyv alebo nie. Teda ja tú informáciu nemám, ale zisťujem ju a chcem ju teda vedieť vyslovene konkrétne. Zadal som to ako jednu z prvých úloh, pretože ma to zaujímalo, akonáhle tá informácia tento týždeň, myslím, že vyšla, vyšla v médiách.
Dôležité je povedať, že teda ten základný kontrakt napríklad s vakcínou Pfizer, ktorú sme mali, tak tam bolo špecifikované kvartály, že koľko dostaneme v každom kvartáli. Ale pre tie bazáry nie je špecifikované, koľko dostaneme v jednotlivých kvartáloch. Vieme, aká alokácia bola na tie kvartály, v ktorých by tento bazár mal byť poskytovaný, a oni sami nevedia povedať, že koľko z toho teda doručia v ktorej časti. To zatiaľ nám nevedia povedať. Aj dokonca ten kvartál, teda tie kvartály, čo máme, tak aj teraz vedia povedať, garantovať, garantovať, ak je to správne slovo, aj to je možno trošku silnejšie slovo, na najbližšie štyri týždne. Čiže hoci my máme kontrakt, ktorý je na 2,4 milióna a dostali sme zatiaľ, myslím, že z Pfizeru, ak sa nemýlim, okolo 1,5 alebo ani to nie. Nie, pardon, nedostali sme ten počet, toľko sme nemali zaočkované. Takže, takže vlastne vieme na štyri týždne a ďalej nevieme, čiže oni to upresňujú podľa toho, ako zvládajú samotné výrobné kapacity.
A potom ten bazár 2 bol na kvartál III a IV, ale teraz sa, teda sa povedalo, že bude od kvartálu II. Čiže obidve - aj bazár 1, aj bazár 2 - by mal byť plnený od kvartálu II, ale tie detaily ešte teda si nechávam spracovať.
Takže záverom chcem len povedať, že áno, veľmi rád túto informáciu poskytnem a zverejníme ju či už na stránke, alebo formou tlačovej správy, aby naozaj verejnosť presne vedela, aké kroky boli podniknuté z hľadiska vakcín.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

18.3.2021 o 14:44 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:51

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pán minister. Zároveň by som vám rád zagratuloval k dnešným meninám a... (Reakcia ministra: "Ďakujem pekne.") ... a v rámci doplňujúcej otázky by som sa teda chcel spýtať, lebo nie je mi, stále mi to nie je celkom jasné, aj keď som o tom čítal a zisťoval som informácie.
Jedna vec je celkový objem, ktoré prídu, ale či hrozí, alebo nehrozí, že v dôsledku spôsobu objednávania, že sme, že sme od začiatku nevyužívali tie opcie naplno, prídu tie vakcíny neskôr, ako keby sme, ako keby sme ich objednávali od začiatku naplno, lebo to je asi tá podstatná otázka, v tom úhrne evidentne ich bude viac asi, ako ich budeme potrebovať, ale dôležitý, dôležitý je ten časový rozmer.
A druhý bod, ktorý by som sa teda chcel spýtať, že či by bolo možné, aby ministerstvo aktívnejšie zverejňovalo tieto informácie, tie, na ktoré som sa pýtal, o tom, ako boli, ako boli možnosti zazmluvniť, do akej miery boli využité alebo neboli využité a prečo neboli, neboli využité, kto o tom rozhodol, ale povedzme aj informácie o tom, ako, ako sú plánované dodávky a ako tie dodávky reálne chodia.
Ja viem, že sa to priebežne rôznymi formami zverejňuje, ale myslím si, že nie je optimálne to zverejňovať iba na tlačových besedách alebo na základe dopytov či už občanov cez infozákon, alebo poslancov na hodine otázok, že by bolo oveľa lepšie a transparentnejšie, keby ministerstvo aktívne na svojej webstránke malo nejakú, nejaké jedno miesto, kde by sa všetky tieto informácie priebežne zverejňovali a aktualizovali.
Takže sa chcem spýtať, že či môžte dať verejný prísľub, že tak ministerstvo bude robiť.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.3.2021 o 14:51 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:51

