25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 16:13 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:13

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, vzhľadom na dohodu s predsedom parlamentu žiadam zvolanie grémia aj na to, čo zaznelo na prvom grémiu dneska.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 16:13 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:14

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže, skupina poslancov predkladá do Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto návrhu zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla tzv. objektívnou zodpovednosťou prejednať len vtedy, ak je zaznamenávaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých tých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí predovšetkým veľké okresné a krajské mestá v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenia, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Čo sa týka vyvodzovania subjektívnej zodpovednosti vodiča, tak je to časovo, časovo, personálne aj finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Teda dávajú papuče a privolajú tam prvýkrát, druhýkrát a dlho to trvá.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.
Takže bude sa jednať len o zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona o premávke alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Obec aj naďalej nebude mať možnosť zdokumentovania iných porušení povinností držiteľov vozidla, než tých uvedených v § 6a písm. e) zákona o premávke. Zadokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla, vydanie rozkazu, prijatie a vybavenie prípadne podaného odporu, rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore sa navrhuje zveriť obci.
Ak pokutu uloží právoplatné rozhodnutie obce, príjem pokuty patrí tejto obci. Obdobne sa navrhuje upraviť aj príjem v prípade uložených trov konania, ak tieto vznikli, resp. boli uložené obci v súvislosti s uložením pokuty v konaní o správnom delikte. Ak držiteľ vozidla uvedie v odpore o vodičovi vozidla, ktorý v čase porušenia pravidiel cestnej premávky viedol vozidlo, len údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu, správny orgán nevie úplne a jednoznačne identifikovať konkrétnu, jedinú osobu v existujúcich databázach osôb. Upraví sa tak povinnosť držiteľa vozidla, ak zamýšľa označiť inú osobu vodiča, ktorý v relevantnom čase viedol vozidlo, uviesť bude potrebné aj dátum narodenia osoby, ktorej vozidlo odovzdal. Držiteľ vozidla, ak nebude chcieť znášať následky porušenia pravidiel cestnej premávky, ktorému vozidlo odovzdal, bude musieť poznať aj dátum narodenia. Navrhuje sa, aby odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce, vydanom po podaní odporu, bol príslušný orgán Policajného zboru. Príslušný orgán Policajného zboru, ktorým je de facto miestne príslušný dopravný inšpektorát, je okrem iného aj príslušný na objasňovanie, prejednávanie a realizovanie celého konania o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj na dokumentovanie a prejednávanie správnych deliktov držiteľa vozidla vrátane pôsobnosti na preskúmavanie rozhodnutí na základe riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
Policajný zbor má v organizačnej štruktúre začlenenú službu dopravnej polície, ktorá komplexne rieši problematiku cestnej premávky. Je vecným gestorom pre zákon o cestnej premávke, realizuje výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a jej riadení, trestného konania, konania o priestupkoch, objasňovania dopravných nehôd a tak ďalej a tak ďalej. Preto sú tieto útvary dopravnej polície najkompetentnejšie pre rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiam obcí v správnom konaní o delikte držiteľa vozidla po podanom odpore.
Ďalej sa tam upravuje právomoc obecnej polície na konanie a rozhodovanie o správnom delikte. Túto právomoc obecnej polície nie je možné automaticky vyvodiť, odvodiť od právomoci obce, hoci príslušníci obecnej polície sú vždy zamestnancami príslušnej obce, ktorá obecnú políciu zriadila. Obecná polícia nedisponuje klasickou hmotnoprávnou subjektivitou, pričom ide o organizačný útvar obce bez právnej subjektivity tzv. poriadkový útvar.
Čo sa týka technického riešenia zverenia kompetencií z pohľadu štátnej politiky je dôležité, aby informačný systém zastrešujúci realizáciu objektívnej zodpovednosti tak Policajným zborom, ako aj obcami bol jednotný pre celé územie Slovenskej republiky a prepojený z dôvodu prepojenosti konania po podaní odporu, odvolacieho konania a vylúčenia dvojitého postihu za jeden skutok s inými informačnými systémami.
Na základe uvedeného predpokladu je potrebné, aby existujúca aplikácia Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov tzv. CESDaP, ktorá je využívaná Policajným zborom na realizáciu konania o správnych deliktoch, bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníka Policajného zboru, ako aj zamestnanca obce.
To je tak zhruba všetko. Pán predsedajúci, prosím, dajte slovo spravodajcovi, zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.3.2021 o 16:14 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:21

