Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.10.2021 o 14:58 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.10.2021 14:58 - 15:06 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec dovoľte mi, aby som vám prečítal otázku od pána ministra dopravy a výstavby, resp. teda odpoveď. Pán minister pravidelne komunikuje so svojim poľských a maďarským partnerom. O pár týždňov bude do prevádzky odovzdaný úsek D1 Prešov, západ Prešov - juh. V realizácii je stavba R4-ky Prešov - severný obchvat. Prvá etapa verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy, po tom čo bolo ukončené hodnotenie zo strany Útvaru hodnoty za peniaza ministerstva financií, by malo začať ešte v tomto roku. Zároveň očakávame v dohľadnej dobe podpis zmluvy zhotoviteľom stavby R2, R4 Košice - Šaca, Košické Olšany ako druhá etapa. Ďalšie chýbajúce úseky, respektíve rýchlostné Via Carpatia, respektíve rýchlostnej cesty R4 medzi Prešovom a štátnou hranicou s Poľskom sú v príprave, pričom na jeden úsek je právoplatné územné rozhodnutie a spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Na ďalšie tri úseky je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a pri zvyšných štyroch úsekoch je ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Ako iste viete, vláda Slovenskej republiky na rokovaní 16. septembra schválila pre rezort dopravy zásadný dokument, Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry v ktorom sa nachádza aj zoznam investičných priorít. Na jeho základe sa bude riešiť príprava, výstavba aj údržba cestnej infraštruktúry nasledujúce desaťročie.
Zoznam investičných priorít bol pripravený spolu s Útvarom hodnoty za peniaze ministerstva financií. Je zásadný nielen preto, že je jednou zo základných úloh Programového vyhlásenia vlády, ale najmä preto, že na jeho základe bude možné transparentne, predvídateľne pripravovať cestné projekty čo je dôležité pre stavebný trh a všetkých obyvateľov Slovenska. Zoznam vyše stovky projektov vznikol na základe analytických výpočtov a tvrdých dát. Analytici Útvaru hodnoty za peniaze pri posudzovaní jednotlivých projektov brali do úvahy kritériá ako dopravná intenzita, spoločenská priorita, teda aký vplyv bude mať dokončený projekt na nezamestnanosť a tiež pomer nákladov a prínosov.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky spracovalo časový a finančný harmonogram prípravy a výstavby prioritných projektov cestnej infraštruktúry, ktoré bol predložený na Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií. Uvedený harmonogram vzala vláda na vedomie na svojom rokovaní 12. mája tohto roku.
Ďalšie prípravy a realizácie jednotlivých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a teda aj úsekov rýchlostnej cesty R4 by sa malo pokračovať na základe schváleného materiálu a taktiež v súlade s limitmi výdavkov rozpočtovanými na tento účel v rámci rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok.
Keďže si na ministerstve uvedomujeme dôležitosť tohto projektu, tak sa zaoberáme analýzou možností realizácie chýbajúcich úsekov R4 medzi Prešovom a štátnou hranicou s Poľskom prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva. K tomuto však je potrebné dotiahnuť prípravu týchto úsekov po stupeň územného rozhodnutia na ktorú je nevyhnutné potrebné vyčleniť finančné zdroje zo strany ministerstva financií. Zároveň však bude potrebné posúdenie tejto formy realizácie aj rezortom financií. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:40 - 14:52 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja aj ďakujem za túto otázku, pretože ostatné mesiace sme sa jej venovali celkom intenzívne kvôli problému, ktorý máme v Šamoríne, lebo v Šamoríne ten problém je naozaj vypuklý a potrebovali sme tam založiť aspoň prvý stupeň, jednu triedu, kde by sme rodičom vedeli poskytnúť tú možnosť, aby sa vzdelávali v rámci prvákov a v rámci aj piatakov na druhom stupni a diskutovali sme so samosprávou, či už obecnou, alebo potom aj s vyšším územným celkom s pánom županom, aby sme sa dostali do nejakého štádia a ponúkli sme im niekoľko možností ako to vyriešiť, vyriešiť z našej strany. Samozrejme, že obec pri určení školského obvodu základnej školy musí zohľadňovať to, že aký je záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom a aký je záujem o vzdelávanie v štátnom jazyku, alebo teda jazyku národnostných menšín na území tejto obce. Toto sa neudialo v rámci samosprávy, preto sme sa do toho zainbovovali nejakým spôsobom, aby sme riešili celú túto situáciu.
Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť, máte dve možnosti, so susednými obcami na spoločnom školskom obvode jednotlivých základných škôl, kde sa zohľadnia jednotlivé tieto veci, alebo potom je druhá možnosť, že okresný úrad zriadi školu, kde sme opätovne napr. na príklade Šamorína oslovili aj takýmto spôsobom okresný úrad a chceli sme vyriešiť tento problém, aby okresný úrad založil školu, tak ako tento problém je v Šamoríne, tak je problém, ktorý popisujete aj vy, bohužiaľ sme neuspeli. Ja dúfam, že od 1. januára, keď odbory školstva v okresnom úrade prejdú pod ministerstvo školstva, budeme mať omnoho výraznejší a priamejší dosah na to a budeme vedieť riešiť aj tieto oblasti, kde by sme potrebovali založiť základné školy, prioritne teda prvého stupňa a poskytnúť tak tú možnosť jednotlivým rodičom, aby necestovali dlhú diaľku práve pri šesťročných deťoch, ale aby mohli využiť tú možnosť danej obce a ja si zapamätám aj túto školu, hoci máme už napísané aj ďalšie, ktoré by sme od januára chceli riešiť, tým pádom od septembra budúceho roku, teda od nového školského roku, ja verím, že nájdeme rôzne spôsoby, pretože my môžme napr. po novele tohto zákona založiť aj základnú školu, ak majú vhodné priestory v rámci, v rámci budovy, a tam mať svoju triedu, aby sme rozširovali aj prvý stupeň, aj druhý stupeň, aj strednú školu a robili také prepojenie. A ja si myslím, že množstvo vyšších územných celkov a od 1. januára aj okresných úradov, budeme využívať túto možnosť, aby sme vyriešili v podstate dochádzku žiakov práve v týchto oblastiach. Ale ak vás môžem poprosiť, sledujte to a kľudne v januári sa stretnime a začnime veľmi intenzívne riešiť tento problém.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:40 - 14:52 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec, aj v súčasnom platnom štátnovzdelávacom programe je na základných školách a stredných školách vzťahový rámec sexuálnej výchovy zahrnutý. Ako viete je to v predmetoch biológia, etická výchova, náboženská výchova, občianska náuka. Je to prierezová téma, ktorá je v téme osobnostný a sociálny rozvoj a môžme si povedať, že predstavte si, že aj na prvom stupni základných škôl v súčasnom platnom v štátnovzdelávacom programe, v prírodovede je načrtnutá problematika rodičovstva a sexuálnej výchovy v tématickom celku ľudské telo, lebo inak neviete vyučovať tieto témy, však to určite viete a v rámci toho sa žiaci oboznamujú s témami ako je napr. ako sa rodí človek, rozmnožovanie, aký je rast a vývin, vývin pred narodením, vývin po narodení, to sú bežné témy, ktoré už teraz máme reálne ukotvené, dokonca na prvom stupni.
Na druhom stupni sa ide ešte ďalej, zakomponované v rôznych prierezových témach ako výchova k manželstvu a rodičovstvu. Je zameraná prioritne na uzatváranie základných vedomostí, zodpovedných postojov žiakov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva. Ale ja vám nebudem všetko, či už čítať, alebo rozprávať, lebo toho sme si vedomí, len opätovne hovorím, že som veľmi rád, že sa otvorila táto téma a my sa jej naozaj budeme venovať.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:40 - 14:52 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste aj telefonovali s pani riaditeľkou, aby ste si zistili, že ako to prebiehalo? Tak ak, tak vás poprosím, že zavolajte jej a nevynášajme tu nejakým spôsobom, alebo nevyrábajme nejakým spôsobom problém, a tam, kde ten problém absolútne, ale absolútne nie je, to je jedna vec a druhá vec, možno, že je to správne, že práve takýmto spôsobom mladí ľudia učia iných mladých ľudí, aby boli vzdelaní, aby posúvali tieto informácie, ale ja som veľmi rád, že to otvárate a verte, že to teraz spoločne aj s pani poslankyňou Cigánikovou a s pánom poslancom Vašečkom zobereme do našich rúk a budeme realizovať túto tému a budeme v nej pokračovať ďalej. Ja som rád, že ste ju otvorili vy.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:40 - 14:40 hod.

Branislav Gröhling
zaujala aj ostatných ministrov. Pán poslanec, ja už som vám odpovedal v tej predchádzajúcej a celkom obšírne, tak dúfam, že tá odpoveď vám stačila, lebo ste položili tú istú otázku niekoľkokrát, takže by som sa stále opakoval.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:27 - 14:29 hod.

