48. schôdza

19.10.2021 - 12.11.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 10:07 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:07

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 917 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 371 zo 14. októbra 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 232 z 18. októbra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 111 z 13. októbra 2021 zhodne odparu... odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 27 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 19. októbra 2021 č. 120. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu, hlásim sa do nej ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 10:07 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:10

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, podávam doplňujúci návrh, ktorý... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ešte sekundu, prepáčte, pani poslankyňa, poprosím vás, kolegovia, aby ste si nasadili rúška, ďakujem.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
... ktorý by som rada odôvodnila.
Navrhovanou úpravou sa vytvára možnosť, aby aj odborný zamestnanec, ktorý je povinným členom školského podporného tímu, mohol rovnako ako aj pedagogický zamestnanec vykonávať pozíciu koordinátora školského podporného tímu. Tým dôjde k ich zrovnoprávneniu. Zároveň umožňuje škole flexibilne podľa podmienok a potrieb školy a jej personálneho obsadenia určovať túto kariérovú pozíciu. Odborný zamestnanec má profesijné kompetencie na plnenie činnosti a úloh, ktoré školsky podporný tím v záujme skvalitňovania inkluzívneho vzdelávania vykonáva smerom k pedagogickým a odborným zamestnancom školy, deťom, žiakom, ako aj zákonným zástupcom.
Ak dovolíte teraz prečítam doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Šofranko k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 639).
V čl. I sa za bod 45 sa vkladajú nové body 46 až 48, ktoré znejú:
46. V § 36 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
47. V § 36 ods. 2 písm. d) sa bodka nahrádza slovom „alebo“.
48. V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) koordinátor školského podporného tímu.“
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 10:10 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:13

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia a poslanci. Dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Zmeny, ktoré... alebo pozmeňujúce návrhy vychádzajú z aplikačnej praxe a súvisia s oblasťou školského psychológa, ktorý vykonáva v rámci svojich odborných činností, aktivít aj psychoterapiu súvisiacu s optimalizáciou a zlepšovaním fungovania celého systému pedagogicko-psychologického poradenstva.
Ďalšie pozmeňovanie návrhy vychádzajú z toho, že návrh zákona umožní aj iným právnickým osobám podieľať sa na vzdelávaní učiteľov a odborných zamestnancov v školstve, cieľom pozmeňovacieho návrhu môjho je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky inštitúcie, ktoré s na tomto vzdelávaní budú podieľať, či už sú to vysoké školy, ktoré vzdelávajú v akreditovaných študijných programoch, alebo sú to priamo riadené organizácie zriadené ministerstvom školstva, alebo tieto iné právnické osoby. Dovoľte mi, teda aby som teraz svoj pozmeňujúci návrh predniesol.
1. V čl. 1 bode 24 sa v § 24 ods. 2 písm. a) za slová „krízovú intervenciu,“ vkladá slovo „psychoterapiu,“.
2. V čl.1 v bode 60 sa v § 43 ods. 2 písm. d) za slovo „iná“ vkladá slovo „akreditovaná“.
3. V čl. 1 v bode 63 sa v § 44 ods. 4 a § 45 ods. 2 za slovo „iná" vkladá slovo „akreditovaná“.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:13 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:16

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia nosný zákon, tzv. školský zákon, 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prinášame v druhom čítaní po jednoročnom procese.
Participatívnym spôsobom sa vytváral tento návrh zákona. Mali sme v rámci tohto návrhu zákona aj dve medzirezortné pripomienkové konania, aby sme vychytali všetky náležitosti, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe, a takýmto spôsobom sme ho vedeli pretaviť aj do návrhu tohto zákona. Diskutovali sme o tomto návrhu zákona so všetkými jednotlivými organizáciami a následne aj so školským výborom a členmi zo školským výborom, ako aj s jednotlivými poslancami, ktorí predkladali už v rámci medzirezortného pripomienkového konania niektoré návrhy zákono... na návrhy opatrení a ďalšie tie návrhy, ktoré sme chceli ešte vydebatovať a vyšli z aplikačnej praxe a z následných diskusií, sa budú predkladať ešte v priebehu taj tohto rokovania cez pozmeňujúce návrhy, ktoré budete mať.
Cieľom tohto návrhu zákona je množstvo opatrení, takých tých drobných opatrení, ktorými si otvárame legislatívne a iné rámce na to, aby sme vedeli plniť jednotlivé reformy, aby sme vedeli plniť míľniky, aby sme vedeli aplikovať opatrenia, na ktoré máme finančné prostriedky v rámci Plánu obnovy.
Týka sa to aj opatrení ako je proces prijímania a konania vzdelávania na stredných školách, komplexná zmena poradenského systému, resp. systému poradenstva a prevencie, zosúladenie systému hodnotenia žiakov v základných školách aj na stredných školách, čo je výrazná akceptácia jednotlivých pripomienok aktérov z praxe, úprava maturitnej skúšky, čo bude veľmi výrazná téma, ale ja predpokladám, že od roku 23 budeme vedieť robiť ako keby nový spôsob maturitnej skúšky, plus v rámci digitalizácie budeme vedieť túto skúšku čiastočne aj digitalizovať, rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia, systémové opatrenia, zavedenie pojmov, o ktorých sme dlho diskutovali ešte aj v rámci jednotlivých výborov, a viem, že prídu aj pozmeňujúce návrhy, z ktorých sa aj ja osobne veľmi teším, čo sa týka škôl, národnostných škôl a školských zariadení, ako aj jednotlivé nástroje na zníženie administratívnej záťaže, a to vo vzťahu hlavne k ukončovaniu výchovy a vzdelávania v stredných školách a vedeniu jednotlivých pedagogických dokumentácií vo všeobecnosti, čo sú ďalšie kroky, ktoré sme sa zaviazali v rámci debyrokratizácie v školstve.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:16 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:19