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 395.
Národná rada uznesením rozhodla, že návrh prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a určila zároveň výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokoval: ústavnoprávny výbor a odporučil schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021. O uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou predloženej informácie.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať výbor pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže výbor opäť nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.3.2021 o 16:21 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:25

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže ešte v krátkosti chcem doplniť, že po podaní návrhu zákona prebiehal klasický proces na výboroch, stanovisko parlamentnej legislatívy tam bolo takisto vláda k tomu zaujala nejaké stanovisko. Došlo k nejakému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, týka sa väčšinou legislatívno-technických vecí. Jedno z nich, čo sa týka informačného systému, o ktorom som hovoril pri predkladaní zákona. Technicky je systém nastavený tak, že do tohto systému sa tieto správne delikty vkladajú elektronicky, avšak pokiaľ nie je táto elektronická služba zriadená, tak nemožno to vyžadovať od obcí, aj keď bude tento zákon účinný, takže dopĺňame jedno prechodné ustanovenie.
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť príslušné zmeny v informačných systémoch ministerstva vnútra nebude možné realizovať evidovanie úkonov obcami k navrhovanému dátumu účinnosti. Keďže však táto technická nemožnosť nebráni zavedeniu právnej možnosti prejednávať vymedzené správne delikty držiteľov vozidiel obcami, navrhuje sa oddialiť povinnosť evidovania údajov a úkonov obcami v príslušnej evidencii, kým nebude funkčná potrebná elektronická služba.
Ďalej tento zákon o cestnej premávke dopĺňame o jedno ustanovenie. Vkladá sa jedno prechodné ustanovenie, nakoľko, čo sa týka posudzovania u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru a takisto príslušníkov Slovenskej informačnej služby, povolenie na jazdu služobných motorových vozidiel posudzuje príslušný psychológ. Tieto skúšky sa robia opakovane každé dva roky, robia to služobní psychológovia, ktorí už mali upravenú lehotu na to, aby si spravili certifikovanú pracovnú činnosť v odbore dopravná psychológia. Nakoľko to nemajú všetci spravené, tak znova sa posúva táto lehota až do 31. decembra 2022.
Takže, pán predsedajúci, teraz prečítam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Marcela Mihalika a Dominika Drdula k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bode 15 § 141 ods. 6 písmeno p) znie: "p) odloženie veci podľa § 139c."
2. Čl. I sa dopĺňa bodom 16, ktorý znie: "16. Za § 143g sa vkladá § 143h, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 143h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021
Obec eviduje údaje a úkony v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel podľa § 139f ods. 3 až po zavedení elektronickej služby na tento účel. Ministerstvo vnútra najneskôr 60 dní pred zavedením elektronickej služby zverejní na svojom webovom sídle dátum zavedenia elektronickej služby a hardvérové a softvérové požiadavky na pripojene sa k elektronickej službe."."
3. V čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V § 13 ods. 4 sa za slovo "obcou" vkladajú slová "alebo obecnou políciou"."
Doterajší bod 1 sa označuje ako bod 2.
4. V čl. II bod 1 znie: "1. V § 86 písm. b) sa slová "obce priestupky" nahrádzajú slovami "obce a obecné polície priestupky"."
Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 395.
Čl. I sa dopĺňa bodom 16, ktorý znie: 16. "Za § 143g sa vkladá § 143h, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 143h Prechodné ustanovenie je účinné od 1. mája 2021
Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2022 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra aj služobný psychológ alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby aj psychológ Slovenskej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie."."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 16:25 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:30

