75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2022 o 9:25 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:25

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hlavným cieľom návrhu zákona je zabezpečenie a zlepšenie kvality ovzdušia, zavedenie politík a opatrení z Národného programu znižovania emisií do roku 2030, ktorý bol prijatý už v minulom volebnom období, a tiež priemet niektorých politík z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky do podoby legislatívy. Ďalšie zmeny, ktoré tento zákon prichádza, vychádzajú z našich skúseností získaných aplikačnou praxou, ale aj z požiadaviek smerníc Európskej únie. Bude to znieť neuveriteľne, ale nezapracovaných zostáva ku tejto chvíli jedenásť smerníc Európskej únie.
Právna úprava návrhu zákona sleduje tri hlavné línie:
1. Chceme zvýšiť kvalitu ovzdušia ustanovením prípustných úrovní znečistenia ovzdušia a nástrojmi na jej zlepšenie.
2. Chceme znížiť celkové emisie na Slovensku ustanovením národných záväzkov znižovania emisií a prijatím politík a opatrení na ich dodržanie.
3. Obmedzovanie emisií priamo pri zdroji ustanovením emisných požiadaviek najmä pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a tiež ustanovením požiadaviek na kvalitu vybraných výrobkov, ako sú palivá alebo regulované výrobky súvisiace so znečisťovaním.
Čiže ako som už spomenul, návrh zákona spolu so svojimi vykonávacími predpismi vyrieši transpozíciu jedenástich smerníc Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, poslanci Národnej rady, verím, že aj tento návrh zákona posuniete do druhého čítania.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:25 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:25

