51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 16:59 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:59

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené... vážené dámy, vážení páni, ja len tak v krátkosti. (Ruch v sále zaznievanie gongu.) Keď sa tu bavíme o tom, že ako dlho je tam to Múzeum SNP pod tým ministerstvom kultúry, ja vám chcem len povedať, že Múzeum SNP je pod ministerstvo kultúry zaradené od 1. januára 1999, áno. Dovtedy, pod tým ministerstvo kultúry nebola, nebolo. Takže to len, to len pre informáciu.
A to je všetko a poprosila by som hlasovanie o tomto bode programu teraz o 17.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 16:59 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:28

Peter Krupa
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel pre záznam uviesť, že hlasovanie č. 46 (tlač 753) ma systém vykázal, ako že som hlasoval proti, ale hlasoval som za. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2021 o 17:28 hod.

Peter Krupa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:28

Samuel Vlčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrhom zákona sa implementuje vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2019/1746 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 2017/1185, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1307/2013 a č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii.
Spolu s implementáciou predmetného nariadenia sa navrhuje precizovať ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a odstrániť nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe. Návrh zákona bude mať pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyv na životné prostredie ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Na tomto mieste sa chcem poďakovať tým poslancom, ktorí podali k návrhu pozmeňovacie a doplňujúce návrhy.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a jeho posunutie do tretieho čítania.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 17:28 hod.

JUDr.

Samuel Vlčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:30

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 996 z 19. októbra 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 391 z 19. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 166 zo 16. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 679a) nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Uznesením výboru č. 152 zo 14. októbra 2021 som bol poverený v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predloží predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 17:30 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:33

