Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 9:10 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Dámy a páni, druhý takýto návrh zákona, kde musím reagovať na infringement, ktorý bol, pretože tento návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní transponuje so smernicou Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní.
Ja ešte z minulosti môžem povedať, že tento návrh zákona sme už mali v Národnej rade ešte za predchádzajúce vedenie, kde v septembri 2019 ešte predchádzajúca vláda tento transpozičný zákon priniesla. Vtedy bol stopnutý, aby som pravdu povedal, už si nepamätám kvôli čomu, tam už boli možno nejaké problémy a nejaké veci, my už momentálne sme opäť dostali infringement z Európskej únie a musíme transponzovať túto lehotu do siedmeho mesiaca 2020, čo už opätovne teda nestíhame.
Opäť cieľom návrhu zákona je zabezpečiť proporcionalitu, teda primeranosť pri zavádzaní nových podmienok týkajúcich sa prístupu k regulovaným povolaní alebo ktoré obmedzujú regulované povolania. Ide o úpravu zavádzanú v právnych predpisoch, ako aj vnútorných predpisoch jednotlivých profesných organizácií.
V jednoduchosti možno, ak sa zavádza nová skúška, tak v rámci tejto novej skúšky musí prejsť, ako keby testom, že je v súlade so všetkými právnymi predpismi, že je v súlade s ochranou spotrebiteľa, že je v súlade s profesnými, s profesnými organizáciami a ich predpismi. Je to aj vzájomné, keď prináša niečo profesná organizácia, tak sa kontroluje na druhej strane alebo keď prinášame my, tak kontroluje profesná organizácia. Je to kvôli tomu, aby bola aj ochrana konečného užívateľa, aby napríklad organizácie si nezavádzali pri nových povolaniach nejaké nové poplatky alebo ostatné veci, ale opäť je to transpozičný zákon v rámci Európskej únie a na zabezpečenie tejto primeranosti sa má vykonávať tento test proporcionality, ktorý slúži na posúdenie toho, že či vlastne tá právna úprava nie je diskriminačná, či je odôvodnená s cieľmi verejného záujmu, že či je vhodná na zabezpečenie dosiahnutia toho sledovaného cieľu v rámci toho nového zadania, alebo či nejde nad rámec toho, čo je potrebné v dosiahnutom cieli. Je to dôležité aj kvôli tomu, aby tam neboli zavádzané nejaké ďalšie a ďalšie podmienky alebo náležitosti, ktoré by mohli ovplyvňovať alebo sťažovať zavedenie týchto vecí.
Návrh zákona sa zo smernice preberajúce kritériá, podľa ktorých, teda návrhom zákona sa zo smernice preberajú kritériá, podľa ktorých sa majú posudzovať aj nové budúce regulácie povolaní odporných činností, ako aj jednotlivé pripravované zmeny v rozsahu regulácie doteraz už regulovaných jednotlivých povolaní, ale opäť reagujeme na infringement Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 8:55 - 9:10 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne aj kolegovia, prinášame tri návrhy zákonov, dva tieto návrhy sú návrhy transpozičné z Európskej únie, takže smernice Európskej únie, ktoré potrebujeme transpozične preniesť do nášho systému, ktorý je, obidva tieto návrhy sú ešte z predchádzajúcej vlády, kedy to predchádzajúca vláda nestihla v roku 2019 a my už na obidva tieto návrhy sme dostali aj infringement z Európskej únie.
Takže iba v skratke. Veci, ktoré sa prinášajú v rámci týchto úprav, a to je návrh zákona, ktorý reaguje teda prioritne, ako som spomínal, na výzvu Európskej komisie na odstránení nedostatkov uvedených v infringemente, ktorý prišiel ešte minulý rok 2019, vo vzťahu k tejto smernice.
