25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.3.2021 o 9:36 hod.

Ing. PhD.

Roman Foltin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:36

Roman Foltin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, touto navrhovanou úpravou sa snažím akoby zrušiť povinnosť platiteľa úhrady podľa § 3 písm. a) zákona č. 340, to je v našom prípade odberateľ elektriny v domácnosti alebo v rámci podnikania, preukazovať skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu. Chcem povedať, že zabraňujem šikanovaniu občanov, zabraňujem šikanovaniu podnikateľov. Ak máte firmu, ktorá má neustále kolísajúci počet zamestnancov, tak vám kolísajú aj poplatky, ktoré musíte platiť voči RTVS. Akonáhle klesnete, povedzme, pod troch zamestnancov, nemusíte platiť. Vydáte sa do RTVS, nahlásite, že tento stav je aktuálny a nemáte žiadnu povinnosť. A miesto toho, aby to televízia akceptovala, tak vás pošle na nemocenskú poisťovňu alebo teda, resp. Sociálnu poisťovňu, ktorá potvrdzuje, ktorá potvrdzuje, že to, čo hovoríte, je pravda. Je to absolútne absurdná situácia. Ako keby ste na pošte, prišli zobrať doporučenú zásielku, predložíte občianku a pani vás pošle potvrdiť na políciu, že občiansky preukaz je pravý. Toto sa deje momentálne dennodenne. Je to možno dvadsať podnikateľov, ktorí keď prídu do budovy rozhlasu a nahlásia to, tak vzápätí bežia zase na poisťovňu potvrdzovať, že neklamú.
Ja si myslím, že 99 % podnikateľov neklame, a preto vychádzajme z toho, že budú hovoriť pravdu. A pani, ktorá preberá tieto žiadosti, si môže sama overovať ako štátna úradníčka so svojou kolegyňou štátnou úradníčkou, že tieto údaje sú pravdivé. To, samozrejme, nebráni, táto novela tomu nebráni. Naopak, dáva povinnosť, aby si to overovali štátne úrady medzi sebou samé.
Toľko asi na nejaké základné objasnenie o aký zákon vlastne ide. Opakujem, že zabraňujem zbytočnému šikanovaniu občanov a podnikateľov. Viac by som o tom a o pozmeňujúcich návrhoch povedal neskôr v rozprave, kde na mňa môžete reagovať. A takisto k pozmeňujúcemu návrhu povie môj kolega Marián Viskupič.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.3.2021 o 9:36 hod.

Ing. PhD.

Roman Foltin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:39

Róbert Halák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Foltina, Mariána Viskupiča, Jany Žitňanskej a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 386, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 561 z 29. januára 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 386, schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválené uznesením č. 95 zo 16. marca 2021.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán podpredsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.3.2021 o 9:39 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:42

