66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.6.2022 o 8:55 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:40

Petra Hajšelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som aj ja v krátkosti vystúpila v rozprave a nadviazala na moju kolegyňu a spolupredkladateľku návrhu zákona Katku Hatrákovú a možno trošku aj ozrejmila právne aspekty predloženého návrhu.
Zmeny navrhované v bodoch 1 až 3 článku I napĺňajú základný cieľ návrhu zákona, ktorý je aj bližšie vyjadrený vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Všetky tri body sú zamerané na tri najvýznamnejšie a zároveň aj tri najinvazívnejšie alebo najviac invazívne úkony podľa Trestného poriadku.
Prvým takýmto úkonom je zatknutie, druhým zadržanie a tretím je vykonanie domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, alebo prehliadky pozemkov. Pre všetky tri takéto úkony sa kodifikujú spoločné kritériá ako záujem dieťaťa, potreba šetrnosti pre dieťa a potreba najmenšej ujmy pre dieťa.
Tak ako už spomenula aj moja predrečníčka Katarína Hatráková, kritérium záujmu dieťaťa nie je vôbec slovenskému právnemu poriadku cudzie. V Dohovore OSN o právach dieťaťa je kľúčová zásada rešpektovania záujmu dieťaťa. Toto rešpektovanie alebo táto potreba je uvedená aj v článku III. Ustanovenie článku III ods. 1 dohovoru zakotvuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už sú uskutočňované verejnými alebo súkromnými zariadeniami starostlivosti o dieťa, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Vzhľadom na to, že dohovor o právach dieťaťa ako právne záväzný medzinárodný nástroj práv detí má v zmysle čl. VII ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi a právo garantované v čl. III dohovoru je základné ľudské právo dieťaťa. A pričom adresátom tejto normy nie sú len orgány verejnej, orgány výkonnej alebo súdnej moci, ale aj zákonodarca.
Z tohto dôvodu sme my ako predkladateľky návrhu zákona a zároveň ako aj členky zákonodarného zboru Slovenskej republiky sa snažíme legislatívne, legislatívnou zmenou dosiahnuť lepšie naplnenie kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa. Zásada záujmu dieťaťa našla svoje legislatívne ukotvenie aj v slovenskom právnom poriadku už pred siedmimi rokmi, a to novelou zákona o rodine s účinnosťou od 1. januára 2016, kde do časti s názvom Základné zásady bol vložený článok V. Zákonodarca začlenením zásady záujmu dieťaťa do ustanovenia čl. V túto zásadu legislatívno-technicky umiestnil v systematike zákona o rodine na kardinálne miesto, pričom prvá veta článku V zákona o rodine určuje prioritu záujmu dieťaťa ako základného hľadiska pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.
Vzhľadom na to, že každé dieťa je jedinečné a konštelácia jeho životnej situácie je neopakovateľná, znenie článku V zákona o rodine neobsahuje definíciu kritéria záujmu dieťaťa, ale ponúka príkladným a nehierarchickým spôsobom výpočet kritérií záujmu dieťaťa.
Ďalej kritérium záujmu dieťaťa je ukotvený aj v zákone o obetiach trestných činov, kde platí, že orgány činné v trestnom konaní, súdy, ako aj subjekty poskytujúce pomoc obetiam, sú povinné v prípade obzvlášť zraniteľnej osoby, ktorým je dieťa, prihliadať na najlepší záujem maloletého dieťaťa. A takto by som mohla pokračovať vo výpočte zákonov, ktoré sú ukotvené v našej právnej legislatíve, ako je napríklad zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, civilný mimosporový poriadok, ako aj zákon o sociálnych službách, kde je explicitne uvedené a konštatuje sa, že všetky subjekty, ktoré prichádzajú do styku s maloletým dieťaťom alebo ktoré konajú vo veciach maloletých detí, musia konať v jeho záujme.
Na záver mi možno dovoľte, vážené poslankyne, vážení poslanci, vás požiadať o podporu predmetného návrhu zákona. Dieťa nemôže byť rukojemníkom a trpieť za činy svojich rodičov. A som presvedčená, že mnohé takéto úkony sa dajú naplánovať a urobiť oveľa šetrnejšie práve k deťom. V prítomnosti detí nie je úplne na mieste, aby takéto zásahy sa robili demonštráciou sily, pretože treba priznať a uvedomiť si, že pre dieťa to predstavuje neopakovateľnú a nenapraviteľnú doživotnú traumu. A ruku na srdce, určite nikto z nás, či už v roli dieťaťa, alebo v roli rodiča takého dieťaťa by nikdy nechcel zažiť, aby nabehlo do jeho obydlia komando za veľkého kriku, za prítomnosti zbraní a aby ste sa museli pozerať na to, že toto všetko vaše dieťa musí vidieť. A taktiež nezatvárajme oči pred tým, že niečo také sa nedeje. Bohužiaľ, deje sa to a vo viacerých prípadoch úplne zbytočne, neopodstatnene a hlavne s neodstrániteľným zážitkom a ujmou pre zúčastnené deti.
Preto verím, že tento návrh podporia všetci poslanci naprieč celým politickým spektrom, pretože takéto prípady, a mnohé sú už aj medializované, je našou povinnosťou, aby sa takéto prípady eliminovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.6.2022 o 18:40 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:40