Obsahovo hlavne ide o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí, takže nerozprávame sa pri týchto zákonoch o žiadnych vecných veciach, ktoré sú, ale vyslovene iba o prekladových nezrovnalostí jednotlivých krajín, ako je Španielsko, Taliansko a ostatné krajiny. Ten výpis je aj reálne v návrhu zákona, viete si ho pozrieť, ako sa posúvajú jednotlivé termíny v rámci uznania nadobudnutého práva pri určitých odboroch, ktoré sú tam. Neviem, ako v minulosti vznikol tento problém v rámci posunutia týchto termínov, ale teraz sa to na základe usmernenia z Európskej únie upravuje, obsahovo teda ide o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z týchto prekladových nezrovnalostí a formulačných nezrovnalostí určitých článkov smernice v slovenskom jazyku a následne potom aj v iných úradných jazykoch. A v časti týkajúcich sa nadobudnutých práv hlavne pre, nie hlavne, ale nadobudnutých práv pre občanov Európskej únie pre výkon zdravotníckeho povolania a povolania zubný lekár.
Ja opätovne hovorím, že my vecne nemeníme absolútne nič, my iba upravujeme ten termín v rámci nadobudnutia práv a uznania jednotlivých dokladov, po vecnej stránke toto bude riešiť následne svojimi zákonmi ministerstvo zdravotníctva.
Je dôležité, že z iných zmien na zabezpečenie zosúladu so smernicou môžme uvádzať ako definíciu regulovaného povolania vo vzťahu k určitým, k určitým skupinám študijných odborov alebo spresnenie systému uznávania úpravy automatického uznávania pre zdravotníckych pracovníkov alebo pre úpravu prioritne teda referenčných dátumov. Tieto výhrady sa týkali teda zákona 138 aj o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch, preto aj na základe komunikácie či už ministerstva zdravotníctva, alebo Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je cieľ zabezpečiť túto riadnu transpozíciu a upravuje sa aj tento zákon, ktorý, v ktorom, ktorý, gestorom v rámci smernice sme my ako ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a zákon sa vysporiadava aj s ostatnými výhradami Európskej komisie k uvedenému zákonu.
Toľko asi všetko možno, ak by ste mali nejaké otázky v rámci tých termínov, tých termínov, ktoré sa tam upravujú smerom k Španielsku, smerom k Taliansku, smerom ostatných krajín, je viacej. Ak máte ten záujem pozrieť si ten návrh zákona prenášame tam naozaj iba termíny, ktoré sú a na ktoré nás upozorňuje Európska únia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 15:00 - 15:01 hod.

Branislav Gröhling
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 14:50 - 14:51 hod.

Branislav Gröhling
Na kompletku. V podstate všetky tie sféry, aspoň tak sa diskutuje, že by sa mohli napasovať do jednotlivých tých troch schém štátnej pomoci, a keď som tam bol, tak aj diskutovali rozdelenie na jednu stranu a potom na tú profesionálnu stranu, že sa informovali, že koľko sú vlastne straty alebo výpadky z jednej strany a potom koľko sú straty a výpadky z tej profesionálnej strany.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:50 - 14:51 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán poslanec Valášek, ja som odpovedal už na podobnú otázku aj pani Letanovskej. Neviem, či to mám opakovať celé, že teraz prebieha to stretnutie na ministerstve školstva, kde diskutujú práve o tom, ako by mohla byť nastavená tá schéma pomoci. Ja som teraz ešte esemeskoval, že či mi už nevedia dať nejaké informácie, ale, bohužiaľ, ešte stále prebiehajú nejaké diskusie o tom, aby získali v podstate informácie zo strany klubov a zväzov, že v akom štádiu sa to nachádza.
Ale ja zopakujem teda znova, že naozaj súčasťou tých kompenzačných mechanizmov ušlých výnosov z organizácie športových podujatí má byť aj náhrada ušlých tržieb z predaja vstupeniek. To bola tá prvotná téma, ktorú diskutovali dnes. Tá druhá téma bola, čo sa týka nejakých možných potencionálnych strát, keď na základe reklamných zmlúv nebola uskutočnená celá činnosť a ozval sa partner, že by chcel vlastne vrátiť tieto finančné prostriedky, že či to vieme zadefinovať, ako to vieme zadefinovať a že či toto by mohol byť ten spôsob kompenzácie.
