75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2022 o 14:10 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:10

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Pán poslanec, vy si to možno neviete predstaviť, ale ja som od prvej minúty, kedy som nastúpil na úrad po vás, zobral tie veci do ruky v tom stave, ako sú a so všetkými ľuďmi, ktorých som aj kvalitných tam našiel a ďalších odborníkov, ktorých som priniesol, spolu s aktérmi z terénu na veciach bez prestávky a intenzívne pracujeme. Splníme termíny, splníme ciele a koncepčne posúvame veci ďalej.
Skryt prepis

20.10.2022 o 14:10 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v návrhu rozpočtu na rok 2023 oproti roku 2022 je premietnutých 40 miliónov eur na zvýšenie finančných prostriedkov na pokrytie nárastu počtu žiakov v školských rokoch 2021 a ´21, ´22 a zvýšenie cien energií; 53 miliónov 815 tisíc eur na zvýšenie finančných prostriedkov na pokrytie trojpercentnej valorizácie platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov od 1. júla roku 2022 s dopadom na rok 2023. Ďalej 256 miliónov takmer 119-tisíc eur na zvýšenie finančných prostriedkov na pokrytie nárastu platov na rok 2023 v dvoch vlnách od 1. 1. a od 1. 9. a 1 500-tisíc eur na zvýšenie kapitálových výdavkov na odstránenie havárií na školách v regionálnom školstve.
Prioritou ďalších úprav pre mňa budú zvýšené požiadavky súvisiace s nárastom počtu žiakov a nárastom požiadaviek na vykrytie zvýšených cien energií. Samozrejme by som bol rád, keby boli k dispozícii aj ďalšie finančné zdroje na rozvoj regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu, ale primárne musíme využiť na rozvoj školstva historicky rekordný objem finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti a prirodzene v súčinnosti s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami, a to ako po stránke materiálneho vybavenia, personálneho zabezpečenia a obsahového skvalitnenia vzdelávania osobnostného rozvoja žiakov.
V komunikácii s Ministerstvom financií Slovenskej republiky budem preto robiť ďalej všetko pre to, aby aspoň, aby maximum požiadaviek a potrieb na rozvoj školstva bolo uspokojených.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

20.10.2022 o 14:10 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister, veci, ktoré máte napísané, ktoré ste si napísali, alebo máte napísané, ste si informovali, tak si ich, prosím vás, prečítajte ešte raz, lebo ja sa pýtam na navýšenie rozpočtu na rozvoj školstva. To, čo ste vy čítali, navýšenie 53 miliónov a 253 vychádza z kolektívneho vyjednávania, a to nie je navýšenie kapitoly ministerstva školstva, to je automatické percentuálne zvýhodnenie všetkých zamestnancov, ktoré bolo dohodnuté. Tých 40 miliónov eur, to nie je navýšenie školstva, to je iba na vykrytie nárastu žiakov, ktoré sa musia zafinancovať. Takže navýšenie kapitoly ministerstva školstva je nula. Tento rozpočet, ktorý bol schválený na vláde na rok 2023, za ktorý aj vy ste hlasovali, hoci nie je navýšený, tak ja nerozumiem, že prečo ste neotvorili túto tému, aby sme vás vedeli podporiť, aby do školstva išlo teda viacej finančných prostriedkov.
My sme z vlády odišli aj kvôli tomu, lebo s pánom ministrom financií sme zviedli naozaj rôzne, ja vyslovím, že aj súboje o to, aby boli navýšené finančné prostriedky, aby sme vykryli určité náležitosti. Vás nominovala čiastočne strana aj OĽANO, tak potom aký je ten prínos vás smerom k školstvu, že aké máte priority? Tie priority boli, aby ten príspevok na žiaka, tá časť normatívu, ktorá sa dáva na vybudovanie škôl, aby bola navýšená, a toto tam nie je. Toto bolo zamietnuté a vy ste to schválili a ani ste neprotestovali proti tomu.
Čo sa týka navýšenia počtu finančných prostriedkov na učebnice, ja som veľmi zvedavý vo februári, ak nedostanete finančné prostriedky, čo budete robiť, lebo nebudete vedieť dať ani tých 15 miliónov, ktoré sa štandardne dávajú.
