Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.6.2022 o 14:55 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

23.6.2022 14:55 - 15:10 hod.

Branislav Gröhling
Pán poslanec, ak dovolíte, ja vám odovzdám odpoveď a svoj názor si nechám zatiaľ pre seba, aby som to neprezentoval za ministerstvo zahraničných vecí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 14:55 - 15:10 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som vám prečítal odpoveď od pána ministra zahraničných vecí, pána Korčoka.
Ide o trestnoprávnu otázku, ktorá sa riadi právnym poriadkom Spojených štátov amerických a Spojeného kráľovstva vrátane procesu extradície do Spojených štátov. Pokiaľ pre skutkovú podstatu trestného činu, pre ktorý je Assange stíhaný, podľa právneho poriadku USA môže byť uložený aj takýto trest. Máme dôveru v nezávislé a dôsledné vyšetrenie a posúdenie prípadu justičnými orgánmi oboch krajín, a teda aj plného rešpektovania ľudských práv obvineného v oboch krajinách.
Skončil som. Pán poslanec, asi vám to dám, aby ste si to vedeli prečítať ešte raz, lebo som sa koktal.
Skryt prepis
 

23.6.2022 14:25 - 14:40 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, dovoľ, aby som ti prečítal odpoveď pána podpredsedu vlády a ministra hospodárstva, pána Sulíka. Vážený pán poslanec, navrhované opatrenia a legislatívne návrhy sú predmetom intenzívnej diskusie s dotknutými subjektmi, najmä ostatnými dotknutými ministerstvami a asociáciami podnikateľov. K jednotlivým častiam balíka REPowerEU sa aktuálne vypracovávajú riadne predbežné stanoviská Slovenskej republiky, ktoré budú v prípade novej legislatívy predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Tieto návrhy sú postavené na štyroch pilieroch, ktorými sú - úspory energie, diverzifikácia dodávok, nahradenie fosílnych palív a urýchlenie prechodu Európy na čistú energiu a smart kombinácia investícií a reforiem.
Slovenská republika rozvíja investičné náročné politiky energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom naplnenia klimatickej neutrality. Návrhy REPowerEU na uniformné zvýšenie ambícií už aj tak vysokých cieľov Európskej únii sú pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť, preto považuje ministerstvo hospodárstva za problematické a z pohľadu nákladovosti a aktuálnej dostupnosti potrebných technológií, resp. kapacity stavebného sektoru za ťažko realizovateľné.
Sme toho názoru, že plán by sa mal na technologicky neutrálnom základe zamerať na čo najskoršie zníženie kritickej závislosti na dovoze energetických surovín z Ruska. Náležitá pozornosť by mala byť venovaná tiež krátkodobým opatreniam na posilnenie energetickej bezpečnosti a garantovanie dodávok energie.
V Slovenskej republike v súčasnosti posudzujeme možnosti podpory a efektívnu realizovanosť opatrení na zabezpečenie dodávok ropy a ropných produktov, dodávok plynu na riešenie v oblasti vodíka, biometánu a tiež elektroenergetický sektor. V rámci komponentu jedna plánu obnovy a odolnosti bolo 12. mája tohto roku vyhlásená prvá výzva na podporu výstavby nových zariadení na výrobu energie, elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a čoskoro budú vyhlásené ďalšie výzvy zamerané na modernizáciu bioplynových a vodných elektrární. Oprávnenými prijímateľmi sú podnikatelia.
Na základe návrhu Európskej komisie v rámci spomínaného programu aktuálne prebiehajú v gestorstve Úradu vlády Slovenskej republiky rokovania a v Rade Európskej únie o návrhu nových kapitol spomínaného projektu a investícií financovaných z plánu obnovy a odolnosti. Cieľom má byť zníženie závislosti Slovenska na dovoze fosílnych palív z Ruska. Presná podoba možných nových reforiem investície a výziev ešte nebola schválená. Problematicky však vnímame to, že jednou z hlavných otvorených otázok rokovaní je, z akých zdrojom majú pochádzať nové finančné prostriedky určené pre tieto investície a v akom objeme.
Okrem plánu obnovy a odolnosti sa podpora obnoviteľných zdrojov energie poskytuje aj z aktuálnych štrukturálnych fondov prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Ide predovšetkým o podporu pre domácnosti v rámci projektu Zelená domácnostiam, na ktorý bolo nedávno navýšený rozpočet o 30 mil. eur. K dispozícii sú tiež výzvy zamerané na výstavbu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v ktorých sú oprávnenými prijímateľmi firmy, subjekty verejnej správy, samospráva a neziskové organizácie. Po schválení nového programu Slovensko sa ráta s pokračovaním projektu Zelená domácnostiam a tiež s ďalšou podporou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom štrukturálnych fondov.
Pán poslanec, skončil som. Ak budeš chceš odpoveď, rád ti ju dám.
Skryt prepis
 

