40. schôdza

16.9.2021 - 7.10.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 17:29 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:27

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Pán predseda, žiadam o termínovanie bodov 37 a 38, tlač 569 a 574, na utorok 21. 9. o 15.00.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 17:27 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:29

Ján Krošlák
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, chcel by som tiež požiadať Národnú radu o preloženie bodu 42, tlač 582, na stredu 22. 9. o 14. hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 17:29 hod.

Ján Krošlák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:03

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom predkladanej novely zákona o využívaní jadrovej energie, tzv. atómového zákona, je predovšetkým zabezpečiť, umožniť procesný postup pri príprave nového jadrového zdroja, ktorý, ako vieme, spoločnosť JES pripravuje v budúcnosti výstavbu nového jadrového zdroja. Nehovoríme teraz o horizonte najbližších rokov, hovoríme o horizonte možno desiatich, pätnástich až dvadsiatich rokov. V súčasnosti končí, blíži sa koniec platnosti EIA, to znamená jedného povoľovacieho konania, a z tohto dôvodu prichádza novela tohto zákona, ktorým vlastne umožňujeme procesne postúpiť ďalej prípravu tohto nového jadrového zdroja. Samozrejme, sú to všetko len prípravné fázy, ešte nie je vôbec rozhodnuté ani o nejakých dodávkach, o ničom ďalšom. Je to len umožnenie tohto procesného postupu.
Takže hlavným cieľom je vlastne zabezpečenie energetickej bezpečnosti po odstavení dožívajúcich zdrojov na výrobu elektriny v horizonte rokov 2035 až ´45. Cieľom je odložiť strategické rozhodnutie o realizácii tohto nového jadrového zdroja na neskoršie obdobie cca 2026 -´27, keďže teda proces EIA končí v termíne do apríla 2023. Tým pádom sa, touto novelou sa nebude musieť opakovať, bolo by to veľmi náročné, jednak finančne, jednak, samozrejme, aj časovo.
Takže toto je v podstate hlavný, hlavné gro tohto, tohto zákona. Ten potom sa týka ešte aj dvoch ďalších oblastí. Ide o zabezpečenie súladu s dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, tzv. Aarhuský dohovor. Tá tretia, tá tretia časť sa týka časového ohraničenia kompetencií medzi Úradom jadrového dozoru a Úradom verejného zdravotníctva.
Toľko asi v skratke. Dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona. (Krátka pauza, medzi predsedajúcim a poslancom prebieha krátky rozhovor, ktorý odznel mimo mikrofónu.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2021 o 9:03 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:07

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Dobré ráno, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, tzv. atómový zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 594, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 846 z 29. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 338 z 9. septembra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 210 zo 14. septembra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 217 zo 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2021 o 9:07 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, my sme v procese od prvého čítania do druhého čítania ešte dolaďovali niektoré paragrafové znenie tohto návrhu zákona. Rokovali sme aj s ministerstvom životného prostredia, takisto s ministerstvom hospodárstva a aj so spoločnosťou JES, takže a následne sme ešte zohľadňovali aj pripomienky, samozrejme, legislatívcov. Z tohto vznikol pozmeňujúci návrh, v ktorom, predovšetkým sú v ňom teda zohľadnené legislatívne, legislatívno-technické úpravy a s výnimkou teda bodu, bodu, v ktorom, v ktorom vlastne sa pridáva do zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie paragraf, jeho cieľom je, v bode 1 sa navrhuje zakotvenie oprávnenia pre ministerstvo, aby vyhodnotilo súlad dokumentácie s aktuálnym stavom.
Takže tento pozmeňovací návrh by som v tomto momente chcel tu prečítať. Je to pozmeňovací návrh s pätnástimi podpismi. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, môžete prečítať svoj návrh.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, atómový zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 594.
Za prvé. V názve zákona sa na konci pripájajú tieto slová: "a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony".
Za druhé. V čl. I bod 1 znie:
"1. V § 5 ods. 2 písmene a) sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu"."
Za tretie. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa slová "predpisov" nahrádzajú slovami "predpisov a § 29 alebo § 37a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov"."
(Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, pozn. red.)
Bod 4. V čl. I bod 6 znie:
"6. V § 8 odseky 11 až 13 znejú:
"(11) Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti alebo pri nazeraní do spisu nesprístupnila citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo, právo duševného vlastníctva alebo neporušila zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(12) Úrad je povinný upovedomiť žiadateľa, aby označil, ktoré informácie alebo podklady považuje za citlivé informácie, predmet utajovanej skutočnosti, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva.
(13) Úrad môže od žiadateľa žiadať písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva. Ak úrad aj napriek odôvodneniu dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky citlivej informácie, utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva, oznámi to žiadateľovi písomne s odôvodnením."."
Bod 5. V čl. I sa vypúšťa bod 7.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 6. V čl. I bode 9 sa slová "vyžadovanou osobitným predpisom" s odkazom na 11, nahrádzajú slovami "podľa osobitného predpisu", s odkazom 11, ako aj potvrdením o súlade podľa osobitného predpisu, 23a odkaz".
V súvislosti s vložením nového odkazu sa na konci bodu pripája táto veta:
"Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
"23a § 37a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č.... (bude doplnené) /2021 Z. z."."
Bod 7. V čl. I bode 10 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: "podľa osobitného predpisu, 38aa s odkazom".
V súvislosti s vložením nového odkazu sa na konci bodu pripája táto veta:
"Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:
"38aa) § 144 ods. 3 písm. a), d), e) a m) zákona č. 87/2018 Z. z..
Bod 8. V čl. I bod 11 znie:
"11. V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac sa vypúšťa."
Bod 9. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 37 sa vkladá 37a, ktorý znie:
"37a
(1) Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebného konania na stavbu jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu zaslať príslušnému orgánu žiadosť o vyhodnotenie súladu návrhu dokumentácie pre stavebné konanie s aktuálnosťou rozhodnutí vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami vo vzťahu k životnému prostrediu, ktorá obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku a projektovú dokumentáciu.
(2) Príslušným orgánom na vyhodnotenie súladu je ministerstvo.
(3) Ministerstvo vyhodnotí, či v súlade so zmenami v životnom prostredí, vzhľadom na časový horizont realizácie navrhovanej činnosti, môže realizácia navrhovanej činnosti mať významné vplyvy na životné prostredie.
(4) Potvrdenie o súlade vydá ministerstvo do 30 dní od doručenia žiadosti.
(5) Potvrdenie o súlade nenahrádza záväzné stanovisko podľa § 38."
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
"26a § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
2. § 64 sa dopĺňa písm. g), ktoré znie:
g) vydávania potvrdenia o súlade podľa § 37a."."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Bod 10. V čl. II v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "a dopĺňa".
To je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2021 o 9:10 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:21