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 918 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že od zač... do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný, Ústavný (pozn. red.: správne „Ústavnoprávny“) výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 372 zo 14. októbra 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 233 z 18. októbra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 109 z 13. októbra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 41 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 19. októbra 2021 č. 119. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 10:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:22

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý má takú zaužívanú skratku, že školský zákon. Skôr ako pozmeňujúci návrh prednesiem, dovoľte, aby som ho odôvodnil.
Hneď na začiatku by som chcel povedať, že tento predmetný zákon je asi jeden z najdôležitejších zákonov, podľa ktorého sa regionálne školstvo riadi, je to mimoriadne komplikovaná, zložitá právna norma, ktorá dosť často na môj vkus prechádza rôznymi zmenami, či už menšieho, alebo väčšieho rozsahu, aj tu na tejto schôdzi sme svedkami, že sa vlastne cez vládny návrh zákona, ale aj cez poslaneckú novelu otvára tento zákon č. 245, potom sú tu ďalšie a ďalšie, ďalšie zmeny, a čo môže teda v aplikačnej praxi pre tých používateľov tejto právnej normy, či už sú to riaditelia, vedúci zamestnanci v školstve alebo jednotliví učitelia, všetci tí aktéri, ktorí majú do činenia s týchto... s týmto zákonom, robiť isté, isté problémy, ale na druhej strane aj sa musí reagovať na niektoré situácie, ktoré, ktoré život, život prináša.
Ja chcem predovšetkým pozmeňovacími návrhmi upraviť niektoré časti, ktoré sa dotýkajú zavádzania cyklov vzdelávacích v rámci tohto zákona, a niektoré veci, ktoré upravujú stanovenie počtu hodín a predmetov jednotlivých ročníkov, najmä v prvom stupni základných, v základných školách. My sme o tomtom, by som povedal, veľmi podrobne mali možnosť diskutovať na školskom výbore, naozaj tá diskusia bola veľmi konštruktívna, kvalifikovaná, ja ju, nesmierne si ju ctím, ale napriek tomu by som si dovolil predložiť tieto pozmeňovacie návrhy a už som aj na výbore povedal, že mám istú obavu, že či sme na tie zmeny, ktoré zákon prináša, aktuálne pripravení a či sme dobre pripravení, a tá obava moja je v tom, že ak nie sme dobre pripravení a zavedieme túto zmenu pomerne rýchlo do praxe, tak môžeme spôsobiť v školách aplikačné, aplikačné programy... problémy.
Tým chcem povedať, že, samozrejme, nie som zástancom, že všetko treba zakonzervovať tak, ako sme nastavení, a že nemôžeme ísť v niektorých veciach s dobou alebo nemôžeme niektoré veci upraviť. Vidíme, že čo všetko sa v školách deje, čo sa deje okolo nás, že tá doba aj sa digitalizuje, aj všetky tie moderné prostriedky sa zavádzajú do edukačného procesu. A, samozrejme, aj cez novelu zákona na to reagujeme. Máme tu nové trendy vo vzdelávaní, ktoré určite tiež treba do výchovy a vzdelávania zavádzať. Ale aj z minulosti vieme, že pokiaľ - v úvodzovkách - veľmi silno tlačíme na pílu, môžeme aj pri dobrom úmysle sa pomýliť.
Preto mi dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňovacie návrhy.
1. V čl. I bod 14 znie, v § 6 ods. 1 navrhujem zaradiť tento, tento odsek, dovolím si ho prečítať:
„Štátne vzdelávacie programy vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú i ciele vzdelávania a vzdelávacie štandardy pre predprimárne vzdelávanie a ciele vzdelávania, rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy pre základné vzdelávanie, stredné vzdelávanie a vyššie odborné vzdelávanie. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva.“
2. V čl. I v bode 22 v § 9 ods. 2 písm. a) znie:
„a) základné vzdelanie vymedzujú najnižší počet vyučovacích hodín pre vyučovacie predmety, oddelene pre každý ročník základného vzdelávania,“.
3. V čl. I v bode 22 v § 9 odsek 4 znie:
„(4) Vzdelávacie štandardy sú vypracované v súlade s rámcovými učebnými plánmi a členia sa na
a) výkonové štandardy, ktoré sú podrobnejším rozpracovaním cieľov vzdelávania a určujú úroveň spôsobilostí, ktoré má dieťa alebo žiak nadobudnúť v jednotlivých ročníkoch základnej školy,
b) obsahové štandardy, ktoré sú spracované podľa tematických celkov a určujú okruhy činností, témy, pojmy a fakty, ktoré tvoria obsahové jadro vyučovacieho predmetu.“
Ďakujem pekne, skončil som, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:22 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:28