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, poslanci, či už koaliční, alebo opoziční. Ráno bolo grémium, predpokladám, že viete, aké boli výsledky z tohto grémia, kde predseda Boris Kollár povedal, že to, čo sa stalo včera a dneska ráno doobeda, sa už nebude opakovať. Že prepadnú desiatky bodov. (Reakcia z pléna.) Ja počkám, kým pán Žiak dovykrikuje. Ja počkám, kým dovykrikuje. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Žiak, ukľudnite sa.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Poprosím si odznova čas.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nastavte čas pánovi poslancovi.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy a páni, kolegovia, poslanci, či už koaliční, alebo opoziční. Ráno bolo grémium, z ktorého výsledky, predpokladám, viete. Predseda Boris Kollár povedal, že sa už nebude opakovať to, čo sa stalo včera, že desiatky bodov prepadnú za sebou a dneska doobeda, že vás tu bude málo a že to je naša chyba. To povedal. Čiže vaša, vážené dámy a páni, koaliční poslanci, že je to vaša chyba, to priznal predseda parlamentu Boris Kollár dneska ráno na grémiu. Ak sa toto zopakuje, tak povedal, že sekne Národnú radu a ideme domov. Preruší to a budeme sem chodiť ako na klavír a prosil nás, aby sme nerobili cirkus, že toto sa nezopakuje.
Vážení kolegovia, toto je neúcta k nám, čo tu sedíme v pléne. Je jedno, či sme z opozície, alebo z koalície, ale je to neúcta od našich kolegov, keď tu od rána sedíme do večera, aktívne sa zapájame, pripravení sme do rozpravy a niektoré body sa trikrát a viac presunuli. Veď to, vážení kolegovia, koaliční poslanci, to neni možné, takto nemôžme fungovať. Si myslíte, že to je normálne?
Preto som požiadal o zvolanie grémia za opozíciu s tým, že bola džentlmenská dohoda, že vždy sa pridá aj klub alebo strana Borisa Kollára. Počkám na to, počkám na to tu, ide mi čas, mám čas desať minút, ja mám čakať. Keď naši kolegovia majú tú drzosť nás zdržiavať, tak skúsme rovnakou medicínou to oplatiť. Ak si oni myslia, že celý deň sa budú niekde flákať, že medziľudské vzťahy bránia im vo výkone funkcie a že prídu len na hlasovanie, tak nie, budeme čakať a program Národnej rady sa bude takto naťahovať. (Reakcia z pléna.) Ja som za nezaradených v grémiu. Je to problém? Je to odsúhlasené. Ale, pán kolega, už budem ticho a budem čakať.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chcem vás požiadať, aby ste dokončili svoj prejav a... (Prerušenie vystúpenia poslancom.)