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja môžem len kvitovať a môžem poďakovať pani poslankyniam Hatrákovej a Hajšelovej, že predložili tento návrh zákona, pretože aj v minulosti sa stalo mnoho prípadov, keď pri zásahoch orgánov činných v trestnom konaní boli pri zásahu aj maloleté osoby a deti a doslova došlo k miereniu samopalov na tie deti a majú fakt, že, doslova doživotné traumy a psychické traumy z takéhoto úkonu zo strany OČTK. Myslím si, že je nepopierateľné množstvo a množstvo aj odborných článkov, aj výstupov zo strany akademickej obce, ktoré potvrdzujú, že by sa malo v takýchto prípadoch osobitne postupovať, ak sú tam prítomné v týchto miestnostiach zásahu OČTK maloleté osoby. Takže za mňa určite áno, ja som veľmi rád, že ste prišli, kolegyne, s takýmto návrhom a verím, že každý príčetný človek v tomto pléne podporí tento návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2022 o 18:40 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:40

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, áno, hovoríme o zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, cieľom ktorého je zlepšiť postavenie osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v troch najdôležitejších špecifických druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv, teda konania o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka. Zákon bol doručený 27. mája 2022, obsahuje dva novelizačné články a účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2023. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

22.6.2022 o 18:40 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:40

Petra Hajšelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Svrček, chcem ti poďakovať za faktickú poznámku. Áno, prečítala som si niekoľko medializovaných prípadov, kde doslova opisujú, akým spôsobom sa to udialo a akú traumu majú maloleté deti z toho. Samozrejme, že som to tu nechcela v pléne nejakým spôsobom rozvíjať už len z toho dôvodu, že ono sa to zase dostane na verejnosť a možno tí ľudia, ktorí takéto niečo prežili, sa v tom nájdu. Ale nie ľahko sa takéto veci čítajú a myslím si, že naozaj nikto z nás by to nechcel zažiť. Ďakujem.
Skryt prepis

22.6.2022 o 18:40 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia
 

8:55

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona sa na rokovanie predkladá na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021. Predkladaným materiálom vláda realizuje svoju úlohu zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh, ku ktorej sa zaviazala v programovom vyhlásení vlády.
Jeho cieľom je odstrániť rozdielny prístup k liečbe inovatívnymi liekmi prostredníctvom podpory vstupu nových liekov na trh tak, aby zároveň vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia na tieto lieky bolo efektívne a účelné a zabezpečoval finančnú stabilitu systému.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.
Ďakujem.
Skryt prepis

23.6.2022 o 8:55 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:55

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 976.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť rozdielny prístup pacientov v liečbe inovatívnymi liekmi prostredníctvom podpory vstupu do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun z tzv. výnimkového režimu do režimu kategorizácie. Predmetom novely je aj právna úprava zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín a zavádzajú sa výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor a možnosť uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky špeciálneho zdravotníckeho materiálu alebo dietetickej potraviny medzi ministerstvom alebo zdravotnou poisťovňou na jednej strane a výrobcom alebo veľkodistribútorom zdravotníckej pomôcky špeciálneho materiálu alebo dietetickej potraviny na druhej strane.
K vládnemu návrhu zákona som ako spoločný spravodajca výboru a predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 363.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 976, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa, ktorá je v tlači 976a, obsahuje 78 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 78 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 145 zo 16. júna 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú za náhradníčku k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti mňa spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

