28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 17:51 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:51

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predkladám vám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o upomínacom konaní. Upomínacie konanie je vlastne skrátené konanie, v ktorom sa vydáva platobný rozkaz a preto osobitne je dôležité práve v tomto konaní zlepšiť prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.
Tento krátky návrh zákona reaguje na výhrady Európskej komisie, ktoré sa tiež objavili v rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie proti Jánovi Dankovi a Margite Dankovej. Je dôležité, aby sme zaviedli povinnosť súdu miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu podaného spotrebiteľom. To znamená, že ak sa niekto bráni voči platobnému rozkazu, v prípade, ak sa jedná o spotrebiteľa, tak zavádzame tu miernejšiu povinnosť odôvodňovať takéto rozhodnutie. To znamená byť miernejší pri posudzovaní, či je toto odôvodnenie dostatočné.
V tejto súvislosti, keďže sa platobnými rozkazmi zaoberá vyšší súdny úradník, zavádzame aj povinnosť, aby práve v takýchto veciach bola vec predložená vyššiemu súdnemu úradníkovi a od vyššieho súdneho úradníka sudcovi, aby tu bola tiež, by som povedala, vyššia kontrola, že tie podmienky, ktoré majú byť prijateľné, zmluvné, sa rešpektovali pri vydávaní platobných rozkazov.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu aj v rámci druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 17:51 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:53

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážení, kolegyne, kolegovia. Dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie iba ústavnoprávnemu výboru a určila ho aj ako gestorský výbor. Zároveň mu určila lehotu na prerokovanie návrhu.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi ústavnoprávneho výboru, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor prerokoval 28. apríla 2021 návrh zákona a odporúčal ho Národnej rady schváliť. Správa gestorského výboru neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 439a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 30. apríla 2021. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 17:53 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
A ja chcem len oznámiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

4.5.2021 o 17:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
209.
Chcel by som len oznámiť, že keďže neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, môžeme o tomto návrhu hlasovať pri najbližšom hlasovaní, teda zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis

4.5.2021 o 17:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:56

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov a investičných fondov.
Návrh zákona bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, keďže vláda sa zaviala v programovom vyhlásení zjednodušiť a zefektívniť využitie zostávajúcich finančných prostriedkov z programového obdobia 2014 - 2020, posilniť princíp transparentnosti a práve predkladaný návrh zákona programové vyhlásenie vlády v tejto časti napĺňa.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ zjednotiť procesy pri poskytovaní finančných prostriedkov, znížiť administratívnu záťaž prijímateľom aj ostatným subjektom, participujúcim na implementácii, najmä s ohľadom na aplikačnú prax. Zároveň sa kladie dôraz na zvýšenie transparentnosti, a to rozšírením rozsahu údajov a informácií, ktoré majú poskytovať žiadatelia a ktoré budú zverejňované a sprístupňované širokej verejnosti. Tak isto chceme predchádzať korekciám. To znamená, že v súčasnosti nie sú verejne dostupné informácie o nedostatkoch zistených v auditoch Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako aj orgánom auditu. To znamená, že každý, kto urobí nejakú chybu, následne dostane korekciu, má to dopad na štátny rozpočet a ostatní sa nemôžu poučiť z jeho chýb. Teraz chceme, aby tieto nedostatky sa zverejňovali, aby sa zverejňovala správa auditu, to znamená, aby ak nejaké mesto, obec, žiadateľ urobí chybu, aby všetci ostatní sa mohli poučiť z tejto chyby. Zároveň sa nastolí právna istota, aby aj orgán auditu rozhodoval vždy rovnakým spôsobom.
Budete to mať, samozrejme, dopad na zníženie negatívnych následkov na subjekty podieľajúce sa na implementácii európskych štrukturálnych investičných fondov, napríklad v podobe neoprávnených výdavkov, čo je vždy problém, hlavne keď sú to mestá alebo menšie obce.
Tak isto sa rozširuje zoznam informácií, ktoré je poskytovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach, a to aj pri neschválených žiadostiach. Tieto informácie sa týkajú údajov o osobách, ktoré sa podieľali na vypracovaní projektu. Okrem opatrení na zvýšenie transparentnosti sa s návrhom zákona zavádza aj vyššia miera flexibility pre poskytovateľov v procese vyhlasovania výziev a v schvaľovacom procese žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Návrh bol vypracovaný po širokej konzultácii na základe podnetov s orgánmi verejnej moci, ktoré sa k navrhovaným zmenám a oblastiam úprav vyjadrili. Bol predmetom riadneho pripomienkového konania a rokovania Legislatívnej rady Slovenskej republiky. Vláda ho prerokovala a schválila 13. januára 2021. Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, ani negatívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona aj v druhom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2021 o 17:56 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:00

