28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:21 hod.

Marek Hattas

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:48

Marta Danielová
Skontrolovaný text
Ja sa len chcem poďakovať, pretože Rada pre vysielanie a retransmisiu, tým, že sa zaoberá podnetmi, v podstate nedostáva žiadnu pochvalu nikdy od nikoho, takže je aj pochvala povzbudzujúca. Ďakujem. Dúfam, že nesklameme a budeme ešte transparentnejší. Ďakujem, príjemný víkend. (Potlesk v sále.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.5.2021 o 13:48 hod.

PhDr.

Marta Danielová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:49

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:
V § 27 ods. 2 písm. a) sa nahrádzajú slová "uskutočňovať štátne skúšky" slovami "prijímať uchádzačov na štúdium".
V § 27 sa vypúšťa odsek 3 a nasledujúce odseky 4 až 7 sa prečíslujú na odseky 3 až 6.
Návrh je, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2021.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorý spĺňa všetky podmienky pre ich konanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písmena c) tohto odseku zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie ani životné prostredie.
To je všetko v rámci úvodu a potom by som sa do rozpravy hlásil ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.5.2021 o 13:49 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:51

Augustín Hambálek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku ako určený spravodajca k návrhu uvedeného zákona, tlač 503, predložil informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.5.2021 o 13:51 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:53

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil svoj návrh, prečo takýto návrh novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania predkladám.
Cieľ je veľmi jednoduchý. Chcem odstrániť možnú diskrimináciu a chcem zvýšiť právnu istotu študenta vysokej školy, ktorý splnil všetky podmienky pre riadne skončenie štúdia a vykonanie štátnej skúšky. Dôvodom je skutočnosť, že akreditačná agentúra môže podľa súčasne platnej legislatívy pozastaviť uskutočňovanie študijného programu, ak napríklad vysokej škole boli v procese monitorovania a schvaľovania študijného programu alebo iných vnútorných predpisov zistené nedostatky, ktoré je však možné odstrániť v časovom limite určenom zákonom.
Znenie zákona navrhujeme zmeniť, aby študenti neboli "potrestaní" odložením vykonania štátnej skúšky počas lehoty odstraňovania nedostatkov. Zároveň upravujeme, že vysoká škola nesmie prijímať nových študentov na daný študijný program, čo vytvára tlak na urýchlené prijatie nápravných opatrení, ale bez diskriminácie už zapísaných študentov.
Prijatím návrhu novely zákona nie je dotknutá účinnosť platných akreditačných štandardov na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania ani z nich vyplývajúcich lehôt.
Predložený návrh zákona som zaslal na vyjadrenie reprezentácii vysokých škôl, ministerstvu školstva, Slovenskej akreditačnej agentúre...
=====

-----------------------------------------

...v nej dotknutá účinnosť platných akreditačných štandardov na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania ani z nich vyplývajúcich lehôt.
Predložený návrh zákona som zaslal na vyjadrenie reprezentácii vysokých škôl, ministerstvu školstva, Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo. Z reprezentácie vysokých škôl som dostal dva podnety, ktoré, ktorým sa v prípade ak teda návrh novely zákona prejde prvým čítaním, budem zaoberať. Rovnako aj poznámkami, ktoré mi k návrhu textu dalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
K tomuto sa uskutočnilo niekoľko rokovaní či už na úrovni ministerstva školstva, alebo aj dnes dopoludnia na úrovni akreditačnej agentúry s tým, že akceptujem pripomienky, ktoré mi dotknuté subjekty k predmetnému návrhu novely zákona predložili.
Ďakujem pekne a chcem vás všetkých poprosiť o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.5.2021 o 13:53 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:01

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja by som len chcel, aby bolo opravené hlasovanie včera, pri hlasovaní o vyslovení nedôvery pani ministerke Kolíkovej všetci ste videli, že som tu bol, a mňa prístroj vykázal, že som neprítomný.
Hlasoval som za odvolanie alebo za vyslovenie nedôvery.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.5.2021 o 9:01 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:01

Rastislav Jílek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 521a).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Vo svojom rozhodnutí z 21. apríla 2021 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti 3 navrhla jednu pripomienku.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 537 z 22. apríla 2021 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 4. mája 2021 a uznesením č. 169 odporučil Národnej Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky schváliť v znení pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a s jedným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
1. o pripomienke prezidentke, prezidentky Slovenskej republiky uvedenej v prvom bode tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
2. o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu uvedenom v treťom bode tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
3. o zákone z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 521) ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť v znení pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v bode III tejto spoločnej správy.
Spoločná správy výborov národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením gestorského výbor č. 170 zo 4. mája 2021.
Uznesením ma výbor zároveň poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:01 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:06