Čo sa týka asistentov, to ste mi odpovedali v predchádzajúcej otázke, ale ja som zvedavý, kde zoberiete ten veľký balík finančných prostriedkov. Takže aké máte priority, že čo nás čaká v tom budúcom roku, že čo chcete... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

20.10.2022 o 14:10 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, som trošku prekvapený, že sa nevieme zhodnúť na prvej požiadavke terénu našich škôl a zriaďovateľov, a to ako regionálnych, tak vysokých, tu sa pýtate na malé školstvo, že atraktivita učiteľského povolania je jedným z predpokladov ďalšieho rozvoja a skvalitnenia systému výchovy a vzdelávania na Slovensku. Ja som veľmi rád, že tieto prostriedky pre kľúčových ľudí v školstve, to znamená pedagogických i nepedagogických zamestnancov sú k dispozícii a ja som teda porozumel, čo som si napísal, prosím, aby ste aj vy mali pochopenie a porozumeli, čo vám tu aj hovorím, že najväčší historický objem v dejinách našej republiky práve na rozvoj školstva je a primárne bude použitý z plánu obnovy. A, samozrejme, nielen z plánu obnovy, rovnako som povedal, že podobne ako pri EŠIF-e musíme mať, ako dobre viete, spolupodiel na financovaní týchto štrukturálnych a rozvojových investičných projektov. V Bratislave je to dokonca v mnohých projektoch až 50 %, mimo Bratislavy 25 %. Nepýtali ste sa ma celkovo na rozvojové programy a plány, ako budeme rozvíjať ďalej školstvo, pýtali ste sa iba na štátny rozpočet a ja som vám na tú otázku presne odpovedal.
Skryt prepis

20.10.2022 o 14:10 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré, príjemné popoludnie. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec, v mene pani podpredsedníčky ďakujem za otázku a skúsim na to aj odpovedať.
Takže, vážený pán poslanec, v rámci nového programového obdobia 2021 - ´27 vnímam ako najväčšie pozitívum zjednotenie programov pod jeden riadiaci orgán MIRRI Slovenskej republiky v rámci programu Slovensko namiesto šiestich, 10 sprostredkovateľských orgánov namiesto 27 a zjednotenie kontroly verejného obstarávania pod jeden orgán - Úrad pre verejné obstarávanie -, čím sa eliminuje rozdielny prístup k pravidlám pre čerpanie eurofondov.
Európska komisia umožnila rozšírené možnosti využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov a zároveň otvárame priestor pre šablónové výzvy, aby bolo umožnené rýchlejšie schvaľovanie žiadostí. Zároveň nám nariadenie umožňuje kontrolovať projekty na vzorke na základe rizikovej analýzy a vyplácanie prijímateľov priamo po vykonaní kontroly žiadosti o platbu, čo urýchli proces vyplácania finančných prostriedkov prijímateľom. Tieto pozitíva budú pre všetkých prijímateľov vrátane samospráv.
Zároveň sa presúva väčšia zodpovednosť do regiónov, kde v rámci partnerského prístupu v radách partnerstva a kooperačných radách budú schvaľované projektové zámery v rámci integrovaných územných investícií. Novinkou je tiež, že MIRRI Slovenskej republiky zriadilo klientske regionálne centrá, kde dostanú občania kvalitné služby a podporu pre žiadateľov z eurofondov na jednom mieste. Celkovo ich v krajských mestách bude sedem. Ministerstvo oslovilo aj ďalšie partnerské orgány verejnej moci, to znamená, že súčasťou siete regionálnych centier sú aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo životného prostredia vrátane Slovenskej agentúry životného prostredia, Úrad vlády Slovenskej republiky vrátane plánu obnovy a odolnosti, Úrad vlády Slovenskej republiky vrátane Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Úrad pre verejné obstarávanie.
Regionálne centrá sa stanú v novom programovom období 2021 - ´27 hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, dotácie, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu. Sieť regionálnych centier pomôže priniesť do regiónov užitočné projekty, ktoré podporia lepší život ľudí, nové pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou, inovácie, rozvoj miestnej ekonomiky, cestovného ruchu a služieb.
Vážený pán poslanec Šudík, ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

20.10.2022 o 14:10 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V mene pani podpredsedníčky ďakujem za otázku a keďže sa dosť dotýka aj mojej oblasti, tak rád ju zodpoviem.