23.6.2022 o 8:55 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 8:55

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ctený pán predsedajúci.
Vážený pán minister, ctené dámy a páni, moje vystúpenie bude veľmi krátke, len chcem upozorniť na niektoré momenty, ktoré sprevádzali vznik tohto zákona.
Myslím si, že nielen my v HLAS-e - sociálna demokracia, ale aj mnohí opoziční poslanci chcú návrh zákona podporiť, pokiaľ prejdú pozmeňujúce návrhy, ktoré budú zabezpečovať lepšiu dostupnosť liekov pre pacienta. Hovorím to preto, lebo keď zákon vznikal, keď ho prvýkrát predstavilo ministerstvo, bol veľmi pozitívne prezentovaný a aj pacientske organizácie ho vnímali ako pozitívny krok dopredu. Potom niekedy po hospodárskej a sociálnej rade došlo k niektorým zmenám, naraz zo zákona vypadlo to, čo bolo podstatné pre to, aby sme mali lieky dostupné nielen inovatívne, ale aby sa nám nestrácali z trhu generiká a potom začala kaskáda možných vylepšení a pozmeňujúcich návrhov.
Myslím si, že tento zákon môže byť výrazne pozitívny pre pacientov, ale musia byť splnené podmienky toho, že to, čo sa v tom procese, čo bolo a čo vypadlo, sa tam vráti a ten jediný výsledok, ktorý budeme sledovať aj my a myslím si, že aj celá opozícia a verím, že aj koalícia, bude to, aby liek bol pre pacienta dostupnejší. Nič iné. Nám je úplne jedno, čo si myslia firmy, či generické či originálne, my chceme to, aby lieky boli a boli dostupné.
Na to, aby sme lieky mali a boli dostupné a ešte sme na tom aj ušetrili, aby sme mali na inovatívne lieky, potrebujeme mať generiká, ktoré prídu na trh a nebude sa nám stávať to, čo sa nám stáva teraz, že aj keď máme generiká, ktoré sú bez doplatkov, tak reálne dostupné nie sú, lebo sme tak malá krajina, že sa firmy rozhodnú nezakceptovať trojprahový vstup a jednoducho odídu, čiže my tie generiká musíme mať, aby sme ušetrili. A to, čo ušetríme, vieme vložiť do inovatívnych liekov. Čiže toto je prvá podmienka, ktorá zachovaná musí byť. Keď prídu pozmeňujúce návrhy, ktoré umožnia aj iným firmám znižovať ceny tak, aby sa dostali na úroveň bez doplatkov alebo s minimálnym doplatkom, tiež to radi podporíme. Preto je podstatné to, aký to bude mať dopad na pacienta.
Ďalšia vec, ktorá je potrebná, sú financie, máme dôvodovú správu s finančnými dopadmi. Aj to je podstatné, aby ministerstvo malo peniaze na to, aby zvládlo ten finančný nárok, ktorý vstup nových liekov prinesie, pretože nepredpokladáme, že z generík sa ušetrí až toľko, aby tých liekov bolo viac. Potom je dôležité, aby sme mysleli na to, že máme aj nejaké riziká zadefinované v zákone, napríklad 1,9 % na liek, na výnimky, tiež musíme si byť istí, že keď to 1,9 %, ktoré je určené na výnimky z hľadiska finančného limitu, sa prekročia, aby sme s tým vedeli niečo robiť, lebo sa nám môže stať, že keby sme, keby tých výnimiek bolo viac z objektívnych dôvodov, tak ten liek môže byť nedostupný a možno tým otáznikom stále zostáva aj to, alebo jeden z dôvodov, prečo tu včera boli pacienti z, teda zástupcovia z Asociácie na ochranu práv pacientov a to, aby sme ich opäť vrátili do procesu posudzovania liekov, do kategorizačnej komisie a iných poradných orgánov, pretože faktom je, že tieto organizácie neziskové sú v súčasnosti financované aj z účastníkov farmabiznisu alebo farmapriemyslu, ale nerobia to preto, lebo majú veľa peňazí a chcú ich mať ešte viac, robia to preto, lebo to financovanie nie je vyriešené inak, čiže keby sme, zatiaľ to v zákone vyriešené nie je, ale pokiaľ, ja si myslím, že my musíme mať zástupcov neziskových organizácií pacientskych v procesoch posudzovania, tak pokiaľ sme im nedali peniaze na to, aby mohli fungovať, tak ich jednoducho do tohto systému vráťme. Lebo keď dostanú čo i len euro z farma firmy alebo od výrobcov zdravotníckej pomôcky, už sa zúčastňovať procesu napríklad kategorizácie nemôžu.