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, zákon ktorý predkladám v druhom čítaní, reflektuje na situáciu, ktorá vznikla aj počas pandémie. Ide o zákon, ktorým výrazným, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje chod života v spoločnosti.
Akože spoločnosť je živý organizmus, ktorý sa musí prispôsobovať aktuálnym životným situáciám, tak aj právne normy je potrebné prispôsobovať životu tak, aby nám život zjednodušovali, a nie komplikovali, prípadne predchádzali možným komplikáciám. Tento zákon posilňuje kompetenciu objednávateľov dopravy vo verejnom záujme voči dopravcom a to tak, aby mohol, aby mohli, aby mali väčšie kompetencie a silu a vážnosť pri rokovaní s dopravcami.
Zákon bol riadne prerokovaný vo výboroch Národnej rady: v hospodárskom výbore, vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, vo finančnom a takisto aj v ústavnoprávnom.
Zatiaľ k tomu toľko. Mám avizovaný jeden pozmeňovací návrh, ktorý prednesie pán poslanec Hattas.
Zatiaľ ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:06 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:17

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, výbor Národnej rady Slovenskej republiky... podávam správu výborov Národnej repu.... Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej dopravy, doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 660 z 30. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: na ústavnoprávny výbor uznesením č. 269 z 28. apríla 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 166 z 27. apríla 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 165 z 29. apríla a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 85 z 29. apríla 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených bodov III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 450), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 171 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spravodajcu predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.5.2021 o 9:17 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:21

Marek Hattas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Budem hovoriť o pozmeňujúcom návrhu, ktorý bol podaný do podateľne.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač č. 450), má iba jeden, jeden bod. Predkladám ho kvôli tomu, kvôli dvom veciam a to je, že navrhovaná zmena má za účel uplatnenie núdzového opatrenia aj na dobu od uzavretia novej zmluvy o dopravných službách po dobu dosiahnutia plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.
Inak povedané, v praxi sa často stáva, že tá nábehová krivka, ktorá je potrebná k tomu, aby nový dopravca zaujal miesto v samospráve alebo teda aby mohol, aby mohol poskytovať svoje služby, je okolo deviatich mesiacov. To znamená, že, že niekedy sa tento proces môže natiahnuť, niekedy, niekedy to trvá kratšie, ale potrebujeme riešiť práve, práve tento stav, ktorý sa v praxi jednoducho môže, môže vyskytnúť alebo vyskytuje.
Čo sa týka ďalšieho, ďalšieho takého bodu, ktorý alebo ďalšej veci, ktoré tu riešim, je, že v poznámke pod čiarou 44b) je potrebné vnímať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 v rozsahu čl. 5 ods. 5 v prípade aplikovania núdzového opatrenia v kontexte koncesných zmlúv a v prípade aplikovania núdzového opatrenia v kontexte odplatných zmlúv aplikovanie smernice 214/24/EU o verejnom obstarávaní, ktorá bola transponovaná zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čo to znamená? Ľudskou rečou povedané, že momentálne sme mali alebo máme dva typy zmlúv, jedny sú koncesné a jedny sú odplatné. Tie odplatné si môžte predstaviť tak, že pre samosprávu jazdí alebo poskytuje služby, služby dopravca v zmysle ekonomicky oprávnených nákladov a potom si na to zarátava určitý zisk, a to tu riešené nebolo. Bolo tu riešené v tomto prípade núdzový stav len pre koncesné zmluvy. Koncesné zmluvy, to sú väčšinou zmluvy, kde je jasne povedané, že za kilometer platí dopravca na nejakú alebo resp. mesto, alebo samospráva platí konkrétnu sumu za, za kilometer. To znamená, že navrhujem tam doplniť aj tento, tento prípad, ktorý sa vyskytuje vo viacerých samosprávach.
Teraz prečítam ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
V čl. I bod 6 znie:
„Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21a
Núdzové opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb
(1) Ak dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo ak takéto prerušenie alebo ukončenie bezprostredne hrozí, môže objednávateľ podľa osobitného predpisu 44b) na dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výberu dopravcu a poskytovania plného rozsahu dopravných služieb dopravcom, ktorá nesmie presiahnuť dva roky
a) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verejných služieb priamym zadaním,
b) doplniť uzatvorenú zmluvu o službách bez verejnej súťaže alebo
c) rozhodnúť o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme dopravcovi, ktorý je spôsobilý na prevádzkovanie dopravných služieb.
(2) Bezprostredne hroziacim nebezpečenstvom podľa odseku 1 sa rozumie najmä, ak
a) dopravca oznámil prerušenie poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme,
b) dopravca preukázateľne prestal spĺňať podmienku dostatočnej technickej základne na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme,
c) dopravca vykonal iný preukázateľný úkon smerujúci k ukončeniu alebo prerušeniu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme alebo
d) na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme bola vyhlásená verejná obchodná súťaž alebo verejné obstarávanie, ktoré nebolo ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo
e) preukázateľne nebude ku dňu ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách ukončené uzavretím novej zmluvy o službách, alebo ak preukázateľne nebude ku dňu skončenia doby trvania poskytovania dopravných služieb podľa existujúcej zmluvy o službách zabezpečené poskytovanie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy o službách.
(3) Správne konanie podľa odseku 1 písm. c) začína na podnet správneho orgánu, ktorým je objednávateľ, a to dňom, keď tento správny orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
(4) Oznámenie o začatí konania podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ zverejní na úradnej tabuli spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup.
(5) V rozhodnutí podľa odseku 1 písm. c) objednávateľ vymedzí rozsah poskytovaných dopravných služieb vo verejnom záujme a spôsob výpočtu príspevku podľa osobitného predpisu 44b). Lehota podľa § 15 ods. 5 sa neuplatní. Vydané rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) v plnom rozsahu nahrádza zmluvu o službách. Dopravca a objednávateľ sú oprávnení v lehote 1 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c) uzatvoriť dohodu, ktorou si upravia ostatné náležitosti týkajúce sa dopravných služieb vo verejnom záujme.
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. c) nemá odkladný účinok.
(7) Na zmluvu podľa odseku 1 písm. a), rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) a na dohodu podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia upravujúce zmluvy o službách.“
Ďalej. Poznámka pod čiarou k odkazom 44b) znie:
„44b) Nariadenie (ES) č. 1370/2007 v platnom znení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Tento pozmeňujúci návrh bol odsúhlasený aj s ministrom dopravy, taktiež bol konzultovaný aj s ďalšími zainteresovanými, ktorých sa toto opatrenie dotkne.
Ešte tu mám jednu poznámku a je to: nakoľko je potrebné, keďže nám koliduje bod 2 spoločnej správy, chcel by som požiadať spoločného spravodajcu o vyňatie bodu 2 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:21 hod.

