51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2021 o 9:21 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:07

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ako učiteľ som zvyknutý predchádzať otázky študentov, ktoré sa pravidelne z roka na rok opakujú alebo ktoré padli už viackrát v rovnakých súvislostiach, takže aj keď teraz do rozpravy sa priamo neprihlásil nikto, tak skúsim v tejto krátkej rozprave zodpovedať a zareagovať na najčastejšie poznámky, pripomienky a otázky, ktoré padli aj v priebehu medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo otvorené zo strany ministerstva školstva a kde mohli vyjadriť svoj názor alebo svoje pripomienky tí, ktorých sa to dotýkalo. Prišlo tam na, poviem to tak, na poslednú chvíľu niekoľko pripomienok, sme za ne vďační. Takže dovoľte mi reagovať.
Cieľom tejto novely je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky zjednotiť financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelávanie. Aby bolo jasné, novela sa nedotýka financovania základných a stredných škôl, ale ani tých škôl a školských zariadení, ktoré nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva, teda neplnia štátny vzdelávací program. Napríklad nepatria tam zatiaľ tie lesné kluby alebo iné nesieťové predškolské zariadenia.
Všetky školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, podliehajú prísnej kontrole nielen pri vzniku, ale aj počas fungovania. Kontrolu robí štátna školská inšpekcia, rovnako u všetkých. Čiže štát si u štátnych i neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do tejto siete, objednáva službu, a to je výchova a vzdelávanie pre deti tohto štátu, pre rodičov, ktorí tu žijú a platia dane. A za túto službu posiela pre každé dieťa peniaze prostredníctvom obcí. Suma je na ministerstve financií vypočítaná na základe zoznamov, teda počtov detí, ktoré navštevujú materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy alebo školské zariadenia v každej konkrétnej obci. Inými slovami, ak by napríklad cirkevná materská škola, ktorá má sto detí, z obce odišla, obec by z podielových daní o rok dostala menej financií o sumu prepočítanú na tých sto detí. A obec, kde by tieto deti do neštátnej materskej školy nastúpili, by dostala navýšenie rozpočtu presne o tento počet detí; inými slovami peniaze z podielových daní idú za dieťaťom a nie pre obec.
Koho sa teda novela dotýka? Na Slovensku máme zhruba 3-tisíc obcí, slovom obec sa myslí aj mesto, aj obec, presnejšie máme ich 2 890. Školy a školské zariadenia, ktoré rieši táto novela, sú len v približne 270 mestách a obciach. Novela teda prinesie zmenu pre nie ani jednu desatinu všetkých obcí na Slovensku, pretože nie v každej obci je neštátna cirkevná alebo súkromná materská škola alebo školské zariadenie. Konkrétne zmeny sa dotknú len tých obcí a miest, ktoré si doteraz časť peňazí určených pre deti neštátnych škôl nechávali vo vlastnom rozpočte; takýchto obcí je zhruba 200. Pritom pripomíname, že štát dáva na každé dieťa rovnako, teda aj na štátne, aj neštátne, hej, deti sú všetkých, spoločné, naše teda, ale bez ohľadu na to, či chodia do štátnych alebo neštátnych škôl alebo školského zariadenia.
V 70 mestách a obciach už dnes prideľujú všetkým deťom spravodlivo rovnakú sumu. Z tých 270, ktorých sa to týka, v 70, poviem to tak ľudove, je to okej, ale v 200 obciach z tých 270 nie, pričom pripomínam, že na Slovensku máme zhruba 2 900 obcí. Ak teda upravujeme zákon, robíme tak preto, aby to, čo už dnes platí štát za službu, vzdelávanie a záujmové aktivity detí, sa týmto deťom dostalo.
Ak argumentujeme, že neštátne školy vyberajú poplatky, hovoríme o... uvedomme si, že hovoríme o materských školách, základných umeleckých školách a jazykových školách, kde rovnako vyberajú poplatky aj obecné školy. Čiže znova pripomínam, nehovoríme tu o platení za školné na základných a stredných školách, tohto sa táto novela nedotýka, ale hovoríme o materských školách, ZUŠ-kách a jazykových školách. Napríklad naša najmladšia dcéra 12-ročná navštevuje štátne školské zariadenie, štátnu ZUŠ-ku a platí tam rovnako poplatok, aj keď to nie je súkromné, pretože treba niektoré tie proste financie dorovnať.
Štát si na základe počtu detí pre tieto deti objednáva výchovu a vzdelávanie a každej obci za túto službu pošle peniaze rovnako na každé dieťa. 70 obcí v rámci územnej kompetencie posunie tieto financie neštátnej materskej škole alebo ďalším zariadeniam, 200 obcí časť financií presmeruje do svojich škôl alebo na iné účely. Nebudem vás teraz zaťažovať podrobnými štatistikami, ale máme ich. Pandemická situácia ešte výrazne obnažila tento stav, keď niektoré z týchto obcí minuli rozpočty tak, že sa výrazne prehlbovali rozdiely medzi financovaním detí z neštátnych škôl, čo pôsobilo až likvidačne.
Vzdelávanie je rovnaká služba ako sociálne služby pre našich seniorov, ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Štát platí za služby rovnako a je na občanovi, rodičovi, či si čiastočne doplatí u neštátneho lekára alebo zariadenia, alebo uhradí plnú sumu súkromného lekára, čo sa týka porovnania so sociálnou alebo zdravotnou starostlivosťou.
V programovom vyhlásení vlády máme zjednotiť financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov. To robíme. Upravujeme zákon tak, aby rešpektoval zriaďovateľské kompetencie, čo sa dotkne len tých 200 obcí, ktoré nerozlišujú medzi svojou územnou a zriaďovateľskou kompetenciou. To znamená, že na ich území sa síce nachádza neštátne zariadenie, ale ony sú... ony nie sú ich zriaďovateľmi. Na základe zistení dnes na Slovensku dochádza k obrovským rozdielom, keď obec na jedno dieťa poskytne 100 eur ročne a na iné tisíc eur, ale štát na obe deti objednal rovnakú službu za rovnakú cenu. A toto chceme touto novelou napraviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

