66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.6.2022 o 17:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 17:25

Tomáš Šudík

Vystúpenie v rozprave 17:25

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Taktiež v súvislosti s týmto vládnym návrhom zákona predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Jedná sa o to, že v bode 1 ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s bodom 2. V bode 2 sa navrhuje zavedenie nového správneho poplatku za schválenie skúšobnej prevádzky vozidla vo výške 10 eur a sa skúšobná prevádzka vozidla vykonáva ako výskumná úloha a typový schvaľovací orgán má záujem o výsledky tohto výskumu z dôvodu zmeny technických požiadaviek. Napríklad ak výskum inovatívnych technológii vedie k zmene prispôsobeniu technických požiadaviek pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke. V bode 3 sa navrhuje zase vybratie trojnásobku správneho poplatku pri žiadosti o urýchlené konanie do 5 pracovných dní aj v prípade vnútroštátneho schválenia jednotlivo dokončovaného vozidla.
V súvislosti s týmto predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka k tomuto vládnemu návrhu zákona. Ide o toto znenie: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V čl. II sa vkladajú nové body 1 až 3, ktoré znejú:
"1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA, položka 67 písm. y) sa za slovo "vozidla" vkladajú slová "inej ako v písmene z".
2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 67 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
"z) povolenie skúšobnej prevádzky vozidla, ak sa skúšobná prevádzka vozidla vykonáva v rámci výskumu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a typový schvaľovací orgán má záujem o výsledky tohto výskumu z dôvodu zmeny technických požiadaviek 10 eur".
3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položka 68 v časti - Splnomocnenie v 3. bode sa slová "písm. f)" nahrádzajú slovami citujem: "písm. d), f".
Doterajší bod sa primerane prečísluje. V súvislosti s tým sa primerane upraví aj názov zákona.
Ďakujem pekne skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:25 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Jaromír Šíbl
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k predmetnému návrhu zákona máme spolu s kolegom poslancom Tomášom Šudíkom pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý najprv odôvodním.
V rámci pozmeňovacieho návrhu sa vkladajú dva nové články. Článok III, v ktorom sa navrhuje doplnenie novelizačného článku III, a to úprava zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní záväzkov výstavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií financovanej z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a do budúcna aj prostredníctvom iných spôsobov financovania prostredníctvom úverov z bánk, zo štátneho rozpočtu alebo z verejných fondov (ako napríklad Envirofond, európske fondy a podobne) a pri zabezpečení pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku je nevyhnutné doplniť predmetné ustanovenie tak, aby verejný vodovod alebo verejná kanalizácia mohli byť predmetom záložného práva v prospech záložného veriteľa pre prípad výstavby novej infraštruktúry, ale aj v prípade obnovy existujúcej infraštruktúry. Pokiaľ ide o proces implementácie projektov, záložné právo je v prípade projektov výstavby vodovodov a verejných kanalizácií prevládajúcim spôsobom zabezpečenia budúcich pohľadávok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku voči prijímateľom, ktorí implementujú projekty.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je aj potreba riešiť financovanie investičných aktivít vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií z vlastných investícií a úverov z bánk, s čím počíta aj nový návrh regulačnej politiky na nové regulačné obdobie, tzv. regulácia vo vodnom hospodárstve na 6. regulačné obdobie 1. 1. 2023 - 31. 12. 2027. A preto je potrebné umožnenie zabezpečenia aj pohľadávok bánk pri financovaní prostredníctvom úverov na zriaďovanie a obnovu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovanou úpravou ostane zachovaný účel ustanovenia, súčasne však vytvára priestor pre financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií bankovým úverom.
Pokiaľ ide o odôvodnenie k článku IV, ide doplnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tzv. vodný zákon, v znení neskorších predpisov sa navrhuje z dôvodu absencie kompetencie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poveriť odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika, ktorý je oprávnenou osobou s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 978.
Za článok II sa vkladajú nové články III a IV, ktoré znejú:
"Čl. III
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 66/2021 Z. z., zákona č. 375/2021 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová "okrem záložného práva na zabezpečenie úverov bánk1aa) pri financovaní investičných projektov prostredníctvom fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a ďalších verejných fondov, záložného práva na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a záložného práva na zabezpečenie úverov bánk na financovanie zriaďovania a obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa) znie:
"1aa) § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z„ zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 516/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 36 ods. 19 sa za prvými slovami "revízneho technika" vypúšťa čiarka a tieto slová "ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia".
2. V § 53 odsek 2 znie:
"(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre revízneho technika vydáva osoba poverená ministerstvom (§ 59 ods. 1 písm. z) fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia s periodickým overením znalostí a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax."
3. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
"z) poveruje odborne spôsobilú osobu na vydanie osvedčenia pre revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov."."
V súvislosti s vložením nového článku III a článku IV sa primerane upraví názov zákona.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:40 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Hlasovanie o tomto návrhu bude zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.6.2022 o 17:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:40