Ale vravím, oni iné peniaze nemajú, čiže je tam, keď prejdú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v prospech pacientov a o ktorých sú aj pacientske organizácie presvedčené, že sú v poriadku, tak radi to podporíme, myslíme na to, že ich musíme do procesu vrátiť, myslíme na finančné riziká, myslíme na to, že pán štátny tajomník, ktorý má celý tento proces na starosti a potrebuje na to podľa vyjadrení ministerstva zhruba 18 ľudí, zatiaľ nemá euro ani na jedného človeka, pretože zmluvy majú uzatvárať teraz nie poisťovne s firmami, ale ministerstvo, čiže nemá na to ani jedného a ten proces nemôže kvôli tomu stáť a keď sa toto všetko dnes podarí, tak to naozaj v prospech pacienta bude. Čiže každý pozmeňujúci návrh, ktorý zasiahne do ceny lieku, do dostupnosti lieku, určite vyvolá akciu a reakciu, či to bude generická, originálna alebo iná, ale pokiaľ tým výsledkom bude to a pozmeňujúce návrhy, ako som včera videl v médiách sa tvorili zrejme ešte v noci, pán kolega Krajčí to vravel v telke, že ešte sa stále pracuje, tak pokiaľ výsledkom tých pozmeňujúcich návrhov bude zlepšenie dostupnosti pacienta pre liek, tak ich určite podporíme.
Problém je trochu v tom, že ide to znova veľmi narýchlo a veľmi neskoro. Myslím si, že málokto si dokázal pozrieť alebo málokto dokáže naštudovať to, čo bude dnes prednesené, ale ja dôverujem aj tým kolegom, ktorí budú dávať pozmeňujúce návrhy, že tým jediným cieľom bude len to, aby sme mali liek pre našich pacientov dostupných, či generiká, či originály v čo najkratšom možnom čase, aby to malo ministerstvo zafinancované, aby mal kto uzatvárať zmluvy, aby to mal kto posudzovať a hlavne aby sme pacientov vrátili do procesu posudzovania a aby aj oni mali minimálne 1 hlas, ktorý ich bude zastupovať v tomto komplikovanom procese vstupu liekov na slovenský trh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.6.2022 o 8:55 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Richard, napriek tomu, že súhlasím, tak chcem poprosiť o podporu tohto zákona aj v prípade, že nebudú splnené úplne všetky body, tak ako si predstavujete, oni, asi, asi nie je zákon, ktorý je taký teda, že vyhovuje úplne všetkým, to je pochopiteľné. A chcem povedať, že úplne súhlasím, čo sa týka pacientskych organizácií, my im v podstate nijako neumožňujeme iné financovanie, ak oni nemôžu inak prežiť, ako tak, že ich vlastne financujú sčasti výrobcovia liekov, ale je fér povedať, že oni sa tým nejako netaja, oni normálne deklarujú a nemajú problém ani zverejniť, odkiaľ presne ako sú financovaní a veľmi radi by boli financovaní inak, len my sme im to ešte neumožnili napriek sľubom.
