Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.10.2021 o 14:04 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 14:04 - 14:05 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za slovo. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v minulosti, ale aj v súčasnosti podniká kroky ktoré smerujú k zlepšeniu finančnej gramotnosti. Niektoré fakty a čísla ktoré sú od 9. marca 2017 až do 1. septembra 2017 aj ministerstvo schválili veľký národný štandard finančnej gramotnosti verzii jedna dvojka. Ja budem hovoriť o národnom štandarde, ktorý obsahuje aj tieto čiastkové kompetencie a úrovne týchto kompetencií, ktoré by mali žiaci preukázať v jednotlivých stupňoch vzdelania až po úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplne stredné všeobecné vzdelanie.
V 2018 v júli bola schválená opätovne na ministerstve aktualizovaná aj metodika pre zapracovanie aplikácii tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl, ale aj stredných škôl a tieto sa následne rozpracovávajú v tej národnej štandarde finančnej gramotnosti, ktorá je tou dôležitou pomôckou hlavne pri, hlavne pre pedagógov.
Toto sú také tie faktické veci v rámci, v rámci projektov ktoré boli. Pridávanie nejakého nového predmetu zameraného na finančnú gramotnosť do štátnych vzdelávacích programov vzhľadom aj na dôležitosť tých prierezových tém ktorých máme veľmi veľa budeme diskutovať v rámci kurikula a o obsahu kurikula, ktoré aj včera ste schvaľovali v jednotlivých troch zákonov pri regionálnom školstve. Ak máte záujem vstúpiť do, do obsahu finančnej gramotnosti, momentálne je vytvorená aj výrazná a veľká pracovná skupina asi 300 riaditeľov a učiteľov škôl, ktoré debatujú o jednotlivých predmetov, ktoré...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:55 - 10:55 hod.

Branislav Gröhling
Vedeli celý, celý tento systém zmien reálne zvládnuť v praxi. Čo sa týka pani poslankyne Halgašovej, ja sa teším z tohto návrhu, obsahu návrhu, aby sme trošku upratali v systéme, aby možno aj niektoré subjekty, ktoré znevažovali a nejakým spôsobom využívali jednotlivé dokumenty, ktoré boli zverejňované v ministerstve školstva, tak následne ich potom pretavili do komerčného procesu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

20.10.2021 10:50 - 10:51 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi zareagovať na jednotlivé pozmeňujúce návrhy, ktoré sú. Ja som nestihol k zákonu 138 lebo prebehol veľmi rýchlo, pán poslanec Habánik, v rámci pozmeňujúcich návrhov, ktoré vy predkladáte, nemôžme ich, nemôžme ich akceptovať, pretože v rámci jedného pozmeňujúceho návrhu vy navrhujete doplniť ešte psychoterapiu a toto sú zdravotné činnosti, ktoré musíme ešte vyrokovať s ministerstvom zdravotníctva a s jednotlivými poslaneckými klubmi. A následne by sa potom mohli vložiť, ale predpokladám, že budeme mať ešte nejakú novelu budúci kalendárny rok, kde by sme sa mohli o tom rozprávať. Čo sa týka akreditácií, tak akreditácie nemáme zavedené. To bude samostatný register, ktorým budeme realizovať jednotlivú evidenciu, takže aj z toho dôvodu nemôžme akceptovať tieto vaše návrhy. Čo sa týka vašej obavy, tak naozaj ten proces bol veľmi participatívny s tým, že sú vytvorené podporné centrá 40 alebo bude sa vytvárať 40 podporných centier na celom Slovensku. Že budeme predpripravovať jednotlivé veci, ktoré už následne teraz vychádzajú von aj čo sa týka vyhlášok, aby sme naozaj nejakým spôsobom zabezpečili ten chod a plynulý realizáciu tohto návrhu.