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu výborov o prerokovaní, túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 620 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 178 zo dňa 4. mája 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.5.2021 o 18:00 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:03

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som veľmi rád predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý práve kvôli tomu, že teda stransparentňuje proces prideľovania a čerpania eurofondov, a to o to dôležitejšie v dobe, kedy veľmi veľa peňazí z Európskej únie príde na Slovensko a tvoria možnosť, ako po pandémii, ťažkej pandémii opäť rozbehnúť ekonomiku. Takže veľmi si vážim tento návrh zákona, ktorý prichádza od pani ministerky, pretože práve prináša zefektívnenie eurofondov a zároveň stransparentnenie, ako sme počuli, tak napríklad to, že budú verejne známe problémy alebo pochybenia pri čerpaní eurofondov, je veľmi dôležitá vec, ja sám mám skúsenosť zo súkromnej sféry, kde sme čerpali teda eurofondy, a pripraviť projekt tak, aby, aby bol v poriadku so všetkou legislatívou, nie je vôbec jednoduché a zároveň to v mnohom pôsobí aj odstrašujúco pre firmy a iné subjekty, ktoré chcú alebo chceli by čerpať eurofondy a zároveň je tam teda veľký strach, aby proste nedochádzalo ku korekciám, čiže považujem napríklad toto opatrenie za veľmi dôležité.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý chcem teda podať, opäť ide v línii toho, že chce zefektívňovať čerpanie eurofondov, obsahuje také tri hlavné zmeny, tá štvrtá je legislatívno-technická vec, a k tým trom hlavným zmenám, tá prvá je, že teda upravuje pravidlá, keď v praxi nastane situácia, ak je partnerom projektu štátna rozpočtová organizácia a prijímateľom subjekt, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou. V takej situácii vzniká problém pri prevode časti nenávratného finančného príspevku medzi prijímateľom a partnerom, ktorý nie je účastníkom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Štátna rozpočtová organizácia hospodári v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách prostredníctvom príjmových a výdavkových účtov bez potreby znižovania, respektíve navyšovania limitov výdavkov. Predmetné ustanovenie využíva možnosť ustanovenia v § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého, ak tak ustanoví osobitný predpis, štátne rozpočtové organizácie môžu sústreďovať príjmy, resp. realizovať výdavky aj zo samostatného mimorozpočtového účtu. Čiže predmetné doplnenia tak zjednodušujú a zefektívňujú finančnú realizáciu projektov, v ktorých sú partnermi projektu štátne rozpočtové organizácie. Tuto býva problém teda, že sa ten proces zbytočne predlžuje.
Druhým takým dôležitým bodom je, navrhuje, tento pozmeňujúci návrh navrhuje zavedenie možnosti využitia zmeny, resp. rozšírenia už schváleného projektu technickej pomoci podľa podmienok ustanovených v zákone pre národné projekty, čo je opäť nejakým spôsobom zjednodušením a zefektívnením, aby nemuseli byť vypisované nové projekty, respektíve realizované nové projekty.
A tretí ten dôležitý bod je úprava prechodných ustanovení. Cieľom úpravy ustanovenia tohto prechodného je zjednotiť právo odvolania žiadateľa vo vzťahu k rozhodnému momentu, ktorým je nadobudnutie účinnosti novely zákona, ktorý je objektívnym faktom nezávislým od individuálnych okolností konkrétneho rozhodnutia. Naviazaním vzniku, deje sa tak teda naviazaním vzniku práva podať odvolanie na objektívnu právnu skutočnosť, teda nadobudnutie účinnosti novely zákona, a tým sa odstraňuje potenciálny zdroj nerovnakého zaobchádzania so žiadateľmi.
Toto sú také základné zmeny, ktoré podávam v rámci tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. A teraz mi dovoľte teda ten samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh prečítať. (Krátka pauza.) Prosím? Ja ho mám, ja ho mám, chvíľočku. Takže ospravedlňujem sa za zdržanie.
Čiže čítam znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Milana Laurenčíka, Zity Pleštinskej a Jozefa Lukáča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 403.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 403. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa za bod 20 vkladajú nové body 21 a 22, ktoré znejú:
„21. V § 31 ods. 4 sa vypúšťa slovo „mimorozpočtového“.
22. V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti, ktoré mu v rámci realizácie projektu prevádza prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na samostatný účet76a, z ktorého realizuje partner výdavky projektu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:
76a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7. Doterajšie body v čl. I sa primerane prečíslujú."
2. V čl. I sa za bod 35 vkladá nový 36. bod, ktorý znie:
„36. § 58 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Na projekty technickej pomoci podľa § 28 sa odseky 2 až 6 vzťahujú primerane.“.“
Doterajšie body v čl. 1sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I, 37. bod znie:
„37. Za § 61 sa dopĺňa § 62, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 62 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021
(1) Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa nevzťahuje na žiadosti predložené na základe výziev vyhlásených do 14. júna 2021.
(2) Konanie podľa § 57 právoplatne neskončené do 14. júna 2021 sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 14. júna 2021; tým nie je dotknuté právo žiadateľa podať odvolanie podľa § 22 v znení účinnom od 15. júna 2021 proti rozhodnutiu vydanému po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa § 20 alebo § 57 ods. 8 účinných do 14. júna 2021.“.“.
4. V čl. II sa slová „1. júna 2021“ nahrádzajú slovami „15. júna 2021“.
To je všetko.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2021 o 18:03 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:11

