75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:25

Jarmila Vaňová
Skontrolovaný text
Poprosím hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

Mgr.

Jarmila Vaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Cieľom predloženého návrhu zákona sú nasledovné zmeny v zákone o cestnej premávke. Cestná premávka a jej pravidlá, povinnosti účastníkov cestnej premávky a oprávnenia orgánov vykonávajúcich svoju pôsobnosť na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú oblasťami, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do života spoločnosti. V súčasnej dobe túto oblasť upravuje zákon o premávke na pozemných komunikáciách 8/2009 a problematika dopravných nehôd je upravená v § 64 a 68 citovaného zákona.
V zmysle § 64 ods. 2 písm. b) zákona o premávke je dopravná nehoda udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, pri ktorej sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie. Táto právna úprava deleguje orgán policajného zboru, ktorý je oprávnený objasňovať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, predmetné priestupky, pri ktorých sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, kvalifikovať ako dopravnú nehodu. V praxi to znamená stav, že napriek nízkej spoločenskej nebezpečnosti pri poškodení napríklad zvodidiel, ktoré sú podľa zákona o pozemných komunikáciách, tzv. cestného zákona, súčasťou cesty v súvislosti s premávkou vozidla, tieto aj napriek poškodeniu stále plnia svoju funkciu a naďalej zabezpečujú ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a zaisťujú bezpečnú, rýchlu, plynulú a hospodárnu premávku na týchto cestách, je zákonom stanovená povinnosť uvedený priestupok kvalifikovať ako dopravnú nehodu a nie ako škodovú udalosť. Ľudia z praxe majú za to, že pri situáciách, kedy je poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie v súvislosti s premávkou vozidla v takej miere alebo rozsahu, že napriek poškodeniu cesta alebo toto zariadenie naďalej plní svoju funkciu, čiže z hľadiska úplnosti alebo bezpečnosti nie je potreba takýto priestupok kvalifikovať ako dopravnú nehodu, ale ako škodovú udalosť.
Preto sa týmto legislatívnym návrhom spolu so spolupredkladateľmi chceme snažiť, aby sa navrhlo to, aby bolo znenie ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) zákona o premávke nasledovné: "sa znefunkční cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, prípadne sa zníži funkčnosť cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia".
Ďalej týmto návrhom chceme zmeniť spôsob vykonávania štatistických údajov. Štatistické údaje o dopravných nehodách a ich následkov hodnotia štáty úplne rozdielne. Autonómne neexistuje nejaký medzinárodný právny predpis, ani právny predpis Európskej únie, ktorý by definoval údaje za jednotlivé štatistické údaje. Preto navrhujeme zmenu práve týchto ustanovení. Napríklad aj to, že aby bolo znenie ustanovenia § 67 ods. 2 písm. a) zákona o premávke nasledovné: "usmrtenú osobu definujeme ako osobu, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 30 dní po dopravnej nehode".
Takže týmito, týmito ustanoveniami chceme prijať takú zákonnú úpravu, ktorá bude vo svojom obsahu jasne definovať oblasť jej úpravy tak, aby zodpovedala súčasným požiadavkám a legislatíve Európskej únie a príslušných komisií, ktoré uvedené ukazovatele sledujú a porovnávajú, a touto úpravou bude zabezpečovať korektnosť týchto údajov vo vzťahu k porovnávaniu s ukazovateľmi jednotlivých štátov.
Za mňa všetko. Ďakujem pekne v úvodnom slove.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán podpredsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Lukáša Kyselicu a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1598 z 21. septembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady, tlač 1129, týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská uvedené pod bodom III. spoločnej správy po a) odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady, tlač 1129, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 198 na svojej 84. schôdzi.
Pán predsedajúci, ďakujem. Skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Termín hlasovania, dnes o 11. hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento zákon je v druhom čítaní, myslím si, že tento zákon upravuje tie povestné nikotínové sáčky, vrecúška, ktoré, ktoré sú dosť zneužívané, čo sa týka mládeži, mládeži v školách a ktoré upravujeme tak, aby, aby tieto sáčky boli zaradené do tabakových výrobkov a, samozrejme, boli predávané až od 18 rokov a týmto tým, že to je veľmi rozšírené, takže, samozrejme, budeme sa uchádzať o podporu tohto zákona, ktorý je veľmi dôležitý na ochranu mladistvých a našich detí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:25 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ospravedlňujem sa, že som nebol v sále.
Ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1177.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili výbor, teda výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 13 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 13 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 174 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslankyňu Zuzanu Šebovú za náhradníčku k predmetnému návrhu zákona v prípade mojej neúčasti.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi zareagovať na poslanecký návrh kolegov z hnutia OĽANO k predmetnej novele zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ako aj zákona o ochrane nefajčiarov, ktorými sa zavádza regulácia nikotínových vrecúšok.
Rada by som poďakovala kolegom z OĽANO za túto poslaneckú iniciatívu. Osobne ju podporujem a pozitívne vnímam hlavne to, že v dnešnej dobe, kedy z objektívnych príčin dominujú v spoločnosti úplne iné témy, nezabúdame na tak kľúčovú oblasť, akou je verejné zdravie a prevencia. Hovorím to preto, že tému nikotínových vrecúšok registrujem už dlhšiu dobu a vnímam tu dva kľúčové momenty. Prvým a zároveň najdôležitejším je ochrana mladistvých, pokiaľ ide o prístup k nikotínovým vrecúškam.
Súčasná právna úprava neobsahuje žiadnu reguláciu týchto výrobkov a hoci sa predpokladá, že sú menej škodlivé, zároveň je potrebné si na rovinu povedať, že sú dostupné takmer všade a teoreticky by ich mohli predávať rovno v školských bufetoch. Sú teda široko dostupné a takmer úplne pre všetkých bez ohľadu na vek, keďže v súčasnosti sa na tieto výrobky nevzťahuje ani zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov. Doslova ma šokovalo, keď mi moji priatelia rozprávali o tom, ako viacerí rodičia našli v školských taškách svojich detí tieto výrobky a dokonca išlo o deti na prvom stupni základných škôl. Bohužiaľ, tento výrobok je veľmi populárny aj medzi mladými športovcami, kedy tréneri tieto výrobky nachádzajú pohodené len tak v šatniach. Pred pár týždňami o tomto probléme informovala aj televízia Markíza a preto je súčasný právny stav pre mňa do budúcna nepredstaviteľný.
Poslanecký návrh ďalej zavádza definíciu týchto výrobkov, spôsob uvádzania na trh, reguláciu zloženia, ako aj stanovenie maximálneho množstva nikotínu, zdravotné varovania, kontroly a sankcie. Páči sa mi, že nová právna úprava sa zavádza podľa vzoru legislatívy, legislatívnej úpravy elektronických cigariet. Nikotínové vrecúška sú už regulované vo viacerých krajinách, napríklad, napríklad aj v Českej republike a mne sa veľmi páči, že v tejto oblasti držíme krok s tými najzodpovednejšími.
Teraz by som prešla k druhému kľúčovému momentu, a to je fakt, že svet sa dynamicky mení vo všetkých sférach, vrátane v oblasti fajčenia. Zatiaľ čo napríklad pred desiatimi rokmi existovali iba cigarety a možno cigary, dnes je situácia dramaticky odlišná. A okrem už spomínaných nikotínových vrecúšok existujú elektronické cigarety s nikotínom, ale aj bez nikotínu, zahrievaný tabak a podobné nové výrobky. Myslím si, že potrebujeme poctivú diskusiu o tom, že zatiaľ čo mladistvých musíme od všetkých týchto výrobkov držať čo najďalej, pre dospelých ľudí, ktorí fajčia, môžu tieto produkty predstavovať šancu, ako prestať fajčiť alebo ako sa vzdialiť od cigariet.
Preto som toho názoru, že v 21. storočí by mal byť prístup k fajčiarom, ale aj k iným závislostiam komplexný a viac holistický. Moderný prístup, pokiaľ ide o závislosti ako fajčenie, si predstavujem tak, že budeme schvaľovať rozumné a pragmatické zákony, ktoré umožnia maximálnemu množstvu súčasných fajčiarov úplne prestať s fajčením. A ak prestať nevedia alebo nechcú, mali by mať prístup k novým moderným produktom, pri ktorých existuje predpoklad, že sú menej škodlivé, čo je aj prípad výrobku, o ktorom tu dnes hovoríme. Čiže áno, všetky tieto moderné výrobky musíme regulovať.
