51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.11.2021 o 9:35 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:25

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Termín hlasovania bude v štandardnom termíne dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 9:25 hod.

Mgr.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:32

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, v tomto návrhu zákona chceme upraviť niektoré veci, ktoré môžu aj v tejto pandemickej situácii pomôcť ľuďom a ktoré sa nám v pandemickej situácii osvedčili.
Ako najzákladnejšiu vec, ktorú by sme chceli zmeniť, je umožniť zaviesť elektronickú péenku, čo významným spôsobom zníži administratívne zaťaženie jednak zamestnávateľov, ale aj ľudí.
Po druhé navrhujeme predĺžiť ochrannú lehotu o osem mesiacov pre tie ženy, ktoré otehotnejú v období 180 dní po zániku nemocenského poistenia, napr. z dôvodu straty práce.
Ďalšia vec, navrhujeme zrušiť platby v hotovosti v pobočkách Sociálnej poisťovne a práve kvôli tomu, aby sme obmedzili možnosť nejakých prípadných krádeží alebo fraudov jednak v Sociálnej poisťovni, ale, samozrejme, zachováme to právo pre občanov, aby, ak chcú v hotovosti zaplatiť, mohli to urobiť prostredníctvom pošty alebo na účet v Sociálnej poisťovni v normálnej komerčnej banke.
To sú také najzákladnejšie pozitíva tohto návrhu zákona, a preto by som vás chcel poprosiť o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

24.11.2021 o 9:32 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:35

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 760. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 792 z 8. novembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore 31. januára 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

24.11.2021 o 9:35 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:38

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chceme upraviť niektoré podmienky poskytovania finančných príspevkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a to tak, že chceme vyhovieť a pomôcť tým, ktorí majú nižšie príjmy, a to takým spôsobom, že na niektoré kompenzačné pomôcky budú musieť prispievať svojou spoluúčasťou menej ako doteraz.
Po druhé chceme upraviť tú prax, že pre, najmä pre vozíčkarov, ale aj pre iné osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré, ktorým poskytujeme príspevok na úpravu motorového vozidla, na ich používanie, tak meníme prax takým spôsobom, že u dvoch výrobcov takýchto automobilov, ktoré tieto úpravy vykonávajú už vo výrobe, a to je škodovka a Opel, ale, samozrejme, môžu to byť aj iné značky, pokiaľ by tak robili, bude možné poskytnúť finančný príspevok aj v prípade, že nepôjde o prerábku po tom, čo to vozidlo bude dodané, ale vlastne priamo vo výrobe sa to vozidlo vyrobí takým spôsobom, aby mohlo byť používané osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.
Tretia vec, ktorú riešime, je, že umožňujeme, predlžujeme vek pre to, aby ľudia mohli pôsobiť ako posudkoví lekári, teda lekári, aby mohli pôsobiť ako posudkoví lekári. Tým reagujeme na situáciu na Slovensku, o ktorej asi všetci viete, že je, že teda vek posudkových lekárov je skôr starší ako mladší, a preto im chceme umožniť vykonávať túto činnosť aj v neskoršom veku. To je asi zhruba podstata tejto novely.
Ďakujem.
Skryt prepis

24.11.2021 o 9:38 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:40

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703)
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 993 z 19. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Vládny návrh zákona (tlač 703) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva 5 pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 150 z 23. novembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 9:40 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:42

Jozef Hlinka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, k predloženému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predkladám po konzultácii s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a s odborom legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady pozmeňujúci a doplňujúci návrh legislatívnotechnického charakteru, ktorý má za cieľ spresniť lehotu, v ktorej môže generálny tajomník po obdržaní súhlasu štatutárneho orgánu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca v riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
Zároveň sa dopĺňa osobitná právna úprava, a to o možnosť, to znamená nie povinnosť, generálneho tajomníka odvolať na návrh vymedzenej skupiny štatutárnych orgánov vymenovaných do funkcie vedúceho štátneho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti. Podľa súčasnej úpravy je generálny tajomník viazaný návrhom štatutárneho orgánu na odvolanie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, t. j. fakticky podľa súčasného znenia zákona je generálny tajomník služobného úradu viazaný návrhom podriadeného zamestnanca.
Zároveň sa navrhuje, aby v záujme právnej istoty uplynutím 10-dňovej lehoty došlo k zániku práva generálneho tajomníka vykonať odvolanie vedúceho zamestnanca. To znemená, že generálny tajomník bude mať tak, teda bude môcť odvolať vedúceho zamestnanca iba v lehote 10 dní od súhlasu, resp. návrhu štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.
Teraz si dovolím prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Hlinku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703).
V čl. II sa pred doterajší text vkladajú body 1 až 4, ktoré znejú:
„1. V § 61 ods. 5 sa za slovo „orgánu,“ vkladajú slová „do 10 dní odo dňa doručenia písomného súhlasu,“.
2. V § 61 ods. 6 prvej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.
3. V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Generálny tajomník môže na návrh štatutárneho orgánu podľa § 7 ods. 7 druhej vety odvolať do 10 dní odo dňa doručenia písomného návrhu aj bez uvedenia dôvodu vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán podľa § 7 ods. 7 druhej vety.“
4. V § 175 ods. 4 sa za slová „ustanovenej v“ vkladajú slová „§ 61 ods. 5 a 6,“.
Doterajší text sa primerane označí. Navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť 31. decembra 2021, čo sa premietne do článku o účinnosti.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa primerane upraví aj názov vládneho návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť. Poprosím kolegov o podporu pri hlasovaní k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 9:42 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:48

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
30.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesla pozmeňujúci návrh Janky Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej a Juraja Šeligu.
Ide totižto o to, že pomôcky, ktoré sú vrátené, sa následne môžu využívať, a cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je rozšíriť taxatívny výpočet oprávnených žiadateľov, ktorým môžu byť poskytnuté tieto do užívania vrátené funkčné pomôcky alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenia. Cieľom tejto zmeny je zahrnúť žiadateľov, ktorí sa vo svojej činnosti zaoberajú pomocou osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. poskytujú im zamestnanie a zdravotnú starostlivosť. Popri poskytovateľovi sociálnej služby, škole, školskému zariadeniu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem, a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná, tak o ňu bude po novom môcť požiadať aj zdravotnícke zariadenie, chránená dielňa alebo chránené pracovisko, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občianske združenie, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Táto navrhovaná zmena nielenže smeruje k uľahčeniu života osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ale dáva aj možnosť zariadeniam, ktoré sa pomocou osobám s ťažkým zdravotným postihnutím zaoberajú, obstarať potrebné pomôcky alebo zdvíhacie zariadenia aj spomedzi skupiny vrátených funkčných pomôcok alebo zariadení. Čiže ide o to, aby tieto pomôcky nestáli v skladoch, ale boli využité a pomohli ľuďom ktorí ich potrebujú.
Dovoľte mi teraz prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej a Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703).
„1. V čl. I sa za bod 33 vkladá nový bod 34, ktorý znie:
34. V § 41 ods. 9sa za slová „poskytovateľovi sociálnej služby,1a) vkladajú slová „zdravotníckemu zariadeniu,47a),
(ktorá znie:
47a) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“)
chránenej dielni alebo chránenému pracovisku, 47b),
(ktorá znie: „47b) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, 47c),
(ktorá znie:
47c) § ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.)
občianskemu združeniu, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, 47 d),
(ktorá znie:
„ 47 d) § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.)
a za slová „s poskytovateľom sociálnej služby,
1a) sa vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením, s chránenou dielňou alebo s chráneným pracoviskom, s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I sa za bod 34 vkladajú nové body 35 a 36, ktoré znejú:
„35. V § 52 písm. b) sa za slová „sociálnej služby,1a) vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením,47a),
(ktorá znie: „
47a) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
s chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom,47b),
(ktorá znie:
47b) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“)
s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c),
(ktorá znie:
47c) § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“)
s občianskym združením, ktoré má za cieľ činnosti uvedené v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 47d),
(ktorá znie: 47d) § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“)
36. V § 52 písm. p) sa slová „inej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, zariadeniu sociálnych služieb, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, škole a školskému zariadeniu“ nahrádzajú slovami „do užívania podľa § 41 ods. 9“.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
Milí kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 9:48 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:56

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, veľmi pekne ďakujem za tento váš pozmeňujúci návrh zákona, ktorý vítam, a v plnej miere ho za poslancov hnutie Republika určite podporíme.
Celý život pracoval som v sociálnych službách pred tým, ako som nastúpil uplatňovať si mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, a týmto vaším pozmeňujúcim návrhom zákona sa naozaj stropné zdviháky alebo stropné zariadenia, ktoré kedysi, alebo ešte aj stále ležia ladom-skladom na úradoch práce, budú môcť poskytnúť naozaj aj väčšiemu záberu alebo väčšej skupine zariadení.
Spomenuli ste tam zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, alebo neziskové organizácie, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby, poprípade zariadenia ako NO-čky, ktoré sa výlučne zaoberajú pomocou pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, alebo kombináciou postihnutia, takže ja toto naozaj vítam, tieto zariadenia, či už ide o stropné zdviháky, alebo samotné zdvíhacie zariadenia, či už používané na toaletách, alebo v kúpeľniach, sú naozaj veľmi drahé a je lepšie, ak toto zariadenie bude slúžiť niekde, ako keď nebude slúžiť nikomu.
Ja sa však chcem skúsiť spýtať, alebo nejakým spôsobom či by nebolo vhodné alebo možné zakomponovať do vášho pozmeňujúceho návrhu zákona aj bod o tom, aby firma, ktorá vlastne montuje tieto zdvíhacie zariadenia, lebo toto si nemôže namontovať hocikto, sú na to špeciálne firmy, ktoré to montujú. A samotná montáž týchto stropných zdvíhacích zariadení je neuveriteľne a ukrutne drahá. Sú to strašné peniaze. A naozaj neziskové organizácie alebo domovy sociálnych služieb, alebo zdravotnícke zariadenia, ktoré aj dostanú do bezodkladného plnenia tieto stropné zdviháky z úradu práce, musia investovať neuveriteľné prostriedky do samotnej montáže týchto zariadení. Viem, o čom rozprávam, či by to nebolo naozaj možné zakomponovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 9:56 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:58

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Ďakujem za podporu, pán kolega, a budem sa tým zaoberať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 9:58 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:00

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Iba jedným slovom, pán poslanec Kočiš, že, že ako oceňujem vlastne tú našu debatu, ktorá vždy tu býva na túto tému, takže aj do budúcnosti, keď budete mať nejaký podnet, tak kľudne sa na mňa obráťte. Keď bude nejaká praktická vec, ktorú bude treba riešiť, my sa na to pozrieme, že či to vieme upraviť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 10:00 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video