Chceme využívať tri schémy, ktoré má momentálne ministerstvo hospodárstva, a napasovať sa do týchto schém, aby sme vedeli veľmi rýchlym spôsobom v podstate zadefinovať iba kritériá a mohli by sme to čo najrýchlejšie po schválení jednotlivých aktérov realizovať. Uvidíme. Sľúbili mi, že dnes, najneskôr zajtra bude vydaná tlačová správa, kde budú zadefinované už nejaké veci, ktoré zistili. Budeme sa navzájom informovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2020 14:12 - 14:13 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Veľmi ťažko povedať, že ako uvažujeme, lebo potrebujeme získať všetky informácie. Tieto informácie zo zväzov ani klubov nemáme a to by malo byť aj cieľom toho dnešného stretnutia. My sme dnes zadefinovali, že by sme chceli vedieť, aké sú straty na vstupnom, teda na lístkoch, ktoré aj vy spomínate, aké sú straty na potencionálnom odstúpení jednotlivých reklamných partnerov, lebo aj to sa môže diať.
Samozrejme, keď som bol na tom stretnutí, tak jednotliví aktéri hovorili, že naozaj také tie veľké subjekty sú veľmi seriózni a tie finančné prostriedky nechali. Ale, áno, sú aj niektoré subjekty, ktoré povedali, že tým, že neprebieha naplnenie tej reklamnej zmluvy, tak tie prostriedky naozaj chcú, a vtedy to spôsobuje veľké problémy.
A toto sú prvé dva body, ktoré dnes sa budú diskutovať. Potom prídeme k tomu, že či máme prísť a položiť si aj otázku ohľadom kompenzácie ziskov. Na to momentálne neviem odpovedať, ale tie prvé dve veci sa riešia už dnes.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 17.9.2020 14:07 - 14:12 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne, vážená pani poslankyňa Letanovská, ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo to je veľmi aktuálna otázka práve v tejto, v tomto dni aj v týchto hodinách, lebo práve teraz som prišiel aj zo stretnutia, ktoré organizujeme na ministerstve školstva.
Je to pracovné stretnutie predstaviteľov vybratých športových zväzov a štátneho tajomníka pána Husára, kde sú aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, sekcie ministerstva aj splnomocnencom vlády pre mládež a šport pánom Kučerom a práve téma tohto stretnutia, z ktorého prichádzame, Sanácia dopadov pandémie na COVID-19 na šport. Možno keby hodina otázok bola o hodinu neskôr, tak už by som vám vedel povedať nejaké prvé výsledky toho rokovania, že kam sme sa posunuli a ako kolegovia nadniesli v podstate všetky problémy, ktoré majú v rámci tejto oblasti, a že ako prijímatelia vyhodnotili zo strany ministerstva hospodárstva, ktorí by mali pripravovať a pomôcť nám pripravovať schému pomoci pre šport.
V rámci tých predošlých rokovaní s viacerými rezortmi, ktoré sme v minulosti absolvovali ohľadom ekonomických balíčkov pomoci, sa nám reálne nepodarilo v minulosti zabezpečiť tú adresnú pomoc športovcom, resp. športovým subjektom a podporu športovým subjektom, a to aj v rámci alebo vrátane podpory športových klubov, ktorých športovci mali štatút zamestnancov.
Vieme, že v rámci jednotlivých pomocí nám naozaj cez to sito prepadávali, pretože tam netvoríte zisky. Boli tam viazanosti, čo sa týka zmlúv a ostatné veci, a bolo to veľmi problematické nastaviť. Nikto neočakával, ako sa vyvinie druhá vlna a táto situácia, a preto aj teraz iniciatívne, keďže vieme, že asi bude určitý nárast alebo tie opatrenia budú trvať aj naďalej, tak sa snažíme pripraviť, načítať jednotlivé problémy a pripraviť na základe toho aj opatrenia, o ktorých teraz diskutujú.
Preto sme sa dohodli aj s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, aby sa nastavili mechanizmy tej finančnej kompenzácie, ktoré budú zamerané najmä na kompenzáciu tých nákladov klubov počas obdobia, kedy nebolo možné súťažiť, kedy nebolo možné vyvíjať športovú činnosť, a hlavne aj kompenzáciu tých ušlých výnosov z organizácie športových podujatí. Ja som tam bol chvíľu na tom stretnutí, lebo išiel som sem, a naozaj tie ani nieže požiadavky, ale definovanie tých problémov bolo spôsobené tým, že či už futbal, hokej alebo ostatné zväzy a kluby nemohli vykonávať činnosť, takže prišli o jednotlivé príjmy, ktoré nie sú v ziskoch, ale je to reálne ich príjem na to, aby vedeli fungovať.