Branislav Gröhling
Vidím, že táto otázka zaujala aj ostatných ministrov. Pán poslanec, ja už som vám odpovedal v tej predchádzajúcej a celkom obšírne, tak dúfam, že tá odpoveď vám stačila. Lebo ste položili tú istú otázku niekoľkokrát, takže by som sa stále opakoval.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:25 - 14:27 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
za neho, za mladého človeka robil niekto iný. Tiež vedie k zníženiu počtu sexuálnych partneriek a partnerov. Zníženie rizika tehotenstva mladistvých a znova je to o vzdelávaní a nie o príkazoch, zákazoch a podobných opatreniach, ku ktorým možno by ste mali tendenciu, ale vzdelávanie, to je to dôležité, aby mladý človek pochopil, aby kriticky rozmýšľal, aby si to vedel vyhodnotiť a následne aby urobil to rozhodnutie. Na základe správy Európskej komisie z roku 2020 program sexuálnej výchovy majú pozitívny vplyv aj na ďalšie aspekty ako je napríklad zníženie rizika zneužívania detí a mladých ľudí, rozvoja aj vzťahových zručností u mladých ľudí, čo je veľmi dôležité, lebo predpokladám, že všetci chceme, aby mladí ľudia si budovali vzťahy, aby tieto vzťahy pokračovali, aby ich vedeli neustále rozvíjať. Je to rozvoj sebapoznania, sebadôvery u mladých ľudí, kde máme obrovské problémy, kde musíme riešiť duševné zdravie, zakladajú sa rôzne pracovné skupiny, zakladajú sa rôzne výbory, vypracovávajú sa rôzne manuály, aby sme podporili duševné zdravie, ktoré je prepojené so sexuálnou výchovou či chceme alebo nechceme, sú to dve previazané nádoby, ktoré nemôžme stále oddeľovať. Povinnosť realizovať sexuálnu výchovu ako súčasť jednotlivých vzdelávacích, súčasť vzdelávania vyplýva aj z rôznych dohovorov, smerníc, ktoré sú pre Slovensko dokonca aj záväzné, je to Dohovor o právach dieťaťa, štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe, medzinárodné technické usmernenia k sexuálnej výchove, čo opäť vydalo UNESCO v 2018 a ak vás môžem poprosiť, pozrite si tento dokument, naozaj je veľmi zaujímavý. Keď sa rozprávame o sexuálnej výchove, tak ja neviem, že či by sme nemali ísť omnoho rýchlejšie tak ako plánujeme jednotlivé kroky, pretože vo väčšine členských krajín Európskej únie je sexuálna výchova povinnou súčasťou vzdelávania. Je to až 19 krajín, ktoré to majú ako povinnú súčasť vzdelávania. Iba v 8 krajinách je volitebná súčasť vzdelávania, kde patrí aj Slovensko, kde to je ako prierezová téma, čo určite viete, je to výchova k manželstvu a k rodičovstvu. A existujú aj rozdiely v rámci krajín Európskej únie v rámci vzdelávania, kde sexuálna výchova je vzdelávaná od 6 rokov až po 13 rokov, kde 13 rokov je Slovenská republika. Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:20 - 14:20 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán poslanec, položil ste mi niekoľko otázok, vždy v rôznych variantoch, takže ja vám budem odpovedať aj na tie ďalšie, aby ste mali taký súhrnný prehľad.
Ministerstvo školstva nevypísalo žiadnu výzvu, ktorej predmetom by bola sexuálna výchova, čo znamená, že ministerstvo zo svojho rozpočtu takéto aktivity prostredníctvom či už rozvojových projektov alebo dotácií nepodporuje v súčasnej situácii alebo v súčasnom čase. Keď hovoríte, že takýto projekt sme zastrešili, tak opätovne vám musím povedať, že ministerstvo školstva takýto projekt nezastrešilo a ani neudelilo žiadnu záštitu takémuto projektu, ale možno by sme sa mohli nad tým zamyslieť a pozrieť sa aj na takéto projekty a vyhlásiť do budúcna aj takúto výzvu, aby sme podporili túto oblasť, o ktorej momentálne budeme rozprávať.
Je dôležité povedať, že v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti na školách, tak táto výchovno-vzdelávacia činnosť musí byť v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, ktoré sú definované reálne v paragrafe číslo 9 školského zákona, ktorý ste teraz aj schvaľovali.