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Úplný súhlas, áno, môžem dať, lebo sám som už povedal aj po tej tlačovej besede v utorok, že teda boli od novinárov na to otázky, že je potrebné pripravovať túto informáciu, pripraviť túto informáciu a potom ju naozaj že aktualizovať a zverejňovať na webovej stránke. Takže toto, predpokladám, že je v procese. Priebežne teda na poradách to vyhodnocujeme. Je to deň a pol stará úloha. Ale úplný súhlas. Myslím si, že takto by to presne malo byť.
Jediné obmedzenie, ktoré ešte som dal preveriť, je, že čo sa týka niektorých vecí, lebo tie zmluvy teda sú neverejné, ale sú neverejné z podstaty Európskej komisie. Čiže my potrebujeme vedieť, že všetky tieto čísla, ktoré z nich vytiahneme, či môžeme tie čísla zverejniť. Predpokladám, že by s tým nemal byť problém, pretože však sú to naše čísla, sú to naše vakcíny, my si za ne platíme, tak predpokladám, že by s tým nemal byť vôbec problém a nie je to zase žiadne know-how ani nič podobné, takže ja ich hovorím, ja ich tu teraz, pozerám sa na ne, takže predpokladám, že tam nebude žiadne tajomstvo, ale toto by som chcel vyriešiť, dúfam, budúci týždeň mať odpoveď, aby sme to mohli začať zverejňovať, aby to bolo raz a navždy jasné.
Čo sa týka tej prvej otázky, túto informáciu ani ja zatiaľ nemám, čakám presne na ňu. Zatiaľ teda nič neavizuje tomu, že by to malo byť tak, že by sme o niečo prišli, ale treba si aj uvedomiť tie okolnosti, v ktorých sme sa nachádzali, a preto som chcel, aby bolo aj akumulatívne ukázané, že koľko vakcín sme mali v ktorom momente a na základe toho sme sa rozhodovali. Lebo ak teraz vidím, že my sme mali v momente v novembri zakontrahovaných, zakontrahovaných cez 8,5 milióna vakcín a mali sme sa rozhodovať o tom, či zakontrahujeme ďalšie 2,4 alebo podobne, vtedy tá diskusia nebola potrebná, lebo si, akože na čo budeme kontrahovať ďalšie, a nebolo, predpokladám, toto chcem tiež dať zistiť, či bolo povedané, že ak si nakontrahujete viacej, tak môžete dostať skôr. Lebo ak by tam takáto korelácia bola, tak potom si môžme cez prizmu hodnoty za peniaze povedať, že či to dáva zmysel, že čo urobíme potom s tými prebytočnými vakcínami, aby sa nestalo, že Slovensko má 5 miliónov obyvateľov a má zakontrahovaných 50 miliónov vakcín, ktoré vieme, že v čase treba spotrebovať a len preto, aby sme 5 miliónov dostali skôr, akože musíme si povedať, a teda, no teraz v tomto momente už sa to deje, ale to bolo proste predmetom tej diskusie, čiže do akej miery toto dáva zmysel. Ale keď budú tie čísla podľa mňa pripravené v takej podobe, čo, verím, je otázka pár dní, tak potom si môžme presne tieto otázky povedať a zodpovedať a vyhodnotiť spätne, čo bolo dobré rozhodnutie, čo nebolo dobré rozhodnutie, či teda to bolo dobré rozhodnutie alebo nie. Takže toľko na doplnenie.
Ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú otázku.
Skryt prepis