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, ťažko sa mi dýcha, musím sa nadýchnuť, budem pokračovať.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Dobre, tak sa nadýchnite. A k tomu grémiu, tak vy nemáte ako v podstate poslanecký klub nemáte, takže vy nemôžete žiadať o zvolanie poslaneckého grémia. To, že môžete na poslanecké grémium chodiť, je len dobrá vôľa pána predsedu Národnej rady, ktorý vám tam umožnil chodiť, aby ste mali informácie z poslaneckého grémia. Takže ja som vám preto nemohol na vašu požiadavku odpovedať ani keby ste mali poverenie nejakých ďalších poslaneckých klubov, ktoré ste nemali. Takže tým pádom teraz vy blokujete parlament, a preto vás žiadam, aby ste rozprávali k téme k vládnemu návrhu zákona alebo aby ste opustili rečnícky pult.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Za prvé. Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Za druhé. Zákon z 24. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátených prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, druhé a tretie čítanie.
Viete, vážení kolegovia, ja som si toto čítal včera do trištvrte na sedem, kým sa schôdza neskončila, lebo aj klub SaS asi dvaja alebo dvakrát prepadli nejaké body, aj pánovi Šeligovi prepadli nejaké body, pán kolega, keby ste tu bol, tak to viete, ale my, čo tu poctivo sedíme do večera, tak nás to veľmi mrzelo, že takto nás ignorujete a asi osem alebo deväť bodov, ktoré predkladal klub OĽANO. Tak preto tento môj postoj. Vo všetkej úcte k vám, vy si to nezaslúžite, lebo veľa z vás tu aj včera večer do tej siedmej sedelo. No veľa nie, ale sedelo.
Takže budem pokračovať. Po tretie. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon o cenných papieroch. K tomuto by som vám mohol povedať nasledovné. V znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákony, tlač 435, prvé čítanie.
Ďalšie. Vážené dámy a páni, koaliční poslanci, ak sa píšete ako spolupredkladatelia k zákonom, len aby ste tam boli, tak si myslím, že je to nespravodlivé k tým, čo tie zákony robia. Keď sa tam už napíšete aj tak, že chcete, aby tam bolo vaše meno, tak aspoň nebuďte vtedy v sále ako včera pán Pročko a radšej odíďte, aby sme ho nemohli, aby sme ho nemuseli vyzývať, že má predniesť zákon, to bolo napríklad o hlavnom meste a on z Haliče. Lebo neviem potom, na čo ho tam predkladateľ dal ako spolupredkladateľa, keď o tom nevedel ani ceknúť. Hlavné, že tu bude sedieť a vyškierať sa. Môžme ísť pomaly ďalej.
Bod č. 4. Pozrite sa, ako mi krásne ide čas. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 436, prvé čítanie. Predkladateľ Eduard Heger.
Samozrejme, tie zákony včera išli takou rýchlosťou prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, že ani ministri sem nestíhali chodiť, ešte to stihol, ani neviem, kto tu bol na záver. Asi minister financií, klobúk dole, ale minister Budaj, samozrejme, nestihol prísť a ani sa nečudujem.
Preto, vážené dámy a páni, skúsme, skúsme nám to uľahčiť všetkým a poproste svojich kolegov, ak nechcú tie zákony alebo to nemajú dohodnuté predkladať, nech požiadajú o ich preloženie a nebudeme zbytočne strácať čas. Ja si myslím, že je to férová, logická a slušná požiadavka. Nič od vás neslušné nechcem. Len, aby sme sa k sebe správali korektne pri takýchto veciach. Na čo dávate desať, jedenásť zákonov, keď nemáte ich prerokované a miesto toho, aby ste ich stiahli alebo požiadali o ich preloženie, tak radšej zmiznete zo sály bez slova. Myslíte si, že je to slušné a férové k poslancom, ktorí sedia celý deň v pléne, a aktívne sa zapájajú? Myslíte si, že je to slušné a férové, keď chceme vystúpiť k daným bodom v rozprave a behajú hore dole, keď tu niektorí nesedia, majú iné povinnosti a nevedia, kedy ten zákon príde na rad? Myslíte, že je to slušné a férové takýto prístup k nám, čo tu strávime skoro celý deň?
Ak si všimnete, ja som tu od rána od deviatej do večera do siedmej. A viacerí z vás a vám to nevadí, že každú chvíľu je prestávka? Každú chvíľu je prepadnutý bod? Si myslíte, že berieme 4,5-tisíc za to, aby ľudia, čo nás sledujú online, toto videli? Ja neviem, či oni majú sem prísť vyhádzať nás stadeto a či opozičných, či koaličných poslancov zbiť natvrdo, aby sme prišli k rozumu a prišlo na to, ako povedal dakedy Slota podgurážený, že malý dvor a dlhý bič. Možno by nás to prebralo. Myslíte, že to je slušné a poctivé k tým, čo teraz prežívajú od výplaty k výplate alebo od podpory k podpore a vidia nás tu, ako sa tu hádame za tie tisícové platy a nerobíme ani figu?
Preto apelujem, vážení kolegovia, vstúpte do svedomia vašim kolegom a nech sa k tomu postavia férovo a slušne. Nikto ich tu nenúti sedieť, nikto ich nenúti tie zákony predkladať. Stačí, keď ich stiahnu alebo požiadajú o preloženie a nerobia z nás, nechcem sa ani vyjadriť čo, lebo by som ešte urazil pacientov, ktorí majú na to oprávnenie.
Nestačí, že vidia, ako sa vláda háda. Musia vidieť, že diletanti sedia aj v tomto parlamente?
Už nemám zvyšok času, ale vo faktickej sa ešte prihlásim.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 16:30 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:42