To, ako to dopadne, budeme informovať v priebehu dnešného alebo zajtrajšieho dňa, resp. ako sa kolegovia dohodnú s jednotlivými športovými zväzmi a klubmi.
Pre mňa je veľmi dôležité ale tu na pôde Národnej rade, rady vysloviť to, že v roku 2020 v rámci rozpočtu kapitoly školstva nedošlo v dôsledku pandémie COVID-19, ale ani z iného dôvodu k žiadnemu kráteniu športových prostriedkov určených pre šport, nebola krátená ani suma odvodov z výnosov z prevádzkovania loterijných hier, hoci teda tá pomerná časť pripadajúca podľa zákonu o športe na príspevok uznanému športu poskytnutá národným športom so zámerom ich využitia na športové kluby, to je taká aj garancia z ministerstva školstva, že nechceme krátiť tieto prostriedky, lebo si uvedomuje tú situáciu. A aj medzi prvými krokmi, to, že sme identifikovali, že mohol by byť v budúcnosti problém, identifikovali sme niekedy v máji, že mohol by byť v budúcnosti problém, sme veľmi operatívne riešili zabezpečenie financovania športu v rámci tých existujúcich športových zdrojov kapitoly, a to cestou novely zákona o športe, ktorá bola niekde v polovičke júna alebo v prvých dvoch týždňoch v júni prijatá, kde táto legislatíva reálne rozviazala športovým zväzom ruky tým, že sa zrušili tie povinné percentuálne podiely, ktoré tam boli, a oni tieto prostriedky mohli nejakým spôsobom teda presúvať.
Z mojej strany asi všetko. Naozaj možno keby sme mali to stretnutie o týždeň alebo zajtra, tak by som vám vedel veľmi konkrétne už povedať, že ako sa načítali jednotlivé požiadavky zo strany klubov a zväzov a že ako bude ministerstvo hospodárstva prínosom k tomu, keďže oni už vytvorili niekoľko štátnych schém pomoci a chceli by sme aplikovať niektorú z nich. Len potrebujeme teda načítať tie informácie, že ktoré kluby majú, ktoré mu vedia dať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 14:55 - 15:03 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ja ďakujem pekne. Naozaj v polovičke júna budú stretnutie s hlavnými aktérmi a potom to budeme rozširovať ďalej. Možno ešte na vysvetlenie, že akým spôsobom.
Reálne po každej jednej obci máme vypracované, že aká bude tam, nárast demografickej krivky, aké je uplatnenie, akým spôsobom momentálne pokrývajú požiadavky a tak ďalej. Je to veľmi podrobné, len tých dát je veľmi veľa a musíme sa s tým trochu popasovať, lebo naozaj to riešiť ako 3 000 subjektov, ktoré sú v rámci či už materských škôl, alebo následne potom v rámci obcí, je náročné, ale musíme sa s tým nejako vysporiadať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

4.6.2020 14:45 - 14:45 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dobrý deň, pani poslankyňa, povedzme si do minulosti, ako vlastne budú prebiehať jednotlivé veci.
S účinnosťou od 1. januára ’21 bude predprimárne vzdelávanie povinné pre každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta teda tohto roku predchádzajúceho školského roku a táto právna úprava sa má dotýkať detí, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta ’21, ktoré sú, a povinnú školskú dochádzku začnú plniť až od dvadsiateho..., ’22, ’23.
Na základe toho aj my sme pristúpili teda k analýze, aby sme vedeli, že či budeme posúvať účinnosť zákona, alebo nebudeme posúvať účinnosť zákona. A dali sme si termín do konca júna, že ju potrebujeme mať vypracovanú, aby sme vedeli, aký reálny stav v podstate je v rámci sietí materských škôl aj na základe udalostí, ktoré sa momentálne dejú. Analyzujeme to samostatne cez rôzne naše organizácie v rámci miest a obcí. Dokonca v polovičke tohto mesiaca budeme mať stretnutie aj s jednotlivými zástupcami, či už ZMOS-u, alebo Únie miest a obcí a tak ďalej, aby sme si povedali, akým spôsobom realizovali, aby sme si vyčistili jednotlivé čísla, lebo naozaj máme asi rozdielne dáta, čo sa týka pripravenosti.
Na druhej strane z tých dát, ktoré máme my, vyplýva, že sme pripravení na to, aby sme zvládli tú okolnosť alebo tú situáciu, ktorú nám dáva zákon, aby sme zvládli zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania aj napriek tomu, že jednotlivé tie kapacity v materských školách možno nerozširujú takým rýchlym spôsobom, ako by sme chceli. Aby aj to, ako sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády, reálne predprimárne vzdelávanie bolo najdôležitejšie, aby v rámci toho predprimárneho vzdelávania sme dokázali čo najviac detí, ak nie kompletne všetky deti reálne pokryť aj od 3 rokov veku života, lebo to je ten cieľ, ktorý sme si dali aj v programovom vyhlásení vlády.
Musím ešte povedať, že materské školy nenavštevovali prioritne deti z marginalizovaných skupín, to je samostatná téma, ktorej sa musíme venovať a musíme ju vyriešiť. Nemôžeme to riešiť celoplošne, ako jedným pohľadom v podstate na celú sieť materských škôl, ale musíme to prerozdeľovať a musíme zisťovať jednotlivé kapacity a umiestnenie týchto detí aj na jednej strane, aj na druhej strane. A musím vám povedať, že naozaj že pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne. Dokonca teraz mi prišla ďalšia analýza, ktorú robilo naša sekcia, a vyplývajú tam rôzne, rôzne ďalšie informácie. Je to celkom podrobné. My keď to budeme mať spracované, tak to budeme, samozrejme, cez Inštitút vzdelávacej politiky aj zverejňovať, pretože on na tom pracuje, na týchto veciach. A tam sú celkom zaujímavé veci, ktoré som si aj teraz čítal, že situácia v obciach, ktoré nemajú vybudovanú ani jednu materskú školu a nemajú ani zazmluvnené žiadne finančné prostriedky z operačných programov, a zároveň majú a vieme, že budú mať deti v rámci..., v 5 rokoch veku a nenavštevujú materskú školu, tak takýchto obcí je 267, ktoré sme už teraz identifikovali. A my aj na základe dohovoru s pánom ministrom financií budeme prioritne riešiť aj tieto obce, pretože je tam, samozrejme, aj vôľa z ministerstva financií pomôcť, aby sme vyriešili celú túto situáciu.
Možno aj na tú otázku, ktorú pán kolega Šudík predtým sa pýtal, tak ja by som aj doplnil pána ministra financií, že v rámci samospráv momentálne aj cez ministerstvo školstva sme pomohli veľkým balíkom 66 mil. očistených o odvody, ktoré budeme vlastne poskytovať na udržanie pracovných miest v rámci materských škôl všetkých učiteliek, lebo si uvedomujeme, že nám nemôže padnúť proste tá najzákladnejšia sféra, ktorú potrebujeme, a to je predprimárne vzdelávanie. Aj preto sa presúvali finančné prostriedky v rámci eurofondov takým spôsobom, aby sme dokázali pomôcť prioritne teda materských školám, aby materské školy nám nepadli, aby sme udržali miesta, aby učiteľky v materských školách, aj tie, ktoré mali znížený príjem na 80, alebo aj teda 60 % na základe Zákonníka práce, aby nám neodchádzali zo školstva, z materského školstva, z predprimárneho vzdelávania. Takže aj toto je pomoc. Na jednej strane smerom k materských školám, aby sme vedeli vyriešiť túto situáciu, ale na druhej strane je to aj pomoc samosprávam ako takým, lebo budeme vedieť im vykrývať tie výpadky, ktoré oni momentálne môžu potencionálne mať, a to je tiež pomoc aj zo strany ministerstva financií, že je súčinné v podstate všetkými týmito presunmi.
Ja vám môžem uistiť, že je teda naším prvoradým nejakým záujmom, pretože nás tlačí aj termín, aby sme všetko stihli aj legislatívne pripraviť, aby sa potom samosprávy mohli pripraviť na túto situáciu, tak my do konca júna povieme, že či budeme posúvať účinnosť alebo že či reálne ideme do toho.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2020 9:01 - 9:01 hod.

Branislav Gröhling