18.3.2021 o 14:51 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak mám tu samé dobré odpovede, tak som rád, že ich môžem prezentovať aj za kolegyne a kolegov. Dobre. Takže, vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Vážený pán poslanec, tam ste, ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som vám teda prečítal to, čo nachystalo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Príprava a schválenie plánu spravodlivej transformácie, skrátka plán, je základnou podmienkou čerpania finančných prostriedkov z fondu na spravodlivú transformáciu. Proces prípravy tohto plánu bol zahájený v októbri 2020 a sfinalizovaný bude v máji 2021, kedy bude Európskej komisii predložená finálna správa. Akčný plán pre transformáciu Hornej Nitry z roku 2019 nie je podľa požiadavky Európskej komisie považovaný za splnenie základnej podmienky, a preto musíme pripraviť tento nový strategický plán.
Súčasťou prípravy plánu je analýza transformačného potenciálu štyroch regiónov: Horná Nitra ako prioritný región, Košický, Banskobystrický a Bratislavský kraj. Na základe analýzy v tomto pláne dôjde k potvrdeniu oprávnenosti čerpania jednotlivých regiónov z Fondu na spravodlivú transformáciu a spravodlivému prerozdeleniu alokácie medzi jednotlivé regióny. Alokácia prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu bude brať do úvahy rozsah, v akom budú jednotlivé regióny čeliť transformačným výzvam, súvisiacim s potrebou znižovania emisií skleníkových plynov a zároveň sociálnym výzvam v súvislosti so stratou pracovných miest potenciálne vyplývajúcich z transformácie.
Z tejto premisy nám zatiaľ vychádza ako najviac oprávnený región Hornej Nitry a Košický kraj. Plán spravodlivej transformácie bude hotový už v máji 2020, avšak zo strany Európskej komisie očakávame jeho schválenie spoločne so schválením Operačného programu Slovensko. Fond na spravodlivú transformáciu bude samostatná prioritná os Operačného programu Slovensko a bude z neho možné začať čerpať až od roku 2022.
Súbežne s prípravou plánu zahájilo MIRRI zber projektových zámerov formou nezáväznej online výzvy. Táto výzva bola zverejnená na webstránke ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky práve dnes. Cieľom tejto výzvy bude identifikovať kvalitné projektové zámery, ktoré budú môcť byť podporené z Fondu pre spravodlivú transformáciu.
Pre proces samotného zberu projektových zámerov, ich vyhodnocovania, stanovenia kritérií je vytvorený tím odborníkov MIRRI, rezortných zástupcov a zástupcov technickej asistencie Európskej komisii JASPERS. Cieľom je už počas tvorby plánu spravodlivej transformácie pripraviť kľúčové projekty na budúce čerpanie fondu, aby sa čerpanie financií začalo bezprostredne po skončení, pardon, po schválení operačného programu, a teda aby sme z fondu nestratili ani cent.
Európska komisia len nedávno schválila Slovenskej republike ako jedinej krajine v Európskej únii dodatočnú technickú asistenciu v hodnote 500-tisíc eur, ktorá bude k dispozícii od septembra 2021 na pomoc pri príprave a tvorbe projektovej dokumentácie budúcich žiadateľov z fondu počas 12 mesiacov v jednotlivých oprávnených regiónoch. V súvislosti s koordináciou pripravíme mechanizmus spravodlivej transformácie, boli v decembri 2020 v oprávnených regiónoch vytvorené regionálne tematické pracovné skupiny pre prípravu a implementáciu Fondu spravodlivej transformácie. Jej členmi sú zástupcovia štátnej, verejnej správy, samosprávy, združení, zväzov, podnikateľských subjektov, občianskych združení a mimovládnych organizácií. Skupiny zasadli prvýkrát v decembri a sú organizované v pravidelných mesačných intervaloch. Na zasadnutiach MIRRI informujú o príprave strategického plánu a určuje sa ďalší postup v koordinácii s partnermi z územia.
Na národnej úrovni bola vytvorená medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu prípravy a implementáciu mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorej predsedá MIRRI, medzirezortná pracovná skupina prvýkrát zasadla v januári, následne opäť v marci a bude sa ďalej uskutočňovať v pravidelných intervaloch.
Ostatnými členmi sú zástupcovia ministerstva hospodárstva, dopravy a výstavby, školstva, vedy, výskumu a športu, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny, životného prostredia a pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja.
Kľúčovou úlohou je koordinácia transformácie a identifikácia príslušných fondov a finančných nástrojov pre intervencie navrhnuté v PST, čiže plán spravodlivej transformácie. V zmysle prípravy tento plán pravidelne a intenzívne komunikuje s partnermi, pardon, MIRRI s partnermi v zahraničí, konkrétne z Českej republiky, Nemecka a Rumunska s cieľom výmeny skúseností a získavania príkladov dobrej praxe.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