A ja chcem povedať, ja som sa o tomto aj s Marekom Krajčím bavila, verím, že potvrdí, že aj on povedal, že je naklonený tomu, aby boli naspäť zaradení do procesu rozhodovania aj pacienti v prípade, že niekde a môžme sa dohodnúť kde, zverejnia svoje financovanie. To je všetko, že aby to bolo transparentné. Čiže toto chcem, aby verejne zaznelo, takýto prísľub zo strany pána Krajčího padol a ja aj rozumiem tomu, tej požiadavke, aby sme túto informáciu mali. Je dobré, keď vieme, kto nejakým spôsobom sa vyjadruje, čiže tuto jednoznačne podpora, ale napriek tomu, že zrejme nepadnú úplne všetky pozmeňováky, ktoré by si si prial, tak ja by som sa naozaj veľmi tešila, keby ste to podporili ten, aj, aj dokonca padnú aj pozmeňováky, s ktorými ja zásadne nesúhlasím napríklad, ale ten zákon ako taký, ako celok je prínosný aj v tejto podobe pre pacientov a bude znamenať viac liekov pre pacientov a to predsa chceme všetci. Takže za mňa toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:10 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani poslankyňa, aj ja som presvedčený, že pacienti a ja som ani nezažil, že by Asociácia na ochranu práv pacientov nejaký liek alebo niečo propagovala. Aj keď zrovna daná firma jej nejaké euro dá, čiže myslím si, že oni nebudú mať problém s tým, aby zverejnili čokoľvek, čo sa ich financovania týka, však toto nie sú milióny, to sú naozaj drobné, ktoré musia mať na svoju prevádzku a ideálne by bolo naozaj, keby sa tieto malé peniaze vyriešili cez štát, a tým pádom by sa vylúčila akákoľvek možnosť ovplyvňovania.
Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, preto som povedal, že naozaj je podstatný pre nás iba obsah, nič iné, vznikali aj večer, aj v noci nejaké, ja by som bol možno rád, keby ste si najmä vy v koalícii vydiskutovali, keď máte nejaké diskrepancie, lebo keď tým výsledkom má byť iba zlepšenie prístupu pacienta k liekom, tak to podporiť treba. A keď je tam nejaký iný problém, ktorý si myslíš ty, že je v niečom problém a kolega alebo kolegyňa z inej strany koaličnej, tak určite sa, tak tá pravda je len jedna. Či ten pacient ten liek dostane, alebo nedostane a či bude mať najväčšiu dostupnosť liekov z najnižšími doplatkami alebo bez doplatkov. O nič iné nejde. A keď sa vám toto podarí, my budeme hlasovať. Aj dvakrát stlačím za. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:10 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa chcem naozaj veľmi, veľmi pekne poďakovať ministerstvu zdravotníctva, že prišlo s týmto zákonom. Dlhé roky sme naňho čakali a čakajú naňho najmä pacienti, ktorí sa nevedeli dostať k liekom účinným pre ich ochorenie. Podľa istého výskumu liek, ktorý bol schválený liekovou agentúrou v nejakom čase, tak až po 9 rokoch sa dostal k slovenskému pacientovi. V Nemecku tá lehota boli 4 mesiace. To vidíme krásne, že akým spôsobom tie lieky sa dostávali... (Ruch v sále.) Ja vás poprosím na chvíľočku, ak by ste, dobre? Nebudem dlho hovoriť, môžte potom si vydiskutovať.
Čiže na tomto príklade je krásne vidieť, akým spôsobom mali slovenskí pacienti zahatanú cestu k inovatívnym liekom a na druhej strane sme videli, že dá sa to. A ja sa veľmi teším z tohto zákona, že konečne prinesie naozaj viac liekov pre našich pacientov, aj pre tých s raritnými ochoreniami, pretože oni boli väčšinou odkázaní na to, že jednotlivé poisťovne sa ad hoc rozhodovali, či im ten daný liek preplatia, alebo nie. Teraz väčšina tých terapií by sa mala dostať do toho zoznamu kategorizovaných liekov, takže naozaj ja veľmi vítam tento zákon.