23.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Branislav Gröhling
Ďakujem veľmi pekne, budem odkazovať túto otázku.
Skryt prepis
 

23.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predseda, môžem?

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Áno, nech sa páči.

Gröhling, Branislav, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vážený, otázku ste položili, pán poslanec Šimko, aby som vám prečítal odpoveď od pána ministra Sulíka.
Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu otázku. Môžem konštatovať, že už máme vysúťaženého generálneho dodávateľa na kompletnú projektovú dokumentáciu na celú infraštruktúru parku.
Popis zmluvy závisí od vydania osvedčenia o významnej investícii. Proces vydávania osvedčenia bol nejaký čas brzdený pripomienkami ministerstva životného prostredia, ale tento rozpor sa už podarilo doriešiť na úrovni štátnych tajomníkov. Schválenie osvedčenia sa očakáva na jednom z najbližších rokovaní vlády Slovenskej republiky. Následne bude podpísaná zmluva na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie s víťazom obstarávania a začnú práce na získaní stavebného povolenia. Všetky ostatné prípravné práce prebiehajú v súlade s harmonogramom, ktorý nadväzuje na dátumy zmeny územného plánu mesta Rimavská Sobota a na vydanie už spomenutého osvedčenia o významnej investícii.
Súbežne sú posudzované vplyvy na životné prostredie prostredníctvom procesu EIA. Okrem stavebných aspektov budovania priemyselného parku prebiehajú aj rokovania s potencionálnymi investormi. Tieto rokovania, ktoré vedú ministerstvo hospodárstva a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ešte nie sú uzavreté, a preto by som sa k nim veľmi nerád vyjadroval.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