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, práve rokujeme o ďalšom zo série zákonov, ktoré uľahčia život ľuďom a podnikateľom. Ako už bolo povedané, cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi koncesionárskych poplatkov, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov.
Podľa súčasne platného stavu sú podnikateľské subjekty povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov. Oslobodení sú iba pri počte menšom ako traja zamestnanci. Administratívna záťaž vzniká pri poklese pod troch zamestnancov a náraste nad troch zamestnancov, kedy tieto počty musia preukazovať potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne. Návrhom zákona sa teda táto administratívna záťaž odbúrava.
Ale hlavným dôvodom môjho vystúpenia v druhom čítaní je prednesenie pozmeňujúceho návrhu, ktorý opravuje dva body zo spoločnej správy. Zmeny vyplynuli z požiadavky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a týmto ministerstvom sú aj odsúhlasené. Rovnako sú odsúhlasené aj RTVS a parlamentnou legislatívou.
Prvou zmenou sú formulačno-terminologické zmeny súvisiace s miestom pobytu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, keďže Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny neeviduje ich trvalý pobyt iba, ale iba miesto pobytu. Taktiež sa navrhuje vloženie odkazu na poznámku pod čiarou k odkazu 27 b, ale to je tiež iba drobná technická zmena.
A druhou zmenou je zmena v článku II, a síce premiestnenie povinností poskytovať údaje vyberateľovi koncesionárskych poplatkov na iné miesto v zákone. Pôvodný návrh počítal s ich zaradením do § 226, po novom sa to navrhuje začleniť do § 170. Ide tu však len o systematiku zákona, nie o zmenu podstaty.
Hoci ide o drobné zmeny, svoj pozmeňujúci návrh budem čítať trochu dlhšie, pretože navrhnem vyňať celé body zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, a teda tie následne museli byť prenesené do tohto pozmeňujúceho návrhu nanovo ako celok.
Teraz prečítam samotné znenie pozmeňovacie, pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Romana Foltina a Kristiána Čekovského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Foltina, Mariána Viskupiča, Jany Žitňanskej a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým a mení a dopÍňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopÍňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 386.
1. V čl. 1bod 4 znie:
„4. § 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Evidencia platiteľov
(1) Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu, a ak ide o platiteľa podľa
a) § 3 písm. a), meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty,
b) § 3 písm. b), ktorý je
1. právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,
2. fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.
(2) Evidencia platiteľov obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 aj
a) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,
b) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak je platiteľ na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c),
c) skutočnosť, že platiteľ je oslobodený od platenia úhrady a dôvod, pre ktorý je platiteľ oslobodený od platenia úhrady, ak ide o platiteľa úhrady oslobodeného od platenia úhrady podľa § 5 ods. 1.
(3) Do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vyberateľa úhrady a za úhradu nevyhnutných nákladov je na účely vedenia a kontroly evidencie platiteľov podľa odseku 1
a) dodávateľ elektriny povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje v rozsahu evidencie, ktorú vedie dodávateľ elektriny podľa osobitného predpisu, a energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, ak ním disponuje,
b) prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje o ním registrovaných odberných miestach odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, katastrálne územie, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza, dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti a názov dodávateľa elektriny, ak uvedenými údajmi disponuje.
(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c). Na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje platiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a údaj o tom, či platiteľ je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo údaj o tom, či osoba, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ak si platiteľ úhrady podľa § 3 písm. a) uplatňuje nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a), alebo údaj o tom, či platiteľ je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(5) Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa podľa, podľa § 3 písm. b) a na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b). Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly
a) počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b), ktorý je
1. právnickou osobou, údaj o názve alebo o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle organizácie a o počte zamestnancov platiteľa,
2. fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle organizácie alebo dátume narodenia, ak identifikačné číslo organizácie nemá pridelené, mene, priezvisku a o počte zamestnancov platiteľa,
b) oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b) údaj o mene, priezvisku, rodnom čísle platiteľa a údaje o tom, či platiteľ je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, či má platiteľ právo na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti a či je platiteľ povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.
(6) Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra je povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti. Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra poskytuje vyberateľovi úhrady údaje o ním evidovanom katastrálnom území, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza a údaj o tom, či stavba, v ktorej sa odberné miesto nachádza, je rodinným domom alebo bytom.
(7) Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní
a) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu,
b) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1,
c) začatie a ukončenie odberu elektriny v každom jeho odbernom mieste, ak ide o platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach.
(8) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty. Platiteľ podľa § 3 písm. a) uvedie okrem údajov podľa prvej vety aj
a) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,
b) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak má platiteľ na základe tejto skutočnosti nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c).
(9) Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj
a) doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
b) doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.
(10) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. b), ktorý je
a) právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,
b) fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.
(11)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Poprosím, kolegovia, ktorí vyrušujete, aby ste hovorili hlasnejšie, lebo nie je vás dostatočne počuť. (Smiech.) Ďakujem.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem.
(11) Platiteľ podľa § 3 písm. b) je na účely kontroly počtu zamestnancov evidovaných v evidencii platiteľov povinný na požiadanie vyberateľa úhrady preukázať počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3.
(12) Na účel kontroly plnenia povinností podľa odseku 7 a na účel vymáhania úhrady má vyberateľ úhrady bezplatný prístup k údajom z registra obyvateľov Slovenskej republiky a k údajom z registra fyzických osôb a je oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje z uvedených registrov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania.
(13) Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu; vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.
(14) Na účely overenia nároku podľa § 5 ods. 1, vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady, je vyberateľ úhrady oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania."
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 22 znejú:
21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21b) § 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21c) § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
21d) § 12 až 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
21e) § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21f) § 15 písm. a) prvý a druhý bod, štvrtý až šiesty bod a trinásty bod, § 15 písm. b), § 16 písm. a) prvý a druhý bod, štvrtý až šiesty bod a trinásty bod, § 16 písm. b) a § 23b ods. 1 písm. d) prvý až štvrtý bod, jedenásty bod, štrnásty bod a šestnásty bod zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 190/2013 Z. z.
22) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
2. V čl. II sa doterajší text novelizačného bodu nahrádza textom:
„§ 170 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23) Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitného predpisu."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 93adh znie:
„93adh) Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 7 a 11 časti IV spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 9:42 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:59