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Suja, naozaj sa s týmto dá len súhlasiť. Mrzí ma to, že to musím povedať ako koaličný poslanec vám ako opozičnému. Ja sa tiež tu snažím sedieť. A mrzí ma, že viacerí poslanci, teda predkladatelia, spravodajcovia a neviem, čo všetko, proste tu nie sú prítomní. Za SME RODINA viem povedať, že nenájdete ani jeden zákon na tejto schôdzi, kde by naši prítomní neboli tí, čo prítomní majú byť. My tu naozaj sme.
Pán predsedajúci, vy ste povedali, že vy s tým súhlasíte. Prosím vás pekne, vy s tým nesúhlaste, vy urobte niečo pre nápravu, lebo to, jak to tu vyzerá, to je vizitka predsedajúceho. Čiže keď oni požadovali grémium, podľa mňa oni ho nemali požadovať, vy ste ho mali požadovať alebo kto už je na to kompetentný. Naozaj, žiaľ, v tomto prípade ako koaličný poslanec musím dať plne za pravdu pánovi Sujovi. Proste sedieť tu a opakovane predkladať na... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte reagovať na predrečníka a nie na mňa.

Borguľa, Martin, poslanec NR SR
Ale ja reagujem, pán predsedajúci, na, neviem, či vás to uráža, ale proste, žiaľ, je to tak.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2021 o 16:42 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:43

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Áno, Miro, tak ako si sa tu snažil apelovať či už na koaličných, či už na opozičných, ale predovšetkým na opozičných poslancov. Týka sa to hlavne poslancov OĽANO a SaS, pretože kvôli tomu, že títo poslanci, ktorí sú buď predkladateľmi, alebo spravodajcami pri bodoch programu, teda pri poslaneckých zákonoch, ktoré tuná sme mali predkladať, včera prepadlo 11 bodov, dnes to je, myslím, už 9 bodov, čiže včera už povedali niektorí páni poslanci, ktorí sú tu dlhé roky, že toto si ešte nepamätajú, aby takto bola Národná rada Slovenskej republiky a plénum Národnej rady Slovenskej republiky nefunkčné a doslova dysfunkčné.
Čiže prosím vás pekne, hlavne naozaj chcem apelovať na vládnych poslancov zo skupiny OĽANO, aby zahodili nejaké osobné vzťahové animozity, ktoré tuná po budove Národnej rady Slovenskej republiky tamtamy rozprávajú, že táto nepôjde robiť predkladateľku tej, pretože, lebo sa k nej správala takto alebo kdesi krivo na ňu popozerala. Prosím vás pekne, veď nebuďme ako deti v materskej škôlke. Naozaj sa tuná snažíme nielen sedieť, ale svedomito sa pripraviť do každej jednej rozpravy, reagovať na každý jeden, či už je to vládny, alebo poslanecký návrh zákona, nemyslím len kritikou.
A tí, ktorí naozaj našu prácu vidíte alebo snažíte sa možno trošku aj oceniť z koaličných radov, tak vidíte, že nie sme sústavne len kritickí, ale snažíme sa naozaj vecne k danej problematike pristupovať. Ale takýmto spôsobom sa nedopracujeme nikde. Nejde tu len o ten stratený čas, ktorý by sme vedeli využiť oveľa rozumnejším spôsobom, ale toto je čistý chaos a súhlasím aj s pánom kolegom Borguľom, že aj vedenie Národnej rady Slovenskej republiky robí obrovskú chybu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2021 o 16:43 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:45

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, viete, ono je to trošku taká podpásovka, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Saloň, Marián, poslanec NR SR
Pán poslanec, na predrečníka skúste reagovať a nie na mňa.