Nalejme si čistého vína, prohibícia nikdy nefungovala, história nám to jasne ukazuje, a práve preto je oveľa racionálnejšie schvaľovať rozumné zákony, ktoré rešpektujú realitu, neignorujú vedecké poznatky a ponúkajú existujúcim fajčiarom pomocnú ruku. Navrhovaná regulácia nikotínových vrecúšok podľa mňa spĺňa všetky tieto kritériá a preto ju podporujem.
Na záver chcem ale povedať, že túto novelu vnímam ako prvý krok, pretože jednoznačne ide správnym smerom a riešime ňou problém existujúcich závislostí, a to je hodné podpory. Stále sa však na trhu objavujú aj nové výrobky, ktoré nemajú žiadnu reguláciu a zneužívajú túto situáciu masívnou reklamou, ktorá je pre regulované výrobky, o ktorých som už dnes hovorila, eliminovaná.
Práve tieto neregulované výrobky vnímam ako veľmi nebezpečné, a to hlavne pre mladých, pretože tu vidím veľmi veľké riziko vzniku nových typov závislostí. A budem veľmi konkrétna. V médiách som v posledných dňoch zachytila prípad beznikotínových elektronických cigariet, tzv. VitaVape, ktoré práve pre absenciu akejkoľvek regulácie boli dokonca propagované počas súťaže Miss Universe Slovakia, ale rovnako je ich plný instagram, pričom vrcholom bolo instangramové promo, kde na fotke s týmto výrobkom je muž s pravdepodobne tehotnou ženou. To je niečo, na čo sa chcem ešte pozrieť detailne, a budem sa veľmi vážne zaoberať legislatívnym riešením tejto situácie.
Ďakujem vám pekne za pozornosť, kolegovia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 10:40 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, súhlasím s vašou rozpravou a taktiež ďakujem za tento návrh zákona. Je veľmi, ochrana mladistvých je veľmi dôležitá a musíme sa jej naplno venovať. Ako ste uviedli (zaznel gong), tomuto holdujú už aj malí športovci na druhom stupni základnej školy a, bohužiaľ, príkladom im idú však dospelí športovci. Veľmi sa teším, že tento návrh zákona je tu a my predsa nechceme, aby naše deti boli na čomkoľvek závislé. Takže ďakujem a podporujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2022 o 10:40 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ďakujem, ďakujem za taký širší, širší rozsah, rozsah tohto problému, ktorý tu máme. Ja by som sa trošku dotkol naozaj tých športovcov, ktorí, sám som mal ešte s jedným mojím spoluhráčom, keď som hrával so Švédom, kde tie vrecúška neboli také sofistikované a žuval tabak, takže bolo to dosť hrozné. A, samozrejme, chcel by som upozorniť a, samozrejme, je tým, že ste povedali, že je to prvý krok a myslím si, že k tejto regulácii by malo byť pristupované naozaj citlivo a, a mali by sme sa tým zaoberať a ísť ďalej, aby sme to všetko vedeli upravovať, lebo tie technológie tabakových výrobkov idú rýchle dopredu a je to, je to dobrý návrh a myslím si, že pomôže. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2022 o 10:40 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa k tomuto návrhu zákona vyjadroval už, keď bol v prvom čítaní, tak teraz len krátko.
Kolegyňa poslankyňa Zuzana Šebová, ďakujem za rozpravu, úplne všetko, tak ako si to povedala, by som podpísal. A chcem zdôrazniť jednu za mňa najdôležitejšiu vec, ktorú vlastne týmto sa snažíme eliminovať, riešiť a verím, že prídu aj ďalšie návrhy zákonov, ktoré, ktoré toto, tomuto budú pomáhať, a je to závislosť u mladistvých. Tie nikotínové vrecká neobsahujú tabak, nesmrdia, sú voňavé. Ja som to síce mal len v ruke neužíval som to, ale viem o tom, že tomu veľmi-veľmi ľahko prepadávajú, prepadáva čoraz viac mladých ľudí. A treba to regulovať aj takýmito spôsobmi, pretože tie závislosti sú veľmi silné a návrat späť je často nemožný potom, potom to nabúrava aj náš, problémy sú aj v našom zdravotníckom systéme. Keď chceme týmto ľuďom pomôcť vrátiť sa a potom neskoršie z tých závislostí späť, tak stojí to obrovské finančné prostriedky. Teda závislosť, ktorú získavajú mladiství, to je najväčší problém týchto vrecúšok a podobných výrobkov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2022 o 10:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video