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážení kolegovia poslanci, kolegyne poslankyne, dovoľte mi, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu a stručne ho odôvodnil.
Účelom tohto pozmeňovacieho návrhu je oprava textu § 12a ods. 3 týkajúca sa definovania administrátora schémy, ktorá bola obsahom pozmeňovacieho návrhu uvedeného v spoločnej správe. Navrhované ustanovenia § 12a predstavujú právny základ pre poskytovanie štátnej, resp. minimálnej pomoci (ďalej len „pomoc“) v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Podporné opatrenia budú vychádzať z príslušnej legislatívy EÚ pre poskytovanie pomoci.
Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver vo forme odpustenia poplatku za záruku a vo forme úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Úlohu administrátora schémy bude na základe zmluvy s poskytovateľom pomoci plniť fond spravovaný spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s., vykonávateľmi schémy budú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“), ktoré budú činnosti spojené s poskytovaním finančnej pomoci vykonávať na základe zmluvy, ktorú uzavrú s administrátorom schémy. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená mikropodniky, malé podniky, stredné
podniky alebo veľké podniky (ďalej len „podnik“). Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie pre poskytovanie pomoci na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom a podmienok upravených v zmluve medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a v zmluve medzi administrátorom schémy a príslušnou bankou. Základné (rámcové) podmienky upravené v zmluvách budú vychádzať z legislatívnych noriem Európskej únie pre poskytovanie pomoci. Tieto podmienky
budú následne premietnuté do úverových zmlúv medzi bankami a jednotlivými podnikmi. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schémach pomoci tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnej pomoci. Schémy pomoci budú schvaľované v závislosti od ich právneho základu Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude ručiť ex lege za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery. Právne vzťahy medzi poskytovateľom pomoci a administrátorom schémy a následne medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upravia písomné zmluvy, pričom sa primerane použijú ustanovenia § 303 a nasledujúci... nasledujúce Obchodného zákonníka. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva. Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci bude zabezpečená podľa príslušných ustanovení zákona o štátnej pomoci.
Teraz prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Szőllősa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 679.
1. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 12a Finančná pomoc
(1) Finančnou pomocou je pomoc na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
(2) Finančná pomoc sa realizuje opatreniami štátnej pomoci a opatreniami minimálnej pomoci podľa osobitných predpisov; 58a) finančnú pomoc môže ministerstvo pôdohospodárstva poskytnúť zo štátnych finančných aktív alebo zo svojej rozpočtovej kapitoly.
(3) Schémy štátnej pomoci a schémy minimálnej pomoci pre opatrenie podľa odseku 2 môže administrovať fond spravovaný akciovou spoločnosťou so 100 % priamou alebo nepriamou majetkovou účasťou štátu založenou na účely podpory verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch Slovenskej republiky (ďalej len „administrátor schémy“). Vykonávateľom schémy štátnej pomoci alebo
schémy minimálnej pomoci pri poskytovaní finančnej pomoci (ďalej len „vykonávateľ schémy“) je banka alebo pobočka zahraničnej banky. 58b)
4. Finančná pomoc sa poskytuje v súlade s osobitnými predpismi 58c) podmienkami ustanovenými v odsekoch 5 až 12 schémou štátnej pomoci alebo schémou minimálnej pomoci, zmluvou uzatvorenou medzi ministerstvom pôdohospodárstva, administrátorom schémy a zmluvou uzatvorenou medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy.
5. Administrátor schémy a vykonávateľ schémy vykonávajú úlohy spojené s poskytovaním finančnej pomoci v mene poskytovateľa finančnej pomoci.
6. Finančná pomoc sa môže poskytnúť žiadateľovi o finančnú pomoc, ktorým je osoba, ktorá vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právne postavenie a spôsob financovania podľa osobitného predpisu. 53)
7. Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a) záruky za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc, táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu, 58d)
b) odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc,
c) úhrady úroku alebo časti úroku z úveru poskytnutého vykonávateľom schémy žiadateľovi o finančnú pomoc.
8. Záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) možno poskytnúť, ak pred prvým poskytnutím peňažných prostriedkov pri čerpaní úveru, za ktorý sa má záruka poskytnúť, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o úvere, za ktorý sa má záruka poskytnúť, vykonávateľ schémy spoľahlivo zistí, že
a) voči žiadateľovi o finančnú pomoc neeviduje
1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom, na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní alebo
2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
b) voči žiadateľovi o finančnú pomoc nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
c) žiadateľ o finančnú pomoc spĺňa ďalšie podmienky uvedené v schéme štátnej pomoci alebo schéme minimálnej pomoci alebo určené vykonávateľom schémy.
9. Na účely preukázania splnenia podmienok podľa odseku 8 je žiadateľ o finančnú pomoc povinný predložiť vykonávateľovi schémy požadované doklady.
10. Na záruku za úver podľa odseku 7 písm. a) sa vzťahujú § 303 až 312 Obchodného zákonníka a ustanovenia osobitného predpisu. 58e)
11. Finančnú pomoc poskytovanú vo forme podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) možno poskytnúť, ak žiadateľ o finančnú pomoc počas určenej doby splácania úveru podľa zmluvy o úvere, vo vzťahu ku ktorému sa má poskytnúť finančná pomoc, riadne a včas spláca dohodnuté splátky istiny úveru a úroku z úveru.
12. Ministerstvo pôdohospodárstva ručí za záväzky vzniknuté z poskytovania záruk za úvery podľa odseku 7 písm. a) bezpodmienečne a neodvolateľne; právne vzťahy medzi ministerstvom pôdohospodárstva a administrátorom schémy a medzi administrátorom schémy a vykonávateľom schémy v súvislosti s takýmto ručením upraví písomná zmluva. Právne vzťahy v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív medzi ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom financií Slovenskej republiky upraví písomná zmluva.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58e znejú:
„58a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 717/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. V. EÚ L 369, 24. 12. 2014) v platnom znení.“
„Poznámka 58b) Zákon č. 483/200 l Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58c) Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C, 204/01) (Ú. v. EÚ C 204, 1. 7. 2014) v platnom znení. Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry (215/C 217/01) (Ú. v. EÚ C 217, 2. 7. 2015) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
Poznámka 58d) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka 58e) Čl. 213 a 214 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Koniec čítania pozmeňujúceho návrhu.
Zároveň žiadam vyňať na samostatné hlasovanie bod 4 z informácie, lebo tento bod upravuje lepšie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predniesol.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 17:33 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:50