5.5.2022 14:55 - 15:10 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Šudík, viem, že sa dlhodobo venujete mládežníckym parlamentom. Opätovne dávam aj tú ponuku smerom k vašej strane, príďte k nám na ministerstvo školstva, môžeme prerokovať ďalšie veci. Tá oficiálna odpoveď, ktorá je, oblasť práce s mládežou je podporovaná prostredníctvom dotačnej schémy, v rámci ktorej sa dotácie poskytujú vo viacerých tematických oblastiach, ako je celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru, informačné služby, poradenské služby pre mládež, linky pomoci a podobne.
Mládežnícke parlamenty mohli v tomto roku požiadať o dotáciu v rámci výzvy vyhlásenej v tematickej oblasti - Aktuálne priority v práci s mládežou. Táto výzva obsahovala deväť zameraní a jedným z nich bola podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti, čo znamená aj podporu vzniku, rozvoja, činnosti a aktivity zastupiteľských štruktúr mládeže na úrovni školy, samosprávy, spoločnosti, kde zapadajú a priamo boli menované aj mládežnícke parlamenty v rámci tejto výzvy. Táto výzva bola uverejnená na webovej stránke ministerstve, ako aj na webovej stránke IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže 11. marca tohto roku a uzatvorená bola 11. apríla tohto roku.
Výzva na ich podporu teda existuje a výzvy v tomto druhu sa potom plánujú vyhlásiť aj v rámci celého tohto roku. Všetko bude závisieť od jednotlivých finančných prostriedkov, ktoré ešte budeme mať k dispozícii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2022 14:40 - 14:55 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci. Pani poslankyňa, dovoľte mi vám prečítať odpoveď pána ministra hospodárstva Sulíka na vašu otázku.
Vážená pani poslankyňa, ministerstvo hospodárstva vytvára základné legislatívne právne rámce pre správanie sa a činnosti jednotlivých účastníkov trhu s energiami. Ministerstvo ceny energií nereguluje. Regulované zložky ceny sú stanovené, resp. určované nezávislým úradom a to Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. V rámci svojej pôsobnosti ÚRSO postupuje nestranne, nezávisle, pričom štátne orgány a orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ako ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať tento úrad pri výkone jeho právomoci.
Slovenská energetická legislatíva sa v oblasti regulácie cien tepla riadi predovšetkým zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhláškou č. 248/2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Výška oprávnených nákladov v zmysle cenovej vyhlášky predstavuje súčin aritmetických priemerných cien na nemeckej burze za obdobie od 1. januára až 30. júna predchádzajúceho roku, konštanty 1,15 a korekčného koeficientu. Určujúcim faktorom, ktorý vplýva na výslednú cenu plynu na výrobu tepla, bol včasný nákup plynu teplárenskou spoločnosťou v minulom roku. Vysoké ceny plynu na burzách nakúpené koncom roku 2021 sa zákonite premietli do zvýšených cien tepla. Naopak, niektorí dodávatelia tepla sa okrem výhodne nakúpenej ceny plynu pre výrobu tepla rozhodli dobrovoľne znížiť aj oprávnené náklady a primeraný zisk, prípadne účtovať svojim odberateľom tarify za teplo pod úrovňou maximálnych cien. Vďaka tomu sa podarilo na väčšine lokalít centrálnym zásobovaním tepla na Slovensku v maximálnej možnej miere zmierniť nežiaduce vplyvy extrémneho zdraženia cien plynu na svetových burzách na náklady na teplo pre slovenské domácnosti.
Vzhľadom na to, že viaceré teplárenské spoločnosti nereagovali na vývoj na trhu s plynom a nenakúpili dostatočné objemy v predstihu, muselo ÚRSO upraviť tzv. korekčný faktor, ktorý umožňuje zahrnutie nákladov za plyn do koncovej ceny plynu. ÚRSO informoval, že medzi cenami tepla, resp. zvýšenými nákladmi odberateľov za teplo, sú v rámci Slovensko značné rozdiely oproti priemeru závislosti od toho, kedy a za akú cenu nakúpili dodávatelia tepla plyn. Znamená to, že rozhodujúci vplyv mali manažérske rozhodnutia výrobcov a dodávateľov tepla vo vzťahu k nákupu plynu. Pre zníženie nákladov centrálneho zásobovania tepla bude v budúcom roku smerovaná vysoká finančná podpora z Európskych zdrojov, ktorá zníži náklady na ich prevádzku, čo sa následne prejaví aj v cenách tepla.
Vážená pani poslankyňa, ministerstvo hospodárstva v rámci svojich kompetencií využíva všetky možnosti na zníženie cien energií. Riešenie cien tepla v nasledujúcom období však bude závisieť aj od vývoja situácie na trhu s energiami, ako aj dosahu na trhy vyplývajúcich z konfliktu na Ukrajine.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2022 14:40 - 14:55 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne, pán poslanec, dovoľte, aby som vám prečítal odpoveď pána ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Sulíka.
