28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2021 o 15:03 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:03

Rastislav Jílek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 497.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2021 o 15:03 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:06

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, cieľom návrhu zákona je najmä transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/2034 z 27. novembra 2019. Cieľom smernice je zabezpečiť, aby sa na investičné spoločnosti vzťahovali požiadavky týkajúce sa kapitálu, likvidity a ďalšie kľúčové prudenciálne požiadavky a zodpovedajúce opatrenia dohľadu. Cieľom smernice je, smernice Solventnosť II je posilnenie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu a európskymi orgánmi dohľadu. Zmeny sa týkajú aj vytvárania platforiem spolupráce, ktoré sú účinným nástrojom na dosiahnutie intenzívnejšej a včasnej spolupráce medzi orgánmi dohľadu, a teda na zlepšenie ochrany spotrebiteľa. Cieľom smernice je zároveň vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu 2014/65 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica, ďalšia poskytovateľov služieb hromadného financovania. Návrh bol dostatočne predstavený aj v prvom čítaní. Súčasťou návrhu zákona sú aj ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako napríklad poznatky týkajúce sa aplikačnej praxe súvisiace s transpozíciou smernice MiFID II.
Na záver mi dovoľte požiadať vás o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2021 o 15:06 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:08

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch a investičných službách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 612 zo dňa 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru NR SR a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 172, ústavnoprávny výbor uznesením č. 262 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 163.
Z uznesení výborov uvedených v bode III. tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: v oboch bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 179 zo dňa 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2021 o 15:08 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:11

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, samotný zákon bol odôvodnený. Dovoľte mi, aby som povedal pár slov ku pozmeňovaciemu návrhu. Predmetný pozmeňujúci a doplňujúci návrh reflektuje stanovisko legislatívy Národnej rady Slovenskej republiky, v rámci ktorého sa vykonala prevažne legislatívno-technická úprava. Týmto návrhom sa taktiež spresňuje transpozícia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi 2014/65/EÚ, MiFID II. V rámci legislatívno-technických úprav sa navrhujú upraviť vnútorné odkazy a zosúladiť predložený návrh, vládny návrh zákona tak, aby bol v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov. V rámci spresnení transpozície smernice o trhoch s finančnými nástrojmi ide o úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, napríklad úprava spomínaných vnútorných odkazov.
Ďalej sa navrhuje zachovať aktuálne nastavenú úroveň posudzovania bezúhonnosti osôb v riadiacej funkcii odpisom z registra trestov na podnet Národnej banky Slovenska. Toto je úprava, ktorá je nad rámec legislatívno-technických, takže dovolil by som si ju ešte odôvodniť bližšie.
Jedná sa teda v čl. I bod 7 a dôvodom na vypustenie bodu 7 je zosúladenie postupu pri informácii na preukazovanie dôveryhodnosti osôb, teda opodstatnenosť odpisov z registra trestov podľa zákona o cenných papieroch s inými sektorovými zákonmi, ako napríklad so zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách, ale tiež aj so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách.
Odpis z registra trestov slúži ako listinný dôkaz preukazujúci dôveryhodnosť fyzickej osoby. Svojím obsahom poskytuje komplexný a objektívny obraz o dôveryhodnosti osoby, lebo sú v ňom zaznamenané všetky úkony, ako finálne záznamy z jednotlivých štádií trestného konania, ako napríklad právoplatné rozhodnutie súdu, prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania. Z dôvodu zvyšujúceho sa trendu detailnejších posudzovaní osôb vstupujúcich alebo pôsobiacich vo finančnom sektore členov riadiaceho orgánu a s prihliadnutím na zachovanie, prípadne zvyšovanie dôvery klientov voči subjektom finančného sektora je potrebné zachovať aktuálne nastavenú úroveň posudzovania bezúhonnosti, resp. dôveryhodnosti osôb zabezpečovanú formou odpisov z registra trestov.
Teraz by som si dovolil prečítať úplné znenie pozmeňovacieho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Jozefa Hlinku, Tomáša Lehotského a Milana Kuriaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. K čl. I bod 7 § 8 písm. b)
V čl. Isa vypúšťa bod 7.

