78. schôdza

29.11.2022 - 22.12.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.11.2022 o 15:41 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:41

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka. Pán poslanec Saloň, odpovedali ste si sám, samozrejme, že ak sa chce nájsť ten, čo predloží zákon o SIS-ke, nájde sa, predpokladám, že minister obrany by bol pripravený a ochotný ho predložiť, takže to nie je dôvod na to, že na absenciu podobného zákona o reforme Slovenskej informačnej služby.
Pán poslanec Krúpa, máte pravdu, pre tých nezasvätených, čo sa tomu možno nevenujú tak ako my traja, čo sa tu na seba v jednej línii pozeráme, tak tá úloha reformovať koncepciu bezpečnostného systému bola v legislatívnom pláne úloh vlády pridelená ministrovi vnútra, čiže úplne súhlasím, že to nie je chyba, zlyhanie ministra obrany, ani som to neadresoval na adresu ministra obrany. Pointou je, proces naďalej platí.
To, čo som sa vyjadril k procesu, že najskôr mala prebehnúť koncepcia bezpečnostného systému, následne reforma Vojenského spravodajstva spolu so SIS-kou, prípadne inými zákonmi, ak si to zmeny v postavení bezpečnostnej rady vyžadujú. To všetko platí. Toto nie je len nejaké také že, že, že mudrovanie alebo trvanie na detailoch. Lebo obsah toho zákona by sa kľudne mohol zmeniť v závislosti od toho, čo poctivá reforma, nová koncepcia bezpečnostného systému povie alebo nepovie o tom, ako treba zmeniť fungovanie tohto štátu v čase krízy. A teraz je celkom možné, že aj takú reformu poctivú ešte táto vláda stihne. Čiže sa vlastne budeme vracať k novele tohto zákona, ak nejakým spôsobom zmení aj postavenie spravodajských služieb v čase krízy. Preto si myslím, že trvanie na tom správnom procese nie je malichernosť, nie je žiadne chytanie za slovíčka. Proste budeme v minimálnom prípade robiť úplne zbytočnú prácu, v tom horšom prípade budeme mať rozkol medzi tým, ako je nastavené fungovanie VS-ky, a aké sú predstavy toho nového bezpečnostného systému.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:41 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:41

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi rýchlo. Ak by sme mali mať teóriu fungovania bezpečnostného systému teraz, aby sme sa o tom mohli porozprávať, realita je taká, že koncepcia bezpečnostného systému, a hovorím to ako bývalý štátny úradník, bola v programových vyhláseniach vlád od vstupu Slovenskej republiky do NATO. Každá jedna vláda to mala v programovom vyhlásení vlády a reálna, reálny fakt je ten, že táto vláda na tom robí. A tiež by som si bol želal, aby to bolo skôr urobené.
A súhlasím s tým, čo tu povedal, ja neviem, či Juraj, alebo Tomáš, ktorý z vás to povedal, ale v podstate platí, že je tu už niekoľký návrh pripravený a teraz to prešlo dokonca aj medzirezortným pripomienkovým konaním a nejaké rozpory sa riešia, ale ja už som nechcel ďalej čakať. Pretože prichádzame do posledného roku vládnutia a ktovie, či budú, alebo nebudú predčasné voľby alebo niečo, a nechcel som stratiť tú príležitosť, aby sme prijali, myslím, že päť alebo šesť zákonov ako rezort obrany sme pripravovali od prvého dňa a postupne ich schvaľujete všetky, čiže v jednom balíku som to dával.
A v najlepšej viere vychádzam z toho, že akokoľvek dopadne koncepcia bezpečnostného systému, tak nebude to mať negatívny dopad na toto znenie zákona, lebo sme o ňom veľa rokovali aj medzirezortne, tak ako to povedal, myslím, že aj pán poslanec Saloň, že áno, my sme veľmi úzko, Vojenské spravodajstvo veľmi úzko so Slovenskou informačnou službou na príprave tohto zákona participovalo, aby sme si jasne povedali, koho sú aké úlohy. A dokonca môžem potvrdiť, že ja som odsúhlasil, že ja budem gestorom takým tým politickým aj zákona o SIS, ale ešte zákon o SIS nebol v takom stave, aby mohol byť predložený. Robí sa a veľmi rád, keď bude ukončený, ho tu potom prednesiem, ale obsahovo nebude, nebude žiaden problém.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:41 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:41

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:41 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:41

Samuel Vlčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predloženým návrhom zákona sa má zabezpečiť implementácia predpisov Európskej únie o výkone úradnej kontroly zásielok produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie z tretích krajín na hraničných kontrolných staniciach alebo v kontrolných miestach Slovenskej republiky vykonávanej kontrolným ústavom.
Nový legislatívny balík upravuje systém dovozných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V súčasnosti dovozné kontroly vykonávajú inšpekčné organizácie, na ktoré bol delegovaný výkon úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Nakoľko podľa nových legislatívnych pravidiel, ktoré vstúpili do platnosti od 1. januára 2022, delegovanie výkonu dovozných kontrol nie je možný a musí ich vykonávať príslušný orgán, je nevyhnutné nastavenie nových pravidiel na národnej úrovni. Predmetom návrhu zákona je preto doplnenie právomoci kontrolného ústavu na vykonávanie dovozných kontrol ekologických produktov a produktov z konverzie z tretích krajín, úprava hlásení prevádzkovateľov vykonávajúcich takéto dovozy a príslušných hlásení kontrolného ústavu voči Európskej komisii.
Ďalej sa návrhom zákona vypúšťa tzv. vstupné preverenie, zjednodušuje sa tým formát registra prevádzkovateľov a bližšie sa upravujú údaje potrebné pre posúdenie vstupov výroby ekologicky spracovávaných potravín.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona a jeho posunutie do druhého čítania.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:41 hod.

