78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:10 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:10

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
V rámci posledného bloku hlasovaní. Na konci schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:10 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:10

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážení kolegovia, návrh zákona, ktorým sa mení zákon o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Národnej rady spoločne s pánmi poslancami Kollárom, Pčolinským a Gogom. V krátkosti v úvodnom slove.
Cieľom návrhu zákona, pretože už aj v prvom čítaní sme k tomu mali rozpravu, je úprava a harmonizácia legislatívnych rámcov s aktuálnymi potrebami sektoru cestovného ruchu. Totižto pri príspevku na odstránenie negatívnych následkov pandémie COVID-19 sa vypúšťa dátum 31. decembra 2022, aby naďalej zostala možnosť poskytovať tento príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie a nebola viazaná na konkrétny termín.
Zároveň sa dopĺňa aj príspevok na pomoc podnikom v súvislosti so zmiernením negatívnych ekonomických následkov v sektore cestovného ruchu, keďže podniky zasiahla aj ekonomická kríza. Taktiež v rámci tohto legislatívneho návrhu sa opravuje aj prechodné ustanovenie pri ktorom je snaha zabrániť zániku oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré aj bez nesplnenia povinností, ktoré sú tam ustanovené v zákone, konkrétne v § 14, čelia nepriaznivým dôsledkom tejto mimoriadnej situácie spojenej s covidom-19 a z toho dôvodu týmto návrhom vypúšťame povinnosť preukazovať splnenie podmienok podľa § 14 ods. 1 k 31. 12. 2022, následne ešte detailnejšie vysvetlím v rozprave, kde chcem aj predniesť pozmeňujúci návrh.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:10

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážení kolegovia, kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Borisa Kollára, Petra Pčolinského a Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1232) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1764 z 8. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 662 z 24. novembra 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 402 z 24. novembra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením 384 z 28. novembra 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky poslancov Miloša Svrčeka, Borisa Kollára, Petra Pčolinského a Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1232) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 388 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:10 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:10

