Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

3.12.2020 o 14:21 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 3.12.2020 14:21 - 14:23 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi za slovo. Vážený pán poslanec, ja by som vám chcel povedať, že neviem, z čoho vychádzala táto otázka, pretože v žiadnom usmernení, rozhodnutí, v manuáloch alebo odporúčaní, alebo v akomkoľvek inom dokumente sme nezakazovali vstup neotestovaných žiakov do škôl. Dokonca takto som sa nevyjadroval ani ja, ani žiaden iný predstaviteľ vlády a ani hlavný hygienik, ktorý jediný by mohol dať takéto, takúto vyhlášku, na základe ktorej by sme my potom robili usmernenie.
Takže nikto nejakým spôsobom sa nevyjadroval k tomu a neviem, že z čoho ste vy čerpali, ak to boli možno nejaké články v novinách, kde sa vyjadrovali rôzni epidemiológovia, ľudia, právnici alebo ktokoľvek iný. To mi je veľmi ľúto, ale k tomu sa ja nebudem vyjadrovať, lebo my budeme považovať túto vec za právoplatnú vtedy, keď bude vyhláška hlavného hygienika, ktorá bude teda podložená aj nejakou právnou analýzou alebo čímkoľvek, čoho sa vieme chytiť.
V rámci tých jednotlivých usmernení, ktoré sme vydali, a tie boli iba dve - z 1. 11 a z 8. 11. a tie vyplývali z celoplošného testovania tej spoločnej zodpovednosti. Na to sú dokumenty, ktoré sa týkajú dvoch kôl toho plošného testovania, kde sa riadia opäť vyhláškami ÚVZ-ka a ani jeden z nich tam nezakazuje vstup netestovaných žiakov do školy. Takže opäť je toto taká zavádzajúca otázka a nič z toho, čo tu naznačujete, nejakým spôsobom nebolo aplikované v praxi ani sa neuskutočnilo.
Ja by som chcel ešte upresniť opätovne, že tú kompetenciu obmedziť vstup do škôl na základe pandemickej situácie neprislúcha ministerstvu školstva. A my môžme iba vykonávať jednotlivé úkony na základe vyhlášok hlavného hygienika, kde sú opatrenia v rámci oblasti ochrany verejného zdravia a také opatrenie realizuje Úrad verejného zdravotníctva.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2020 18:17 - 18:19 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani kolegyne, kolegovia, na rokovanie predkladáme návrh zákona, ktorý bezprostredne súvisí so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania od 1. septembra budúceho roku. Tým, že sme sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády, že budeme rozširovať predprimárne vzdelávanie a chceme dodržať aj zákon a jeho lehotu, ktorú nám tu nechala predchádzajúca vláda, takže sme neposúvali tieto termíny a tieto termíny chceme dodržať. Z toho nám vyplývajú nejaké aj povinnosti, ktoré by sme si chceli splniť smerom k samosprávam, ktoré môžu mať problémy pri zavádzaní povinného predprimárneho vzdelávania.
Vzhľadom na to, že je potrebné postupne rozšíriť aj kapacity materských škôl, prinášame toto opatrenie. Keďže podielové dane za rok 2021 sa prerozdeľujú podľa zberu jednotlivých údajov, ktoré sa robia k 15. 9. teda daného roku a do konca roku 2020 sa v rámci prípravy na zavedenie tohto povinného predprimárneho vzdelávania očakáva aj ďalšie rozšírenie kapacít materských škôl, je podstatné, aby sme mohli zohľadniť aj tieto deti, ktoré by mohli po 15. 9. reálne byť prijaté do materských škôl a z toho dôvodu by nám vznikla, resp. samosprávam by vzniklo nejakým spôsobom voľné miesto na to, na financovanie jednotlivých požiadaviek v rámci týchto detí, ktoré by museli spĺňať a nemali by tieto finančné prostriedky. Takže návrhom zákona sa prioritne umožňuje dozber údajov v počte detí v materských školách podľa stavu do tridsiateho, k 31. 12. na účely prerozdelenia týchto podielových daní a na účely normatívneho príspevku pre verejné materské školy.