Takže, vážený pán poslanec, áno, program Slovensko ´21 - ´27 počíta s podporou geotermálnej energie aj s podporou obnoviteľných zdrojov energie pre výrobu tepla z centrálnych teda zdrojov tepla. Investície všeobecne do oblasti podpory energie z obnoviteľných zdrojov budú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci špecifického cieľa 2.2. Priority 1 energetická efektívnosť a dekarbonizácia Cieľa politiky 2 zelenšia nízkouhlíková Európa vo výške 398 209 999 eur, teda bezmála 400 miliónov eur.
Sprostredkovateľským orgánom pre Prioritu 1 bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 641 z 3. novembra 2021 k návrhu na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovávateľských orgánov pre program Slovensko, určená Slovenská inovačná energetická agentúra, ktorá spadá teda pod ministerstvo hospodárstva.
Špecifický cieľ 2.2. bude napĺňaný prostredníctvom štyroch opatrení s nasledujúcou alokáciou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Prvá, 2.2.1. Podporu a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch na báze aktívnych odberateľov elektriny, samospotrebiteľov energie z OZE a komunít vyrábajúcich energiu z OZE, a to vo výške niečo cez 95 miliónov eur.
Druhý, podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou s podporou zhruba 147,5 milióna eur.
Tretí, podpora využívania OZE v domácnostiach, inovácia projektu Zelená domácnostiam s výškou podpory 142 605 649 eur.
A štvrtý, podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely, kde je vyčlenená čiastka 13 096 436 eur.
Predmetom podpory nebudú nové zariadenia a technológie na využívanie zemného plynu a opatrenia týkajúce sa činnosti ETS, teda v rámci obchodovania s emisiami v zmysle prílohy č. I Smernice č. 2003/87/Európskych spoločenstiev (zaznel gong). Využívanie OZE je podmienené reformou regulačného rámca v oblasti podpory OZE, to je s prijatím novely zákona o OZE, tá už bola.
Investície do biomasy budú podporované len v prípade ich ekologickej udržateľnosti a súladu s posúdením trajektórie, udržateľnou, využívania bioenergie a dodávok biomasy. Pre podporu systému centrálneho zdroja tepla, teda centrálneho vykurovania, je plánované najmä opatrenie 2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou. A pôjde konkrétne o:
1. podporu zariadení využívacích OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.
2. podporu prechodu na určené systémy centrálneho zdroja tepla prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov pri zásobovaní teplom a chladom, vrátane vyvedenia odpadového tepla a tepla z existujúcich bioplynových staníc pomocou výstavby tepelných rozvodov do miesta spotreby.
3. inštalácia vzdialeného zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla využívajúceho bioplyn z existujúcich bioplynových staníc za účelom dodávky využiteľného tepla v sústave zásobovania teplom.
4. ďalej rekonštrukcia a výstavbu zdrojov tepla a zariadení na kombinované výrobky elektriny a tepla z biomasy, náhrada za nové energeticky efektívnejšie, okrem zdrojov zaťažujúcich ovzdušie znečisťujúcimi látkami, najmä PM2, 5 a PM10, to sú častice.
5. podpora využívania, zvyšovania podielu OZE v energonosičoch prostredníctvom technológií úpravy bioplynu na biometán, napríklad biometánové stanice a výstavby pripájok na plynovú infraštruktúru.
6. výstavbu nových zariadení na výrobu biometánu využívacích najmä biologicky rozložiteľný komunálny odpad, kuchynský a reštauračný odpad a exkrementy hospodárskych zvierat.
7. a trojka, výstavbu zariadení na výrobu zeleného vodíka s využitím obnoviteľných zdrojov energie a biometánu a ich využitie v energetických systémoch, vrátane diaľkového vykurovania a chladenia.
8. a posledné, zavádzanie systému monitorovania optimalizácie a riadenia spotreby energie vrátane uskladňovania energie z obnoviteľných zdrojov.
A teraz, pre podporu vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely je v programe plánované opatrenie 2.2.4. Pôjde o podporu neprojektov vyhľadávania prieskumu a overovania zdrojov geotermálnej energie využiteľných pre energetické účely vrátane využitia v tepelných čerpadlách, a to sú štúdie, geofyzikálne prieskumy, prieskumné vrty, reinjektážne vrty, hydrodynamické skúšky, záverečné správy a ďalšie geologické práce, čo je veľmi dôležité. Účelom opatrenia je vytvorenie vhodných podmienok pre využívanie geotermálnej energie na energetické účely. Podpora využívania OZE bude realizovaná v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia a princípom udržateľnosti.