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Fungujem, áno. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja iba v krátkosti.
Pre mňa a pre naše hnutie SME RODINA je dnes veľký deň, pretože úverový bonus, ako sme to nazvali pracovne, s ktorým sme chodili od roku 2017 po území Slovenskej republiky v rámci našich prezentácií, sa napĺňa. Ja chcem len týmto poďakovať pánovi ministrovi Vlčanovi za perfektnú prácu. Je to vec, ktorá v skutočnosti pomôže slovenským poľnohospodárom, pánovi kolegovi Szőllősovi za tento pozmeňovák, pretože tento, tieto finančné nástroje vlastne pomôžu postupne stabilizovať rezort, ktorý je ešte stále rezortom druhej aj tretej kategórie, niekde, kde patrí, to znamená do... zvrátiť ten, ten drastický investičný prepad, investičný dlh, ktorý majú naši poľnohospodári. A pokiaľ sa správne uchopí tento dôležitý finančný nástroj, tak vlastne takto pán minister tým, že pripravil to, čo pripravil, nepriamo donúti poľnohospodárov slušnou formou myslieť 10, 15 rokov dopredu, pretože keď budú vidieť, že to funguje a že si zoberie ten úver a dostane nejakú bonifikáciu toho úveru na 10. alebo 15. rok 5 %, 10 %, to už bude záležať od štátneho rozpočtu, tak ozaj sa zastaví po 34 rokov prepad, prepad slovenského poľnohospodárstva a konečne z poľnohospodára, sedliaka sa stane ten vážený občan, nie občan tretej kategórie, ktorý zabezpečuje výživu pre 5,5 mil. občanov Slovenskej republiky.
Takže, pán minister, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2021 o 17:50 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:52

