28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

7.5.2021 o 13:49 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:42

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020, tlač 465a, vo výbore. Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 493 z 31. marca 2021 na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady. Výbor pre kultúru a médiá prerokoval Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 102 z 5. mája 2021 schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade:
1) schváliť Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020,
2) vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi v Národnej rade.
Súčasne ma výbor určil za spravodajcu výboru a poveril ma, aby som informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania vo výbore prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 103 zo dňa 5. mája 2021. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.5.2021 o 13:42 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:42

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, taktiež ďakujem pani predsedníčke Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ja by som sa chcel iba v skratke poďakovať jednak pani predsedníčke aj členom Rady pre vysielanie a retransmisiu za, teda prácu v uplynulom roku, ale taktiež aj poslancom Národnej rady, ktorí podporili náš návrh zákona z minulého roku, ktorým sme vlastne zaviedli transparentné výberové konania, resp. aby som bol presný, verejné vypočutia kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. To znamená, myslím si, že sme tým zaviedli taký pomerne zásadný prvok z, teda transparentnosti, pardon, zásadný prvok transparentnosti. Ľudia môžu proste sledovať online kto akým spôsobom sa do tejto rady vyberá. A myslím si, že je to niečo, čo určite do budúcna, ak to ostane v takejto podobe, ako sme sa to snažili aj hneď pri tom prvom verejnom vypočutí nastaviť, aby to bolo niečo, čo tu možno bude fungovať aj do budúcna aj po nás, o päť rokov, o 10 rokov. Možno pri tej politickej realite sa nie vždy podarí, aby po tých verejných vypočutiach boli vybratí tí najlepší z najlepší, uvidíme vždy pri ako zložení parlamentu, ale minimálne verejné vypočutia sú dobré preto, aby jednoducho do takých orgánov, akým je napríklad Rada pre vysielanie a retransmisiu neboli vybraní tí najhorší možno z najhorších. Takže odfiltruje to určitým spôsobom ľudí, ktorí nie sú dostatočne odborne podkutí na fungovanie v takýchto radách. Videli, vlastne aj to bol dôvod, prečo sme k takémuto niečomu pristúpili, lebo sme videli, akým spôsobom to fungovalo v minulosti a že niektorí teda niektoré politické strany si z toho robili vyslovene trafiky pre svojich nominantov a následne to potom tie rozhodnutia tak vyzerali. Čiže pre nás je dôležité, aby aj médiá a novinári mali na Slovensku právnu istotu a keďže Rada pre vysielanie a retransmisiu je kontrolným orgánom pre, pre médiá na Slovensku, tak, tak myslím si, že určitým spôsobom im to práve táto rada garantuje, čiže môžu pracovať a fungovať lepšie a slobodnejšie.
Následne sa chcem ešte na záver poďakovať aj za to, že v podstate Rada pre vysielanie a retransmisiu ide nad rámec ešte aj toho zákona, ktorým sme my chceli primárne zaviesť transparentnosť a rada následne tie verejné, teda tie rokovania, ktoré sme tiež zaviedli, aby boli verejné, aby jednoducho aj prideľovanie frekvencií mohli sledovať, či už ľudia alebo uchádzači o tieto frekvencie, tak záznamy z týchto rokovaní sa zverejňujú na web Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ako bolo spomenuté, funguje to dokonca aj ako edukačný prvok, to znamená, pre ľudí a budúcich novinárov a študentov žurnalistík alebo mediálnych škôl mediálneho práva, čiže to som ešte trošku ostal aj prekvapený, že aj takýto možno sekundárny, taká nejaká sekundárna výhoda aj z tohto celého zákona plynie. Takže toľko za mňa. Určite budeme aj my ďalej ešte pokračovať aj v zlepšovaní mediálneho prostredia na Slovensku aj takýmto spôsobom, aby rady a kontrolné orgány, ktoré na Slovensku máme v oblasti médií, aby fungovali lepšie, transparentnejšie. Ďakujem veľmi pekne a teda to je všetko. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.5.2021 o 13:42 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:46

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kristián, ako ja si myslím, že tvoja reč, hoci nebola nejaká dlhá, ale bola vecná a bolo to poďakovanie asi minimálne za všetkých koaličných poslancov, neviem, jak je opozícia na tom, ale za koaličných si určite poďakoval. A pani komisárka, keď môžem, pani nie komisárka, ale predsedníčka, pardon, keď môžem, tak vy ste tam v svojej správe uviedli, že zmeny zákona, ktoré sa udiali minulý rok 2020 zvýšili transparentnosť, posunuli veci výrazne k lepšiemu. Čiže to nastalo po zmenách v tejto legislatíve a ešte zaujímavý výrok. Ja to budem parafrázovať, lebo som si to nezachytil presne. Že ani ťažké časy nemôžu byť prekážkou pre tých, ktorý chcú meniť veci k lepšiemu. Narážali ste na to, že napriek pandemickému roku 2020 sme v tejto snemovni prijali zákony, ktoré vám pomohli. Mimochodom, takže ja vám ďakujem za to, že pracujete tak, ako pracujete, že robíte to, čo robíte a len taká poznámka na záver. Máte veľmi príjemný hlas, dobre sa vás počúvalo. Ďakujeme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 13:46 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:48

Marta Danielová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja sa len chcem poďakovať, pretože Rada pre vysielanie a retransmisiu, tým, že sa zaoberá podnetmi, v podstate nedostáva žiadnu pochvalu nikdy od nikoho, takže je aj pochvala povzbudzujúca. Ďakujem. Dúfam, že nesklameme a budeme ešte transparentnejší. Ďakujem, príjemný víkend.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.5.2021 o 13:48 hod.