Takisto by som sa rada dotkla otázky zastúpenia pacientskych organizácií pri posudzovaní alebo teda v rámci toho poradného hlasu v rámci kategorizačnej komisie. Ja to veľmi podporujem. Myslím si, že by sme mali viac vťahovať aj takéto organizácie do našich rozhodovacích procesov a úplne súhlasím s tým, už to tu bolo načrtnuté, ja som včera o tom hovorila aj s pani prezidentkou Lévyovou, oni si vedia predstaviť zverejňovať na nejakom registri proste tieto dary a sponzorské od jednotlivých firiem, aby bolo úplne transparentné, že kto eventuálne prispel na tú ich konferenciu, kto prispel na tú ich prevádzku, naozaj nejdú tie peniaze do súkromných vreciek, ale zabezpečujú vzdelávanie pacientov, rôzne pobyty pre tých pacientov, konferencie a tak ďalej, čiže myslím si, že naozaj tieto pacientske organizácie robia skvelú robotu a keďže štát zatiaľ nenašiel prostriedky ani odvahu alebo neviem, ako to nazvať, ich financovať, tak vďakabohu, že aspoň tieto farmaceutické firmy im pomáhajú, čiže ja som úplne za to, aby sa vrátili do hry, aby sa zriadil register, aby bolo úplne transparentné a môžme sa kľudne dohodnúť aj na tom, že ak by náhodou mal byť nejaký konflikt záujmov, tak z toho rozhodovania sa ten konkrétny v danej veci vylúči. Hej? Že nebude pri tom lieku rozhodovať, lebo povie alebo oznámi, že mám konflikt záujmov, však poznáme tie mechanizmy. Takže ja sa veľmi prihováram za to, aby tieto pacientske organizácie mali možnosť byť súčasťou toho rozhodovacieho procesu.
No a teraz vlastne hlavný dôvod, prečo som tu okrem toho, že naozaj sa veľmi teším z tohto zákona, je to, že iste ste zaznamenali v poslednom období vzhľadom na to, že ceny materiálov, výrobných materiálov išli hre, tak vlastne sme sa stretli s tým problémom, že je nedostatok zdravotníckych pomôcok v našich predajniach a ja veľmi chcem poďakovať za ústretovosť aj ministerstvu, aj pánovi poslancovi Krajčímu, aj Zuzke Šebovej, aj Janke Cigánikovej za to, že môžme teraz spoločne predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by mal umožniť, aby tieto zdravotnícke pomôcky boli dostupnejšie. Čiže ja prečítam to odôvodnenie, aby to úplne zrejmé.
Návrh zákona zavádza možnosť zvýšenia úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky, ak sa preukázateľne zvýšila cena vstupných materiálov či distribúcie zdravotníckej pomôcky za predpokladu, že neexistuje iná vhodná alternatíva, nakoľko v rámci zameniteľnosti zdravotníckych pomôcok neexistuje jednotnosť vzhľadom na špecifiká a rôznorodosť materiálov jednotlivých zdravotníckych pomôcok, nejedná sa o generické produkty, navrhuje sa, aby bolo možné zvýšiť úradne určenú cenu zdravotníckej pomôcky bez ohľadu na dostupnosť alternatívnej zdravotníckej pomôcky. To znamená, že nám nevypadnú z toho systému pomôcky, pretože už sme dnes svedkami aj v susednom Maďarsku, ale aj u nás už to začína byť tak, že niektoré firmy so svojimi pomôckami odchádzajú práve kvôli tomu limitu.
Takže teraz prečítam samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Mareka Krajčího, Jany Bittó Cigánikovej a Zuzany Šebovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 976.
1. V čl. 69. bode § 40 ods. 7 v úvodnej vete a v 75. bode § 53 ods. 7 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová "sú splnené všetky tieto podmienky".
2. V čl. 1 v 69. bode v § 40 ods. 7 písm. a) a 75. bode § 53 ods. 7 písm. a) sa čiarka nahrádza písmenom "a".
3. V čl. 1 v 69. bode v § 40 ods. 7 písm. b) a 75. bode § 53 ods. 7 písm. b) sa písmeno "a" na konci nahrádza bodkou.
4. V čl. 1 v 69, bode v § 40 ods. 7 a 75. bode § 53 ods. 7 sa vypúšťa písm. c).
Koniec pozmeňujúceho návrhu a iba doplním, že tie prvé tri body boli vyslovene legislatívno-technické a ten posledný bod by mal riešiť to, aby z nášho trhu neodišli zdravotné pomôcky a dostali sa včas k pacientom.
Ďakujem veľmi pekne za podporu aj za ústretovosť, aj za zákon.
Skryt prepis

23.6.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video