25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 18:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... slobodu. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383).

1. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
8. V § 116 ods. 10 sa slová „odseku 1 písm. a), odseku 2 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), g), ak ide o zmenu údajov o držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla a odseku 2“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 24 (§ 123 ods. 4) sa vypúšťajú slová „alebo policajtovi“.
3. V čl. I bode 24 (§ 123 ods. 4) sa slová „pripája táto veta“ nahrádzajú slovami „pripájajú tieto vety“ a na konci sa pripája táto veta: „Tabuľku s evidenčným číslom si môže jej držiteľ ponechať najdlhšie jeden rok bez toho, aby bola pridelená inému vozidlu; po uplynutí tejto lehoty nesmie byt' pridelená inému vozidlu, a ak v rámci tejto lehoty nebola pridelená alebo odovzdaná, eviduje sa ako stratená.“
4. V čl. I sa za bod 26 vkladajú nové body 27 a 28, ktoré znejú:
27. V § 123 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Na žiadosť držiteľa vozidla, vlastníka vozidla alebo osoby, ktorá požiadala o prihlásenie vozidla do evidencie, možno prideliť evidenčné číslo, ktoré bolo v minulosti pridelené inému vozidlu, ak tabuľka s evidenčným číslom bola orgánom Policajného zboru, osobou oprávnenou na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel znehodnotená v súvislosti s evidenčným úkonom; ak sa vozidlu vydávajú dve tabuľky s evidenčným číslom, podmienkou na pridelenie takého evidenčného čísla je znehodnotenie obidvoch tabuliek s evidenčným číslom.“
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
28. V § 123 ods. 20 sa slovo „okresov“ nahrádza slovom „údajov“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bod 27 znie:
„27. V § 124 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.“
6. V čl. I sa za bod 27 vkladajú nové body 28 až 33, ktoré znejú:
28. V § 124 odsek 2 znie:
„(2) Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa na prvých dvoch miestach uvádzajú písmená a za štátnym znakom Slovenskej republiky sa uvádzajú písmená, číslice alebo kombinácia písmen a číslic iná, ako je uvedená v odseku 1; to neplatí, ak by sa tým vytvorilo evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje vozidlu podľa § 125, zvláštne evidenčné číslo alebo osobitné evidenčné číslo.“
29. V § 124 ods. 3 písm. b) až d) sa vypúšťajú slová „v kombinácii s označením okresu“.
30. V § 124 ods. 5 sa slová „ktorej zloženie číslic podľa odseku 1“ nahrádzajú slovom „ktoré“.
31. V § 126 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
32. V § 127 odsek 4 znie:
„(4) V prvom riadku sa uvádza dvojica písmen; to neplatí, ak ide o zvláštne evidenčné číslo podľa odseku 12.“
33. V § 127 ods. 5 sa slová „dvojicou písmen označujúcou okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané“ nahrádzajú slovami „prvou dvojicou písmen“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
7. Čl. 1 sa dopĺňa bodom 31, ktorý znie:
31. Za § 143g sa vkladá § 143h, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 143h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022
Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. februára 2022 sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.“
8. V čl. II bod 2 znie:
„2. V sadzobníku správnych poplatkov časti Vl. DOPRAVA položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie:
Oslobodenie
Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu22) na iné vozidlo.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
9. V čl. IV sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. marca 2022“.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 18:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:17

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Viskupič, veľmi pekne ďakujem, že ste zapracovali tie pripomienky, či už poslancov, alebo odbornej verejnosti, veľmi si to vážim. Beriem to veľmi profesionálne z vašej strany.
Ja sa chcem len ešte spýtať, že či bude nejaká kontrola, aby sa tesne pred koncom zbytočne nenaskladilo veľa starých značiek, lebo vieme, že tlaky môžu byť rôzne, hlavne tých výrobcov, či tam bude nejaká kontrola. Nie, že zrazu všetky policajné oddelenia (povedané so smiechom) alebo centrálne zrazu naskladnia tisíce značiek a potom s nimi budeme mať zbytočný problém a štát príde o peniaze, ak si to ľudia nebudú chcieť meniť, budú tam vlastne aj doživotne. A zvyšok - vystúpim v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 18:17 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:18

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som veľmi rada, že je tento návrh zákona tu v pléne, aj teda doplnený o pozmeňovací návrh.
Si myslím, že naozaj okrem takej zníženia šikany ľudí je to aj dosť veľký dopad na životné prostredie. Okolnosti toho, že či nejaké ŠPZ-ky zostanú, alebo nie. Áno, je možné, že niečo takéhoto sa môže stať, ale oproti tomu ako niekoľko miliónov ročne sa vlastne míňalo zbytočne na výrobu takýchto značiek, tak bolo aj to veľké množstvo odpadu, i keď recyklovaného žele..., kovu, ale v podstate zbytočné, zbytočné naozaj výdavky.
Takže som rada a podpisujem tento zákon.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 18:18 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:18