Saloň, Marián, poslanec NR SR
Áno, len vy ste sa do tej istej rozpravy zapájal vlastnou činnosťou, vlastnými slovami tiež, čiže budem reagovať na kolegu.
Teda, pán kolega, je mi ľúto, že pri vašom vystúpení pán podpredseda parlamentu vystúpi a vlastne vám dá najavo, že buďte radi, že ste vôbec členmi grémia, lebo nemáte na to žiadny nárok, tak na jednej strane dostanete takú možnosť a na druhej strane je to otočené proti vám.
Bol som súčasťou tohto grémia, bol som iniciátor toho zvolania prvého grémia, následne to zvolal pán podpredseda parlamentu, kde presne padlo to, čo ste povedali. Pán predseda parlamentu to dosvedčí, že ak nastane taká situácia, že sa k tomu rázne postaví, lebo tam sa jasne pomenovali dôvody, že prečo sa deje to, čo sa deje a sme sa dohodli, že to nebudeme zneužívať. Tak ma to mrzí, že sa to odvíja týmto spôsobom. A fakt, ak je problém s tými zákonmi, no tak to treba pomenovať, treba to odsunúť na ďalšiu schôdzu, dajme tomu riadnu a štábnu kultúru, skončime to ako vtedy, kedy to máme a je to vybavené.
Treba nám riešiť núdzový stav, predĺženie núdzového stavu, ktorý vláda schválila včera na vláde. Kde je núdzový stav? Čo sa budeme baviť o ňom o devätnásť dní, keď teraz tu takto krkolomne bez ničoho sedíme? Tak nech pošlú nám núdzový stav a hneď rozvinieme debatu k tomu a budeme dva dni debatovať o tom a vy budete mať čas potom si vyriešiť vlastne problémy s vašimi zákonmi.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2021 o 16:45 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:47

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, že ste pochopili tento môj protest. Ak som sa vás dotkol, týmto sa ospravedlňujem, ale ráno sme dali slovo predsedovi parlamentu, že nebudeme robiť cirkus a férovo sme ho dodržali. Ale včera jedenásť a dneska ďalších deväť bodov. Pán predseda, toto je už vrchol, toto je už vrchol.
Pán poslanec Borguľa, ako koaličný poslanec, ďakujem za váš názor, že ste sa ho nehanbili povedať. Ďakujem.
Pán podpredseda parlamentu, aj vám ďakujem, že s tým súhlasíte, za váš názor. Však my, čo tu sedíme, to je neúcta ku nám, čo tu sedíme celý deň.
Pán poslanec Saloň, Edo, ďakujem, ďakujem. Ale ja viem, že ste si to odniesli tí, čo tu poctivo sedíte. Ale ak nebudeme my vplývať na kolegov, aby sa začali správať slušne, tak takto to ďalej nepôjde. Toto ďalej nepôjde. Takto sa tu zadrhneme každý deň. Ja neviem, či máme na protest teraz po desať minút stáť pri tom pultíku, aby sme si to uvedomili? To tu nechceme. Presne, čo povedal pán kolega Saloň, ide núdzový stav, môžme o tom dva dni tu hovoriť a vy si zatiaľ vyriešte vaše stranícke problémy.
Vo všetkej úcte, pán predseda, vôbec sa nedodržalo to, čo sa ráno povedalo. To pokračuje ďalej. Musíte to vidieť, či už zo záznamu alebo nie, to sa nedá, ja tu sedím od deviatej do siedmej každý deň s viacerými kolegami, ale to sa nedá. Pripravujeme sa na rôzne rozpravy k bodom, trikrát sa točia tie body. My nevieme, kedy máme ísť, či môžem ísť na záchod, nemôžem ísť na záchod, či sa, s prepáčením, môžem ísť najesť alebo kolegovia aj iní, aby náhodou nešiel ten bod a nebežal som naspäť. Však to je už do plaču. Tu nejde o to, že útočím na koalíciu alebo na niečo, to tu zdravý sedliacky rozum žiadny nie je. Tu sú zapísaní ľudia ako spolupredkladatelia, ale nevedia k zákonu povedať nič, tak radšej odídu von. A zasa sa to len naťahuje. Však ja už neviem, čo máme robiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.3.2021 o 16:47 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:04

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, v mene štyroch poslaneckých klubov SaS, OĽANO, SME RODINA, ZA ĽUDÍ podávam týmto procedurálny návrh, aby tlač č. 483, ide o návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k občianskej iniciatíve "Klíma ťa potrebuje" bola zaradená na rokovanie na zajtra piatok 19. marca 2021 o 13.00 hodine.
Ďalej aby zajtra v piatok 19. marca 2021 nebolo riadne hlasovanie o jedenástej, ale aby hlasovalo o všetkých prerokovaných bodoch po prerokovaní tlače 483. Odôvodnenie: Dňa 19. 3. prebehne celosvetový klimatický štrajk. Preto navrhujeme, aby Národná rada zaujala v tento deň stanovisko k danej téme.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.3.2021 o 17:04 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video