88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.3.2023 o 14:16 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:06

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, a teda ďakujem všetkým kolegom, ktorí mali svoje pripomienky a poznámky k môjmu prejavu tu v pléne. Je zaujímavé sledovať niektorých kolegov, ktorí tvrdili, že citujú z toho, čo som ja hovoril, ale necitovali to, čo som ja hovoril, ale v podstate hovorili to, čo si pod tým predstavujú, že čo som hovoril. A to je taký zaujímavý fenomén, kde presne narážame na to, resp. vidíme to, ako tí ľudia proste narážajú na vlastné bariéry vo vlastnom myslení, že jednoducho oni stále majú ten istý film pred sebou, tú istú predstavu, to isté ako to naozaj z ich pohľadu je a nepočúvajú, čo im človek hovorí. Viete, kolegyne, kolegovia, keď hovoríte o tom, že ste kresťania, klamať sa nemá. A nielenže klamať aj verejnosť a zámerne, pretože sa vám niečo nepáči, ale aj klamať samých seba.
Čo sa týka konzervativizmu, to tiež sa tu niektorí kolegovia stavajú do tej úlohy alebo roly, že oni sú tí prví konzervatívci. No nie, nie, to si môžete len vy o sebe myslieť. Ja si o sebe myslím, že konzervativizmus je veľmi dôležitý a potrebný, pretože konzervativizmus v kontexte určitého súperenia s liberalizmom je to hybnou silou spoločnosti. A je potrebný, ale nemôže byť ultrakonzervatívny, ktorý je spiatočnícky.
Čo sa týka toho rozkladu spoločnosti, pán Kuffa, vy ste bol všade asi a všetko vidiel. Ja som žil v Belgicku, mám v Holandsku rodinu, takže asi viem, ako to tam vyzerá. Ale to už je asi zbytočné. Naozaj jediné to, čo chce, aj kolegyňa Vaňová to spomenula, je rešpektovanie ľudských práv, a to je obyčajný cit, obyčajná láska, obyčajný cit. Stačí, keď ho v sebe nájdete.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2023 o 12:06 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
88. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 13:55

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci Národnej rady, vážená Národná rada, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku ospravedlnila z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámila ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomný je predseda vlády, minister financií Eduard Heger, zastupujem ho ja. Neprítomný je minister hospodárstva Karel Hirman, zastupuje ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Milan Krajniak. Neprítomný je minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, zastupuje ho pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Milan Krajniak. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pán Vlčan, zastupuje ho pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Milan Krajniak. A neprítomný je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Rastislav Káčer, zastupuje ho minister spravodlivosti Viliam Karas. Neprítomní sú aj ministri, ktorým neboli položené otázky, pán minister obrany, pán Naď, minister životného prostredia pán Budaj a minister vnútra Roman Mikulec.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 13:55 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:55

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, vláda Slovenskej republiky svojimi nariadeniami odložila splatnosť poistného na sociálne poistenie celkom za pätnásť kalendárnych mesiacov tým zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí preukázali pokles tržieb oproti sledovanému obdobiu najmenej o 40 %. Cieľom takýchto opatrení bolo zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19. Vami uvádzané odpustenie tzv. odložených odvodov by mohlo smerovať len na poistné, ktorého termín odloženej splatnosti ešte neuplynul. To znamená na poistné za deväť kalendárnych mesiacov z obdobia od februára ´21 do februára ´22 splatných v rozpätí od 30. 6. 2023 do 30. 6. ´25. Vami navrhované odpustenie odložených odvodov by bolo v rozpore s poistným princípom ako jedným z princípov, na ktorých je založený systém sociálneho poistenia. To znamená, že poistné osoby sú povinné platiť poistné na sociálne poistenie a za splnenia zákonom ustanovených podmienok im vzniká nárok na dávky sociálneho poistenia.
Vláda v súvislosti s potrebou zmierenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku pandémie COVID-19 však navrhla a Národná rada Slovenskej republiky schválila ďalšie súvisiace opatrenia a podporné opatrenia pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby aj v zákone o sociálnom poistení. A tým pamätala na situácie, ak odvádzateľ poistného nebude vedieť splniť odvodovú povinnosť ani v termíne odloženej splatnosti povinného poistného. Sociálna poisťovňa môže dlžnému poistnému s odloženou splatnosťou za zákonom stanovených podmienok povoliť bezúročné splácanie tohto dlhu. Zároveň platí, že na povolené splátky dlžného poistného sa následne vzťahuje, nevzťahuje ani sankcia vo forme penále. Samozrejme, za predpokladu, že povolené splátky budú splácané podľa splátkového kalendára.
Ďalším dôležitým opatrením od 1. 2. ´23 je účinná aj ďalšia právna úprava, ktorou sa vychádza v ústrety odvádzateľom poistného, ktorí nevedeli zaplatiť poistné včas a v správnej sume, a to za obdobie pred 1. 7. ´22. Ak takéto dlžné poistné bude zaplatené najneskôr do 31. 8. ´23 Sociálna poisťovňa sankciu vo forme penále nepredpíše alebo penále odpustí, ak je predpísaná ešte nezaplatené. Ide o tzv. generálny pardon. Podmienkou na odpustenie penále je zaplatenie všetkých dlžných súm poistného, ktoré sú splatné do 31. 1. ´23, a to za celé obdobie registrácie odvádzateľa poistného spred 1. 7. ´22. Tento generálny pardon budú môcť využiť aj zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby s odloženými odvodmi, kde odložená splatnosť uplynula najneskôr 31. 1. ´23.
Okrem uvedeného musím upozorniť aj na to, že odklad platenia sa zároveň týka aj povinných príspevkov do II. piliera a platenia príspevkov do III. piliera, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie III alebo IV. Z pohľadu II. piliera by odpustenie povinnosti zaplatiť príspevky založilo ďalší negatívny dopad na verejné financie z dôvodu potreby krytia dopadov takéhoto odpustenia odvodov na dôchodky sporiteľov v II. pilieri. Ako iste viete, dôchodok z II. piliera je na rozdiel od dôchodku z I. piliera závislý od zaplatených príspevkov, ktoré sa zhodnocujú. Ak by boli príspevky zamestnávateľov odpustené, vláda by musela nájsť ďalšie zdroje na to, aby sanovala dôchodky sporiteľov v II. pilieri, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľov s odpustenými odvodmi.
Vážený pán poslanec, vzhľadom na vyššie uvedené vás ubezpečujem, že vláda SR urobila v otázke možnosti odkladu poistného pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby maximum. Okrem toho odpustenie odložených odvodov by bolo nespravodlivé a nekorektné voči zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí odložené poistné uhradili a nečakajú na dobehnutie lehoty splatnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 13:55 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, odpoveď bude trošku dlhšia.
V súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zvýšenie kapacít materských škôl má ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vypracovaný implementačný plán, ktorý popisuje kroky smerom k naplneniu cieľa vyplývajúceho z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Výdavky na nákup pozemkov sú v rámci vyhlásenej výzvy oprávnenými v prípade, že nepresiahnu sumu 10 % z celkových oprávnených nákladov výdavkov na projekt. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie bude mať od školského roku 2024/´25 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024, a predpokladá sa, že pôjde o 1 326 štyri- a viacročných detí naviac oproti súčasnému počtu štvorročných detí prijatých v materských školách.
V ďalších školských rokoch sa toto právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie bude uplatňovať už od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. To znamená, že v školskom roku 2025/´26 to bude o približne 6 500 trojročných detí viac, ako je v materských školách prijatých v súčasnosti.
Na to, aby obce a mestá, ale aj zriaďovatelia súkromných a cirkevných materských škôlok dokázali vyriešiť zvýšený tlak na kapacity, je v rámci doložky vplyvov napočítaných zo štátneho rozpočtu 2024, september, december ´24, 600-tisíc eur na vybavenie 66 nových tried v súvislosti so zvýšením počtu prijatých štvorročných detí navyše oproti roku 2023, 990-tisíc eur na pokrytie osobných nákladov pre 132 učiteľov materských škôl a prevádzkových nákladov na 66 nových tried a zo štátneho rozpočtu na rok 2025, september až december ´25, 3 030 000 na vybavenie 301 nových tried v súvislosti so zvýšením počtu prijatých trojročných detí navyše oproti roku ´24 a 4,5 milióna na pokrytie osobných nákladov pre 606 učiteľov materských škôl a prevádzkových nákladov na 301 nových tried.
Z plánu obnovy na roky 2024 a 2025 na vybudovanie 7 376 nových miest, kapacít, je vyčlenených 128 miliónov. Obce podľa § 116 školského zákona v lokalitách s nedostatkom priestorových kapacít materských škôl sa predprimárne vzdelávanie na účely zabezpečenia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie budú môcť predprimárne vzdelávanie poskytovať od 1. septembra ´24 do 31. augusta ´26 aj v iných priestoroch zabezpečených príslušným zriaďovateľom alebo zriaďovateľom cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy so sídlom na území príslušnej obce, a to so súhlasom príslušného regionálneho Úradu verejného zdravotníctva a príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Tieto priestory sa nebudú viesť v sieti škôl a školských zariadení ako alokované pracoviská a predprimárne vzdelávanie v nich bude poskytovať materská škola určená zriaďovateľom.
Zákonom o štátnej správe a školskej samospráve sa rozširujú povinnosti obce tak, že obce budú povinné vytvárať podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Na účel výkonu tohto práva bude obec povinná vypracúvať a každoročne realizovať a aktualizovať odhad počtu detí vo veku od troch do piatich rokov s trvalým pobytom v obci na nasledujúce tri roky. Obce budú musieť bezodkladne riešiť nedostatok kapacít v materských škôlkach, že budú musieť zriaďovať nové triedy materskej školy, ak z priestorových dôvodov nebude obec povinná bezodkladne so súhlasom regionálneho Úradu verejného zdravotníctva zabezpečiť kapacitné možnosti na uplatnenie práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie v iných materských školách, ktorých zriaďovateľom je daná obec, alebo sa dohodne o prijatí detí do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo regionálny úrad. Takéto povinnosti bude mať aj príslušný regionálny úrad školskej správy v prípade nedostatočných kapacít v materských školách, v ktorých je zriaďovateľom.
Ako je uvedené vyššie, obce nezostanú bez finančnej pomoci štátu pri potrebe rozširovania kapacít materských škôl v súvislosti so zavedením právneho nároku a pri zvýšení osobných aj prevádzkových nákladov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

23.3.2023 o 14:10 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:16

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka. To bude skôr doplňujúca poznámka, asi nie otázka, lebo keďže tu nie je ani pán minister financií, možno sa tomu môže venovať pán minister školstva neskôr, ale predpokladám, že pani vicepremiérka nebude mať tie čísla poruke.
Vďaka za tie detaily. Samozrejme, ten problém s tým, že mi dávate absolútne čísla, vďaka za ne, ony sú dohľadateľné aj z plánu obnovy. Ten problém je ten, že on neporovnáva, či tie čísla sedia na tie počty učiteľov a na tie kapacity, ktoré bude treba. Inými slovami, vieme, koľko treba nových miest. To číslo je rozporuplné, my si myslíme, že to bude trochu viac, ale nech je to povedzme aj tých 7-tisíc. Otázka je, či tie prostriedky vyčlenené stačia na tých 7-tisíc miest. To, žiaľ, z toho, z tej analýzy, ktorú ste poskytli alebo ktorú vám poskytlo, poskytol Úrad vlády či ministerstvo financií, chýba. Takisto, a možno sa k tomu dostaneme, ja privítam odpoveď potom aj od pána ministra školstva neskôr, ak teda nevadí, že odpoviete aj možno mimo programu, mám aj ja na vás pár otázok, ktoré boli vylosované. Privítam potom odpoveď, že čo s tými obcami, kde sa nenašlo miesto ani v štátnych, ale ani v tých súkromných škôlkach. My vítame, samozrejme, že je tu tá možnosť, že keď kapacity štátne nestačia, že je tu ten, tá možnosť ísť či do cirkevnej, či do inej škôlky. Ale čo v prípadoch, že nie je ani jedna, ani druhá, ani tretia možnosť? Viete, máte zmapované, koľko tých prípadov bude? Lebo opäť, v tejto odpovedi bolo spomenuté, že také prípady asi budú, ale nemáme kapacity a nemáme odpoveď na to, koľko ich bude a čo sa v týchto prípadoch bude robiť.
Ale to nie je ani tak doplňujúca otázka, skôr doplňujúca poznámka.
Vďaka.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