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Marián, veľmi pekne ďakujem za tvoj profesionálny, kultivovaný a naozaj veľmi precízne spracovaný materiál a tvoj prejav bol dostatočne náročný, lebo všetky tieto body pomenovať a dať ich ozrejmiť ich, tak bolo to veľmi náročné. Čiže ešte naozaj raz veľká vďaka. Tvoj pozmeňujúci návrh zákona bude mať pre vlastníka motorového vozidla len prínos a bude naozaj veľkým prínosom ako pre kupujúceho, tak aj pre predávajúceho. Ubudne naozaj množstvo byrokracie a množstvo zbytočných úkonov, ktoré museli vykonávať. Čiže ja naozaj veľmi tento zákon kvitujem, a tak ako v prvom čítaní, myslím si, že aj v druhom čítaní budeš mať našu podporu.
Čiže ešte raz, veľká vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 18:18 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:19

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako prvé chcem poďakovať všetkým kolegom poslancom za ich pripomienky. Začnem od konca.
Pán poslanec Kočiš, teraz sme v druhom čítaní, to len pre presnosť, takže vlastne už ideme finálne následne hlasovať teda o prijatí zákona.
A, pán poslanec Suja, áno, samozrejme toto je, toto je vec, na ktorú treba dať pozor, aby, hovoríme o tom, aby sme teda šetrili náklady, tak aby sa presne toto nestalo. Neviem na to odpovedať v tomto momente, ako to zabezpečiť, ale myslím si, že už len to samotné, že to tu zaznelo, by malo byť akoby trošku tým, že treba, samozrejme, rozmýšľať, takže ale samotný proces na toto v tomto momente nemáme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 18:19 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:20

Miroslav Suja

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:23

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Takže vizuál áno, zostane zachovaný. To je jasné.
Čo sa týka - viacero aut pre jednu značku, ako vymieňanie a la Rakúsko. V tomto momente s tým neuvažujeme, ale, samozrejme, zostáva to ako, ako pre budúcnosť. Tam tie následnosti sú potom aj poistenie a takéto veci. To, to uvidíme, aké nám prinesie toto veci, ako to bude fungovať, a dá sa o tom prípadne uvažovať v budúcnosti. Je to v krajinách niektorých funkčné a je to funkčné. Spomenuli ste, áno, ďalšie veci, ktoré aj pre krátkosť času sme nestihli zapracovať, ale jednoznačne, myslím si, že, a to tak nejak trošku dávam aj sľub, že sa tejto problematike budem venovať aj naďalej. Či už sezónne značky, samozrejme, dáva zmysel, má zmysel. Sú krajiny, kde je to veľmi dobré. Motocyklisti, všetci poznáme, ako škarede vyzerá tá veľká tabuľka proste na tých pekných motorkách. Takže takisto do budúcna akoby jednoznačne to sľubujem, že sa takémuto niečomu budeme venovať. A... tú druhú otázku som nezachytil, ak mi, ak mi poviete. (Reakcie z pléna.)
Áno, takto, po tom jednom roku ony prejdú akoby do registra stratených. Takže tie sa už nebudú dať nikdy, nikdy znovu oživiť, pretože logicky niekto by si ich mohol nechať aj cielene, a takže toto je vyriešené tak, aby takéto značky boli v registri stratených a tým pádom neoživiteľných.
Ešte bolo niečo, na čo som nereagoval? Tak ďakujem pekne a ešte som možno v prejave zabudol povedať, že veľmi pekne ďakujem za podporu. Chcel by som celé plénum požiadať o podporu a budem si veľmi vážiť, ak teda zákon podporu získa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 18:23 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:25

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Pán poslanec Viskupič, veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď a veľmi si vážim a verím, že to nepôjde do zabudnutia, keď ste si to vy zobrali za svoje, a že toto budete sledovať, že aký to má prínos, takže myslím si, že sa tam ešte bude tento zákon dopĺňať o ďalšie dobré veci.
Ešte raz, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 18:25 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:42

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci a pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne teda aj za trpezlivosť, že sme na mňa počkali, vážim si to, lebo v takomto čase to nie je úplná samozrejmosť, takže ďakujem pekne aj za podporu, verím, že teda bude mať tento návrh aj podporu a prajem ešte pekný večer. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 18:42 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
25. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:09

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 18. marca 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 473 zo 17. marca 2021 zobral na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky 17. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Milana Krajniaka povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Milan Krajniak počínajúc dňom 18. marca 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozef Hlinka, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie SME RODINA na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 17. marca 2021. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Hlinka zostáva náhradníkom za hnutie SME RODINA a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. marca 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky 17. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Milana Krajniaka povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Milan Krajniak počínajúc dňom 18.marca 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozef Hlinka, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie SME RODINA na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 17. marca 2021.
3. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Hlinka zostáva náhradníkom za hnutie SME RODINA a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
4. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 9:09 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video