Taktiež sa tam spresňujú spôsoby financovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok ´21, keďže v tom čase prideľovania tohto príspevku ešte nebudú deti, žiadne deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2020 18:11 - 18:12 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé pani poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.
Tento zákon o teste proporcionality v oblasti regulácií povolaní transponuje ďalšiu smernicu Európskeho parlamentu v rámci roku 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní.
Môžem povedať, že opäť bol daný aj v rámci tohto opatrenia infringement, ktorý prišiel už v októbri, aby sme zaviedli a aplikovali aj tieto úpravy. Teda cieľom návrhu zákona je zabezpečiť proporcionalitu, teda primeranosť, pri zavádzaní nových podmienok týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaniam alebo ktoré obmedzujú vykonávanie regulovaných povolaní. Ide pritom o úpravu zavádzanú v právnych predpisoch, ako aj vo vnútorných predpisoch jednotlivých profesných organizácií, ktoré sú stanovené.
Návrhom zákona sa zo smernice preberajú ešte kritériá, podľa ktorých sa majú posudzovať budúce nové regulácie jednotlivých povolaní, odborných činností, ako aj pripravované zmeny v rozsahu a aj v obsahu regulácie doteraz už regulovaných jednotlivých povolaní.
Napokon vzhľadom na to, že zákon nebol transponovaný do právneho poriadku Slovenskej republiky v tej danej lehote, ktorá bola stanovená, je, tak ako som už spomínal, od októbra daný infringement pre Slovenskú republiku, takže si myslím, že je najvyšší čas, aby sme si splnili tieto záväzky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:01 - 18:05 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, v rámci druhého čítania prinášame teda tri zákony. Dva zákony z toho je transpozícia európskych smerníc na odstránenie jednotlivých nedostatkov uvedených v infringemente. Tento infringement sme dostali alebo dostala predchádzajúca vláda ešte v novembri 2019 v rámci jednotlivých smerníc. Takže obsahovo ide najmä o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí niektorých článkov smernice v slovenskom jazyku a iných úradných jazykoch Európskej únii, aj časť týkajúcej sa nadobudnutých práv pre občanov Európskej únie pre výkon zdravotníckeho regulovaného povolania zubný lekár.
Výhrady Komisie boli ešte aj v rámci zákona 138 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Preto aj na základe komunikácie s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a tak, aby sme zabezpečili riadne transpozíciu, sa upravuje aj tento zákon. My sme ešte konzultovali aj s Komisiou v rámci ešte ďalších nejakých pravidiel, ktoré tam nastali, a reálnych chýb, ktoré boli poukázané, sa priniesli ešte ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté v rámci výboru, aby naozaj tá smernica bola vyčistená v rámci našej legislatívy. Myslím si, že teraz už môžme pristúpiť k hlasovaniu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 14:17 - 14:18 hod.

Branislav Gröhling
Ja ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 5.11.2020 14:12 - 14:17 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán poslanec, páni poslanci a poslankyne, my sme o podpore mládežníckych parlamentov momentálne za ostatné dva týždne diskutovali veľmi veľa aj s pánom novým riaditeľom Iuventy, ktorý pripravuje rôzne opatrenia. Ja budem veľmi rád, ak prijmete to pozvanie z našej strany, aby ste boli súčasťou jednotlivých stretnutí, ktoré organizuje aj pán riaditeľ. A ja si dovolím aj túto vašu otázku alebo ten záujem mu posunúť, aby ste sa mohli aj stretávať.
Pre mňa aj v minulosti, aj v súčasnosti je, samozrejme, mládež, sú, samozrejme, mládežnícke parlamenty ako dôležitý nástroj participácie mladých ľudí na tej lokálnej úrovni. A snažili sme sa ju podporovať či už zo strany opozície, alebo teraz aj zo strany ministerstva.