Čo sa týka pána poslanca Šudíka, aby som vám odpovedal. Áno, mysleli sme na to, ale potrebujeme ešte chvíľu zapracovať v rámci vysokých škôl, pretože štátnice a atestácie máte iba z maďarského jazyka. Nie sú z rusínskeho alebo nie sú z rómskeho jazyka a potrebujeme sa dopracovať s Prešovskou univerzitou k tomu, že budeme vedieť robiť štátnice aj v týchto oblastiach. Sme na veľmi dobrej ceste, aby sme nasledujúce obdobie už mali študentov, ktorí budú môcť mať takéto štátnice, budú môcť študovať a následne potom budeme vedieť ich pretavovať aj do regionálneho školstva. (Zaznievanie gongu.) Výrazne na to sme mysleli, lebo aby sa to netočilo iba okolo jednej národnostnej menšiny, ale aby sme vedeli pokryť aj všetky ostatné náležitosti, ktoré sú tam.
K jednotlivým pozmeňujúcim návrhom ja sa aj teším a ďakujem za to upozornenie zo strany pána Šudíka, kde sa upravuje táto definícia, lebo naozaj v tej pôvodnej jednotlivé triedy v rámci rusínskej menšiny neboli obsiahnutí v tom návrhu zákona a týmto návrhom sme to dopĺňali.
Veľmi oceňujem ten návrh zo strany pána Gyimesiho, čo sa týka, čo sa týka vzdelávania jazyka, ako cudzieho jazyka. V predchádzajúcom volebnom období sme tento návrh mali, predkladala ho naša kolegyňa z poslaneckého klubu SAS. Ja som veľmi rád, že teraz sa to podarilo pretlačiť, že sme ešte vychytali všetky tie náležitosti, ktoré tam boli. Mohli sme to vypilovať a následne takýmto spôsobom to budeme vedieť zavádzať aj do vzdelávacieho procesu.
Tiež oceňujem pozmeňujúci návrh pani poslankyne Šofranko a ubezpečujem, že kvalifikácie a jednotlivé veci sú tam veľmi výrazne pozreté a keby nebolo jednotlivých poslancov aj pri iných návrhoch zákona, tak možno by sme to ešte trošku výraznejšie posunuli a otvorili, ale na druhej strane aj chápem to, že nemôžme urobiť toľko výrazných krokov a že niekde na polceste sa musíme zastaviť, aby sme držali ten systém, aby sme ho nejakým spôsobom nedestabilizovali, aby sme držali aj kvalifikáciu. A keď robíme niektoré úpravy, ktoré nejakým spôsobom sa pozrieme na kvalifikáciu zamestnancov, tak to robíme na prechodné obdobie, aby sme im dali možnosť si dorobiť tieto kvalifikácie, aby sme im dali možnosť sa upraviť si svoje postavenie a následne vedeli celý, celý tento systém zmien reálne zvládnuť v praxi.
Čo sa týka pani poslankyne Halgašovej, ja sa teším z tohto návrhu, obsahu návrhu, aby sme trošku upratali v systéme, aby možno aj niektoré subjekty, ktoré znevažovali a nejakým spôsobom využívali ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:16 - 10:18 hod.

Branislav Gröhling
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:16 - 10:18 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia nosný zákon, takzvaný školský zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prinášame v druhom čítaní po jednoročnom procese. Participatívnym spôsobom sa vytváral tento návrh zákona. Mali sme v rámci tohto návrhu zákona aj dve medzirezortné pripomienkové konania, aby sme vychytali všetky náležitosti, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe a takýmto spôsobom sme ho vedeli pretaviť aj do návrhu tohto zákona. Diskutovali sme o tomto návrhu zákona so všetkými jednotlivými organizáciami a následne aj so školským výborom a členmi zo školským výborom ako aj s jednotlivými poslancami, ktorí predkladali už v rámci medzirezortného pripomienkového konania niektoré návrhy zákonov, na návrhy opatrení a ďalšie tie návrhy, ktoré sme chceli ešte vydebatovať a vyšli z aplikačnej praxe a z následných diskusií sa budú predkladať ešte v priebehu taj tohto rokovania cez pozmeňujúce návrhy, ktoré budete mať. Cieľom tohto návrhu zákona je množstvo opatrení, takých tých drobných opatrení, ktorými si otvárame legislatívne a iné rámce na to aby sme vedeli plniť jednotlivé reformy, aby sme vedeli plniť míľniky, aby sme vedeli aplikovať opatrenia, na ktoré máme finančné prostriedky v rámci plánu obnovy. Týka sa to aj opatrení ako je proces prijímania a konania vzdelávania na stredných školách, komplexná zmena, poradenského systému, respektíve systému poradenstva a prevencie. Zosúladenie systému