23.3.2023 o 14:16 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:16

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi. Ja len tak krátko, že ešte dodatočné prostriedky, nie je to zahrnuté v tomto, v tejto odpovedi, keďže sa to týka len plánu obnovy, ale sú aj z nového programového obdobia z eurofondov, ktoré budú ale komplementárne, to znamená, že budú tam vytvorené synergie, tak ako je to v prípade škôl. To znamená, že keď v školách napríklad z plánu obnovy sa podporuje vytvorenie nových miest v triedach, tak z eurofondov podporujeme napríklad vrátane telocviční, výstavbu telocviční alebo jedální, alebo obnovu školy. Takže budú ešte aj komplementárne prostriedky.
Ale pán minister školstva to doplní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

23.3.2023 o 14:16 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:16

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.
Vážený pán poslanec, je pravda, že po odchode ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sme na ministerstve našli dokumenty, ktoré bývalý minister podpísal v posledných hodinách či dňoch, keď už bolo jasné, že na svojej pozícii skončí. Tento postup považujem za vysoko neštandardný a neprofesionálny. Medzi podpísanými dokumentmi boli aj štandardné postupy pri tzv. tranzícii. Týmto podpisom bola porušená dohoda, že pred prijatím finálneho rozhodnutia prebehnú ešte odborné rokovania s ministerstvom spravodlivosti a s ministerstvom vnútra, aby sa identifikovali možné aplikačné problémy. Bývalý pán minister však napriek tejto dohode dokument podpísal, aj keď medzirezortné rokovania nezrealizoval.
Chcem zdôrazniť, že bývalý minister svojím prístupom a postupom porušil dohodu a dokument podpísal bez toho, aby boli vykomunikované a odstránené všetky aplikačné riziká v praxi. Aj z tohto dôvodu patrí uvedený štandardný postup medzi tie dokumenty, ktoré v súčasnosti boli zaradené do právneho auditu a po jeho ukončení budeme môcť zaujať stanovisko.
Skryt prepis

23.3.2023 o 14:16 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:20

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať pani vicepremiérke za odpoveď. Pán premiér sa asi zľakol tejto otázky. No vy asi do hlavy pána ministra zdravotníctva, ministra financií a premiéra v jednej osobe nevidíte, preto vás s otázkou trápiť nebudem, ďakujem (povedané so smiechom).
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

23.3.2023 o 14:20 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:20

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

23.3.2023 o 14:20 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:20

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec, vzhľadom k tomu, že mi bola otázka položená päťkrát, budem odpovedať naraz na všetky otázky.
Ako určite viete, útvar kontroly na každom ministerstve, nielen na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, realizuje kontroly v zmysle zákonných kompetencií na základe vlastného plánu alebo podnetov. Kontrola, ktorá bola realizovaná pri poskytovaní podpory chovateľom ošípaných, na ktorú sa zrejme pýtate, bola zameraná na tie skutočnosti, ktoré boli medializované. Aby ste tomu lepšie rozumeli, kontrola bola zameraná na všetky medializované tvrdenia a nezistila žiaden zásah do žiadateľmi vkladaných údajov, žiaden zásah do pevne nastaveného spôsobu výpočtu podpory a žiaden zásah do databázy úspešných žiadateľov. Kontrola ďalej preverovala, či a v akom rozsahu boli stavovské organizácie informované o prebiehajúcej podpore a súčasťou zápisu je kompletná dokumentácia, ktorá tieto tvrdenia podporuje. Ako pri všetkých kontrolách realizovaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bola aj v tomto prípade prípravou a realizáciou kontroly poverená generálna riaditeľka sekcie kontroly a obchodného dozoru.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

23.3.2023 o 14:20 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video