JUDr.

Samuel Vlčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:41

Ján Szőllős
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1288). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:41 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:56

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktom Svetovej poštovej únie – 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie.
Na 27. poštovom kongrese svetovej únie, ktorý sa konal v Abidžane na Pobreží Slonoviny v auguste tohto roka, boli prijaté akty Svetovej poštovej únie. Ústava Svetovej poštovej únie je hlavný akt Svetovej poštovej únie. Zmeny a doplnenia Ústavy Svetovej poštovej únie prijaté kongresom sú v slovenskom texte zmluvy vyznačené podčiarknutím. Keďže francúzština je úradným jazykom Svetovej poštovej únie, materiál obsahuje aj text vo francúzskom jazyku.
Materiál bol prerokovaný vo vláde Slovenskej republiky, ktorá uznesením č. 202 z 23. marca 2022 a uznesením č. 643 z 19. októbra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodné uznesenie č. 202, odporučila Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, stav životného prostredia ani na informatizáciu. Materiál nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a predkladá sa bez rozporov.
Materiál bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky a na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.
Ďakujem veľmi pekne, prosím o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:56 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:56

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktom Svetovej poštovej únie – 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie (tlač 1083).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1360 zo 14. novembra 2022 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 24. novembra 2022; výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 28. novembra 2022 a prijal uznesenie č. 367, ktorým odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie a rozhodnúť, že ide, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovej únie prijatým na 27. poštovom kongrese Svetovej poštovej únie (Abidžan od 9. do 27. 8. 2022), keď to bolo, rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s aktom Svetovej poštovej únie (tlač 1083a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 368 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:56 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:56

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, prajem príjemné popoludnie všetkým prítomným. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov je v reakcii na aplikačnú prax upraviť podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb.
Návrhom zákona sa zavádzajú elektronické žiadosti o poskytnutie dotácie, upravujú sa niektoré podmienky týkajúce sa ostatných účelov dotácie a tiež úpravy reagujúce na stav v oblasti banských činností.
Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patria nasledovné: úprava dvoch nových účelov použitia dotácie, toto znamená preložka elektrokomunikačných... elektronických, pardon, komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb.
Po ďalšie, ustanovenie pravidiel spolufinancovania účelu dotácie, ďalej zavedenie novej kategórie úloh, na plnenie ktorých môže obec alebo vyšší územný celok žiadať dotáciu.
A ďalšie, vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora aj mimo výzvy na predkladanie žiadostí.
A posledné, úprava povinností prijímateľa a požadovaných príloh žiadosti v reakcii na uvedené zmeny.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:56 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:56

Vojtech Tóth
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1734 z 20. októbra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 410 z 29. júna 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 370 z 28. novembra 2022. Ústavnoprávny výbor o návrhu uznesenia nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 379 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

29.11.2022 o 15:56 hod.

MBA

Vojtech Tóth

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:11

Karel Hirman
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom tohto vládneho návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zaviesť komplexný mechanizmus preverovania zahraničných investícií v Slovenskej republike z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky, pričom sa prihliada aj na bezpečnosť a verejný poriadok v rámci Európskej únie.
Dôležitosť zavedenia účinného mechanizmu preverovania zdôraznila situácia spôsobená pandémiou COVID-19 a hlavne tiež situácia súvisiaca s vojenskou agresiou Ruska proti Ukrajine. V tejto súvislosti Európska komisia vyzvala členské štáty Európskej únie, ktoré nedisponujú komplexnými mechanizmami preverovania zahraničných investícií, aby takéto mechanizmy prijali, a teda medzi ne patrí aj naša krajina.
Návrh zákona upravuje aj niektoré aspekty spolupráce Slovenskej republiky s ostatnými členskými štátmi Európskej únie a s Európskou komisiou na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií, ktoré prichádzajú do Únie v platnom znení.
Mechanizmus preverovania ustanovený zákonom, návrhom zákona predstavuje efektívny nástroj ochrany pred bezpečnostnými rizikami spojenými so zahraničnými investíciami. Jeho implementáciou Slovenská republika bude môcť nielen monitorovať bezpečnostné riziká, ale aj ich eliminovať, a to prijatím konkrétnych opatrení vo forme stanovenia podmienok pre realizáciu zahraničnej investície alebo jej prípadným zakázaním.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.11.2022 o 16:11 hod.

Karel Hirman

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video