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka za slovo, pán predsedajúci. Marián, naozaj veľmi pekne sa ti chcem poďakovať za tvoj vyčerpávajúci a dlhý prednes, ale, tak ako je u teba zvykom, si veľmi kultivovaným prejavom tuná predniesol svoj pozmeňujúci návrh, teda dva pozmeňujúce návrhy zákona.
Z môjho pohľadu tento pozmeňujúci návrh zákona bude mať viac vplyvov pozitívnych a odbúrajú sa značné byrokratické záťaže pre podnikateľov, živnostníkov, možno eseročky tiež. Bude to mať tiež vplyv na odbúranie byrokracie v rámci Sociálnej poisťovne a tiež to bude mať značne blahý vplyv na zamestnancov.
Čiže naozaj veľká vďaka za námahu, ktorú si si dal s týmto pozmeňujúcim návrhom zákona, a ešte raz veľká vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2021 o 9:59 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:00

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Pán poslanec Kočiš, ďakujem veľmi pekne za vaše slová. Ja len poviem, že, áno, všetko toto sú drobné zmeny, ale ja hovorím, že aj na Everest sa neskáče jedným veľkým skokom, ale sériou opatrných, presných a precíznych krokov.
A toto je tá naša úloha, aby sme v každom zákone aspoň trochu vždy zjednodušili situáciu či už občanom, firmám a znížili byrokraciu, takže v tomto duchu je aj tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2021 o 10:00 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:01

Roman Foltin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem povedať, aj keď veľa už bolo k tomto zákone povedané, na záver len toľko, že akonáhle sme prešli prvým čítaním, tak sme urobili stretnutie, na ktorom sa zúčastnili všetky zúčastnené strany. Boli tam zástupcovia RTVS vrátane pána Rezníka, boli tam zástupcovia Sociálnej poisťovne, zástupcovia ministerstva kultúry a, samozrejme, ja ako predkladateľ.
Hľadali sme riešenie, ktoré neublíži nikomu. Popritom, ako sme ho hľadali, sa nám podarilo tento zákon ešte rozšíriť a podarilo sa nám ho rozšíriť tak, že dneska už ani dôchodci, ani osoby, ktoré sú zdravotne ťažko postihnuté, nemusia nikam utekať. Nemusia lietať po úradoch. To bolo asi pointou.
Ja si dovolím pochváliť aj pána riaditeľa Rezníka za veľmi konštruktívnu debatu, ktorá v rámci tohto rokovania bola, a jak som bol zvyknutý zo svojho podnikania, tak hovorím aj teraz, že dohoda je dobrá vtedy, keď všetky strany sú spokojné. V tomto prípade sú všetky strany spokojné a ja by som povedal, že sme vytvorili proklientské prostredie vyslovene, aby to celé fungovalo.
Chcem, keďže sa nejedná o žiadne politikárčenie, ale o snahu občanom uľahčiť tieto návštevy štátnych úradov, chcem poprosiť aj opozíciu v tomto prípade o podporu. Z mojej strany všetko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 10:01 hod.

Ing. PhD.

Roman Foltin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:04

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len chcem upozorniť na skutočnosť, že toto sú zákony. A teraz idú zákony vrátane tohto, ktorý už druhýkrát prepadáva v poradí. A chcem len upozorniť na to, že takto sa naozaj nedá robiť poslanecká práca, keď sa chcete zúčastniť rozpravy k uvedenému návrhu zákona a ten už druhýkrát z programu bez ospravedlnenia, bez akéhokoľvek dôvodu prepadne v poradí.
Tak s týmto by sa asi malo niečo robiť. Zamyslieť sa nad tým, že či by nemali vypadnúť z programu úplne. Že sú to poslanecké návrhy zákonov a poslanci sú povinní ich predložiť v termíne, v ktorom idú v poradí. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 10:04 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:06