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda.
Vážení kolegovia, v rámci tohto návrhu chceme doplniť chceme doplniť príspevok na pomoc podnikom v súvislosti, ako som spomínal v úvodnom slove, so zmiernením negatívnych dôsledkov po pandémii COVID-19 a hlavne ekonomických následkov v oblasti a v sektore cestovného ruchu.
V rámci tohto návrhu vkladáme aj ustanovenie, ktorého podstatou je vytvorenie takého ako keby legislatívneho rámca, ktorý umožní ministerstvu dopravy a výstavby tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci de minimis a ad hoc pre podporu podnikov v sektore cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením pandémie, ktorú máme za sebou v sektore cestovného ruchu.
Ja by som chcel len v krátkosti takou ľudskou rečou povedať, že prečo prichádzame s týmto návrhom. Ide o návrh, ktorý vychádza z aplikačnej praxe a hlavne po komunikácii s jednotlivými samosprávami a možno aj oblastnými organizáciami cestovného ruchu. V prípade totiž to, ak by nedošlo k schváleniu tejto novely, tak by došlo k vážnej hrozbe, nakoľko novela musí nadobudnúť účinnosť najneskôr do konca tohto roka 2022. V prípade nestihnutia tohto termínu účinnosti, teda dátumu účinnosti z vyššie uvedených dôvodov, by nastala situácia, keď 31. decembra 2022 uplynie lehota ustanovená v prechodnom ustanovení v § 31d, do ktorej majú oblastné organizácie cestovného ruchu preukázať minimálny počet prenocovaní 100-tisíc, čo je v podstate z aplikačnej praxe nesplniteľné pre žiadnu oblastnú organizáciu cestovného ruchu, a preto sa spravila aj táto novela po spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby a preto aj máme túto novelu v tomto čítaní. V prípade, ak tento následok nepreukázania by bol ustanovený aj v platnom ustanovení zákona o podpore cestovného ruchu, tak podľa tohto by oblastné organizácie cestovného ruchu zanikli. Tomu sa, samozrejme, chceme vyhnúť a práve preto sme aj s kolegami prišli s touto právnou úpravou. Toľko v skratke a laickou rečou vysvetlené. Predkladám v rámci rozpravy však ešte pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je krátky, ale o to dôležitejší a preto ho prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza hlavne čo sa týka odôvodnenia z toho dôvodu, že v nadväznosti na vypustenie prechodného ustanovenia § 31d sú potrebné úpravy aj v bodoch 1 a 2 s cieľom, aby oblastné organizácie neboli povinné každoročne splniť podmienku podľa toho § 14 ods. 1, ale iba pri založení oblastnej organizácie. Čiže to je ten počet, čo som spomínal v rámci rozpravy teraz.
Takže jedná sa o pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Svrčeka, Kollára, Pčolinského, Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, zákon č. 91 o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 342/2020 Z. z., zákona č. 501/2021 Z. z. a zákona č. 92/2002 sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. I sa vkladá prvý bod a druhý bod, ktoré znejú:
„1. V § 15 sa vypúšťa písm. s).
2. V § 24 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta."
Doterajšie body 2 až 4 sa primerane prečíslujú.
2. V čl. 1 štvrtý bod znie:
„4. § 31d sa vypúšťa."
Toľko k pozmeňujúcemu návrhu, ale opakujem, ja by som chcel aj ctené plénum poprosiť alebo aj pánov poslancov, ktorí to sledujú na televíznych obrazovkách, vyslovene, aby sme nespôsobili zánik oblastných organizácií cestovného ruchu, poprosím aj podporu so stranou koalície aj opozície. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja chcem oceniť túto snahu predkladateľov o návrh na úpravu zákona o cestovnom ruchu, jednoducho povedané, ktorý uzrel svetlo sveta začiatkom roku 2010, dovtedy sa cestovný ruch rozvíjal na báze individuálnych aktivít podnikateľov, jednotlivcov, organizácií. Vznikali aj neformálne organizácie, ale až po prijatí zákona č. 91/2010 Z. z. sa začali vytvárať oblastné organizácie cestovného ruchu. Jedna z najstarších je aj tá naša, ktorej predsedám, Región Liptov. Práve v tomto roku majú desiate výročie, oslavujeme, a preto by naozaj nebolo dobré, keby dostali, dostali do vienka darček v podobe, že by mali práve v takomto štádiu vývoja zaniknúť a musím povedať, že vďaka týmto organizáciám destinačného manažmentu sa systematicky a s podporou, s aktívnou podporou štátu prostredníctvom ministerstva dopravy a výstavby darí vytvárať infraštruktúru cestovného ruchu, ale aj podporovať rôzne aktivity, rôzne podujatia, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb turistov, návštevníkov rôznych regiónov Slovenska.
Toľko asi na úvod, ja by som si tiež dovolil následne prečítať jeden pozmeňovací návrh, ktorý má dve časti. V jednom, v tej prvej časti je odôvodnenie také, že vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré sa týkajú investičnej pomoci vrátane poznámok pod čiarou z dôvodu, že zákon 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje túto problematiku nanovo a tieto ustanovenia zákona neboli dodnes aplikované v praxi a nie sú vykonateľné. Preto tá prvá časť pozmeňovacieho návrhu a druhá časť pozmeňovacieho návrhu je z dôvodov reakcie na covid pandémiu a cieľom tejto navrhovanej právnej úpravy je vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s pandémiou doplnenie prechodného ustanovenia, ktoré umožňuje organizáciám cestovného ruchu žiadať o dotáciu poskytovanú ministerstvom dopravy, výstavby podľa údajov predkrízového roku 2019. Právna úprava je definovaná ako prechodné ustanovenie na rok 2024. To sú tie posuny, ktoré sú zákonom stanovené, a jednoducho povedané, aby sa mohla prekonať tá covidová, ten covidový čas z roku 2020 – ´21, podľa ktorých by sa mala vypočítať dotácia na rok 2024, tak práve tento návrh rieši to, aby sa za základ dotácie pre rok 2024 zobrali výsledky, napríklad daň z ubytovania a vôbec podklady pre udelenie dotácie z ministerstva dopravy, výstavby jednotlivým oblastným organizáciám, ale aj krajským organizáciám cestovného ruchu práve na základe roku 2019. Je to prekonzultované aj s ministerstvom dopravy a výstavby. Takže dovolil by som si teda prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Blcháča k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Borisa Kollára, Petra Pčolinského a Ľudovíta Gogu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (tlač 1232).
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 342/2020 Z. z., zákona č. 501/2021 Z. z. a zákona č. 92/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Čl. I sa dopĺňa druhým bodom, ktorý znie:
„2. § 27b až 27i vrátane nadpisov nad § 27d, 27f a 27g a nadpisov sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9e až 9t sa vypúšťajú."
Doterajšie body 2 až 4 sa označujú ako body 3 až 5.
2. Čl. I sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. § 31e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ustanovenie § 29 ods. 4 sa na poskytnutie dotácie v roku 2024 nepoužije a pri výpočte maximálnej výšky dotácie pre oblastnú organizáciu a dotácie pre krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019, ak
a) súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2022 je nižšia ako súhrnná hodnota vybraných členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2019 alebo ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2022 je nižšia ako súhrnná hodnota vybranej dane za ubytovanie všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku 2019,
b) súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2022 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov krajskej organizácie v roku 2019 alebo ak súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2022 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí krajskej organizácie v roku 2019."."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:25 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:25