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vám teraz odôvodním.
Uvedeným poslaneckým návrhom sa optimalizujú podmienky na inkluzívne vzdelávanie tým, že sa umožní, v materských, základných a stredných školách aby pôsobili zamestnanci, ktorí sú nevyhnutní k tomu, aby boli efektívne vzdelávaní všetci žiaci bez rozdielu, teda aj žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, so zdravotným znevýhodnením, s nadaním i deti cudzincov. V školskom podpornom tíme sú zastúpení pedagogickí aj odborní zamestnanci, ktorí sú nevyhnutní, aby bol všetkým žiakom bez rozdielu garantovaný prístup, ktorý im v duchu rovnosť šancí a príležitostí umožní získať kvalitné vzdelanie a následne uplatnenie na trhu práce.
Ak dovolíte, rada by som prečítala text pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V čl. I bod 80 znie:
„80. V § 28 odsek 14 znie:
(14) V materskej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci a školský podporný tím.“
2. V čl. I bode 96 § 30 ods. 5 a bode 109 § 33 ods. 14 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a školský podporný tím“.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:28 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:30

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ja by som sa chcel spýtať len jednu jedinú vec, čo sa týka všetkých členov týchto školských podporných tímov, ktorých, ktorí by jednoducho mali pôsobiť počas vyučovacieho procesu buď v triedach primárneho, alebo predprimárneho vzdelávania. Ja sa chcel len spýtať, či je v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu zákona zohľadnené minimálny stupeň vzdelania, aký musí dosahovať takýto člen tohto školského podporného tímu alebo nejaký asistent, ktorý bude pridružený k nejakému dieťaťu na určitej úrovni. Toto by ma zaujímalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:30 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:31

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Samozrejme, pán kolega, nemusíte mať obavy, všetko to budú kvalifikovaní ľudia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:31 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:31

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, plníme sľuby dané aj národnostným komunitám, ktoré sme sa zaviazali plniť do programového vyhlásenia vlády. A jedným z takýchto sľubov bol ten, že sa zmenia metódy a formy vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách.
Dnes vieme, že práve žiaci pochádzajúci z menšinového prostredia alebo z prostredia národnostných komunít v čase, keď prídu do, na strednú školu, napríklad zo základnej školy s vyučovacím jazykom národ... v jazyku národnostnej menšiny, tak majú obrovský problém naskočiť na ten vlak, ktorý zmeškali oproti tým žiakom, ktorí chodili do slovenských škôl. Takíto žiaci majú automaticky možnosť sa učiť slovenský jazyk presne tak isto, ako aj ostatní, to znamená, že sa učia vetné skladby, učia sa členy, učia sa prísudky a príslovkové určenia namiesto toho, aby sa naučili komunikovať najprv v jazyku. Týmto sa aj prehlbuje aj tá medzera medzi takýmito žiakmi a medzi žiakmi pochádzajúcich zo slovenského, zo slovenského prostredia.
Je to vec, ktorú zväz, napríklad Zväz maďarských pedagógov požadoval už 30 rokov od založenia Slovenskej republiky alebo presne od prevratu. A bolo to práve ministerstvo školstva pod vedením pána ministra Gröhlinga, ktoré to umožnilo. A ja sa mu za toto v mene všetkých týchto pedagógov, v mene všetkých rodičov a aj žiakov chcem veľmi pekne poďakovať.
A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho a Radovana Marcinčina k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640).
K čl. I bod 26 znie:
26. V § 12 ods. 3 prvej vete sa slová „ich jazyku“ nahrádzajú slovami „jazyku príslušnej národnostnej menšiny“ a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje metódami a formami výchovy a vzdelávania ako cudzí jazyk“.
Toto bol pozmeňujúci návrh, ďakujem pekne
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:31 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video