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v prvom čítaní uviedla ako poverený člen skupiny poslancov návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Návrh bol doručený Národnej rade 26. februára. Podpísalo ho 33 poslancov naprieč všetkými koaličnými stranami. Okrem mojim kolegom z klubu OĽANO, chcem poďakovať aj kolegom z partnerských koaličných strán za podporu.
Návrh zákona obsahuje dva novelizačné články. Dotýka sa viacerých ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Navrhuje sa účinnosť od 1. júna 2021 okrem čl. 1 bodov 4 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Dôvodová správa, ktorú nájdete k návrhu zákona, je podrobná a opretá o konkrétne poznatky z praxe. Základným cieľom návrhu zákona je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo o osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, seniorov.
Zákon má posilniť ochranu základných ľudských práv týchto tzv. zraniteľných osôb. Na dosiahnutie základného cieľa sa preto v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zavádzajú tieto zmeny:
1. Konštituuje sa základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. Je to bližšie špecifikované v čl. I bodu 3 a 4, 5, 6, 7 návrhu zákona.
2. Zamedzuje sa konfliktu záujmov tým, že sa zakazuje, aby poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sa stal opatrovníkov dospelej osoby, teda prijímateľ sociálnej služby.
Tiež sa zvyšuje kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby zasielaním zápisu z každého obmedzenia dôverníkovi.
Zvyšuje sa taktiež kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo strany poskytovateľa sociálnej služby. Týka sa to predovšetkým pobytovej formy sociálnej služby. A zamedzuje sa sa tak zneužitie, zneužitiu vágneho, vágne formulovaného dôvodu výpovede.
Terminologicky sa tiež upresňuje pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby.
Návrh zákona zároveň čiastočne prispeje k naplneniu jednotlivých téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na toto volebné obdobie. Konkrétne sa jedná o tézy, kedy sa hovorí, že vláda Slovenskej republiky podporí starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych tímov.
Tiež je v programovom vyhlásení téza, že sa presadí reforma opatrovníckeho práva, zameraná na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch vrátane ochrany ich majetku.
Vláda tiež vytvorí podmienky na priblíženie zdravotnej starostlivosti k bezvládnym a dlhodobo chorým do ich známeho prostredia. Bude podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a posilní tiež sieť domovov ošetrovateľských služieb s kvalifikovanými sestrami a pracovníkmi v sociálnych službách.
A tiež sa vláda zameria na reformu starostlivosti o duševné zdravie. Bude presadzovať rozvoj komunitnej starostlivosti o duševné zdravie a hľadať, hľadieť na špecifiká tejto starostlivosti.
Návrh zákona tiež prispieva k úplnej alebo čiastočnej implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti ľudských práv osobitne z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý upravuje v článku 14 slobodu a osobnú bezpečnosť.
Návrh zákona rovnako prispeje k čiastočnému naplneniu záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky. Vyberám len niektoré zistenia Výboru OSN, ktoré sa riešia týmto návrhom zákona.
Výbor konštatoval, že je znepokojený legislatívou, ktorá umožňuje, aby boli osoby so zdravotným postihnutím pozbavené osobnej slobody na základe ich postihnutia.
Tiež konštatovali, že sú hlboko znepokojení neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním s používaním fyzických, mechanických a chemických obmedzení, ako aj s využívaním izolácie a odčlenenia v prípade osôb so psychosociálnymi postihnutiami.
Výbor je znepokojený tým, že opatrenia na ochranu osôb so zdravotným postihnutím pred násilím v rámci domova ako aj mimo neho nie sú dostatočné.
A tiež bolo odporúčané, aby zmluvný štát zabezpečil, aby legislatíva a politiky, ktoré sa týkajú ochrany osôb pred násilím, obsahovali osobitné odkazy na osoby so zdravotným postihnutím vrátane prístupného ohlasovania prípadov násilia, služieb na podporu obetí násilia a mechanizmov na riešenie sťažností, ako aj špecializovanú odbornú prípravu polície, sudcov a prokurátorov.
Pri mojej predchádzajúcej zákonodarnej iniciatíve som nadväzovala na zistenia z každoročných správ o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie. A komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vo svojich správach tiež konštatovala alebo teda upozorňovala na to, že používanie obmedzovacích prostriedkov nad rámec uvedený v zákone o sociálnych službách a mnohokrát aj z dôvodu nedostatku zamestnancov pre uľahčenie ich práce je realitou v našich zariadeniach.
Pri monitorovacej návšteve Domova sociálnych služieb Stropkov sme zistili nevhodné obmedzenie klienta, keď bol pravidelne umiestňovaný do postele s ohradou tvorenou hrubými drevenými doskami. Navyše táto posteľ bola umiestnená v strede izby a obkolesená posteľami iných klientov bez akéhokoľvek nábytku či iných prvkov, ktoré by aspoň trochu vytvárali atmosféru akéhosi domova alebo aspoň príjemného priestoru. Klient nemal možnosť sa z tejto postele s drevenou ohradou dostať, hoci sa to, hoci sa o to pokúšal. Bol neustále na očiach všetkých spolubývajúcich a bez akýchkoľvek predmetov osobného či úžitkového charakteru.
Rovnako sme zaregistrovali, že obmedzenie, obmedzovacie prostriedky boli v niektorých zariadeniach používané len veľmi výnimočne a boli, boli evidované povrchne, teda boli evidované povrchne bez záznamu o tom, ako často a na akú dobu sa klienti v týchto rôznych aj po domácky vyrobených ohradách zdržiavali alebo prípadne neboli evidované vôbec.
Stretli sme sa aj so zlým zaobchádzaním v zariadeniach sociálnych služieb u verejných aj neverejných poskytovateľov v súvislosti so zneužívaním právomoci opatrovníka, ktorý v mene seniora nehospodárne nakladal s finančnými prostriedkami. Výnimkou nie je ani neprimerané porušovanie súkromia, nedostatočná hygiena, obmedzovanie sociálnych kontaktov, až po nedostatočný príjem potravy a tekutín. Zlé zaobchádzanie so seniormi je závažný spoločenský problém, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dopady. O tomto probléme je potrebné komunikovať a je nevyhnutné prijať systémové a predovšetkým preventívne opatrenia, pretože s rastúcim počtom seniorov sa táto situácia bude iba zhoršovať.
Takže, milé kolegyne, kolegovia, to je len výber z viacerých hrozivých zistení pani komisárky a keďže ide o prvé čítanie, jednotlivé novelizačné body potom predstavím bližšie v druhom čítaní.
V tejto chvíli ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.3.2021 o 10:06 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:15