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani podpredsedníčka vlády, pani ministerka, vážený pán spravodajca, ako jedna z predkladateľov tohto pozmeňovacieho návrhu by som ho chcela podporiť. Všetky administratívne prekážky, ktoré sa odstránia pri čerpaní štrukturálnych fondov, treba privítať. Som tiež starostka obce, kde v roku, v tom programovacom období 2007 - 2013 sme v obci robili dva projekt, veľké projekty, napríklad suchý polder v hodnote 1 200-tisíc eur. A skutočne pri týchto projektoch je mnoho vecí, ktoré sú tie byrokratické postupy, ktoré treba odstrániť. Takže veľmi vítam a teším sa, že tento pozmeňovací návrh sme mohli predložiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2021 o 18:11 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:12

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril v rámci druhého čítania k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Samozrejme, ja chcem v prvom rade tiež oceniť všetky tie veci predkladanej novely, v ktorých sa rieši zjednodušenie procesov a tým aj zníženia administratívnej záťaže poskytovateľom, prijímateľom, ale aj ostatným subjektom, ktorí participujú na implementácii projektov, ktoré sú financované z nenávratných finančných príspevkov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov. Naviažem rovnako na slová pána poslanca Lehotského, ktorý sa na predloženú novelu zákona pozrel nie z pohľadu poskytovateľa, ale z pohľadu prijímateľa.
V tejto súvislosti by som chcel upozorniť na dve veci v predmetnej novele zákona a možnože by som aj požiadal pani podpredsedníčku vlády, aby možnože mi ozrejmila tie dve veci, na ktoré sa chcem v rámci rozpravy spýtať.
Prvá je k čl. I bod 10 § 19 ods. 7, v ktorej sa vypúšťa časová lehota, ktorá sa vzťahuje k platnosti podmienok poskytnutia príspevku. Chcel by som sa spýtať, že ako bude táto lehota uplatňovaná z pohľadu prijímateľa a že či nebude dochádzať k nejednotnému výkladu časového ohraničenia na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku.
Druhá, v čl. I bod 13 § 20 ods. 2 sa upravuje spôsob, kedy môže poskytovateľ zastaviť žiadosť alebo posudzovanie žiadosti ONFP, pokiaľ prijímateľ alebo teda uchádzač o nenávratný finančný príspevok má nejakú, má nejaké pochybenie v žiadosti alebo žiadosť je neúplná a tieto veci neodstráni v určenej lehote.
Z predmetného návrhu zákona nie je jasné, na základe čoho sa poskytovateľ rozhodne zastaviť alebo nezastaviť takéto konanie. Preto aby nedochádzalo k porušovaniu princípu rovnakého zaobchádzania, považujem za dôležité, aby sme toto ustanovenie buď nejakým spôsobom ešte precizovali alebo možnože iným spôsobom vylúčili takéto možné pochybenie. Viem, že sa s tým snažili vysporiadať aj v rámci gestorského výboru, takže možnože aj pán poslanec Lehotský k tomuto zaujme stanovisko, pretože rovnaké pochybnosti má aj odbor legislatívny a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky a viem, že takéto stanovisko gestorskému výboru predložil.