hodnotenia žiakov v základných školách aj na stredných školách, čo je výrazná akceptácia jednotlivých pripomienok aktérov z praxe, úprava maturitnej skúšky, čo bude veľmi výrazná téma, ale ja predpokladám, že od roku 23 budeme vedieť robiť ako keby nový spôsob maturitnej skúšky plus v rámci digitalizácie budeme vedieť túto skúšku čiastočne aj digitalizovať. Rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forma štúdiu. Systémové opatrenia, zavedenie pojmov o ktorých sme dlho diskutovali ešte aj v rámci jednotlivých výborov a viem že prídu aj pozmeňujúce návrhy z ktorých sa aj ja osobne veľmi teším. Čo sa týka škôl, národnostných škôl a školských zariadení ako aj jednotlivé nástroje na zníženie administratívnej záťaže a to vo vzťahu hlavne k ukončovaniu výchovy a vzdelávania v stredných školách a vedeniu jednotlivých pedagogických dokumentácií vo všeobecnosti, čo ďalšie kroky, ktoré sme sa zaviazali v rámci debyrokratizácie v školstve. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:04 - 10:06 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby v druhom čítaní sme predložili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 138 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vážení členovia poslaneckého pléna, dovoľte mi, aby sme predložili len to jeden z tých dvoch výrazných návrhov zákona, ktoré sa dotýkajú pedagogického prostredia. V rámci návrhu zákona sa predkladá z dôvodu zosúladenia podmienok výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s aktuálnymi spoločenskými témami, ktoré súvisia najmä aj s inkluzívnym vzdelávaním, s digitalizáciou výchovy a vzdelávania v školách a súčasťou návrhu je úprava vymedzenia pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov, aj odborných zamestnancov, ako aj nové vymedzenie jednotlivých charakteristík niektorých kategórií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, či vytvorenie toľko spomínaného školského podporného tímu s dôležitým poslaním pri inkluzívnom vzdelávaní.
Ďalším účelom návrhu je spresnenie postupov pri preukazovaní splnenia predpokladov na výkon pracovnej činnosti so zreteľom na zjednodušovania procesov, odbúravanie administratívy, či zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, čo bola v predchádzajúcom volebnom období veľmi výrazná téma, ale tá realizácia, ktorá nastala následne potom v praxi, bola naozaj že veľmi komplikovaná a preto z aplikačnej praxe sme potrebovali upraviť jednotlivé ustanovenia, ktoré sú. K tým najdôležitejším zmenám, ktoré prináša návrh, patria zmeny hlavne v profesijnom rozvoji, v kariérovom raste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a hlavne spoločnými znakmi zmien je otvorenosť systému profesijného rozvoja a pokračovanie v trende synergií v profesnom rozvoji akceptácií znalostí a skúseností hlavne v kariérovom raste. Z toho dôvodu tento návrh zákona aj určuje nejakým spôsobom poskytovateľov vzdelávania v profesijnom rozvoji, mení podmienky zabezpečovania kvality vzdelávania v profesijnom rozvoji v podmienkach vysokých škôl, ale prináša aj niektoré zmeny v podmienkach pre zaradenie do kariérových pozícií, zmeny podmienok na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ako aj úpravou podmienok pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa.
Ďalšie nevyhnutné zmeny potom vychádzajú z aplikačnej praxe a z ostatný, ostatných podnetov jednotlivých aktérov, ktorí sú a v rámci potom ešte rozpravy môžme vysloviť ďalšie veci. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 9:58 - 9:59 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúc, kolegyne, kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za možnosť, že sme sa dostali do druhého čítania v rámci zákona 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018. Tento návrh zákona bol prerokovaný v rámci jednotlivých organizácií a jednotlivých aktérov, ktorých sa dotýka odborné vzdelávanie a duálne vzdelávanie. Jednotlivé opatrenia možno sa vám budú zdať, že nie sú natoľko zásadné, ale len kvôli tomu, že v roku 2018 bola veľmi výrazná novela tohto zákona, kde sa vychytávali všetky problémy, ktoré boli.