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ja len v krátkosti. Ďakujem za vystúpenie, pán poslanec. Môžem potvrdiť, že presne s týmto problémom sa stretávali aj mnohé samosprávy a oblastné organizácie cestovného ruchu a toto je možno príklad predloženie tohto pozmeňujúceho návrhu, keď aj konštruktívne opozícia môže prísť s otvorením nejakého problému a na ministerstve dopravy odborníci, ktorí posúdia jednotlivé takéto návrhy, keď vidia, že je to prospešný návrh, tak samozrejme, že vedia sa na to odborne pozrieť a možno tak dať aj nám informáciu, že takýto návrh určite rieši problém, s ktorým sa potýkame.
Čiže ja si osobne myslím, že umožniť organizáciám cestovného ruchu požiadať o dotáciu poskytovanú ministerstvom dopravy podľa údajov ešte z predkrízového obdobia 2019, si myslím, že je správna vec a aj s týmto návrhom, s ktorým prichádzame my ako poslanci, sa jednoducho musíme vysporiadať s ustanovením, ktoré by spôsobilo zaniknutie tých oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré sú veľmi dôležité a sám ste to povedal aj v rozprave, keďže ste predsedom takejto OC-rky z Liptova, že je to mimoriadne dôležité. Takže ďakujem za predloženie tohto pozmeňujúceho návrhu, absolútne kvitujem a osobne podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.12.2022 o 15:25 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:25

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakciu, pán predkladateľ, pán kolega Svrček. Možnože tým, že cestovný ruch je skôr tak optimisticky naladená agenda a všetci sa tešíme, keď si ideme niekam oddýchnuť a tešíme sa z toho, že tam nájdeme primerané podmienky, tak to vytvára takú nejakú platformu na dobrú komunikáciu. Ja som naozaj veľmi, chcem veľmi oceniť prístup ministerstva dopravy, výstavby jeho teda tej časti, ktorá, kde je generálne riaditeľstvo sekcie pre turizmus, pre cestovný ruch a pani štátnej tajomníčky taktiež, pretože naozaj reakcie na vzniknuté situácie, ktoré sú zvlášť v poslednom čase mimoriadne rušivé, čo sme prežili a celý ten systém turizmu vrátane gastro stále toto máme na stole, vieme, o čom hovoríme, je treba sledovať a nejakým spôsobom korigovať. Takže ďakujem pekne, ešte raz ďakujem za návrh a ďakujem pekne všetkým, ktorí podporia tento návrh zákona vrátane tých pozmeňovacích návrhov, s ktorými sa aj ja stotožňujem aj ten, ktorý si predložil ty, pán kolega. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.12.2022 o 15:25 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:25

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja rovnako ako kolegovia verím, že tento návrh bude podporený. Hlasovať budeme o tom o sedemnástej. Ja rovnako som určité obdobie pracoval v oblastnej organizácii cestovného ruchu Turiec a zároveň aj v krajskej organizácii v Žilinskom samosprávnom kraji, takže vieme o čom hovoríme. Vieme, koľko trvalo kým sa nejakým spôsobom, dá sa povedať, zapojilo čo najviac subjektov do tohto projektu, ktorý je naozaj vítaný. A v tejto dobe to je jedno z ďalších nástrojov, ako môžeme pomôcť cestovnému ruchu, gastru aj v tomto období, ktoré prichádza. Takže verím, že na tom hlasovaní o sedemnástej tento návrh prejde. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:25 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Začnem trošku neštandardne. Chcel by som poprosiť všetkých kolegov o podporu tohto zákona. V krátkosti uvediem zákon. Slovenská republika má najväčší podiel nočnej práce z okolitých štátov. Keďže v roku 2020 boli príplatky zmrazené kvôli covidu, navrhujeme ich rozmraziť podľa stavu z roku 2020. Otvorte, prosím vás, rozpravu, pán predsedajúci. Zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:40 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:40

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veselo začíname, som presvedčený, že aj veselo skončíme, keď budeme hlasovať. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pod tlačou 1141.
Národná rada uznesením č. 1646 z 28. septembra tohto roku pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1141, prerokoval a odporučil Národnej rady Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pre neprítomnosť predkladateľov návrh zákona neprerokoval. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor neprijal odporúčanie k návrhu zákona.
Gestorský výbor odporučil hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pod č. 229 z 18. októbra tohto roku.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2022 o 15:40 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video