48. schôdza

19.10.2021 - 12.11.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 9:45 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:45

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na predložený pozmeňujúci návrh navrhujem vyňať bod 2 zo spoločnej správy na osobné... osobitné hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 9:45 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:45

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Hlasovanie o tomto bode môže byť o 11.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 9:45 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:47

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom návrhu tohto zákona je v nadväzne na legislatívu Európskej únie upraviť podnikanie v oblasti cestnej dopravy. Zásadná zmena sa dotkne prepravy tovaru vozidlami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane pripojených vozidiel nepresahuje 3,5 tony, ktorá v súčasnosti patrí pod rozsah zákona o živnostenskom podnikaní.
Návrhom zákona sa rozširuje rozsah vozidiel a jazdných súprav, ktoré budú v rámci Európskej únie pri preprave tovaru podliehať povinnosti mať licenciu Spoločenstva. S účinnosťou od 21. mája 2022 licencia Spoločenstva bude povinná aj pre prevádzkovateľa, ktorý používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z povinnosti mať licenciu Spoločenstva budú naďalej vyňaté všetky medzinárodné aj vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane pripojených vozidiel nepresahuje 2,5 tony, a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane pripojených vozidiel nepresahuje 3,5 tony.
Návrh zákona ďalej upravuje vykonávanie kontrol, upravuje spôsob výmeny informácií medzi členskými štátmi a iné ustanovenia vyplývajúce z aplikácie zákona v praxi.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2021 o 9:47 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:48

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 903 zo 16. septembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 360 zo 14. októbra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 220 z 18. októbra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 230 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 9:48 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:51

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V súvislosti s rozšírením a precizovaním tohto vládneho návrhu predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657).
Teraz si dovolím prečítať nasledujúci text a obsah pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. V § 6 ods. 3 sa slová „v oblastiach uvedených v osobitnom predpise“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 2 sa v § 6 ods. 4 slová „v oblastiach uvedených v osobitnom predpise“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu“.
3. V čl. I bode 14 sa v § 37a ods. 1 vypúšťa slovo „najmä“.
4. V čl. I sa za bod 37 vkladá nový bod 38, ktorý znie:
38. V § 56i odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 41 ods. 1 písm. z) na podporu prevádzkovateľov taxislužby, prevádzkovateľov osobnej dopravy alebo prevádzkovateľov nákladnej cestnej dopravy v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1.januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ďakujem, za mňa všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 9:51 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:51

Peter Vons
Skontrolovaný text
Ďakujem, hlasovať budeme o tomto o 11.00 hod. dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 9:51 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:58

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ďakujem veľmi pekne za možnosť, že sme sa dostali do druhého čítania v rámci zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Tento návrh zákona bol prerokovaný v rámci jednotlivých organizácií a jednotlivých aktérov, ktorých sa dotýka odborné vzdelávanie a duálne vzdelávanie. Jednotlivé opatrenia možno sa vám budú zdať, že nie sú natoľko zásadné, ale len kvôli tomu, že v roku 2018 bola veľmi výrazná novela tohto zákona, kde sa vychytávali všetky problémy, ktoré boli.
Tie, ktoré prinášame my, vyšli z požiadavky aplikačnej praxe aj z výsledkov jednotlivých národných projektov, ktoré sa týkali odborného vzdelávania. Možno tie novinky, ktoré zavádzame v rámci tohto návrhu zákona, je nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorý umožňuje vzdelávanie, vstup mladých... malých a stredných podnikov, upravujeme experimentálne overovanie v odbornom vzdelávaní, kde je cieľom zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania. Odstraňuje sa administratívna záťaž pri vstupe odboru vzdelávania pre učiteľstvo, prioritne pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania. Upravujú sa niektoré náležitosti v rámci praxe hlavného inštruktora, inštruktora s cieľom dosiahnuť omnoho väčšiu flexibilitu a následne potom jednotlivé úpravy, ktoré vyšli z aplikačnej praxe.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 9:58 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:00

Igor Kašper
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 916 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začiatku rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 370 zo 14. októbra 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 131 zo 14. októbra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 112 z 13. októbra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhu uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 19. októbra 2021 č. 121. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:00 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:00

Igor Kašper
Skontrolovaný text
Hlasovať budeme dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:00 hod.

Ing.

Igor Kašper

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:04

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby v druhom čítaní sme predložili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vážení členovia poslaneckého pléna, dovoľte mi, aby sme predložili tento, jeden z tých dvoch výrazných návrhov zákona, ktoré sa dotýkajú pedagogického prostredia. V rámci návrhu zákona sa predkladá z dôvodu zosúladenia podmienok výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s aktuálnymi spoločenskými témami, ktoré súvisia najmä aj s inkluzívnym vzdelávaním, s digitalizáciou výchovy a vzdelávania v školách, a súčasťou návrhu je úprava vymedzenia pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov aj odborných zamestnancov, ako aj nové vymedzenie jednotlivých charakteristík niektorých kategórií pedagogických zamestnancov aj odborných zamestnancov, či vytvorenie toľko spomínaného školského podporného tímu s dôležitým poslaním pri inkluzívnom vzdelávaní.
Ďalším účelom návrhu je spresnenie postupov pri preukazovaní splnenia predpokladov na výkon pracovnej činnosti so zreteľom na zjednodušovanie procesov, odbúravanie administratívy či zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, čo bola v predchádzajúcom volebnom období veľmi výrazná téma, ale tá realizácia, ktorá nastala následne potom v praxi, bola naozaj že veľmi komplikovaná, a preto z aplikačnej praxe sme potrebovali upraviť jednotlivé ustanovenia, ktoré sú.
K tým najdôležitejším zmenám, ktoré prináša návrh, patria zmeny hlavne v profesijnom rozvoji, v kariérovom raste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a hlavne spoločnými znakmi zmien je otvorenosť systému profesijného rozvoja a pokračovanie v trende synergií, v profesnom rozvoji akceptácií znalostí a skúseností hlavne v kariérovom raste. Z toho dôvodu tento návrh zákona aj určuje nejakým spôsobom poskytovateľov vzdelávania v profesijnom rozvoji, mení podmienky zabezpečovania kvality vzdelávania v profesijnom rozvoji v podmienkach vysokých škôl, ale prináša aj niektoré zmeny v podmienkach pre zaradenie do kariérových pozícií, zmeny podmienok na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ako aj úpravou podmienok pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa.
Ďalšie nevyhnutné zmeny potom vychádzajú z aplikačnej praxe a z ostatných, ostatných podnetov jednotlivých aktérov, ktorí sú, a v rámci potom ešte rozpravy môžme vysloviť ďalšie veci.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:04 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video