Tie, ktoré prinášame my, vyšli z požiadavky aplikačnej praxe, aj z výsledkov jednotlivých národných projektov, ktoré sa týkali odborného vzdelávania. Možno tie novinky, ktoré zavádzame v rámci tohto návrhu zákona, je nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorý umožňuje vzdelávanie vstup mladých malých a stredných podnikov, upravujeme experimentálne overovanie v odbornom vzdelávaní, kde je cieľom zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania. Odstraňuje sa administratívna záťaž pri vstupe odboru vzdelávania pre učiteľstvo, prioritne pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania. Upravujú sa niektoré náležitosti v rámci praxe hlavného inštruktora, inštruktora s cieľom dosiahnuť omnoho väčšiu flexibilitu a následne potom jednotlivé úpravy, ktoré vyšli z aplikačnej praxe. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

21.9.2021 10:55 - 10:58 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, nadväzujúca novela na tú predchádzajúcu novelu je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133 o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569 o geologických prácach v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je najmä zmena pôsobnosti snemu akadémie a vedeckej rady akadémie, predsedníctva akadémie, zmena zloženia akademickej obce a akadémia vedeckej rady, akadémia transformácie a organizácie akadémie na verejné výskumné inštitúcie. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

21.9.2021 10:45 - 10:48 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, návrh ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 243 o verejnej výskumnej inštitúcie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa menia a dopĺňanú niektoré zákony. Táto novela o verejnej výskumnej inštitúcii spolu s novelou zákona o SAV-ke umožňuje dotiahnuť zmeny hospodárskej formy ústavov SAV zo štátnych, rozpočtových a príspevkových organizácii na verejnú formu (zaznievanie gongu), verejné výskumné inštitúcie. Je to forma vhodnejšia pre organizáciu zabezpečujúcu verejný záujem a verejné výskumné inštitúcie sa automaticky budú stavať súčasťou ekosystémov evidencie hodnotenia výskumnej činnosti. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 9:59 - 10:01 hod.

Branislav Gröhling Zobrazit prepis
Aby som reagoval, odpovedal. Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Dostálovi za ten návrh. Samozrejme, že súhlasíme, aby aj tento návrh zákona, školského zákona bol prerokovaný vo výbore ľudské práva a národnostné menšiny. Ja by som potom poprosil aj pána Šudíka, ktorý nie je súčasťou tohto výboru, aby tiež prišiel na to rokovanie, aby sme sa mohli o tomto návrhu, respektíve o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré výdu z diskusie, predebatovať. Ďakujem k ďakujem pani poslankyni Šofranko za jej príspevok, ktorý sa týkal inklúzie.
Je dôležité vysloviť, prosím vás z našej strany, že integrácia je súčasťou školského zákona aj praxe a inklúzia je pre všetky deti. Je to pre všetky deti, na ktoré sa pozeráme, tak ako ste hovorili, je to pre deti či už rodičov, ktorí sa rozvádzajú alebo pre mimoriadne nadané deti alebo pre deti, ktoré možno sú šikanované. Sú to hodnotné a potrebné veci, ktoré my, na ktoré my sa budeme pozerať aj v rámci tohto návrhu zákona.
Pre mňa je dôležité ešte vysloviť prosím vás, lebo jedna téma sa tak okolo stále spomína, čo sa týka špeciálneho školstva, špeciálnych škôl, že aj z našej strany špeciálne školstvo je stále potrebné školstvo, je stále hodnotné školstvo, ktoré tento systém musí mať, my sa musíme naňho pozerať, musíme ho podporovať. To, že budeme rozprávať o integrácii, o inklúzii, nemôžme rozprávať o tom, že budeme vylučovať nejakým spôsobom špeciálne školstvo. A tak ako pani poslankyňa Šofranko si spomínala pána poslanca Drdula, ja som tiež veľmi rád, že v rámci plánu obnovy máme finančné prostriedky, v rámci debarierizácie, kde pán poslanec je súčasťou aj pracovnej skupiny. Takže ja som rád, že ministerstvo školstva a Národná rada takýmto spôsobom aj spolupracuje. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis