78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2022 o 9:25 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 12:55

Jana Majorová Garstková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Hlasovať o tomto návrhu zákona budeme v poslednom bloku hlasovania na tejto schôdzi. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.12.2022 o 12:55 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
78. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia
 

8:55

Viliam Karas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ďalej len návrh zákona.
Účelom návrhu zákona je vykonať transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností.
Cieľom návrhu zákona je umožniť zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom štandardizovaného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy za splnenia zákonných podmienok. Zároveň sa za splnenia zákonných podmienok umožňuje taktiež zjednodušeným spôsobom zriadenie podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby a ich zápis do obchodného registra. V oboch prípadoch je príslušný Okresný súd Žilina, pričom zápis do obchodného registra bude zahŕňať aj proces získania živnostenského oprávnenia vo vzťahu k vybraným voľným činnostiam.
Ďalším cieľom návrhu zákona je v nadväznosti na požiadavky smernice dopracovanie právnej úpravy súvisiacej s výmenou informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností. Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje 1. januára 2023, okrem čl. 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.
Ústavnoprávny výbor schválil spoločnú správu, tlač 1210, k predmetnému návrhu zákona. Stotožňujem sa so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov a mám za to, že ich schválenie prispeje k skvalitneniu novej právnej úpravy.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.12.2022 o 8:55 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:55

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o priebehu uvedeného vládneho návrhu zákona, o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský, a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor nerokoval o návrhu správy vrátane stanoviska gestorského výboru, keďže nebol uznášaniaschopný. Časť III. informácie obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Ako spravodajca navrhujem o všetkých hlasovať spoločne.
Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil ako spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa tiež hlásim s jedným pozmeňovákom.
Skryt prepis

13.12.2022 o 8:55 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 8:55

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister odôvodnil, o čom je uvedená novela, avšak vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavnej pätnásťdňovej lehoty pre prezidentku Slovenskej republiky na podpísanie zákona a primeranej lehoty na zverejnenie zákona v Zbierke zákonov, ako aj zabezpečenie dostatočnej legisvakačnej lehoty pre adresátov prijatej normy sa primerane posúva navrhovaná účinnosť zákona. Takže prečítam vám pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula, Lukáša Kyselicu a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1210.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. VI sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. februára 2023".
V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné zmeny: v čl. IV bod 12 § 15j vrátane nadpisu sa slová „1. januára 2023" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. februára 2023" v príslušnom tvare a slová "31. decembra 2022" v každom tvare nahrádzajú slovami „31. januára 2023" v príslušnom tvare.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2022 o 8:55 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:55

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Hlasovanie bude dnes o jedenástej.
Skryt prepis

13.12.2022 o 8:55 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:55

Viliam Karas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len vládny návrh zákona.
Vládny návrh zákona bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022. Cieľom vládneho návrhu zákona je najmä zrýchliť a zefektívniť výkon exekúcie na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, pričom v rámci tejto právnej úpravy dochádza k zavedeniu niektorých nových právnych inštitútov, najmä v podobe náhradných plnení, ako napríklad písomná dohoda o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia zodpovedajúceho náhradného ubytovania alebo bytovej náhrady.
V súlade s cieľom vládneho návrhu zákona sa zavádzajú do právnej úpravy štyri nové donucovacie opatrenia, ktoré budú môcť byť použité v exekučnom konaní vedenom na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ale aj v exekučných konaniach na vymoženie vyživovacej povinnosti, a to peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.
Výber donucovacieho opatrenia bude na rozhodnutí exekútora, pričom donucovacie opatrenia možno uložiť len za zákonnom ustanovených podmienok a uložené donucovacie opatrenie musí byť primerané vymáhanej povinnosti a musí viesť k jej splneniu.
Účinnosť predkladaného vládneho návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2023 tak, aby bola zabezpečená bezproblémová aplikovateľnosť novej právnej úpravy. Účinnosť právnej úpravy zohľadňuje aj časový priestor pre realizáciu zmien v informačných systémoch verejnej správy.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podal správu, tlač 1107, k predmetnému vládnemu návrhu zákona dňa 18. októbra 2022. Predkladateľ návrhu zákona sa stotožňuje so všetkými závermi vyplývajúcimi zo správy ústavnoprávneho výboru a má za to, že ich zapracovanie prispeje k skvalitneniu novej právnej úpravy. Súčasne sa stotožňujem so spoločným hlasovaním o bodoch 1 až 4 s návrhom schváliť.
Po schválení príslušných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedeným spôsobom odporúča predkladateľ Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch, exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

13.12.2022 o 8:55 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávneho výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, súhlasil s ním a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Časť IV. správy obsahuje štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1007a (1107a, pozn. red.), bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 18. 10. 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej radi informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2022 o 9:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ešte včera sme večer dorábali niektoré pozmeňováky. Žiaľ, niekde sa chybička vloudila a vlastne spolutvorcom je aj Miloš Svrček, len nejak sa stala chybička, že nie je tu medzi predkladateľmi, za to sa mu ospravedlňujeme. Chcem vedieť, chcem, aby to bolo zaznamenané, že aj on je spolutvorcom.
Takže prečítam vám dva pozmeňujúce návrhy. Jeden sa týka znova tej legisvakačnej lehoty, ktorý prečítam ako druhý.
A ten prvý, tak tam sa navrhuje precizovať maximálnu výšku peňažnej pokuty, ktorú môže uložiť súdny exekútor za porušenie dotknutej povinnosti prvýkrát. Ďalej sa navrhuje sprecizovanie právnej úpravy, podľa ktorej je súd oprávnený na návrh súdneho exekútora uložiť donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty. Navrhované znenie tak jednoznačným spôsobom vyjadruje oprávnenie súdneho exekútora podať na súd návrh na uloženie donucovacieho opatrenia v podobe peňažnej pokuty kedykoľvek v závislosti od vlastného posúdenia významu dotknutej povinnosti. Maximálna výška peňažnej pokuty uloženej súdom nesmie presiahnuť ustanovenú maximálnu výšku peňažnej pokuty za to isté porušenie dotknutej povinnosti, pričom do tejto výšky sa započítava aj peňažná pokuta uložená súdnym exekútorom, ak bola uložená za rovnaké porušenie dotknutej povinnosti.
Ďalej sa navrhuje vypustiť možnosť súdneho exekútora vydať spolu s upovedomením o uložení donucovacieho opatrenia v podobe peňažnej pokuty aj priamo príkaz na začatie exekúcie niektorým zo spôsobov pre uspokojenie práv na peňažné plnenie najviac pred vyda... naviac pred vydaním dodatku k povereniu. V tomto prípade sa nejaví ako potrebné a správne zadržiavať finančné prostriedky osobe, ktorej bola peňažná pokuta uložená ad hoc vlastne aj v depozite, nakoľko voči upovedomeniu o uložení donucovacieho opatrenia v podobe peňažnej pokuty sú prípustné námietky s odkladným účinkom, ktorým môže byť následne vyhovené, v dôsledku čoho sa nedôvodne môže zasahovať do práv a právom chránených záujmov dotknutej osoby.
Rovnako tak sa predpokladá možnosť súdu nevydať súdnemu exekútorovi poverenie, ak výška peňažnej pokuty je zjavne neprimeraná významu dotknutej povinnosti.
Ďalej sa navrhuje najmä vo vzťahu k možnosti opakovaného uloženia peňažnej pokuty súdnym exekútorom alebo súdom zdôrazniť maximálnu výšku peňažnej pokuty, ktorú je možné uložiť za to isté porušenie dotknutej povinnosti. Rovnako tak sa zdôrazňuje skutočnosť, že do maximálnej výšky peňažnej pokuty, ktorú môže uložiť súd za to isté porušenie dotknutej povinnosti, sa započítava výška peňažnej pokuty uložená súdnym exekútorom, ak bola uložená.
Navrhuje sa úprava, ďalej sa navrhuje úprava zohľadňujúca rôzne spôsoby rozdelenia vecí, pribratie nezaujatej osoby, alebo vyhotovenia audiovizuálneho záznamu totiž nie je potrebné v prípade, ak sa nejedná o reálne rozdelenie spoločnej veci, ale ide napríklad o administratívne rozdelenie nehnuteľnosti.
Ďalej v rámci exekúcie odstránením stavby sa umožňuje realizovať odstránenie stavby aj samotným oprávnením, ak má za, na takúto činnosť príslušné oprávnenie alebo ide o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu. V tomto prípade sa logicky musí umožniť oprávnenému vyhotoviť vlastný rozpočet nákladov na odstránenie stavby, ktoré sú na vrub povinného a ktoré exekútor vymáha niektorým zo spôsobov určených na uspokojovanie práv na peňažné plnenie. Teda povinný sa voči výške trov podľa rozpočtu môže, samozrejme, brániť prípadným návrhom na zastavenie exekúcie.
Takže teraz vám prečítam znenie. Prvý pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Dominika Drdula a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, teda Exekučný poriadok, a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1107.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 10 v § 43a ods. 4 sa slovo "do" nahrádza slovami "pri prvom uložení najviac".
2. V čl. I bode 10 v § 43a ods. 5 úvodná veta znie: "Exekútor môže podať návrh na uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 1 písm. a) súdu, ak uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti, alebo ak je zrejmé, že uloženie donucovacieho opatrenia podľa odseku 4 nie je alebo nebude postačujúce, a to s ohľadom na význam dotknutej povinnosti. Súd môže na návrhy exekútora uznesením uložiť donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a) vrátane sumy donucovacieho opatrenia uloženého podľa odseku 4, ak bolo uložené".
3. V čl. I bode 10 v § 43a ods. 10 sa vypúšťa písmeno a) a súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
4. V čl. I bode 10 v § 43d ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V prípade opakovaného uloženia donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) za to isté porušenie dotknutej povinnosti nesmie súhrnná výška uloženého donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) presiahnuť maximálnu výšku podľa § 43a odseku 4 alebo odseku 5; do maximálnej výšky donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 5 sa započítava aj suma donucovacieho opatrenia uloženého podľa § 43a ods. 4".
5. V čl. I bode 36 v § 189 ods. 1 druhá veta znie: „Ak je to potrebné, exekútor k vykonaniu exekúcie priberie nezaujatú osobu alebo zabezpečí vyhotovenie audiovizuálneho záznamu."
6. V čl. I bode 36 v § 190 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v tomto prípade môže vyhotoviť rozpočet nákladov na odstránenie stavby oprávnený".
Skončil som prvý pozmeňovák.
Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Dominika Drdula a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým s mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1107). Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. III sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. februára 2023".
V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné zmeny: V čl. I bod 41 § 243p vrátane nadpisu sa slová „1. januára 2023" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. februára 2023" v príslušnom tvare a slová "31. decembra 2022" v každom tvare nahrádzajú slovami „31. januára 2023" v príslušnom tvare.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:10