Je veľmi dôležité vysloviť, že v rámci tohto zákona je napísané, že to musí byť príprava na zodpovedný život slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, ako aj zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie, čo bol aj obsah jednotlivých zákonov, ktoré ste včera schvaľovali tu v Národnej rade, za čo ja veľmi pekne ďakujem. Ale ak ste otvorili túto tému, tak predpokladám, že ste informovaní a že ste si pozreli aj jednotlivé štúdie a veci, tak si povedzme zopár faktov, keď máme čas.
Bol uskutočnený v 2018 veľmi rozsiahly výskum v rámci medzinárodnej organizácie UNESCO, ktorý vychádzal z výsledkov 22 systémových štúdií a 77 randomizovaných kontrolných štúdií, ktoré boli realizované naozaj v širokom spektre rôznych kultúrnych kontextov a krajín. A program sexuálnej výchovy prináša niekoľko zdravotných prínosov. Má zásadný vplyv na oddelenie začiatku sexuálneho styku, kde posúva prvý sexuálny styk na neskorší vek, čo asi všetci chceme a nechceme robiť žiadne zákazy a príkazy, ale chceme spôsobom vzdelávania mladých ľudí na to upozorniť, aby si to uvedomili, aby urobili samostatné rozhodnutie, nie aby to rozhodnutie za neho, za mladého človeka robil niekto iný.
Tiež vedie k zníženiu počtu sexuálnych partneriek a partnerov. Zníženie rizika tehotenstva mladistvých. A znova je to o vzdelávaní a nie o príkazoch, zákazoch a podobných opatreniach, ku ktorým by ste možno mali tendenciu, ale vzdelávanie. To je to dôležité, aby mladý človek pochopil...
=====
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:20 - 14:20 hod.

Branislav Gröhling
Pán predsedajúci, ďakujem.
Pán poslanec, dovoľte mi prečítať otázku (odpoveď, pozn. prepis.) od pána ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Vážený pán poslanec, úsek D1 Prešov, západ - Prešov, juh bude slávnostne odovzdaný dňa 28. októbra 2021.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:20 - 14:20 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
v rámci kurikula a obsahu kurikula, ktoré aj včera ste schvaľovali v jednotlivých troch zákonoch pri regionálnom školstve. Ak máte záujem vstúpiť do obsahu finančnej gramotnosti, momentálne je vytvorená aj výrazná a veľká pracovná skupina, asi 300 riaditeľov a učiteľov škôl, ktoré debatujú o jednotlivých predmetoch, ktoré budú dané a ktoré budú ako prierezové témy medzi jednotlivými predmetmi a finančná gramotnosť by mala byť súčasťou tohto národného kurikula, pričom táto oblasť sa implementuje podobne ako, podobne ako aj v iných krajinách, rôznych vyučovacích predmetov, ale na druhej strane vôbec nie je vylúčené, aby si základné a stredné školy vytvorili samostatný predmet ´finančná gramotnosť´ v rámci disponibilných hodín. Toto sa aj reálne deje v praxi a využívajú všetky tie poznatky v jednotlivých projektoch, ktoré sú, a táto skupina, ktorá bola vytvorená, tých tristo odborníkov bude pripravovať ešte aj ďalšie podklady, ktoré budú môcť následne využívať jednotlivé školy.
V rámci expertnej skupiny, ktorá bola vytvorená z orgánov ústrednej, z ústredných orgánov štátnej správy, je tam napríklad aj ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a ostatné relevantné inštitúcie. Ja som aj diskutoval s inštitúciami ako Národná banka, Inštitút bankového vzdelávania, Asociácia poisťovní, Banková asociácia, nadácia detí, kde sa presne zaoberali aj touto otázkou, že akým spôsobom začleniť finančnú gramotnosť do jednotlivých predmetov, že či urobiť samostatný predmet, alebo urobiť tie prierezové témy, že v jednotlivých predmetoch sa budú určité čiastkové veci vyučovať. Toto je otázka ešte nasledujúcich pár týždňov alebo mesiacov, aby títo odborníci, kde sú riaditelia aj zo škôl, zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj riaditelia zo škôl, kde sú mimoriadne nadané deti, aby naozaj sa na to pozreli zo všetkých pohľadov a následne potom rozhodli, že akým spôsobom sa bude vzdelávať, či to bude povinne začlenené, či to bude prierezová téma a aké budú podklady, z ktorých budú môcť vyučovať.
Ďakujem.
Skryt prepis