V tej minulosti to boli dôležité podpory, čo sa týka financií, resp. prenajímaniu priestorov v rámci mládežníckych parlamentov alebo žiackych školských rád. Aj v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sme pôsobili a kde sme aj vytvorili schému, aby sme mohli podporovať mladých ľudí, aby sa stále viac a viac nejakým spôsobom zapájali do života, aby sme ich do budúcna aj vychovávali.
Vaša otázka teda k tomu zakotveniu mládežníckych parlamentov v zákone o obecnom zriadení sa už riešila v minulosti, to viete, lebo sme o tom aj diskutovali. Ale, bohužiaľ, tá zhoda alebo tá zmena legislatívy si vyžaduje dohodu viacerých subjektov. A tá dohoda vtedy nebola. My sa môžme spoločne - a možno to berme ako návrh, že či už z vašej strany, z mojej strany alebo zo strany pána riaditeľa Iuventy - sa dohodnúť, že budeme takí traja mediátori toho, aby sme všetkých ostatných aktérov dali dokopy. Aby sme naozaj sa dostali k tomu, že ten zákon vznikne a že bude odsúhlasený naprieč celým plénom v Národnej rade.
Momentálne sa aj pripravuje stratégia pre mládež Slovenskej republiky, lebo teraz nám končím v rámci 2014 - 2020, pripravuje sa nová. V decembri by malo byť zvolané prvé pracovné skupiny a celý začiatok budúceho roku by sa mali pripravovať celá stratégia. Opätovne vás do toho prizývam alebo aj všetkých ostatných poslancov, ktorí majú záujem, tak ako budú aj ostatní aktéri.
Momentálne my aj definujeme všetky dotácie a formu podpory, ktorá má byť. A snažíme sa tam vsunúť nové veci, čo sa týka aj COVID podpory a čo sa týka podpory žiackych rád a mládežníckych parlamentov, na ktoré by mali byť vyčlenené samostatné finančné objemy. Bohužiaľ, ten finančný objem, ktorý bol stanovený v minulom roku, ktorý sa hýbal niekde menej ako 4 mil., teraz bude veľmi okresaný aj kvôli tomu, aká je situácia v rámci krajiny. Ale my sa budeme snažiť v rámci nášho rozpočtu, keďže podpora či už žiackych rád, alebo mládežníckych parlamentov je pre nás dôležitá, vyčleniť ostatné finančné prostriedky.
V nasledujúcom období teda sa bude pripravovať tento nový systém. My ho radi nejakým spôsobom budeme aj prezentovať. Je to nový systém práce s mládežou, kde pre mňa aj veľmi dôležitou jednou z hlavných tém bude participácia mladých ľudí, ktorú považujeme v podstate za veľmi dôležitú, a snažili by sme sa ju vsunúť do každej jednej z tých daných podpor v rámci tých štyroch skupín, ktoré sa podporujú, alebo štyroch zadefinovaných oblastí, ktoré sa podporujú. Plus by sme chceli zadefinovať jeden balík finančných prostriedkov, ktoré by každoročne sa nejakým spôsobom vedel obmieňať podľa toho, ako budeme, ako sa bude vyvíjať spoločnosť, aké budeme mať spoločenské témy alebo akým spôsobom budeme sa realizovať.
Čo sa týka tej národnej úrovne. Tak Národný mládežnícky parlament, ktorý je ako strešná organizácia, združuje všetky tie ostatné mládežnícke parlamenty, je prizývaný alebo bude prizývaný tiež do diskusie v rámci týchto participartných procesov tvorby mládežníckej politiky. A bude aj členom tej novej stratégii, o ktorej som spomínal.
Môžem povedať, že ale aj kolega, kolegovia, keď sme preberali niektoré veci, ktoré mi písali, že na základe aj tej novely, ktorá bola uskutočnená, aj vznikajú mládežnícke parlamenty vo viacerých mestách alebo v mestskej časti v Petržalke, čo ja vnímam, že tam je naozaj že veľmi aktívna. My budeme podporovať vždy tú spoluprácu či už mládežníckych parlamentov a následne aj ostatných, ostatných orgánov samosprávy. Bohužiaľ, potrebujeme na to aj finančný balík peňazí, lebo aj tak, ako teraz je zadefinované, či už mládežnícke parlamenty, alebo žiacke školské rady, proste nefungujú kvôli tomu, že nemajú finančné prostriedky na to, aby reálne vedeli fungovať.