Samozrejme táto agenda je veľmi náročná a uvedomujem si plne, že implementovať projekty už pri pravidle N+3 nie je úplne jednoduché a vlastne všetci sa snažia, aby sme ako Slovensko využili ešte čo najviac voľných finančných prostriedkov v rámci týchto štrukturálnych fondov. Sú programové obdobia 2014 - 2020. Čaká nás tu operačný program Slovensko a už nové programovacie obdobie, do toho plán obnovy a odolnosti. Čiže sa nám tu v priebehu rokov 2021 - 2023 možnože začnú zlievať aj prostriedky z viacerých rôznych grantov. A o to to bude samozrejme aj pre ministerstvo a poskytovateľov všetkých, všetky spolupracujúce organizácie ťažšie. Ale na druhej strane veľmi by som požiadal alebo uvítal, keby tieto procesy naozaj boli zjednodušené a z pohľadu prijímateľa naozaj došlo k takému ľahšiemu absorbovaniu, samozrejme, pri dodržaní všetkých podmienok, ktoré, ktoré zmluvy vyžadujú a rýchlejšiemu čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pretože naozaj v niektorých operačných programoch z obdobia 2014 - 2020 musím konštatovať, že to čerpanie je veľmi pomalé, veľmi slabé a možnože tak prichádzame aj o nejakú historickú šancu vylepšiť infraštruktúru v niektorých oblastiach na Slovensku k lepšiemu. Osobitne ja sa dívam na to cez operačné programy, ktoré sa viažu k výskumu, vývoju a inováciám. A myslím si, že tam by sme mali úplne odhodiť to tričko, či je tu niekto z koalície alebo z opozície, a naozaj sa snažiť premeniť Slovensko k lepšiemu aj za pomoci využitia týchto zdrojov, ktoré sú na vedu, výskum a inováciu určené, pretože to je neopakovateľná príležitosť pre nás. A ona sa už nemusí v budúcich programových obdobiach v takejto veľkej a hojnej miere nám ukázať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2021 o 18:12 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:18

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za konštruktívnu, za konštruktívny vstup do rozpravy. Ďakujem aj kolegom za pozmeňujúci návrh, aj faktickú poznámku. Ja by som len veľmi krátko zareagovala.
Obidve ustanovenia sú pre účely odstránenia formálnych prekážok zastavenia konania, aby sa vyberali kvalitatívne, kvalitatívne dobré projekty a nekrachovalo to na formálnych chybách. Ten jeden bod, ktorý ste sa pýtali, tak tým sa zjednodušujú konania a vlastne nasledujú postupy bežného správneho orgánu, napríklad stavebného úradu, keď sa podmienky overujú len raz.
A pri druhom bode, tak aby nedochádzalo k diskriminácii, zavádza sa nový opravný prostriedok - odvolanie voči rozhodnutiu o zastavení konania, aby sa mohol ten, ktorý sa cíti dotknutý, brániť sa. Pretože teraz sa stávalo, že prijímatelia nemali šancu sa odvolať alebo ako sa brániť. Takže to len k tomu, k tým vzneseným otázkam. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a prosím vás o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2021 o 18:18 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video