60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:36 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:36

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 932. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady v č. 967 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:36 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:38

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, veľmi krátko, keďže nemám možnosť iným spôsobom, tak som sa prihlásil do rozpravy.
Pani kolegyňa, vy ste to tak na konci s úsmevom, ste nevedeli prísť na to slovo, že ako to povedať. No ja vám to tak naznačím, že ako to povedať, že jednoducho ako od toho, toho štátneho zamestnanca v danom meste bez jeho súhlasu dať na iné miesto, čiže sa ho zbaviť. Asi o tom je tento zákon, lebo zdôvodniť túto krátku novelu zákona o štátnej službe tým, že bude to administratívne menej náročné, no to je taký trošku alibizmus, lebo čo už môže byť problém na tom, že ak idete štátneho zamestnanca a mu zrušíte miesto v danom meste a idete ho preložiť na iné miesto v tom istom meste, no aký už je problém, aby tam bol ten jeho súhlas. No asi taký, že keď mu ideme spraviť zle, tak ten štátny zamestnanec to predsa nepodpíše.
Sami dobre viete, že zákon o štátnej službe už ste zmenili tak, že odvolávate bez udania dôvodu, na návrh, na návrh na... priameho nadriadeného generálny tajomník služobného úradu príslušného ministra odvolá toho riadiaceho pracovníka a vy dnes vlastne idete vytvoriť ďalší priestor na to, ako si zjednodušiť situáciu, že ak štátny zamestnanec má problém, že v rámci jedného mesta z jedného miesta na druhé miesto musí dať súhlas, tak vy ho idete zbaviť toho súhlasu a vlastne idete tam dať jednostranný úkon.
Samozrejme, jasné, bude mať možnosť sa ten štátny zamestnanec odvolať, ale nemôžte to skrývať za to, že ide o to zjednodušenie administratívnej záťaže, a treba to presne pomenovať tak, ako to je. Preto si myslím, že nemôže byť problém jeden súhlas štátneho zamestnanca pri preložení z miesta na miesto v danom mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:38 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:39

Miriam Šuteková

Vystúpenie v rozprave 10:39

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne a budem rád, keď nás podporíte o 11.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:39 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:39

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Cieľom novely zákona o fonde na podporu vzdelávania je rozšíriť pôsobnosť fondu o nové formy poskytovania finančných prostriedkov napríklad formou grantov alebo štipendií.
Ďalšou zásadnou zmenou je sprístupnenie pôžičiek širšiemu okruhu žiadateľov a hlavne možnosť nevyžadovať zabezpeče... zabezpečenie pôžičky ručením.
Návrh ďalej obsahuje aj zmeny v oblasti organizácie fondu a zmeny v oblasti vnútorných procesov za účelom zefektívnenia činností a odstránenia administratívnej záťaže.
Zároveň sa hlásim do rozpravy, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2022 o 10:39 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:42

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 933. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.3.2022 o 10:42 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:44

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, touto novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania rozširujeme možnosti poskytovania finančnej podpory prostredníctvom fondu aj o iné druhy, ako napríklad granty či štipendiá v zmysle programov a schém vlády alebo ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zároveň prostredníctvom pôžičiek bez ručiteľa rozširujeme okruh žiadateľov. Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania využívajú rôzne skupiny študentov, či už ide o podnikavcov, podnikateľov, ktorí potrebujú počiatočný kapitál, aby mohli popri štúdiu podnikať a realizovať svoje nápady. Mnohí aj využívajú tieto prostriedky na hradenie študijných pobytov v zahraničí či hradenie bežných výdavkov, ktoré súvisia so štúdiom. Veľká časť študentov sa kvôli štúdiu musí presťahovať do iného mesta napríklad a hradiť si nemalé náklady na život, nákup učebníc a vôbec všetok študijný pobyt.
Špeciálnym druhom pôžičky je tzv. stabilizačná pôžička, ktorá je určená pre študentov, ktorí sa pripravujú na výkon nedostatkového regulovaného povolania, akým je napríklad ošetrovateľstvo. Pôžičky z fondu sa ale netýkajú iba študentov. Požiadať môžu, môžu oň požiadať aj pedagógovia, a to konkrétne pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci alebo zamestnanci vysokej školy do veku 35 rokov.
Našou ambíciou v tejto novele je rozšíriť existujúcu formu pôžičiek o nové typy, ktoré pomôžu vyriešiť problém príliš úzkej možnosti podpory vysokoškolského vzdelávania, preto navrhujeme aktuálne pôžičky pre študentov, pedagógov a stabilizačné pôžičky rozšíriť o možnosť poskytnúť finančné pôžičky na základe programov a schém schválených vládou a programov a grantových schém ministerstva školstva. Takýmto krokom otvoríme nové možnosti podpory vzdelávania.
Na Slovenskú sú ale aj ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť vzdelávať sa na vysokej škole, pretože pochádzajú z ťažkého sociálneho prostredia. A aj keď mnohé školy sú bezplatné, pre mnohých takýchto ľudí, ktorí poberajú napríklad dávky v hmotnej núdzi, predstavuje štúdium ich dieťaťa neúnosné náklady, a preto takéto deti sa na vysoké školy zväčša nemajú šancu dostať.
V januári ’22 bolo na Slovensku 57-tisíc asi poberateľov dávok v hmotnej núdzi. To len pre predstavu, teda že koľko rodičov, koľko rodičov sa týka táto situácia. Z tohto dôvodu v tejto novele dávame rade fondu možnosť sa aj rozhodnúť, aby študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia bola možnosť udeliť pôžičku. Skrátka, pôžičky touto novelou robíme dostupnejšími.
Je však možné, že niekto bude namietať, že na Slovensku máme aj veľké množstvo talentov, ktorých štúdium na prestížnych školách stojí nemalé finančné prostriedky. V tejto novele myslíme aj na takýchto študentov a dávame možnosť rade fondu rozhodnúť o vyššej maximálnej pôžičke, ako je bežná, a táto je určená práve pre takýchto študentov, ktorí by navštevovali školy, ktoré sú zaradené na vyššie ako 500. miest... päťstom mieste na svete rebríčka, rebríčka škôl za posledný rok.
Po mnohých rokoch stagnácie vo všetkých smeroch naša koalícia dlho pracuje na tom, aby sme Slovensko a služby občanom posunuli do 21. storočia. Práve k takýmto službám patrí aj zefektívnenie a zrýchľovanie procesov. Novela, ktorú dnes predkladáme, obsahuje aj zmeny, ktoré prispejú k zníženiu administratívnej záťaže a náročnosti aj vo vzťahu k žiadateľom, ako aj v rámci interných procesov fondu. Efektívna bude aj činnosť orgánov fondu a celý proces poskytovania pôžičiek. Novela prináša aj zmenu v zložení orgánov fondu, ako aj transparentnejší výber riaditeľa fondu, ktorý sa po novom bude musieť podrobiť aj verejnému vypočutiu.
Som preto presvedčený, že pre... aj vďaka týmto zmenám, ktoré dnes predkladáme, budú pôžičky pre študentov dostupnejšie a efektívnejšie.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2022 o 10:44 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:49