25.11.2021 o 9:07 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:14

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Tak ja som to hovoril niekoľkokrát aj na školskom výbore a poviem aj tu v pléne. Ďakujem ti, Richard, za uvedenie tohto zákona. My týmto zákonom odstraňujeme iba časť nespravodlivosti a som rád, že je tu ten zákon. Tá nespravodlivosť trvá už roky a ja, ktorý som učil na cirkevných školách, čiže neštátnych školách, asi teda pätnásť rokov, tak tam som sa toho napočúval, že keby my sme dostali aspoň toľko peňazí ako oni a tak ďalej. A vieme, ako to je v mnohých oblastiach, aj v tejto najviac nepokojov vyvolá, keď sa koná nespravodlivosť. A tu je veľká nespravodlivosť a týmto zákonom ju chceme aspoň čiastočne napraviť. Preto verím, že zákon prejde. Ja ho určite podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 9:14 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:15

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len krátko, už nebudem vystupovať v záverečnom slove. Ďakujem za podporu aj za vysvetlenie. Chcem povedať takú jednu dôležitú vec, že tento zákon nie je namierený v žiadnom prípade, ani náhodou, proti samosprávam, či už obciam, mestám, vyšším územným celkom. Teda majú svoje vlastné problémy a voči nim sa tiež deje nespravodlivosť. Tento zákon nerieši všetky komplexne tie nespravodlivosti, lebo keby sme sa do toho pustili, myslím, že to možno, možno stihneme, možno nestihneme do konca volebného obdobia. A mnohé tie námietky, ktoré smerovali ani nie tak proti tomuto konkrétnemu riešeniu, ale proti celému tomu komplexu tých problémov, sú oprávnené a ja ich podporujem a treba ich riešiť. A ja som ochotný ich podporiť a priložiť ruku aj byť súčasťou tej pracovnej skupiny, ktorá by sa týkala pravdepodobne ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ktoré má pod sebou samosprávu a možno aj ďalších, ministerstva financií, aby sme hľadali riešenie, ktoré pomôže zase v ďalších nespravodlivostiach, ktoré sa dejú aj tej samospráve.
Tento zákon je relatívne jednoduchý a rieši jednu konkrétnu vec, ktorú vieme vyriešiť promptne. Takže ja vás prosím o podporu a naozaj tie oprávnené pripomienky bereme si k srdcu, poďme na tom pracovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 9:15 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:15