Marek Hattas

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:29

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v tejto novele zákona o cestnej doprave sa konkrétne venujeme vzťahom medzi objednávateľmi dopravných služieb a dopravcami.
Do tejto témy vstupujeme prvýkrát po 15 rokoch. Za ten čas sa u nás etablovali samosprávne kraje, vďaka čomu sme nazbierali, lepšie povedané, tieto kraje, vďaka čomu nazbierali množstvo lepších, ale aj horších skúseností v oblasti obstarávania dopravy vo verejnom záujme, a preto by malo byť aj v našom záujme a hlavne vo verejnom záujme navrhnúť a prijať že celkom nový, moderný zákon o cestnej doprave. Je potrebné veľa vecí narovnať vo vzťahu medzi obstarávateľmi verejnej dopravy a zmluvnými dopravcami. Potrebujeme vyriešiť možnosť kontroly. Dnes sú objednávatelia do veľkej miery odkázaní na ochotu a ústretovosť dopravcov. Pokiaľ takáto ústretovosť neexistuje, v praxi je kontrola reálnych nákladov a poskytovaných služieb veľmi komplikovaná.
Ďalej je potrebné riešiť možnosť prístupu ku dátam všetkého druhu, ktoré vznikajú pri prevádzke verejnej dopravy, online prístup k GPS súradniciam autobusov, dáta o počte prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách a spojoch. Tieto podklady sú potrebné k efektívnej integrácii so všetkými druhmi verejnej dopravy vrátane aj vlakovej dopravy.
Aj v tomto prípade, ak dnes neexistuje ústretovosť zo strany dopravcov, zo strany poskytovateľov dopravných služieb a prepravy aj napriek tomu, že verejná doprava je z veľkej časti financovaná z verejných zdrojov, súkromní dopravcovia sa k dátam častokrát správajú ako k súkromnému majetku. A toto je neprijateľné. Máme síce zákony, existujú aj zmluvy, lenže vymáhateľnosť práva je u nás slabá a transparentnosť stále nie je silnou vlastnosťou verejného ani obchodného života a postavenie dopravcov voči objednávateľom je po uzavretí zmluvy dominantné a silné. Pritom sa tu bavíme o verejných peniazoch.
Toto všetko ale bude potrebné citlivo a presne vyriešiť v novom zákone. Verím, že v dohľadnom čase sa podarí tento nový a moderný zákon odborne a vecne pripraviť a prediskutovať v rámci spoločenskej a odbornej diskusie.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2021 o 9:29 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video