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Milé kolegyne, milí kolegovia, aj ja mám pozmeňujúci návrh s kolegom Vetrákom.
Návrh zákona, tento návrh zákona odstraňuje aplikačné problémy pri otázke povinnosti zastavenia tzv. personálnej exekúcie, pričom súčasne upravuje fikciu existencie predpokladu, ktorá spočíva v hodnotení dĺžky trvania dobrovoľného plnenia vymáhanej nezastupiteľnej povinnosti. Táto fikcia spočíva v tom, že predpoklady na zastavenie tejto exekúcie sú splnené, ak je táto nezastupiteľná povinnosť dobrovoľne plnená nepretržite po dobu 18 mesiacov.
Vzhľadom na dopady vedenej nepeňažnej exekúcie a charakter tejto povinnosti sa však navrhuje skrátiť túto lehotu na obdobie 6 mesiacov. Zastavenie exekúcie v tomto prípade nespôsobuje zánik vymáhanej povinnosti, preto ak opätovne dôjde k jej porušeniu po zastavení exekúcie, oprávnený má, samozrejme, právo opätovne podať návrh na vykonanie exekúcie. Takto upravený režim by sa mal vzťahovať aj na exekúcie, ktorých výkon sa začal pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1107.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bode 22 sa číslo „18" nahrádza číslom „6".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.12.2022 o 9:10 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem, Jozef, za predloženie pozmeňujúceho návrhu. Je mi cťou, že sa, že som sa aj ja mohol podieľať na tvorbe takéhoto pozmeňujúceho návrhu, na tvorbe mechanizmu, ktorý je uplatnený a premietnutý do tohto pozmeňujúceho návrhu. A som rád, že sa nám aj prostredníctvom týchto malých, drobných krokov darí zlepšovať každodenný život ľuďom aj napriek tomu, že sa dostali vplyvom istých okolností do takejto neblahej situácie, že je voči nim vedená exekúcia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2022 o 9:25 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video