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ďakujem. Hlasovanie - dnes o jedenástej.
Skryt prepis

17.3.2022 o 10:49 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:49

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Týmto zákonom sa snažíme obciam uľahčiť riešenie problému, ktoré pozná každé mesto. Každé mesto má minimálne jednu stavbu, tzv. dom hrôzy, ktorého sa nevedia zbaviť, resp. nevedia prinútiť vlastníka, aby si ho opravil.
Tuto v Bratislave je ich hneď niekoľko. V Ružinove napríklad majú tzv. Hirošimu, bývalý obchodný dom, ktorý teda už, dúfam, že bude konečne postavený. Majú aj ďalší dom, dom hrôzy v Ružinove a ide väčšinou o budovy, ktoré, kde prespávajú bezdomovci, ktoré sa už pomaličky rozpadajú, ktoré sú už vyslovene že nebezpečné pre svoje okolie a, žiaľ, ich majitelia nemajú záujem ich ani predať, ale ani ich opraviť.
Potom sa už samosprávy uchyľujú niekedy až k takým zúfalým krokom, napr. podľa jedného článku tak pán starosta napríklad už dával trestné oznámenie za trestný čin všeobecného ohrozenia, alebo napríklad sa obracali na exekútorský úrad so žiadosťou o nútený výkon nápravy, to znamená, že exekútor by mal opraviť ten dom, tú stavbu na náklady majiteľa a následne ich od neho vymáhať. Kto má trošku, kto trošku vie, ako funguje, ako teda fungujú exekútori, tak vedia, že ide naozaj o pomerne neobvyklú vec, a fakt je to taký akt zúfalstva, lebo neviem si predstaviť, že na toto by sa nejaký exekútor dal. No jednoducho ide o stavby, s ktorými si nevedia poradiť tieto obce.
Tak sme vymysleli taký spôsob, že aby sme obciam dali možnosť, nech vedia zvýšiť daň z nehnuteľnosti pre takéto neudržiavané stavby, a to až do desaťnásobku jej bežnej hodnoty. Ako protiargument sme dostali pri rokovaní na ministerstve, že aby sme vymysleli spôsob, nech to nemôže byť zneužívané, lebo, samozrejme, nechceli by sme, aby nejaký starosta v nejakej menšej obci napríklad takýmto spôsobom, dá sa povedať, že buzeroval svojich občanov alebo niekoho, kto sa mu nepáči, len za opadanú omietku napríklad, a rovnako tam bola obava, že by to obce využívali na maximalizovanie svojich daňových príjmov.
Kvôli tomu sme to urobili tak, že je to pomerne náročné uplatniť ten vyšší koeficient, lebo naozaj má to byť iba ultimátna možnosť pre tie prípady, kedy už naozaj neni možné nijako inak dôjsť k náprave. Preto pred tým, ako obec vyrubí tú desaťnásobnú sadzbu, tak musí vyzvať dvakrát toho majiteľa, aby tú budovu opravil, aby ju dal do užívaniaschopného stavu, a taktiež je možné vyrubiť túto desaťnásobnú daň iba na takú nehnuteľnosť, kde predtým je rozhodnutie stavebného úradu, že ide o stavbu, ktorú vlastník riadne neudržiava, a stavebný úrad mu nariadil, aby v určenej lehote sa postaral o nápravu, alebo ide o stavbu, ktorá nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, teda je vyslovene na zbúranie, alebo dokonca stavebný úrad nariadil odstránenie stavby, takže bude musieť predchádzať rozhodnutie stavebného úradu, a až keď teda ten majiteľ to nebude rešpektovať a bude, bude ignorovať ešte aj ďalšie dve výzvy, tak obec mu bude môcť vyrubiť desaťnásobok dane z nehnuteľností, to aj opakovane každý rok, až môže dôjsť ku momentu, kedy vyrubená a nezaplatená daň bude v takej výške, že obec bude môcť pristúpiť k exekúcii predajom nehnuteľnosti. A toto je to ultimátne riešenie naozaj neudržiavaných stavieb, ktoré, ktorých sa obce nevedia zbaviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

17.3.2022 o 10:49 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:54

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.3.2022 o 10:54 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video