Na Slovensku teda sme, doteraz neexistoval podsystém podpory pre znižovanie rizika realizácie geotermálnych projektov, čo vo svetle komplexnosti a rizikovosti realizácie spomaľuje rozvoj využitia geotermálnych zdrojov Slovenska pre energetické účely. Realizácia geotermálnych projektov je podstatne finančne náročnejšia, ale aj stabilnejšia, lokálne dlhodobo udržateľná s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Takže cieľom opatrenia 2.2.4. je poskytnutie podpory na realizáciu prvého prieskumného geotermálneho vrtu vo vybranej lokalite, čo významne prispeje k zníženiu cien pre koncového odberateľa. Na posúdenie rizika nových navrhovaných geotermálnych vrtov bude zohľadnený odborný posudok nezávislej organizácie, napríklad Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý tu máme.
Každý, každý nový geotermálny vrt je na Slovensku v zmysle geologického zákona realizovaný ako prieskumný vrt. Jedná sa teda o geologický prieskum. Stavebné vodoprávne povolenie na geotermálny vrt môže byť vydané až dodatočne po jeho dovŕtaní vykonaním hydrodynamickej skúšky, schválení záverečnej správy a výpočtu množstiev vôd. Až následne je možné určiť potenciál pre energetické využitie, dodatočný výkon obnoviteľného zdroja, výroba tepla alebo elektriny a pristúpiť k realizácii projektov využitia energetického potenciálu.
Tieto potom môžu byť následne už financované z prostriedkov Programu Slovensko, opatrenie 2.2.2. Podpora prechodu na účinné systémy centrálneho zdroja tepla prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie pri zásobovaní teplom a chladom a z iných verejných alebo vlastných zdrojov.
Takže za seba dodám, to je dôležité, že sa dá financovať aj ten prieskumný vrt, čo doteraz nebolo.
Vážený pán poslanec, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

20.10.2022 o 14:25 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za tú zmysluplnú otázku. Dovoľte teda, aby som vám ju zodpovedal. Čiže návrh rozpočtu je zostavený s cieľom odvrátenia hroziaceho nárastu energetickej chudoby, ako aj možných hospodárskych škôd. Nezabúda však ani na posilňovanie zdrojov v zdravotníctve či v iných sektoroch. Zameriava sa na pomoc ľuďom a firmám na krytie zvyšných nákladov súvisiacich s nárastom cien tovarov a služieb. Rozpočet s podtitulom Rozpočet pomoci ľuďom z týchto dôvodov obsahuje jednorazové kompenzačné zdroje v objeme 3,5 miliardy eur pre obyvateľstvo, firmy a verejné inštitúcie, ktorými pomôže vysporiadať sa s enormným nárastom cien energií. Zároveň ide aj o rozpočet obnovy a investícií, keďže počíta s výraznými investičnými stimulmi do ekonomiky prostredníctvom zdrojov plánu obnovy a odolnosti v objeme 2,3 miliardy eur a s celkovými investíciami na úrovni až 7 miliárd eur.
Návrh rozpočtu významne podporuje financovanie sociálnej oblasti, pričom celkový medziročný rast výdavkov presahuje 2,83 miliardy eur len pre sociálnu oblasť. Sociálna poisťovňa má v rámci svojho rozpočtu zohľadnený celkový medziročný rast výdavkov o sumu 1,18 miliardy eur, predovšetkým z dôvodu rastu dôchodkov v sume 1,1 miliardy, ktorý zohľadňuje najmä dôchodcovskú infláciu na úrovni 11,8 % za prvý polrok tohto roku, a to sa odzrkadľuje do nárastu dôchodkov počas celého budúceho roku.
V kapitole ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je zaznamenaný medziročný nárast v celkovej výške 1,66 miliardy eur, najmä na výdavky určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom cien energií, na podporu v zamestnanosti v rámci aktívnej politiky trhu a zvýšenie výdavkov sociálnej inklúzie.