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 455. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 450 z 1. marca 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.3.2021 o 10:15 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:17

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani predkladateľka, vážená pani spravodajkyňa, v prvom rade chcem naozaj vyzdvihnúť tento váš veľmi rozumný a veľmi praktický a veľmi pragmatický návrh zákona, na ktorom ste sa podieľali s ostatnými kolegyňami. Čiže v tomto budete mať vždy moju podporu, pretože celý život sa pohybujem v sociálnych službách a táto téma je mi viac ako blízka, čiže naozaj domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, detské domovy, domovy opatrovateľskej starostlivosti, to je to gro, čomu sa každá jedna kultivovaná krajina, ktorou Slovensko naozaj, si myslím, je, musí zaoberať a týmto spôsobom vlastne musíme týmto zraniteľným alebo, by som povedal, najzraniteľnejším skupinám obyvateľov, medzi ktoré patria naozaj seniori, chovanci v domovoch sociálnych služieb, takisto deťúrence, ktoré sú umiestnené v domovoch sociálnych služieb, ale aj v detských domovoch a k týmto naozaj musíme pristupovať špecificky a toto vlastne všetko tento váš návrh zákona obsahuje.
Veľmi pozorne som si ho prečítal, veľmi pozorne som si ho preštudoval. Je tam viac ako veľa dobrých vecí a vyzdvihnúť treba najmä to, čo ste už vo svojom úvodnom slove povedala. To znamená, že tento zákon komplexne nastavuje právomoci prijímateľa a poskytovateľa sociálnej služby, čo doteraz sa veľmi nedialo a veľmi sa to neaplikovalo v priamej praxi.
Je tu veľmi dobre spomenutá pobytová forma v týchto zariadeniach, ktorá je v mnohých zariadeniach, či už sú to štátne zariadenia alebo zariadenia neštátneho poskytovateľa. Nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca, naozaj sú poskytovatelia, ktorí sú výlučne hradení alebo výlučne dostávajú príspevky od štátu, a poskytovanie tejto sociálnej služby tam nie je na patričnej úrovni. A naozaj týchto poskytovateľov sociálnych služieb by bolo potrebné kontrolovať viac. Naopak sú tu poskytovatelia, ktorí sú neštátni, a dovolím si povedať, títo by pre týchto svojich klientov dokázali zniesť aj modré z neba, ale financovanie je tam značne obmedzené.
Pracoval som v štátnom zariadení, pracoval som v neštátnom zariadení a viem si porovnať to, čo je dobré v jednej skupine týchto sociálnych zariadení a čo je lepšie v tej druhej skupine. Ale, samozrejme, treba prihliadať aj na to, či sa bavíme o zariadení, ktoré je celoročné, alebo o zariadení, ktoré má pobytovú formu, alebo o zariadení, ktoré má formu nie príliš štandardnú, to znamená, že je tam pobytová forma na určitý počet hodín.
Čiže naozaj v tomto, v tomto ohľade je tento zákon, ktorý je vami predkladaný, viac ako dobrý.
Čo sa týka vzťahu medzi prijímateľom sociálnej služby v danom zariadení a určitou osobou, ktorú ste nazvali veľmi pekne - dôverník, takže to ma tak veľmi potešilo. Čiže tu je veľmi dobré a hodné povedať, že poskytovateľ tejto sociálnej služby naozaj musí každú jednu dôležitú informáciu poskytnúť tomu svojmu klientovi, a to formou takou, aby ten klient naozaj tomu po-cho-pil. Viem, že sú tam v niektorých, u niektorých klientov ťažké stavy, u niektorých klientov sa takéto veci ani nedajú pochopiť, lebo naozaj je to tak, ale máme prostriedky či už piktogramami, alebo kadečím iným, čiže musíme hľadať najmä spôsob a formu, ale netvrdiť, že sa to nedá, pretože všetko sa dá, ak sa chce.