Ale toto bude tá diskusia, že ako to nastaviť, ktorej môžete byť súčasťou, ja budem veľmi rád, v ďalšom období v rámci stratégie ´21 až ´27, á, až ´25.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, takže teraz už taký naozajstný zákon, ktorý prinášame. Je to iba drobná úprava, ktorou sa snažíme pomôcť samosprávam a následne aj vyriešiť problém v rámci predprimárneho vzdelávania v zákone 597. Tento zákon teda bezprostredne súvisí s tým, že predchádzajúca vláda určila zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v rámci budúceho roku. Keďže je to priorita aj tejto vlády, aby predprimárne vzdelávanie naozaj fungovalo, aby sme vedeli začleniť, čo najviac detí do predprimárneho vzdelávania, pretože si myslíme aj na základe programového vyhlásenia vlády, že by sme nožničky, ktoré sa stále rozširujú, mali zužovať a zužovať v rámci možností vzdelania a dosiahnutých cieľov každého dieťaťa. Preto pokračujeme v tomto návrhu zákona, hoci boli rôzne názory, aby sme ho posunuli, lebo nie sme pripravení alebo sú tam ostatné náležitosti.
My sme sa k tomu postavili spoločne aj so samosprávami, aj so ZMOS-om, aj s Republikovou (Republiková Únia, pozn.red.), aj s Úniou miest a obcí, aby sme išli do splnenia jednotlivých požiadaviek, ktoré sú tam. Vzhľadom na to, že je teda potrebné ešte nasledujúce obdobie rozšíriť kapacity materských škôl a to nie je možné do stanoveného termínu, ktorý je, ktorý je stanovený v tom zákone 01. 09., a zber údajov, na základe čoho sa vyplácajú aj príspevky cez podielové dane, je k 15. septembru tohto roku, preto my na obdobie jedného roku po odsúhlasení ministerstvom financií posúvame možnosť zberu až do 31. 12. tohto roku.
Čo by znamenalo v praxi, keby sme nepriniesli tento návrh zákona, že akákoľvek škôlka, ktorá by sa otvorila po 15. septembri, by nemohla v rámci zberu poberať tieto príspevky v rámci podielových daní. Takže toto je taký ústretový krok aj zo strany ministerstva financií, aj zo strany našej smerom zo samospráv, aby sme ich naozaj na jednej strane aj motivovali tým, že budú sa otvárať ešte materské školy a budú prijímať deti aj po 15. septembri, na druhej strane je to aj seriózne v rámci tohto obdobia, ktoré sa udialo, pretože naozaj niektoré tie práce nemôžu pokračovať tak, aby stihli stanovený, stanovený termín.
Takže návrhom tohto zákona prioritne teda je dozber údajov v počte detí materských škôl podľa stavu až k 31. 12. 2020 na účely potom prerozdelenia podielových daní a na účely aj normatívneho príspevku pre verejné materské školy až na rok, v rámci roku 2020.
Ďalej ešte spresňujeme aj ten spôsobom financovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok 2021, pretože v tomto čase prideľovania tohto príspevku ešte nebudú žiadne deti v tom povinnom predprimárnom vzdelávaní.
Tak, ako som spomínal, my sme mali aj diskusiu s ministerstvom financií, aby nám umožnili toto posunutie týchto termínov, priznám sa, že sme chceli až na obdobie dvoch rokov, nakoniec sme sa dohodli na obdobie jedného roku, ale uznávam, že ten jeden rok je dostačujúci, pretože sa budú vedieť dobudovať kapacity a ďalší zber vlastne bude až v septembri 2021, kedy máme ďalších deväť mesiacov, takže my vlastne predlžujeme to obdobie zberu v podstate o 12 mesiacov.