Celkové výdavky na zdravotníctvo rastú a zodpovedajú možnostiam ekonomiky. V roku 2023 dosiahnu úroveň 7,6 miliardy eur s medziročným rastom o 1,24 miliardy, čo je o 19,4 % viac ako v predošlom roku, alebo teda v tomto roku v 2022. V uvedenej sume je premietnuté aj zvýšenie platov pre všetkých zdravotníckych pracovníkov v ústavnej zdravotnej starostlivosti v celkovej sume 300, a aj teda v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v celkovej sume 394 miliónov eur nielen na základe platového automatu, ale aj na základe aktuálne schválenej úpravy legislatívy. Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne vzrástli o 481 miliónov eur. Návrh rozpočtu odzrkadľuje snahu vlády o zlepšenie odmeňovania zamestnancov v školstve, ako aj pokračovanie projektov financovaných z plánu obnovy a odolnosti, zo štrukturálnych fondov Európskej únie vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.
Vláda zabezpečuje výdavky najmä na zvýšenie osobných výdavkov, čiže na mzdy v súvislosti s výsledkami kolektívneho vyjednávania pre teda rezort školstva vo výške 392 miliónov eur navyše voči tomuto roku, zvýšenie výdavkov na regionálne školstvo v objeme 222 miliónov eur zahŕňa okrem rastu osobných výdavkov aj nárast normatívnych finančných prostriedkov na pokrytie nárastu počtu žiakov, ako aj zvýšených nákladov na prevádzku a v nenormatívnych výdavkoch pokrytie výdavkov na asistentov učiteľa, na bezplatnú výchovu v materských školách a vzdelávacie poukazy.
Celkové obranné výdavky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 2,01 % HDP, vrátane výdavkov ostatných kapitol štátneho rozpočtu v rámci medzirezortných programov podpora obrany, hospodárska mobilizácia a ostatných obranný výdavkov.
Výdavky na dopravu a bývanie budú naďalej medziročne narastať. V roku 2023 sa oproti roku ´22 zvýšia o 552 miliónov eur, pričom najviac prostriedkov bude smerovať na výdavky do dopravy, kde investície do dopravnej infraštruktúry dosiahnu v roku ´23 sumu 1,92 miliardy eur s medziročným rastom o 164 miliónov eur. Výdavky do železničnej dopravy medziročne vzrastú o 310 miliónov eur predovšetkým z dôvodu predpokladaného rastu prevádzkových dotácií štátu do ŽSR a ZSSK a výdavky na údržbu ciest I. triedy a pokračujúce veľkoplošné opravy dosiahnu 90 miliónov eur.
Prostriedky plánu obnovy a odolnosti budú smerovať najmä na výstavbu a rekonštrukciu vybavenia nemocníc, obnovu staníc záchrannej zdravotnej služby, podporu otvárania nových ambulancií v nedostatkových oblastiach, na materiálno-technické vybavenie, na boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí, na reorganizáciu súdov, renovácie budov, ako aj na digitalizáciu analytickej kapacity a tiež na digitalizácie procesov insolvenčného konania v kapitole ministerstva spravodlivosti, na podporu energetickej efektívnosti, podporu analytických pohonov, aj mobilita, znižovania administratívneho bremena atď. atď. Prepáčte, nestihol som prečítať všetko.
Ten materiál má niekoľko sto strán, ale však verím, že debata ohľadne štátneho rozpočtu bude obsiahla, ale každopádne nemáme sa za čo hanbiť. V ťažkej dobe, tým, že nekradneme, sme kopu peňazí ušetrili a pomôžeme ľuďom.
Ďakujem pekne za otázku.
Skryt prepis

20.10.2022 o 14:25 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu otázku. Ako sme už spomínali predtým, v utorok to boli dva týždne, čo som nastúpil do funkcie ministra a naozaj som tam neprišiel na tento rezort kúriť a svietiť, ale naopak, robiť všetko pre to, aby sa školstvo na Slovensku posunulo do 21. storočia.
Mal som zároveň to šťastie, že na ministerstve som našiel veľa šikovných ľudí, ktorí majú rovnaké zapálenie pre tento dlho očakávaný a potrebný posun a, samozrejme, som so sebou priniesol ďalších odborníkov. Pán poslanec, týmto vám aj opätovne ďakujem za prácu, ktorú ste na rezorte počas svojho pôsobenia vo funkcii ministra urobili. Našou snahou je pokračovať v dobre rozbehnutej práci a koncepčne ju viesť ďalej. Práce na kurikule sa, samozrejme, nezastavili, pokračujú v súlade s plánom obnovy a odolnosti a strategickými dokumentmi a cieľmi rezortu.