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Tak navrhujem termín o jedenástej.
Skryt prepis

25.11.2021 o 9:15 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:18

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekompletných rodín explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.
Návrh zákona vychádza z prirodzenej nutnosti poskytovať zvýšenú ochranu nezaopatreným deťom a konať v súlade s ich najlepším záujmom. Navrhovanou novelou zákona sa zabezpečí rýchly prístup žiadateľa k náhradnému výživnému.
Všetky navrhované zmeny rada vysvetlím v rozprave, do ktorej sa hlásim.
Ďakujem.
Skryt prepis

25.11.2021 o 9:18 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:19

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov (tlač 724).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1074 z 10. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Návrh zákona (tlač 724) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 153 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

25.11.2021 o 9:19 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:21

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavila novelu zákona o náhradnom výživnom. Sme už v druhom čítaní, tento návrh zákona jednomyseľne prešiel v prvom čítaní a na všetkých výboroch a neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Rada by som vysvetlila, prečo predkladáme túto novelu a potom čo chceme v zákone zmeniť.
Sú to práve neúplné rodiny, ktoré sú najviac ohrozené chudobou a už výpadok jednomesačného výživného má pre neúplnú rodinu vážne následky. V neúplnej rodine je to rodič samoživiteľ, zväčša matka samoživiteľka, ktorá má na pleciach fungovanie celej domácnosti. Okrem každodennej starostlivosti o deti musí platiť účty, stravu, náklady na byt, ošatenie pre deti, krúžky a, nedajbože, príde choroba. Samozrejme, nehovoriac o tom, že jej osobný život ide absolútne do úzadia.
Čo sa týka psychiky dieťaťa, je veľmi zlé, keď musí už tak v útlom veku prežívať prepady do chudoby a rodič mu nedokáže zabezpečiť jeho potreby. A preto prichádzame s novelou zákona o náhradnom výživnom, ktoré musí nastúpiť okamžite v prípade výpadku riadneho výživného. A tento výpadok riadneho výživného je len ľahostajný prístup k vlastnému dieťaťu druhým rodičom a ten sa prestaví do stavu neplnenia si vyživovacej povinnosti.
Tento návrh zákona odstraňuje prekážky, ktoré sa v praxi ukázali ako problém, aby sa rodič samoživiteľ vôbec k náhradnému výživnému dostal. A teraz vysvetlím, čo tieto zmeny budú znamenať v praxi.
Po prvé, rodič sa dostane k náhradnému výživnému do 30 dní od prvého nezaplateného výživného. To znamená, už po jednomesačnom výpadku riadneho výživného môže podať návrh u exekútora na vykonanie exekúcie na základe súdneho rozhodnutia o výživnom. Hneď po podaní návrhu exekútora môže požiadať na príslušnom úrade práce o náhradné výživné. V žiadosti o náhradné výživné prikladá potvrdenie exekútora o podaní návrhu a súdne rozhodnutie o vyživovacej povinnosti. Úrad práce má 30 dní na spracovanie údajov. Takže celý tento proces je skrátený na dva mesiace včetne prvého mesiaca, kedy riadne výživné nepríde k rukám rodiča. Aktuálne platí, že matka musí po podaní návrhu exekútora počkať dva mesiace, aby mohla úrad práce požiadať o náhradné výživné. To znamená, že aktuálne celý tento proces trvá štyri mesiace.
Po druhé, rušíme hranicu príjmu do domácnosti, ktorá aktuálne obmedzuje požiadať o náhradné výživné. Príjem do domácnosti nie je len príjem matky, ale aj príjem samotného dieťaťa, napríklad brigády. To znamená, že nebude potrebné dokladovať príjmy, ako je tomu teraz. Ixkrát sa v praxi ukázalo, že matka nemohla požiadať o náhradné výživné len preto, že ju delila päťeurová suma od toho, aby mala nárok.
Po tretie, výška náhradného výživného bude v rovnakej výške, v akej bolo určené súdom riadne výživné. To znamená, že úrad práce bude v plnej výške akceptovať potreby dieťaťa, ktoré určil súd.
Po štvrté, ruší sa polročné prehodnocovanie trvania nároku na náhradné výživné. To znamená, že rodič samoživiteľ nebude musieť každých šesť mesiacov nanovo predkladať potvrdenia. Týmto sa zníži administratívna záťaž nielen matky, ale aj úradu.
Po piate, ak súd rozhodne o zvýšení výživného spätne, tak aj úrad práce túto sumu zakceptuje a spätne doplatí.
A ešte jedna veľmi dôležitá úprava, ktorú táto novela prináša a týka sa 2 700 sirôt. Na Slovensku máme 2 700 sirôt, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok aj napríklad z dôvodu, že rodič nemal odpracovaných potrebný počet rokov, alebo siroty, ktoré mali sirotský dôchodok nižší ako 70 eur. A týmto 2 700 sirotám bude mesačne vyplácané náhradné výživné vo výške 70 eur.
Náhradné výživné určené pre siroty bude vyplácané úradom práce spätne odo dňa úmrtia rodiča.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem ešte povedať pár slov k sirotskému dôchodku. Na Slovensku máme približne 20-tisíc sirôt a priemerná výška sirotského dôchodku je žalostných 140 eur. Práve preto zvýšenie sirotského dôchodku a v prvom rade upravenie súbehu poberania sirotských dôchodkov bude mojou ďalšou aktivitou, ktorá je taktiež ukotvená v programovom vyhlásení vlády. Za pomoc pri vzniku tohto návrhu zákona ďakujem pánovi Hlinkovi.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať za pozornosť a za podporu tejto novely zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2021 o 9:21 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:27

Jozef Hlinka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ďakujem ti, pani poslankyňa, za predložený návrh novely zákona o náhradnom výživnom. Veľmi dobre viem, že téma pomoci neúplných rodín je tvojou srdcovou záležitosťou, preto som rád, že sa nám po šesťročnom snažení sa opakovane predkladaný návrh noviel zákona o náhradnom výživnom podarilo predložiť na rokovanie Národnej rady zákon, ktorý pomôže práve týmto rodinám a ich deťom a vytvorí systém, cez ktorý nebude prepadať žiadne dieťa. Verím, že predkladaný návrh zákona bude podporený aj schválený poslancami Národnej rady napriek celým politickým spektrom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 9:27 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:28

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcela by som sa poďakovať pani predkladateľke za túto novelu zákona. A je veľmi smutné, že najzávažnejšie problémy detí vnášajú do ich životov práve dospelí. Pribúdajú deti, ktoré žijú v ohrozenej, narušenej či disfunkčnej rodine, a tu je potrebné intervencia zo strany štátu. Preto si cením, že schválením tohto návrhu sa nezabudlo na deti, ktoré doteraz prepadli systémovým sitom, a aspoň takto im pomôžeme a môžeme zmierniť dopad ich neľahkej životnej situácie. Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 9:28 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:28

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za faktické poznámky a chcem povedať opätovne, že sa veľmi teším, že táto, tento návrh zákona začne reálne, v prípade, že bude schválený, reálne pomáhať rodičom samoživiteľom od januára 2022. A chcem aj povedať, že podľa správy o sociálnej situácii Slovenska práve preto, že ten zákon nie je aktuálne dobre postavený a robí prekážky pre tieto matky samoživiteľky alebo otcov samoživiteľov, tak sa nám znižuje počet týchto rodičov, ktorí o náhradné výživné vôbec žiadajú. To znamená, budem veľmi rada, pokiaľ aj vy budete ďalej šíriť informáciu o tom, že môžu opätovne požiadať v januári a že aj príjem do domácností, ktorý bol teraz nastavený na výšku tisíc euro, už nebude problémom a budú môcť o to náhradné výživné požiadať. Je to veľmi dôležitá informácia pre všetkých rodičov samoživiteľov, aby vedeli, že budú môcť o náhradné výživné požiadať znova a už ich nikto nepošle preč a bude im vyhovené.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 9:28 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video