Tak ako som spomínal, nie je tam žiadny, žiadna očakávanie, že by nebolo pokryté v rámci vzniknutých výdavkov, v rámci štátneho rozpočtu, ktorý budeme mať budúci mesiac alebo teda vy budete mať budúci mesiac na schválenie. My na vykrytie aj iných poplatkov v rámci materských škôl, máme nachystaných ďalších 15 mil. eur, ktoré nám pridelilo ministerstvo financií, za čo ďakujem aj pánovi ministrovi Hegerovi, že naozaj aj on vníma, že predprimárne vzdelávanie je dôležité a že sa mu musíme venovať. Teraz pred nami stojí ten cieľ, aby sme zvládli začleniť deti od päť rokov a ja verím, že ešte v tomto volebnom období budeme dávať možnosť umiestnenia detí a garanciu od štyroch rokov. Budeme sa musieť s tým popasovať, ale tam máme predpripravený veľký program v rámci RFP-čka, v rámci plánu obnovy, že by sme investovali naozaj výraznú čiastku smerom do samospráv na výstavbu a prestavbu materských škôl, základných škôl a všetkých ostatných zariadení, ktoré sú tam.
Druhú vec, ktorú môžete nájsť v návrhu tohto zákona, je rozšírenie účelu dotácií, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože momentálne máte dotácie nie iba na modernizáciu školských objektov, my by sme boli veľmi radi, aby sa to rozširovalo aj na výstavbu, na prístavbu, na modernizáciu, na rekonštrukciu školského objektu, ktorá súvisí s rozširovaním materských škôl a súvisí aj s možnými finančnými prostriedkami, ktoré získame v rámci plánu obnovy, aby sme potom nemuseli prichádzať opäť do Národnej rady a upravovať nejakým spôsobom prideľovanie týchto finančných prostriedkov na základe výziev, resp. čerpanie týchto prostriedkov zo strany samosprávy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dámy a páni, druhý takýto návrh zákona, kde musím reagovať na infringement, ktorý bol, pretože tento návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní transponuje so smernicou Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní.
Ja ešte z minulosti môžem povedať, že tento návrh zákona sme už mali v Národnej rade ešte za predchádzajúce vedenie, kde v septembri 2019 ešte predchádzajúca vláda tento transpozičný zákon priniesla. Vtedy bol stopnutý, aby som pravdu povedal, už si nepamätám kvôli čomu, tam už boli možno nejaké problémy a nejaké veci, my už momentálne sme opäť dostali infringement z Európskej únie a musíme transponzovať túto lehotu do siedmeho mesiaca 2020, čo už opätovne teda nestíhame.
Opäť cieľom návrhu zákona je zabezpečiť proporcionalitu, teda primeranosť pri zavádzaní nových podmienok týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaní alebo ktoré obmedzujú regulované povolania. Ide o úpravu zavádzanú v právnych predpisoch, ako aj vnútorných predpisoch jednotlivých profesných organizácií.
V jednoduchosti možno, ak sa zavádza nová skúška, tak v rámci tejto novej skúšky musí prejsť, ako keby testom, že je v súlade so všetkými právnymi predpismi, že je v súlade s ochranou spotrebiteľa, že je v súlade s profesnými, s profesnými organizáciami a ich predpismi. Je to aj vzájomné, keď prináša niečo profesná organizácia, tak sa kontroluje na druhej strane alebo keď prinášame my, tak kontroluje profesná organizácia. Je to kvôli tomu, aby bola aj ochrana konečného užívateľa, aby napríklad organizácie si nezavádzali pri nových povolaniach nejaké nové poplatky alebo ostatné veci, ale opäť je to transpozičný zákon v rámci Európskej únie a na zabezpečenie tejto primeranosti sa má vykonávať tento test proporcionality, ktorý slúži na posúdenie toho, že či vlastne tá právna úprava nie je diskriminačná, či je odôvodnená s cieľmi verejného záujmu, že či je vhodná na zabezpečenie dosiahnutia toho sledovaného cieľu v rámci toho nového zadania, alebo či nejde nad rámec toho, čo je potrebné v dosiahnutom cieli. Je to dôležité aj kvôli tomu, aby tam neboli zavádzané nejaké ďalšie a ďalšie podmienky alebo náležitosti, ktoré by mohli ovplyvňovať alebo sťažovať zavedenie týchto vecí.