Tragédia, ktorá sa udiala minulý týždeň, je bezprecedentná a všetkých nás hlboko zasiahla. O to viac, že ju sprevádza napätie na všetkých úrovniach, polarizácia, ku ktorej dochádza od ulíc až po najvyššie miesta. Deti a mladí ľudia jednoducho len zrkadlia reakcie našej spoločnosti, okrem toho, že si nesú aj vlastné traumy z náročného času, ktorý prežívali. Ich názory sa ešte len tvoria, hľadajú svoje miesto, snažia sa začleniť. Tie veci, ktoré predchádzali tej dvojnásobnej vražde a následnej sebevražde, sú vám známe. Dva roky covidu, dištančné vzdelávanie, sociálna izolácia v ich rozvoji zanechali veľmi výraznú stopu. Trauma z vojny na Ukrajine, často im chýbal priestor na diskusiu o svojich názoroch, chýbal im priestor v reálnom svete.
Nehovorím, že to, aká je situácia dnes, je vinou len pandémie. Naši žiaci v niektorých oblastiach dlhodobo majú výsledky, ktoré zaostávajú za úrovňou, ktorú by sme chceli dosiahnuť aspoň s krajinami OECD. Napríklad v testovaní gramotnosti PISA. Osobitne nízka je úroveň gramotnosti v oblastiach globálneho vzdelávania. To je veľmi hrubo a úsporne zhrnutý východiskový stav. A ako viete, spôsob vyučovania prejde zmenou. Napokon aj vy ste na tom začali pracovať.
Aktuálne odborné tímy NIVAM-u a ministerstva školstva pracujú na príprave nových štandardov základného vzdelávania. Hlavným cieľom kurikulárnych zmien bude presun ťažiska vzdelávania z odovzdávania vedomostí na rozvoj kompetencií žiakov, ku ktorým budú žiaci vedení naprieč všetkými vzdelávacími oblasťami. Medzi tieto kompetencie v oblasti osobnostného rozvoja patria okrem iného aj etické konanie, schopnosť riešiť problémy, kriticky myslieť, spolupracovať, byť solidárny, proaktívne komunikovať, vyhodnocovať rôzne zdroje informácií a podobne.
Plánované zmeny v obsahu a forma vzdelávania budú reflektovať aj tzv. hodnotové témy vrátane primeranej vzťahovej a sexuálnej výchovy. Táto téma sa v obsahu posilní dvomi spôsobmi. Stane sa súčasťou spomínaných vzdelávacích štandardov, vzdelávacích oblastí a taktiež sa premietne aj do tvorby učebných zdrojov, učebníc, didaktických prostriedkov, ktoré budú k dispozícii pedagogickým zamestnancom škôl, rôznych zriaďovateľov s rešpektom k ich voľbe spôsobu realizovania štátno-vzdelávacieho programu vlastnou cestou školských vzdelávacích programov.
Obsahovo sa pri tejto téme zameriavame najmä na vytvorenie inkluzívneho prostredia. Napokon v svojom prístupe k deťom neskúmame a nepristupujeme k nim podľa toho, aký je ich sociálny, ekonomický, etnický, rasový pôvod alebo sexuálna orientácia, pohlavie alebo ďalšie rozdiely. A to všetko s cieľom na posilnenie bezpečia a ochrany pred zneužívaním a šikanou vrátane tej, ktorá sa odohráva v online priestore na princípe zodpovedného a informovaného rozhodovania o vlastnom správaní a rešpektovaní rozhodnutia druhých osôb.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 14:40 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ja som sa pýtal, že aké aktivity budete robiť v nasledujúcom období, pretože si povedzme veľmi jasne, že to cítime v rámci školstva, tú radikalizáciu školského prostredia. A prispeli k tomu, samozrejme, aj určité okolnosti v rámci covidu, ale tie posledné okolnosti, o ktorých môžme rozprávať, je, že sme mali tu, bohužiaľ, obete, päť obetí mladých ľudí v rámci tej nešťastnej udalosti na Zochovej. Bola tu teraz naozaj ohavná vražda dvoch mladých ľudí na Zámockej. Momentálne v médiách sa všade rieši chlapec, ktorý priniesol sekeru reálne do školy.