Viem, že je to ťažké. Zamestnanci týchto domovov sociálnych služieb, je ich málo, sú často, ich práca nie je ohodnotená patričným spôsobom, čiže zaslúžili by si oveľa viac, ale náš štátny rozpočet akosi na túto formu doteraz nie veľmi dobre myslel. Čiže boli uprednostňované iné veci pred naozaj tým, čo každý jeden štát tvrdí, že je sociálny, čiže ak sami chceme a máme sa baviť o štáte sociálnom, tak naozaj do týchto sociálnych služieb musíme naliať oveľa väčší balík peňazí, nakoľko, ako ste veľmi pekne povedala, populácia nám starne. To je jednoducho demografický fakt, čiže bude potrebných mnoho ďalších domovov sociálnych služieb alebo tak dehonestujúco, keby som to povedal, starobincov, ale nie je starobinec ako starobinec. Naozaj sú to domovy, ktoré sa snažia tým dôchodcom poskytnúť plnohodnotné domáce prostredie, aj keď je to veľmi ťažké, ale keď si položíme na misku váh to, že to dieťa alebo ten manželský pár chce tomu rodičovi svojmu, ktorý ho vychoval, poskytnúť všetko to, čo mu dal, ale museli by opustiť zamestnanie. A to sa jednoducho nedá utiahnuť finančne a trpela by vlastne tá rodina, ktorá chce dobre, ale zároveň musí hľadať určité iné formy, pobytové formy, aby tohto svojho seniora patrične umiestnila.
Čo sa týka kontroly a zvyšovania kontroly v týchto domovoch sociálnych služieb, v tom budete mať vždy moju podporu, pretože naozaj kontrolovať tieto domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, detské domovy naozaj treba, pretože nie je to kvôli tomu, aby sme neverili, že sa tam nedeje niečo zlé alebo niečo dobré, ale základné pravidlo, sa hovorí, že dôveruj, ale preveruj, lebo papier naozaj niekedy znesie veľa, teda viac než dosť a niekedy tá kontrola naozaj je viac na prospech, na dobro veci. Netvrdím, že treba dávať hneď nejaké sankcie, ale treba upozorniť na nedostatky, dať nejaký čas, aby sa dané nedostatky odstránili a takouto formou dosiahneme a dospejeme k zlepšeniu sociálnych služieb v celom meradle, čo sa týka Slovenskej republiky.
Vo vašom návrhu zákona uvádzate, že sa zvýši kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy, to je veľmi dôležité a veľmi je to správne pomenované, pretože často dochádzalo na základe nejakého subjektívneho pocitu, či už zriaďovateľa, alebo riaditeľa tohto zariadenia, k výpovedi zmluvy k danému klientovi. Títo klienti nemajú právnické vzdelanie, nedokážu si zhodnotiť, čo je v danej výpovedi dobré, čo je v danej výpovedi zlé. Často sa z nich stali do slova a do písmena bezdomovci. Čiže tento článok je viac ako dobrý a veľmi ho chválim.
Čo sa týka pobytovej formy, sa zamedzuje aj zneužitie tzv. formulovaného výpovedného dôvodu. Čiže toto je vlastne všetko to, čo tento návrh obsahuje.
Takže, vážená pani predkladateľka, pani spravodajkyňa, ja vám chcem naozaj len veľmi pekne poďakovať a za hnutie REPUBLIKA naozaj budete mať v tomto našu podporu, pretože, tak ako stále hovoríme, sociálne netreba len rozprávať, ale sociálne treba konať.
Takže naozaj veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.3.2021 o 10:17 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video