PhDr.

Marta Danielová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:49

Jozef Habánik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:
V § 27 ods. 2 písm. a) sa nahrádzajú slová "uskutočňovať štátne skúšky" slovami "prijímať uchádzačov na štúdium".
V § 27 sa vypúšťa odsek 3 a nasledujúce odseky 4 až 7 sa prečíslujú na odseky 3 až 6.
Návrh je, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2021.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorý spĺňa všetky podmienky pre ich konanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písmena c) tohto odseku zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, ani životné prostredie.
To je všetko v rámci úvodu a potom by som sa do rozpravy hlásil ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.5.2021 o 13:49 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:51

Augustín Hambálek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku ako určený spravodajca k návrhu uvedeného zákona, tlač 503, predložil informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Skončil som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.5.2021 o 13:51 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:53

Jozef Habánik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil svoj návrh, prečo takýto návrh novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania predkladám.
Cieľ je veľmi jednoduchý. Chcem odstrániť možnú diskrimináciu a chcem zvýšiť právnu istotu študenta vysokej školy, ktorý splnil všetky podmienky pre riadne skončenie štúdia a vykonanie štátnej skúšky. Dôvodom je skutočnosť, že akreditačná agentúra môže podľa súčasne platnej legislatívy pozastaviť uskutočňovanie študijného programu, ak napríklad vysokej škole boli v procese monitorovania a schvaľovania študijného programu alebo iných vnútorných predpisov zistené nedostatky, ktoré je však možné odstrániť v časovom limite určenom zákonom.
Znenie zákona navrhujeme zmeniť, aby študenti neboli "potrestaní" odložením vykonania štátnej skúšky počas lehoty odstraňovania nedostatkov. Zároveň upravujeme, že vysoká škola nesmie prijímať nových študentov na daný študijný program, čo vytvára tlak na urýchlené prijatie nápravných opatrení, ale bez diskriminácie už zapísaných študentov.
Prijatím návrhu novely zákona nie je dotknutá účinnosť platných akreditačných štandardov na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ani z nich vyplývajúcich lehôt.
Predložený návrh zákona som zaslal na vyjadrenie reprezentácii vysokých škôl, ministerstvu školstva, Slovenskej akreditačnej agentúre...
===== ...v nej dotknutá účinnosť platných akreditačných štandardov na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, ani z nich vyplývajúcich lehôt.
Predložený návrh zákona som zaslal na vyjadrenie reprezentácii vysokých škôl, ministerstvu školstva, Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. Z reprezentácie vysokých škôl som dostal dva podnety, ktoré, ktorým sa v prípade ak teda návrh novely zákona prejde prvým čítaním, budem zaoberať. Rovnako aj poznámkami, ktoré mi k návrhu textu dalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
K tomuto sa uskutočnilo niekoľko rokovaní či už na úrovni ministerstva školstva alebo aj dnes dopoludnia na úrovni akreditačnej agentúry s tým, že akceptujem pripomienky ktoré mi dotknuté subjekty k predmetnému návrhu novely zákona preložili.
Ďakujem pekne a chcem vás všetkých poprosiť o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.5.2021 o 13:53 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:01

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Ja by som len chcel, aby bolo opravené hlasovanie včera, pri hlasovaní o vyslovení nedôvery pani ministerke Kolíkovej. Všetci ste videli, že som tu bol a mňa prístroj vykázal, že som neprítomný.
Hlasoval som za odvolanie alebo za vyslovenie nedôvery.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.5.2021 o 9:01 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:01

Rastislav Jílek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 521a).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 21. apríla 2021 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti 3 navrhla jednu pripomienku. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 537 z 22. apríla 2021 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor.
Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane gestorskom výbore, určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviká:
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 4. mája 2021 a uznesením č. 169 odporučil Národnej Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky schváliť v znení pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a s jedným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
Po prvé, o pripomienke prezidentke, prezidentky Slovenskej republiky uvedenej v prvom bode tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Po druhé, o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu uvedenom v treťom bode tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Po tretie, o zákone z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 521) ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť v znení pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v bode 3 tejto spoločnej správy.
Spoločná správy výborov národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výbor č. 170 zo 4. mája 2021.
Uznesením ma výbor zároveň poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Pán predsedajúci, otvorte prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:01 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:06

Jozef Lukáč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, zákon ktorý predkladám v druhom čítaní, reflektuje na situáciu, ktorá vznikla aj počas pandémie. Ide o zákon, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje chod života v spoločnosti.
Akože spoločnosť je živý organizmus, ktorý sa musí prispôsobovať aktuálnym životným situáciám. Tak aj právne normy je potrebné prispôsobovať životu tak, aby nám život zjednodušovali a nie komplikovali. Prípadne predchádzali možným komplikáciám. Tento zákon posilňuje kompetenciu objednávateľov dopravy vo verejnom záujme voči dopravcom a to tak, aby mohol, aby mohli, aby mali väčšie kompetencie a silu a vážnosť pri rokovaní s dopravcami.
Zákon bol riadne prerokovaný vo Výboroch Národnej rady: v hospodárskom výbore, vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, vo finančnom a takisto aj v Ústavnoprávnom.
Zatiaľ k tomu toľko. Mám avizovaný jeden pozmeňovací návrh, ktorý prednesie pán poslanec Hattas.
Zatiaľ ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:06 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video