Návrh zákona sa zo smernice preberajúce kritériá, podľa ktorých, teda návrhom zákona sa zo smernice preberajú kritériá, podľa ktorých sa majú posudzovať aj nové budúce regulácie povolaní odporných činností, ako aj jednotlivé pripravované zmeny v rozsahu regulácie doteraz už regulovaných jednotlivých povolaní, ale opäť reagujeme na infringement Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 8:55 - 9:10 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne aj kolegovia, prinášame tri návrhy zákonov, dva tieto návrhy sú návrhy transpozičné z Európskej únie, takže smernice Európskej únie, ktoré potrebujeme transpozične preniesť do nášho systému, ktorý je, obidva tieto návrhy sú ešte z predchádzajúcej vlády, kedy to predchádzajúca vláda nestihla v roku 2019 a my už na obidva tieto návrhy sme dostali aj infringement z Európskej únie.
Takže iba v skratke. Veci, ktoré sa prinášajú v rámci týchto úprav, a to je návrh zákona, ktorý reaguje teda prioritne, ako som spomínal, na výzvu Európskej komisie na odstránení nedostatkov uvedených v infringemente, ktorý prišiel ešte minulý rok 2019, vo vzťahu k tejto smernice.
Obsahovo hlavne ide o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí, takže nerozprávame sa pri týchto zákonoch o žiadnych vecných veciach, ktoré sú, ale vyslovene iba o prekladových nezrovnalostí jednotlivých krajín, ako je Španielsko, Taliansko a ostatné krajiny. Ten výpis je aj reálne v návrhu zákona, viete si ho pozrieť, ako sa posúvajú jednotlivé termíny v rámci uznania nadobudnutého práva pri určitých odboroch, ktoré sú tam. Neviem, ako v minulosti vznikol tento problém v rámci posunutia týchto termínov, ale teraz sa to na základe usmernenia z Európskej únie upravuje, obsahovo teda ide o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z týchto prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí určitých článkov smernice v slovenskom jazyku a následne potom aj v iných úradných jazykoch. A v časti týkajúcich sa nadobudnutých práv hlavne pre, nie hlavne, ale nadobudnutých práv pre občanov Európskej únie pre výkon zdravotníckeho povolania a povolania zubný lekár.
Ja opätovne hovorím, že my vecne nemeníme absolútne nič, my iba upravujeme ten termín v rámci nadobudnutia práv a uznania jednotlivých dokladov, po vecnej stránke toto bude riešiť následne svojimi zákonmi ministerstvo zdravotníctva.
Je dôležité, že z iných zmien na zabezpečenie zosúladu so smernicou môžme uvádzať ako definíciu regulovaného povolania vo vzťahu k určitým, k určitým skupinám študijných odborov alebo spresnenie systému uznávania úpravy automatického uznávania pre zdravotníckych pracovníkov alebo pre úpravu prioritne teda referenčných dátumov. Tieto výhrady sa týkali teda zákona 138 aj o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch, preto aj na základe komunikácie či už ministerstva zdravotníctva, alebo Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je cieľ zabezpečiť túto riadnu transpozíciu a upravuje sa aj tento zákon, ktorý, v ktorom, ktorý, gestorom v rámci smernice sme my ako ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a zákon sa vysporiadava aj s ostatnými výhradami Európskej komisie k uvedenému zákonu.
Toľko asi všetko možno, ak by ste mali nejaké otázky v rámci tých termínov, tých termínov, ktoré sa tam upravujú smerom k Španielsku, smerom k Taliansku, smerom ostatných krajín, je viacej. Ak máte ten záujem pozrieť si ten návrh zákona prenášame tam naozaj iba termíny, ktoré sú a na ktoré nás upozorňuje Európska únia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 15:00 - 15:01 hod.

Branislav Gröhling