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani kolegyne a kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1236. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:25 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Hlasovať o tomto návrhu budeme o jedenástej.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda pár úvodných slov k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Cieľom návrhu zákona je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, alebo resp. mestským častiam, aby v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob a najmä lehotu ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté. Podmienkou však je, aby samospráva nemohla teda cezročne poskytovať dotácie takým spôsobom, ktorý by zvyšoval jej celkový dlh.
V praxi sa totiž neraz vyskytujú situácie, že samospráva poskytne dotácie vo forme bežných výdavkov aj na aktivity, ktoré si vyžadujú či už ohlásenie stavebnému úradu alebo nejakú formu stavebného povolenia, čo, samozrejme, sú procesy, ktoré aj spolu so samotným transparentným prideľovaním dotácií trvajú niekoľko mesiacov a následne nie je možné objektívne poskytnuté dotácie v danom rozpočtovom roku použiť a už vôbec nie zúčtovať, vyúčtovať. Návrh zákona by tak mal napomôcť samospráve a príjemcom dotácie lepšie využiť poskytnuté dotácie, vrátane riadneho a včasného vyúčtovania.
Je to návrh zákona, ktorý reaguje na túto prax, tak ako som povedal, následne všetko to sa robilo proste v chvate, lebo tú dotáciu, nikdy ju nedostane ten subjekt v januári, pretože aj samotný proces dotácie trvá nejaký čas, následne, samozrejme, procesy, akékoľvek schvaľovacie, však nemusí to vždy byť nejaká ohláška alebo stavebné konanie, ale proste všetky procesy. Potom samotná realizácia tej dotácie, to znamená samotná, samotná aktivita a následne zúčtovanie. Toto rezultovalo častokrát v tom, že sa vo finále vracali dotácie, aj dobré projekty sa vo finále nezrealizovali preto, že hrozilo alebo sa proste jednoducho nestihli.
Takže toto je návrh zákona, relatívne veľmi jednoduchá zmena, ktorá tieto veci zjednoduší v zmysle toho, že bude dostatok času, aby sa aj samotný, samotná dotácia, resp. to dielo, dielko zrealizovalo a pekne zúčtovalo.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá vplyv ani na životné prostredie, ani na informatizáciu. Nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je, samozrejme, s Ústavou Slovenskej republiky, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, tak isto aj s právom Európskej únie.
Vidím tu kolegynku pani Miernu, ktorá ešte predloží jeden pozmeňujúci návrh, ktorý tiež vyplynul vôbec z debát o tomto zákone a reaguje na aktuálnu situáciu, hlavne na energetickú krízu. A teda tento pozmeňujúci návrh umožní to isté, čo sme mali aj počas covidu, že obce, mestá, VÚC-ky budú vedieť zo svojho rezervného fondu použiť prostriedky aj na sanovanie teda týchto energetických potrieb. Samozrejme, je tam obmedzené obdobie. Čiže situácia, ktorá pomohla obciam počas covidu, niečo podobné vlastne bude aj teraz a ten pozmeňujúci návrh teda by mal byť predložený.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1612 z 21. septembra 2022 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu prerokoval (nerokoval, pozn. red.), pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 386 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pekný deň. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Miernej, Mareka Hattasa, Igora Husa, Moniky Kaveckej a Zity Pleštinskej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 1187.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tak ako hovoril pán predseda, ja som o tomto rozprávala aj na výbore, ale teda informáciu a súhlas koaličnej rady a potom ministerstva financií mám. Na základe toho vlastne tento pozmeňujúci návrh vyplynul aj z rokovaní, ktoré boli medzi ministerstvom financií, Úniou miest, ZMOS-om a s K8-kou.
Takže v súčasnosti zákon 583/2004 ustanovuje obciam a vyšším územným celkom povinnosť mať vyrovnaný, resp. prebytkový bežný rozpočet, to znamená, že bežné výdavky obce a bežné výdavky vyššieho územného celku nesmú byť vyššie ako ich bežné príjmy, okrem zákonných výnimiek, keď je možné financovať časť bežných výdavkov obce a bežných výdavkov vyššieho územného celku z prostriedkov rezervného fondu.
Z dôvodu výrazných negatívnych dopadov energetickej krízy na bežné výdavky obce a bežné výdavky vyššieho územného celku, dodatočných výdavkov spôsobených krízou na Ukrajine a pandémiou sa do 31. decembra 2023 umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva v súlade s citovaným zákonom použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. V uvedenom období teda nie je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z.. Uvedeným opatrením sa zabezpečí územnej samospráve možnosť využiť všetky svoje disponibilné zdroje na úhradu spojenú s riešením mimoriadnych výdavkov vzniknutých súčasnou situáciou, ktoré schválilo príslušné zastupiteľstvo obce a vyššieho územného celku.
A teraz uvádzam svoj pozmeňujúci návrh, teda náš pozmeňujúci návrh.
V čl. I 3. bode § 21h sa doterajší text označuje ako odsek 1, dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ustanovenia § 10 ods. 7 a 9, ustanovenie § 17 ods. 2 obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026.".
V nadväznosti na uvedené doplnenie sa v nadpise § 21h slovo „ustanovenie" nahrádza slovom "ustanovenia".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:40 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán navrhovateľ, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, tiež by som chcela podporiť tento pozmeňujúci návrh, ktorý sme s kolegyňou pripravili. Vieme, že doteraz rezervný fond si starostovia a primátori vytvárali na investície, nemohol sa však použiť na bežné výdavky. Vieme, aká je zložitá situácia v samospráve, takže myslím si, že kolegovia pochopia a tento pozmeňujúci návrh podporia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:40 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegynky, kolegovia, ja tiež poviem ešte pár slov k pozmeňováku. Takisto vás chcem všetkých poprosiť o jeho podporu. Je to vec, ktorá fakt vie pomôcť obciam, mestám a je to veľmi rozumná vec v danom stave. Takže poprosím o podporu.
A ešte teda si dovolím pár slovami k tomu teda samotnému návrhu zákona spresniť vlastne, aby ešte padlo pár slov k nemu. Čiže v prvom rade treba povedať, že tento návrh zákona umožňuje a je v ňom teda zahrnuté prechodné ustanovenia alebo prechodné ustanovenie, že teda môže samospráva vlastne tento nový spôsob, nové pravidlá týkajúce sa spôsobu zúčtovania dotácií s rozpočtom samosprávy použiť už aj na dotácie poskytnuté v tomto roku. Čiže nebude to až od budúceho roku, ale už aj v tomto roku, ak si to upravia, samozrejme, samosprávy v svojich pravidlách. Už teraz nebudú musieť tohtoročné dotácie zúčtovať vlastne v tomto účtovnom období, ale teda dá sa to urobiť ďalej. Takže pomôže vlastne už aj v tomto roku. To je zasa veľmi-veľmi dôležité v týchto zložitých časoch.
A ešte zasa ten druhý, akoby druhú vec. Môže niekoho napadnúť, že zasa aby sa to nedialo, že teraz to bude päť rokov nezúčtované. Nie, to ten návrh zákona vlastne ponúka riešenie, čiže samosprávy si teda v tých svojich pravidlách, podľa ktorých poskytujú dotácie, si teda musia upraviť spôsob, lehotu ich zúčtovania s vlastným rozpočtom, hej, teda tak, aby nemuseli byť do konca tohto obdobia, ale, samozrejme, musia tam napísať proste, že ich bude teda možné zúčtovať do konca rozpočtového obdobia nasledujúceho po rozpočtovom roku, na ktorý bola poskytnutá.
Čiže nemusí sa nikto báť, že teraz sa v tom spraví zasa nejaký že neporiadok, že by to bolo proste dlhodobo. Nie, ono sa to o to jedno obdobie posunie tak, aby sa vytvoril ten časový priestor, to všetko, čo tu bolo povedané. Samozrejme, je dôležitá aj tá rozpočtová zodpovednosť, čiže zákon hovorí teda to, že podmienkou je, aby teda samospráva mohla poskytovať, alebo poviem to opačne, že nebude môcť cezročne poskytovať dotácie takým spôsobom, ktorý by zvyšoval jej celkový dlh.
Takže toto je riešenie, ktoré fakt reálne pomáha. Zároveň nevytvára žiadne, žiadnu rozpočtovú nezodpovednosť, nevytvára žiadny chaos, proste je to niečo, čo ukázala reálna prax, že to bude fungovať a že to môže pomôcť.
Kolegynky, kolegovia, teda žiadam vás nielen o podporu pozmeňujúceho návrhu, ale, samozrejme, aj o podporu celého predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 9:55 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Hlasovať o tomto návrhu budeme dnes o jedenástej.
Skryt prepis

20.10.2022 o 9:55 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v druhom čítaní tohto zákona, ktorý zahraničným Slovákom zľahčuje a bude môcť, bude môcť vlastne spresňovať dlhodobú, dlhodobú prax Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a, samozrejme, je to na vybudovanie nových centier žijúcich Slovákov v zahraničí a, samozrejme, aj na rekonštrukcie existujúcich, či sú to kultúrne, či sú to športové, či sú to dlhodobo, dlhodobo, dlhodobé centrá, ktoré potrebujú opraviť. A samozrejme, týmto zákonom im uľahčujeme a, samozrejme, dostávame do procesu na to, aby zahraniční Slováci mali tú možnosť zase skultúrňovať a rekonštruovať naše, naše pamiatky, ktoré, ktoré sú v zahraničí. Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2022 o 9:55 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video