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, nebudem dlho. Keďže pán spravodajca pochválil teraz prinesený... novelu a doplňujúci návrh, tak ja by som chcel ešte aj ten druhý pozmeňujúci návrh, ktorý bol na výbore vznesení, kde mal som tú česť aj ja sa pod neho podpísať, kde hovoríme aj občanom Slovenskej republiky, že dneska je jeden z veľkých dní. Tak jak to je pre SME RODINU, tak hovoríme to aj pre všeckých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú niečo dočinenia s či už nájomnými zmluvami s fondom, resp. prácou kontrolnej činnosti PPA-čka - Slovenský pozemkový fond.
O čo vlastne ide? Pozmeňujúci návrh, ktorý som dával s kolegom Szőllősom a s kolegom Zajačikom prakticky hovorí o tom, že Slovenský pozemkový fond konečne bude mať povinnosť dávať na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorú, chvalabohu, dúfame, že revitalizáciou udržíme a budeme ju mať tak, ako sa patrí a sluší. Konečne bude mať povinnosť predkladať nájomné zmluvy, ktoré má aktuálne. Do prvého kvartálu 22. roku má predložiť všetky zmluvy, ktoré teraz budú akože živé, pretože momentálne je tých 700-tisíc hektárov niektorých veľmi uletených, čo spravuje Slovenský pozemkový fond. Hovorím o štátnej pôde a pôde nezistených vlastníkov a konečne aj na PPA-čke budú mať jasno, ktoré zmluvy, aké zmluvy, v ktorom území, za akých podmienok, aké výmery, takže, chvalabohu, že sme to dopracovali s kolegami, čo ste to nestihli. Ďakujem pekne, pán minister, že sme to takto teraz dotiahli do takého zdarného konca. Samozrejme, bude tam všetko možné aj nájomca, číslo zmluvy, parcely a všetko ďalšie, výmery, ktoré sú k tomu potrebné.
Ale mne sa veľmi páči bod, ktorý je ďalší, kde doplňujeme § 36a, a tam sa hovorí jedna vec, že kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, a k tým sa ešte vyjadrím, k tým osobitným predpisom, môže z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby vykonávať aj ministerstvo, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a, samozrejme, na tento výkon kontroly sa vzťahuje primeraný osobný predpis, ktorý hovorí o kontrole v štátnej správe. A toto je prelomové.
Toto je prelomové, pretože ako viete, občania Slovenskej republiky a všetci, ktorí ma teraz počúvate, že Slovenský pozemkový fond patrí pod vládu Slovenskej republiky, nie pod ministerstvo pôdohospodárstva, a my sme mali doporučujúci nejaký metodický alebo nejaký riadiaci, nejakú riadiacu činnosť na Slovenský pozemkový fond, a týmto prakticky, ak, páni poslanci a pani poslankyne, nám schválite tento pozmeňujúci návrh, resp. informáciu zo správy pod bodom, myslím, že to je bod 4 alebo 8, ale to už je jedno, ktorý je to bod v tejto informácii, a prakticky tu sa hovorí, že môžme ísť na kontrolu Slovenského pozemkového fondu. A keďže Slovenský pozemkový fond má široké spektrum záberu, to znamená, ja tu len vycitujem tie zákony, o ktorých sa hovorí pod čiarou, ktoré hovoria, čo sa má podľa osobitných predpisov v sekcii, teda v rozorte pôdohospodárstva môcť skontrolovať na fonde. Zákon o stavebnom konaní, kde Slovenský pozemkový fond, samozrejme, má tisíce podaní na kadejakých vecných bremenách, stavby a vysporiadaní majetku. Hovoríme o zákone č. 92, o podmienkach prevodu majetku štátu, to znamená, privatizácia družstiev štátnych majetkov, čo bola, viete ako, ktorú prakticky už momentálne tiež... na Slovenskom pozemkovom fonde je kopu budov, ktoré sú na hospodárskych dvoroch, ktoré prakticky sú u neho a chátrajú. To, musíme sa tomu tiež venovať a musíme tomu dať zadosť. To znamená, aj rezort pôdohospodárstva, áno, má záujem o to, aby tie budovy išli niekam inam, tam, kde majú byť, slúžiť poľnohospodárskej živočíšnej výrobe a inej.
Ďalej tu máme zákon č. 229 o reštitúciách. Samozrejme, chvalabohu, môžme kontrolovať aj reštitúcie, áno, kvitujem, som veľmi rád.
Zákon č. 180 o pozem... o registroch obnovenej evidencie práv, áno, ďalší zákon, kde musíme ešte, Slovenský pozemkový fond, samozrejme, tiež hrá tam svoju muziku na svojich pozemkoch, ktoré spravuje, takže super.
Ďalej č. 543, to znamená, ochrana prírody áno, aj tam je Slovenský pozemkový fond a môžme ísť skontrolovať, č. 503, hovoríme o druhej reštitúcii, ktorá tu bola z roku 2003, áno, aj tam sú veľa žiadostí, č. 504, nájom poľnohospodárskej pôdy, áno, aj tam Slovenský pozemkový fond, keď bude kontrolovaný rezortom pôdohospodárstva, myslím, že bude trošku ináč k tomu pristupovať, pretože konečne sa tam upravia tieto toky, ktoré majú ísť tam, kde majú ísť, a nie nejak kade-tade.
Ďalej tu máme zákon o poľovníctve, samozrejme, revíry, viete ako, prihrá, neprihrá, hej. Chcem veriť, že Slovenský pozemkový fond spolu s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, budú ísť v jednej línii, pretože je to nejaká súčasť nášho štátu, ktorý tu funguje, a nie, že ten dá tomu, lebo dá lepšie podmienky, a začne sa tam naťahovať. To znamená, Lesy a Slovenský pozemkový fond mali by prísť pri spravovaní majetku, sa týka poľovných revírov, v jednej línii. To je môj názor a myslím si, že budete ho zdieľať aj ostatní, pretože je to takto správne a poctivé.
Ďalej tu máme zákon o urbariátoch č. 97/2013 Z. z., ktorý proste hovorí tiež o veľkých problémoch, ktoré tam treba, tie nájomné zmluvy a ďalšie, takže áno, aj to budeme môcť skontrolovať a 140, samozrejme, o nadobúdaní majetku. Keďže Slovenský pozemkový fond má asi 10 % pozemkov neprenajatých, to znamená, tam ešte sa bude musieť to nejakým spôsobom dočistiť. A z mojich informácií, ktoré dostávam od mojich kolegov z pozemkových odborov a lesných po celom Slovensku, vyzerá tak, že časť tých pozemkov, ktorý má Slovenský pozemkový fond aj prenajaté cez nájomné zmluvy, a to je jedno, či na poľnohospodársku, alebo inú, iné užívanie, vyzerá, že sú neobrobené. A tu by som chcel apelovať aj na pána ministra, resp. aj na ministra vnútra, pod ktorých naše pozemkové a lesné odbory patria, pretože oni majú v pracovnej náplni ochranu pôdneho fondu. To znamená, zaburinenie krajiny majú právo pokutovať a kontrolovať.
Tak, pán minister, aj tu apelujem na nejaké finančné zdroje, ktoré by potrebovali, čo sa týka tej technickej stránky vybavenosti našich pracovníkov pozemkových a lesných odborov po celom Slovensku, je ich 49, ktoré ich máme, aby dostali nejaký fotoaparát, obrazne povedané, s GPS-kou, kde keď príde na ten pozemok, aby bolo jasné z tej fotodokumentácie, že stojí na tom pozemku, ktorý je ten zaburinený, o ktorý bol ten nejaký podnet vznesený, a bude mať jednoznačný dôkaz, že tá pokuta je oprávnená, pretože týka sa tohto pozemku, ktorý bol, by som povedal, v tom podnete spomínaný. Takže, pán minister, budem veľmi rád keď aj s kolegom z vnútra, s ministrom, pouvažujete, akým spôsobom zabezpečiť takéto technické vybavenie pre našich pracovníkov štátnej správy pozemkových a lesných odborov, ktorí, samozrejme, na tých pokutách sa to vráti okamžite, to vám garantujem. Do roka máte peniaze vrátené možno, že aj skôr, len to musíme chcieť. Zatiaľ sa tieto pokuty nedávajú musím povedať otvorene a mus..., a keďže pán, keď tu bol pán minister vnútra, pán Kaliňák, tak sa chválil, že jeho policajti dali za rok 54 mil. pokút v takejto sume a prispeli do rozpočtu.
Tak sa pýtam, keď vedia ministerstvo vnútra dávať pokuty, tak myslím, že aj rezort pôdohospodárstva, resp. metodicky riadime našich pozemkárov, by sme mali takýmto spôsobom primäť občanov k tomu, aby pozemok, ktorý máš, nemáš iba práva, máš aj povinnosti. A musíš sa oňho starať, a keď ho máš aj v štáte, nech sa páči, pán štát, nemáš ho sám, tak cez niekoho, ale musíš to kontrolovať, aby to bolo. Takže, pán minister, apelujem, aby sme nejaké financie našli, nebudú to horibilné sumy, myslím, že 50 fotoaparátov s GPS-kou sa dá ľavou zadnou, a myslím si, že to bude návratná finančná čiastka, ktorá bude okamžite vrátená, takže neni problém a veľmi pekne ďakujem, chcem veriť, že spoločnými silami potiahneme aj vy v rezorte, my tu v parlamente, aby sme programové vyhlásenie vlády v rezorte pôdohospodárstva ukončili tak, ako sa patrí a sluší na poctivú politiku, ktorú sme tu prišli robiť.
Neprišli sme tu kradnúť, neprišli sme tu rabovať, prišli sme robiť poctivú politiku a na poctivú politiku hovorím, že neklame, nekradne a na jej robotu sa dá spoľahnúť aj do budúcich generácií, ktoré prídu za nami a môžu pokračovať.
Takže veľmi pekne ďakujem a zakončím to klasicky, že naši predkovia nám odkazujú: „Žime tak, aby bolo aj chleba aj neba.“
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 17:52 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:00

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pán poslanec, keď sme v marci 2020 pripravovali spoločne programové vyhlásenie vlády, bol to taký boj o presadenie volebných programov a ja som rád, že výsledkom bolo, tá časť sekcia pôdohospodárstva vlastne bol, vlastne maximálne asi sa každému podarilo presadiť to, čo sme s tým volebných programoch mali, a robili sme to s tým, že urobíme nejakú zmenu. Ja, ja za toto, čo si povedal, môžem len konštatovať to, že, že postupne sa tie naše sľuby predvolebné sľuby, ktoré sme ako politické strany mali v rámci predvolebných programov, postupne sa pretavujú do toho programového vyhlásenia vlády, sa stávajú pomaličky realitou. Tou realitou, máme na to ešte dva roky.
Ja verím tomu, že tie sľuby sa naplnia aj v oblasti pozemkového práva, a ja si myslím, že pokiaľ chceme dať pozemkom tú, tú pozíciu alebo Slovenskému pozemkovému fondu tú pozíciu, ktorú si zaslúži, chcelo by to ešte jedno zásadnú organizačnú zmenu a to neviem, či na to bude politická vôľa, ale určite si myslím, že aj pán minister to cíti tak, že Slovenský pozemkový fond mal by patriť pod ministerstvo pôdohospodárstva. Jednoznačne mal by patriť nie organizačne, ale totálne ako v rámci štruktúry ministerstva a takisto, pokiaľ chceme aj v tých regiónoch od reštitúcií cez tú pozemkovú spravodlivosť a kontrolu zrealizovať to, čo zrealizovať chceme a čo sme sľúbili, takisto pozemkové úrady z okresných úradov mali by byť pričlenené pod ministerstvo pôdohospodárstva.
Pokiaľ sa toto podarí, tak vytvoríme perfektnú štartovaciu čiaru aj pre budúcu vládu, aby mohli napĺňať svojim občanom na vidieku to, čo vlastne budú sľubovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:00 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:02