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Mám pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka zmeny vo výboroch. Zmeny sa týkajú nezaradenej poslankyne pani poslankyne Vorobelovej, ktorá nastúpila v apríli a odvtedy vlastne nie je zaradená v žiadnom, žiadnom výbore. Po dohode s ostatnými poslancami sa vymení s pánom poslancom Mazurekom vo výbore pre sociálne veci a s pánom poslancom Šimkom vo výbore pre európske záležitosti, to je vlastne všetko. Žiadne iné zmeny tam nie sú, tak by som chcel potom poprosiť pánov poslancov, panie poslankyne, aby tento návrh podporili, aby pani poslankyňa mohla pracovať v týchto dvoch výboroch, ktoré si vybrala a teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martina Beluského k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1075.
1. V bode 1 sa písmeno a) odvoláva a dopĺňa nasledovne: poslanca Milana Mazureka z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, poslanca Jozefa Šimka z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.
2. V bode 2 sa písmeno b) volí dopĺňa nasledovne: poslankyňu Slavěnu Vorobelovú za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:40 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Výbor pre kultúru a médiá zverejnil dňa 27. apríla 2022 výzvu na prihlasovanie sa kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu deväť prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa, následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade s § 16 ods. 1 a 2 zákona. Na verejné vypočutie dňa 13. júna 2022 bolo pozvaných osem kandidátov - pán Peter Badač, Tibor Búza, Ivan Golian, Peter Janků, Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník, Vladimír Seman a Daniel Živica.
Verejného vypočutia sa zúčastnilo osem kandidátov, jeden z uvedených kandidátov pán Juraj Kabát nebol pozvaný na verejné vypočutie, nakoľko nesplnil podmienky podľa § 16 ods. 2 zákona. Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona. Z uvedeného dôvodu sú všetci ôsmi kandidáti spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa RTVS. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením číslo 180 zo 16. júna 2022 súhlasí s návrhom na voľbu generálneho riaditeľa RTVS, tlač 1065, ktorého súčasťou je stanovisko poradnej komisie pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS zriadenej výborom pre kultúru a médiá. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:55 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak už len z úcty k tejto pozícii, tak významnej pozícii, akým je vedenie verejnoprávneho média, si dovolím aspoň v krátkosti vystúpiť k tomuto bodu. Veľmi v krátkosti by som chcel iba povedať, že verejné vypočutie, aké prebehlo na pôde výboru pre kultúru a médiá, bolo azda najlepším verejným vypočutím, aké kedy bolo a akým prechádzali kandidáti na post generálneho riaditeľa RTVS.
Vďaka všetkým kolegom z výboru, teda predovšetkým koaličným kolegom z výboru, sme sa rozhodli zriadiť poradnú komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS, prizvali sme zástupcov odbornej verejnosti, čo sa nikdy predtým nestalo. Ľudia z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho, mediálneho, akademického a iného života boli účastní a mohli klásť kandidátom otázky. Po verejnom vypočutí zasadli ako poradný orgán výboru, spracovali veľmi kvalitné a odborné stanovisko, ktoré má každý poslanec v prílohe návrhu na voľbu generálneho riaditeľa, každý si tak môže prečítať naozaj názor a hodnotenie odborníkov, ktorí sa teda tohto vypočutia zúčastnili, a zároveň okrem nejakého písomného ústneho hodnotenia, ktorým hodnotia silné a slabé stránky týchto uchádzačov, tak títo odborníci zoradili uchádzačov aj do troch rôznych kategórií, odporúčaní kandidáti, prijateľní kandidáti a neodporúčaní kandidáti. A ako som už uviedol, svoje hodnotenia a svoje také nejaké zaradenie do týchto skupín odôvodnili naozaj veľmi vysoko odborným stanoviskom. Ku každému kandidátovi uviedli všetky jeho kvality, čo sa týka projektu, prezentácie, vízie a možno aj takej morálnej integrity.
Takže toto si myslím, že je naozaj veľký prínos do tohto celého procesu. Zároveň som rád, že je v koalícii zhoda na tom, že táto voľba bude verejná. To znamená, nie tak ako v minulosti. Každý občan si bude môcť skontrolovať, ako poslanci hlasovali, čo je tiež ďalší významný a výrazný krok k lepšiemu.
No a na záver teda mi dovoľte dodať, že ako spravodajca oznamujem, že hlasovanie teda bude zajtra, najbližšie hlasovanie o jedenástej hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:55 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, dovoľte, aby som vám priniesol spravodajskú správu týkajúcej sa voľby člena Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 13-členná Rada Slovenského pozemkového fondu. Členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov Rady je tri roky. Momentálne, hneď doplním, že je pozmeňujúci návrh, aby funkčné obdobie sa zmenilo na päť rokov, zajtra o tom budeme hlasovať v zákone 330 o pozemkových úpravách, takže doplňujem, že budú teraz volení na päť rokov, ak prejde táto novela. To znamená, budú do 31. augusta 2027.
Vzhľadom na to, že v opakovanej voľbe zo dňa 25. mája 2022 nebol člen Rady Slovenského pozemkového fondu zvolený, je potrebné vykonať novú voľbu II. V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolaní funkcionárov požiadal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady, o zaslanie návrhov kandidátov na člena Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu: Michaelu Rakovickú a Richarda Šmídu. Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe predloženého návrhu 1070, ktorý máte na stole rozdaný.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. Výbor vo svojom uznesení č. 224 zo 14. júna 2022 odporučil Národnej rade, aby na návrh výboru zvolila jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov. Zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Výbor odporučil voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním formou hlasovacieho lístka. Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 225 zo dňa 14. júna 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:55 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Takže hlasovanie zajtra, keď budeme hlasovať za RTVS, tak aby to prebehlo v jednom balíku. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:55 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:55

Vladimír Lengvarský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.
Predmetom návrhu zákona je definovanie pojmu dlhodobá zdravotná starostlivosť a jej jednotlivých súčastí. Zadefinovanie pojmu paliatívna zdravotná starostlivosť a zadefinovanie rozsahu údajov potrebných pre monitoring dostupnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci tejto dlhodobej starostlivosti. Návrh zákona premieta právo osoby, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť, na poskytovanie duchovnej služby a podpory a aj do zákona o zdravotnej starostlivosti.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.6.2022 o 17:55 hod.

brig. gen. MUDr. MPH

Vladimír Lengvarský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video