18.3.2021 o 14:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 15:01

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ďakujem veľmi pekne, viem, že možno nebudete vedieť zodpovedať, lebo to nepatrí priamo pod vás, ale neviem, či tam máte ešte niečo napísané, ale chcem sa spýtať. Čiže chápem to správne, že tá suma, ktorá je na to alokovaná, je tých asi pravdepodobne 500 mil., či 500-tisíc, vy ste hovorili na nejaké aktivity... (Prerušenie vystúpenia predrečníkom.)

14:55:00-15:01:59] Heger, Eduard, podpredseda vlády a minister financií SR
To bola technická pomoc, iba akože navýšenie na tú technickú pomoc.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
Technická pomoc, čiže či mi viete presne povedať, koľko je tá konečná suma, ktorá má byť využitá. Najprv sa hovorilo o nejakých 960 miliónoch, potom som zachytil nejakú informáciu 460 - 490 miliónov. A kedy teda, či predpokladáte, alebo či viete mi povedať, že teda potom, keď sa to pošle v tom máji do toho Bruselu, nám to hneď následne nejakým spôsobom asi pravdepodobne odsúhlasia, že sa už budú môcť čerpať a niektoré dané projekty aj realizovať v rámci napríklad danej, daného regiónu Hornej Nitry z dôvodu toho, že už dochádza k prepúšťaniu zamestnancov z hľadiska útlmu toho baníctva a tá situácia si aktuálne vyžaduje už reálne nejaké projekty, kde by tí ľudia sa mohli prezamestnať a využiť ten ich potenciál, ktorý mali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.3.2021 o 15:01 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:01

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem od konca. Tie výzvy sú, myslím, že práve preto je dobré, že sú spustené tie online výzvy teraz, aby mohli vlastne prichádzať s tými projektami. Dôležitá otázka, na ktorú ja v tomto momente nemám odpoveď, ale môžem ju adresovať pani ministerke, nech nejakým spôsobom vám skúsi nadväzne ešte na to odpovedať, je tá, že či ako napríklad pri pláne obnovy alebo programovom období Operačného programu Slovensko môžete čerpať hoci teda, takto pardon, môžete používať peniaze, hoci čerpať z toho fondu budete až neskôr. Ak takáto podmienka by bola splnená, tak v takom prípade to je len otázka cash-flow. Ak to tak nie je, pretože tu je napísané v tej príprave, že čerpať od roku 2022. Otázka je čerpať financie alebo čerpať z toho fondu ako vecne. Toto ja vám neviem odpovedať, ale poprosím pani ministerku, aby teda toto zodpovedala.
Ak by to bolo, že je možné to už používať v tomto období, pretože operačný program Slovenska, myslím, že už teraz od februára a plán obnovy od februára minulého roku si môže uplatniť svoje výdavky voči budúcim peniazom, ak by to tak bolo, tak v takom prípade, áno, tá odpoveď bola, že už môžu pripravovať takéto projekty a potom aj uchádzať sa o tie peniaze, zatiaľ by to prefinancoval štátny rozpočet v tom prípade. To tiež vieme urobiť.
A tá prvá otázka, koľko je tam presná suma. Ospravedlňujem sa, túto informáciu presnú nemám, pretože, áno, tam boli nejaké diskusie, ja som tiež zachytil okolo pol miliardy, ale neviem toto číslo, ale tiež poznačím si pre pani ministerku a poskytnem jej, nech vám to zodpovie. Dobre?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.3.2021 o 15:01 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video