Peter Vons
Skontrolovaný text
Ďakujem. Áno, navrhujem, aby sa o tomto zákone hlasovalo v utorok 21. septembra o sedemnástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2021 o 9:21 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:21

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorí splnia všetky podmienky pre jej vykonanie, ale agentúra podľa § 27 ods. 1 pozastaví uskutočňovanie študijného programu napriek tomu, že podľa písm. c) tohto odseku zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Počas doby odstraňovania zisteného nedostatku vysoká škola nebude mať právo prijímať uchádzačov o štúdium v príslušnom študijnom programe.
Vážený pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu. Do rozpravy sa hlásim ako prvý a chcem vás, vážené panie poslankyne a páni poslanci, požiadať o podporu tejto právnej úpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2021 o 9:21 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:23

Augustín Hambálek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Ctené plénum, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. mája 2021 č. 748 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil aj lehoty na jeho prerokovanie do 14. júna 2021. Navrhovatelia zákona listom zo dňa 3. 6. 2021 požiadali predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zaradenie predmetného návrhu zákona na jeho prerokovanie v druhom čítaní na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote do začiatku konania septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 289 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 100 zo 16. septembra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť, hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor Slovenskej republiky návrh zákona odporúča schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 17. septembra 2021 č. uznesenia 108. Týmto uznesením výbor ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2021 o 9:23 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:27

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, už pri uvedení návrhu zákona v prvom čítaní som uviedol, že cieľom tohto návrhu je, aby sa na ňom dohodla celá reprezentácia vysokých škôl aj všetci kľúčoví aktéri vrátane Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A chcel by som v tejto súvislosti uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vlastne akceptuje a zohľadňuje všetky stanoviská kľúčových a relevantných aktérov, ktorí sa vyjadrovali k predmetnému návrhu zákona.
Chcem sa rovnako poďakovať všetkým svojím kolegom vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky za konštruktívne podnety, ktoré som dostal, a verím, že aj tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prednesiem, budú výsledkom týchto našich rozhovorov v rámci nášho školského výboru.
Vážený pán predsedajúci, dovolím si teda teraz uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, tlač 503, dovolím si tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prečítať.
1. V čl. I sa za úvodnú vetu vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 21 ods. 7 sa slová „do 180 dní" nahrádzajú slovami „do jedného roka".".
(Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, pozn. red.)
2. V čl. I v bode 1 § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová:
„a za slovami „v príslušnom študijnom programe" sa dopĺňajú slová „alebo uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe podľa rozhodnutia agentúry; ak agentúra rozhodne, že vysoká škola nesmie uskutočňovať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška ako aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe sú neplatné.".".
3. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
„3. Za § 32a, pardon, za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý znie:
㤠32a
Zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania
(1) Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy.
(2) Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania sa všetky neukončené habilitačné konania a inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.".
4. Za § 38 sa vkladá § 39, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Ak bolo konanie podľa § 21 ods. 1 začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021, agentúra postupuje podľa § 21 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2) Agentúra je oprávnená na žiadosť vysokej školy v čase do podania prvej informácie vysokou školou podľa § 37 ods. 1 o tom, že zosúladila svoj vnútorný systém so štandardami pre vnútorný systém, najneskôr však do 31. augusta 2022, zapísať do registra študijných programov zmeny v údajoch o študijných programoch, ak tieto zmeny vyplývajú z potreby zosúladenia študijných programov so štandardami pre študijný program; agentúra je oprávnená zapísať tieto zmeny údajov o študijných programoch:
a) zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ak je táto zmena odôvodnená v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov,
b) zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle, ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty,
c) zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje,
d) zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.".".
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je, samozrejme, podporený pätnástimi podpismi, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh som mohol uviesť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2021 o 9:27 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:32

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len chcem potvrdiť, že naozaj výsledok, tento zákon aj pozmeňujúci návrh je výsledkom dobrej spolupráce a chcem povedať aj za výbor, aj za poslanecký klub, že tento návrh zákona podporujeme. Podporujeme aj tento pozmeňujúci návrh, ktorý môže pomôcť študentom, bol dobre vyrokovaný, ako už bolo spomenuté, aj akreditačnou agentúrou. A sú tu také drobné veci, ktoré idú naprieč politickým spektrom, nie sú koaličné alebo opozičné, ale sú dobré, aby pomohli vzdelávaniu, konkrétne aj teraz vysokému školstvu. Takže za mňa podpora.
Ďakujem, pán poslanec.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 9:32 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video