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví ustanovenie o účinnosti.

2. K čl. Ibod 24 § 56 ods. 13
V čl. Isa vypúšťa bod 24.

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s touto zmenou sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona primerane upraví ustanovenie o účinnosti.
3. K čl. Ibod 48 § 71dl ods.1
Bod 48 znie:
"48. V § 71dl ods. 1 sa slová "ods. 29 a 30" nahrádzajú slovami "ods. 30 a 31" a slová "základného imania" sa nahrádzajú slovami "počiatočného kapitálu".".

4. K čl. I nový bod 49 § 71dl ods. 2 a 3
V čl. I sa za doterajší bod 48 vkladá nový bod 49, ktorý znie:
"49. V § 71dl ods. 2 a 3 sa slová "základného imania" nahrádzajú slovami "počiatočného kapitálu".".

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.
5. K čl. I bod 55 § 73f ods. 1
Bod 55 znie:
"55. V § 73f ods. 1 sa za slovo "stratu" vkladá čiarka a slová "jeho odolnosť voči riziku", slová "so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností" sa nahrádzajú slovami "a ktoré zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty" a slová "ods. 19" sa nahrádzajú slovami "ods. 22".
Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha) znie:
"58ha) Čl. 54 a 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.".".
6. K čl. Inový bod 57 § 73g ods. 1

V čl. I sa za doterajší bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:

"57. V § 73g ods. 1 sa slová "ods. 19" nahrádzajú slovami "ods. 22".".
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.
7. K čl. Inový bod 97

V čl. I sa za doterajší bod 96 vkladá nový bod 97, ktorý znie:

"97. V § 145 ods. 1 písm. d) sa slová "§ 140 ods. 1 alebo 3" nahrádzajú slovami "§ 138 až 142".".

Nasledovné body sa primerane prečíslujú.

Tento bod nadobúda účinnosť 26. júna 2021, čo sa pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona premietne v ustanovení o účinnosti.

8. K čl. I bod 106 § 173zf

Bod 106 znie:

"106. Za § 173ze sa vkladá § 173zf, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 173zf Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 26. júna 2021

(1) Povolenia udelené Národnou bankou Slovenska podľa § 54 ods. 12 druhej vety v znení účinnom do 25. júna 2021 zanikajú 26. júna 2021.

(2) Ustanovenie § 56 ods. 13 sa uplatňuje najneskôr do 31. decembra 2021.".".

V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom si dovoľujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.

Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2021 o 15:11 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:21

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť pozmeňujúci návrh, ktorý dopĺňa zákon o cenných papieroch a investičných službách. Je to veľmi jednoduchý a krátky pozmeňujúci návrh, ktorý aj z dôvodu spresnenia rozširuje subjekty, ktoré môžu poskytovať dlhodobé investičné sporenie a aj u obchodníkov s cennými papiermi. To znamená väčšiu konkurenciu a tým pádom zlepšenie služieb pre klientov. Dovoľte mi teda prečítať plné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Mariána Viskupiča, Milana Kuriaka a Jozefa Hlinku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda zákon o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 435.
1. K čl. I bod 3
V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 7 ods. 11 v úvodnej vete sa za slovo "prostredníctvom" vkladajú slová "obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a iných".".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 15:21 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:21

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, hlasovať budeme dnes 17.00 h.
Skryt prepis

4.5.2021 o 15:21 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:24

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom a v súlade výrobkov.
V návrhu zákona sa realizujú zmeny týkajúce sa oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti a upravujú sa podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty. Stanovuje sa, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu voľný obeh je colný úrad, ako aj to, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.
Návrh zákona sa, návrhom zákona sa upravujú niektoré ustanovenia Colného zákona a zákona o finančnej správe na základe poznatkov získaných v aplikačnej praxi.
Na záver mi dovoľte požiadať Vás o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 15:24 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:26

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon č. 199/2004 Z. z. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 613 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru - schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 180 zo dňa 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 15:26 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:29

Marián Viskupič

15:40

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Hlasovanie o tomto bode programu bude dnes o 17. hodine.
Skryt prepis

4.5.2021 o 15:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video