Ja som nezachytil nejaké vaše jasné vyjadrenia, alebo ja som nezachytil z ministerstva školstva nejaký metodický pokyn alebo nejakú pomoc, alebo nejaké usmernenie, alebo niečo, čo by ste poskytli školám, tak ako sa poskytovalo v minulosti, pretože školy toto naozaj zasiahlo a naozaj to školy riešia. Riešia to špeciálni pedagógovia, riešia to učitelia, riešia to mladí ľudia.
Prečo ste nedali nejakých päť zásad, akože citlivo počúvame, budeme empatickí, dodržujeme nejakú dennú rutinu, otvorene komunikujeme bez nejakej, bez nejakého tabu. Vyhľadajte jednotlivé centrá podpory, aby ste zverejnili na jednom mieste, tak ako sa vždy zverejňovalo, kontakty linky pomoci, kontakty na všetky poradenské centrá, na Dobrú linku, na Linku detskej istoty, Linku detskej dôvery. Aby ste pripravili pomocné materiály pre samostatne pedagógov, následne pre odborných zamestnancov, pre učiteľov, aby ste urobili nejakú diskusiu, aby aj učitelia, aj mladí ľudia vedeli, že majú vo vás podporu. Rozprávate, že chcete byť minister pre všetky deti, ja vám to zatiaľ verím, lebo je to aj uveriteľné, ale tak poďte to urobiť. Poďte reálne urobiť niečo pre školy, pretože toto je reálny problém.
Máte tam tím dobrých ľudí, tak ako ste povedali, stačí im to iba zadať, aby pripravili takúto pomoc na jednom mieste, kde budú môcť školy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 14:40 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Ján Horecký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, dovolím si zopakovať vašu otázku, vážený pán (reakcia predsedajúceho: "pán poslanec"), pán poslanec: "Vážený pán minister, aké aktivity vyvinie ministerstvo školstva, aby predišlo radikalizácii mládeže a dosiahlo, zlepšilo povedomie mladých ľudí v oblasti tolerancie či v oblasti práv a postavenia sexuálnych menšín?" Toto sa, pán poslanec, aby sa predišlo a zlepšilo povedomie mladých ľudí, nedá urobiť takto (rečník lúskol prstami). Nedá sa to urobiť jedným päťbodovým metodickým pokynom. Je to systematická práca, ktorá vyžaduje presne to, čo som vám odpovedal v stanovenom čase.
A tie okamžité opatrenia, ktoré ste sa ma mimochodom v tejto otázke nepýtali, preto ďakujem za tú doplňujúcu, sme urobili. My sme aj okamžite kontaktovali VÚDPaP, centrá pomoci, dali sme, ubezpečili sme sa, že hneď na tú školu, kde sa to stalo, išiel intervenčný krízový tím, na dve strany z VÚDPaP-u sme dostali pre školy spôsoby, ako môžu komunikovať, ako môžu rodičia, žiaci, učitelia kontaktovať alebo získavať pripravené materiály a informácie na linkách a už hotové veci, pretože toto sa nestalo v krajine, kde všetci sme si žili v pohode a v blahobyte. Tomu predchádzali udalosti, ktoré ste museli riešiť aj vy, keď bola vojna na Ukrajine alebo covid.
Čiže už rozbehnuté mechanizmy sme použili aj v tomto prípade a pridali sme k tomu to, čo bolo aktuálne, aj podporu pre ľudí z komunity LGBTI. Že sme okamžite si neurobili gesto a neodfajkli fajočku, že sme poslali niečo na školy. Tak viete, pán poslanec, okamžité, zbrklé reakcie niekedy neprinášajú ten cieľ, ktorý aj úprimne sa ním hľadá. Niekedy len prispievajú k rozbúreniu vášní a k nie vždy dobre nasmerovanému aktivizmu.
Prvá naša reakcia bola okamžitá a hneď. Vyjadrili sme svoj postoj k tej strašnej tragédii a odporučili sme okamžite, aby deti, nielen deti, ale aby pedagógovia boli vnímaví, rozprávali na deti, s deťmi, aby rodičia si všímali svoje deti viacej, spolužiaci, kamaráti a vyjadrili sme sústrasť a úprimnosť s tými, ktorých sa najviac táto udalosť dotkla.
Čiže tie prvé kroky sme podnikli tak, ako teraz ste mi vytkli, že nie. A systémové veci, ktoré môžu riešiť presne v duchu vašej otázky a majú pomôcť tejto spoločnosti ku kultúrnemu a hodnotovému posunu, tak na tom pracujeme.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 14:40 hod.

Ján Horecký

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video