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Fecko, dva také postrehy z tej vašej rozpravy. Prvý je o tom zaburinení, ktorý ste spomínali. No zaburinenie je svojím spôsobom forma bezzásahu, to znamená, na tom pozemku nič nerobím. Je zvláštne, že tu, tu dokážeme pri poľnohospodárstve kritizovať, a keď sa pozreme na naše lesy, tak tam dokonca sme schopní dávať úradné rozhodnutia na to, aby sme tam, naopak, nič nerobili, na územiach, kde by sme mali zo zákona robiť a spracovať, hej. Tak dávno ste boli, vy nie, ale teda minister aj na Čiernom Váhu, ktorý teda asi najviac tak teraz rezonuje v poslednom čase.
A čo sa týka tých pokút za to zaburinenie, ja nie som takým zástancom akože dávania tých pokút, naopak, myslím si, že rezort by mal hľadať skôr cestu motivácie, hej, aby toho vlastníka, alebo teda obhospodarovateľa, lepšie povedané, aby motivoval k tomu, že to má byť naozaj obrobené. Tí, čo sa pohybujeme v teréne, to je proste bežný jav, naozaj to zaburinenie, hej. Nestarajú sa o pozemky, sú zaburinené, ale dotácie berú.
Potom tá druhá vec, čo ste spomínali ohľadom SPF-ka a nájomných zmlúv a toho registra prepojenia teda s PPA-čkou, že sa to sprehľadní, ja tu stále vnímam takú formu nespravodlivosti, pretože to, že my budeme mať register nájomných zmlúv, to neznamená, že vo vzťahu štát verzus poľnohospodár tu bude spravodlivý systém, pretože historicky tu máme v tých katastroch prenajatú pôdu možno jednému hráčovi alebo dvom hráčom a spravidla to bývajú veľkí hráči. A teraz, keď je nejaký nový subjekt na trhu, čo by teda bolo spestrením, jednoducho v tejto štátnej pôde napriek tomu, že síce sú tam určité zákonné predpisy, ktoré hovoria o tom, že by mal dostať výmeru, jednoducho nevedia sa dostať k štátnej pôde.
A podľa mňa spravodlivý systém by bol, keď sú teda viacerí v katastri, aby mali prístup k tejto pôde.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:02 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:04

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Presne tak, register nájomných zmlúv nevytvorí spravodlivý systém. Využívam aj to, že máme tu konečne aj pána ministra pôdohospodárstva, pán minister, skúste sa pozrieť ale aj na inú vec a to je, mladí a začínajúci poľnohospodári, malí poľnohospodári koľko majú prenajatej pôdy z SPF. Veď my tuná hovoríme celé roky o tom, aby bola tu generačná výmena, mladí poľnohospodári, aby sa ujali tej poľnohospodárskej pôdy, a oni aj majú záujem ako prenajať tú pôdu zo Slovenského pozemkového fondu, ale jednoducho nedostanú sa k nej.
Áno, je tu problém ten, že Slovenský pozemkový fond nepatrí pod rezort ministerstva pôdohospodárstva, toto treba zmeniť. Ak príde takýto návrh zákona, ja budem jeden z prvých, ktorý zahlasuje za túto zmenu, aby Slovenský pozemkový fond patril pod rezort pôdohospodárstva.
Čo sa týka zaburinenosti celej našej krajiny, áno, žiaľ, musím povedať, trpíme stále tým celá krajina, ale trpíme aj takou zároveň schizofréniou, tak ako to bolo povedané. Na jednej strane tuná presadzujeme bezzásah v lesoch, na lesných pozemkoch, kde je to úplne katastrofálne, hej, a, samozrejme, ak by to bolo v primeranom množstve a v primeranom rozsahu, viem si to predstaviť, ale nie v takom rozsahu, tak ako sú tuná navrhované tieto zákony. A na druhej strane sme tu pohoršení na tou poľnohospodárskou pôdou.
A 504, ktorú si spomínal, pán kolega, tak ja ju považujem, prepáčte, ja to tak aj poviem, je to podnet na Ústavnom súde, ale ja ju považujem aj pán minister za totálne protiústavnú. Tá diskriminuje vlastníkov pôdy, jednoducho nemôžu sa dostať veľakrát... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:04 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video