Vážený pán poslanec, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky realizovalo viaceré opatrenia na zníženie dosahov vysokých cien energií v roku 2022. Na základe novely zákona o obnoviteľných zdrojoch energie sa implementovala tzv. prolongácia podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktorá znížila náklady systému podpory obnoviteľných zdrojov energie. Úspory asi 70 mil. eur ročne sa tatko premietajú priamo do koncovej ceny pre každého spotrebiteľa. Zároveň ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s ministerstvom financií rozhodlo o poskytnutí štátnej dotácie do systému tarify za prevádzkovanie systému vo výške 40 mil. eur na rok 2022 na podporu zníženia tejto tarify pre odberateľov elektriny.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe týchto opatrení znížil tarifu na prevádzkovanie systému o 33 %. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky riešilo negatívne vplyvy vysokých cien plynu pre bytové domy so samostatnými kotolňami, ktoré nie sú pripojené na centrálne zásobovanie teplom, ktoré používajú plyn na výrobu tepla. Vo februári tohto roku bolo možné využiť opatrenie, ktoré pripravilo ministerstvo v spolupráci so štátnym SPP, a. s., bytovým domom s vlastnou kotolňou ponúklo ministerstvo zastropovanú cenu plynu s odstupňovanou výškou koncovej ceny za dodávku plynu. Cena sa odvíjala od dĺžky viazanosti podpísanej riadnej zmluvy o dodávke plynu s účinnosťou od 1. marca 2022.
Novela zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorá bola schválená na marcovej schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, umožní domovým kotolniam od budúceho roku poberať plyn za regulované ceny, ako aj poskytnúť regulované ceny elektriny a plynu zariadeniam sociálnych služieb, domovom seniorov a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí. Pre informáciu dopĺňam, že novela zákona o regulácii je účinná už od 1. apríla 2022.
Návrh zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla si ďalej kladie za cieľ okamžite podporiť rozsiahly, ale kontrolovaný rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie. Koncový odberateľ elektriny si takto následne môže zabezpečiť výrobu lacnejšej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a môže dosiahnuť aj signifikantnú úsporu na regulovaných poplatkoch.
Pán poslanec, to je všetko z danej odpovede od pána Sulíka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2022 14:10 - 14:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec, pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pán poslanec, dovoľte, aby som vám teda prečítal otázku od pána ministra hospodárstva a podpredsedu vlády. Odpoveď.
Vážený pán poslanec, v prípade prerušenia dodávok je ministerstvo hospodárstva pripravené vykonať všetky kroky na to, aby bolo plynu dostatok nielen pre domácnosti, ale aj pre priemysel. Prioritou je však zabezpečiť dodávky pre domácnosť a zabezpečenie kritickej infraštruktúry štátu vrátane zdravotnej starostlivosti.
Medzi základné alternatívne zdroje plynu patrí predovšetkým plyn dostupný na vnútornom trhu Európskej únii, ktorý môže pochádzať z viacerých krajín, ako sú Nórsko, Alžírsko alebo to môže byť skvapalnený plyn, ktorý je prepravný komerčnými spoločnosťami do plynárenských centier, plynárenských hubov.
Druhým alternatívnym zdrojom je nákup skvapalneného plynu priamo od obchodníkov a jeho preprava do terminálov na Slovensku. Práve nákupom takéhoto plynu diverzifikuje dodávky spoločnosti SPP a. s., pričom ďalší tanker s plynom je už na ceste na Slovensko.
Slovenská republika má vybudované prepojenia so všetkými susednými krajinami, pričom výstavba prepojenia s Poľskom sa ukončí ešte tento rok. Plyn na Slovensko je aj tak technicky možné doviesť cez Česko, Rakúsko a Maďarsko. Tieto pripojenia sú kľúčové pri preprave plynu LNG terminálov v rámci Európskej únii. Predovšetkým v Chorvátsku a v Poľsku ako aj plynu, ktorý bude dodávateľmi nakúpený na spoločnom trhu v Európskej únii.
Dôležitým prvkom pri zabezpečení dodávok zemného plynu sú podzemné zásobníky. V súčasnosti ich má Slovensko naplnené na viac ako 20 %, čo predstavuje približne 750 mil. metrov kubických zemného plynu. K tomuto je potrebných pripočítať ešte ďalších 500 mil. metrov kubických určených pre domácnosť v zásobníku na území Českej republiky, ktorý je priamo napojený na prepravnú sieť v Slovenskej republike.
Okrem zabezpečenia alternatívnych dodávok plynu bude potrebné hľadať riešenia ako znížiť spotrebu plynu z fosílnych palív, a tým znížiť aj našu závislosť dovozu plynu z Ruskej federácie. Pôjde predovšetkým o dôslednú realizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, zvyšovaniu podielov obnoviteľných zdrojov predovšetkým biometánu a z krátkodobého hľadiska aj hľadanie spôsobu pre zmenu paliva s cieľom realizácie opatrení na ukončenie závislosti od dovozu plynu z Ruskej federácie bude na úrovni Európskej únii prezentovaná aj iniciatíva REPower Europe, v rámci ktorej by mali byť identifikované konkrétne opatrenia vrátane možnej finančnej podpory na ich realizáciu.
Pán poslanec všetko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.5.2022 16:54 - 16:54 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry, zefektívniť činnosť fondu a ustanoviť pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov z fondu. Medzi ďalšie ciele patrí aj úprava činnosti správnej rady, úprava spôsobu vymenovania a odvolávania členov správnej rady, úprava počtu a úprava spôsobu vymenovania a odvolávania členov dozornej rady. Taktiež v návrhu zákona sa napokon zohľadňujú aj poznatky z aplikačnej praxe.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis