88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.3.2023 o 9:03 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne tu nevidím, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to tlač 1457.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Skončil som, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.3.2023 o 9:03 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:05

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala návrh zákona 22. februára 2023 a prijala ho uznesením č. 78 z roku ´23.
Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 738/2022, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru. Nová právna úprava umožní dopravným spoločnostiam usadeným v Slovenskej republike disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie a to bez potreby ich evidencie v Slovenskej republike. Návrh zákona upravuje aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.3.2023 o 9:05 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:06

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v znení neskorších predpisov, tlač 1458.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom zákone o návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Rovnako zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.3.2023 o 9:06 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:08

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Stále, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/ 2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účelom návrhu zákona je upraviť proces činnosti právnych inštitútov v oblasti železničných dráh a dopravy na železničnej dráhe, ktoré sú upravené vo vnútroštátnej legislatíve transponovaním smernice v interoperabilite železničného systému v Európskej únii a smernice o bezpečnosti železníc a zároveň sú tieto činnosti a právne inštitúty bližšie špecifikované vo vykonávacích aktoch, ktoré boli prijaté na základe uvedených smerníc. Je to napríklad proces udeľovania výnimiek z technických špecifikácií interoperability, zriadenie registra železničných vozidiel a registra železničnej infraštruktúry, ktorá má len dočasný charakter, ale sú stále upravené v uvedených smerniciach.
Zároveň na základe poznatkov z aplikačnej praxe návrh zákona upravuje právne inštitúty, ktoré majú značný pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v dráhovej doprave. Novým prerozdelením špeciálnych dráh sa zjednodušili podmienky na ich prevádzkovanie za súčasného zaručenia bezpečnosti prevádzky, čím ich prevádzkovatelia ušetria finančné prostriedky a môžu ich investovať napríklad do obnovy vozového parku. Zároveň sme znížili správne poplatky pre prevádzkovateľov špeciálnych dráh, keďže sú to prevažne občianske združenia. V oblasti železničných dráh sme znížili vek rušňovodiča, ktorý žiada o vydanie preukazu na železničné vozidlo s obmedzenou územnou pôsobnosťou na územie Slovenskej republiky a rýchlosťou do 65 kilometrov za hodinu, a to na 19 rokov v nadväznosti na stále pretrvávajúci problém nedostatku rušňovodičov.
Pre prevádzkovateľov nákladnej železničnej dopravy v súkromnom vlastníctve, tzv. vlečkárov, sme zaviedli nový inštitút licencie na zachádzanie na železničnú infraštruktúru, keďže ako ukázala aplikačná prax, doterajšie požiadavky sú neprimerane prísne a finančne nákladné.
Negatívny vplyv na podnikateľské prostredie má návrh zákona zvýšením správnych poplatkov v oblasti železničnej dopravy, keďže správne poplatky sa dlhodobo nezvyšovali, pričom cena práce a prípadných prostriedkov na jej činnosť sa výrazne zvýšila. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Takisto s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať sociálne vplyvy ani vplyv na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti, životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Dovoľujem si vás požiadať týmto o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona aj o jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 9:08 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:11

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1459.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Skončil som, môžete otvoriť rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 9:11 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:13

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Milí kolegovia, ja mám na pána ministra v podstate iba jednu jedinú otázku. V tomto vašom predkladanom návrhu zákona sa znižuje vek rušňovodiča na 19 rokov. Ja chápem a rozumiem tomu, že dráhy alebo Železnice Slovenskej republiky sú aj personálne, ľudsky aj kapacitne možno poddimenzované, ale nemyslite si, že znižovanie veku rušňovodiča na 19 rokov je nejakým ohrozením. Mali sme tu už v pléne Národnej rady Slovenskej republiky podobné zákony, kde sa znižuje vek prijatia príslušníka do Policajného zboru alebo do väzenskej a justičnej stráže na 18 rokov. Čiže toto mi v tomto návrhu zákona troška vadí, aj keď na druhej strane ja úplne chápem to, že tie stavy sú poddimenzované a potrebujú aj Železnice Slovenskej republiky nejakým spôsobom naberať nových zamestnancov, ale ten vek mi príde možno taký, možno taký kritický, pretože 19 rokov je taký, by som povedal, zrelo nezrelý vek, či už u mladého muža, alebo u mladej ženy. Čiže na túto otázku by som potreboval odpoveď.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 9:13 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:14

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Inak aj mňa to, pán minister, tak napadlo. Ja poviem svoj vlastný ako názor. Ja nemyslím si, že 19-ročný chlapec v dnešnej dobe hej. Bolo to v minulosti, ja vám to poviem, bolo to inak. Lebo dneska psychický vek a fyzický vek nerovná sa, hej. Dnešná mládež oveľa neskôr dozrieva. Si myslím, že máme veľakrát na Slovensku ešte 29-ročných a puberťákov a títo 19-roční chlapci, že by mali takúto zodpovednosť a byť rušňovodičmi, neviem si to dostatočne predstaviť. Chce to aj plnú koncentráciu človeka a nielen to, ale pri takej zodpovednej práci, tak chce to predovšetkým životnú skúsenosť. Myslím si, že vám to nemusím ako rozprávať a to nenahradíte ničím. Jednoducho veci, buď ich máte prežité, alebo ich nemáte prežité. Ale, samozrejme, sú typy ľudí takí, že proste si žije a zomiera ako puberťák hej, ale predpokladám, že takíto ľudia tak sú aj nieže predpokladám, ale sú aj dôsledne ako pripravovaní na takéto povolanie, na takúto prácu a niesť zodpovednosť a hlavne pri osobných vlakoch. Avšak aj pri nákladnom vlaku, samozrejme, a mať zodpovednosť za tých pasažierov, ktorí, ktorí sa vezú v tom vlaku, nemyslím si, že vek 19 rokov je vhodný na to a takýto muž mladý, že je zrelý a pripravený na to, aby niesol takúto zodpovednosť. Pretože tu je aj veľká psychická záťaž, to nie je len o nejakej teoretickej príprave a možno fyzickej pripravenosti, ale tá psychická záťaž, ktorá tu je, je to obrovská a nemyslím si, že je to vhodné, keď 19-roční chlapci, že by boli rušňovodiči.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2023 o 9:14 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:16

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Patrí sa aspoň v krátkosti odpovedať. Rešpektujem váš názor. Vek znižujeme aj v oblasti nákladnej, resp. pre vodičov nákladnej, resp. autobusovej dopravy. Opäť reagujeme na nedostatok vodičov. Nemyslím si, že to môže byť problém, ak budú vodiči patrične vyškolení a preskúšaní a ak budú mať konkrétne v tomto prípade, ako som spomínal, obmedzenú pôsobnosť na územie Slovenskej republiky a na rýchlosť 65 kilometrov za hodinu. Som pripravený potom v druhom čítaní doplniť túto odpoveď o konkrétne opatrenia, ako budú zaškoľovaní inak ako starší vodiči a aké opatrenia sme pripravili preto, aby sme práve eliminovali tieto pripomienky psychickej akejkoľvek rozrednosti. Takže myslím si, že sú tam špeciálne opatrenia pri výcviku týchto konkrétnych mladých vodičov a tam je ešte jeden element, na ktorý, prosím, nezabúdajme. Stáva sa nám, že aj mladý budúci vodič alebo mladý budúci železničiar skončí strednú školu a nemá kam nastúpiť, lebo nemá 19 rokov alebo nemá požadovaný vek, a kým sa dostane do praxe, tak vypadne z toho a už sa v živote do tej, do tej praxe nedostane. Čiže chceme aj nadviazať, aby to vzdelávanie hneď vzápätí nadväzovalo na pracovný výkon. Znovu dodávam, ak budú patrične preškolení, preskúšaní a tak ďalej. V druhom čítaní vám potom pripravím si presné materiály, ako lepšie budú títo školení ako, ako starší vodiči. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 9:16 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:18

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ešte predtým ako začnem čítať úvodné slovo, chcem vám ukázať jednu vec. Toto je nový letecký zákon prakticky po 25 rokoch. Posledný bol v roku ´98. Podarila sa naozaj veľká vec a chcel by som na úvod poďakovať všetkým tým, ktorí sa na príprave zákona podieľali. Pripravovali sme ho v súlade aj s odbornou verejnosťou, s odborníkmi, takže som, som presvedčený, že sa nám podarila veľká a správna vec. Takže ešte raz.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol materiál - vládny návrh zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vládny návrh zákona predstavuje novú komplexnú úpravu príslušných oblastí civilného letectva, najmä oblasť využívania vzdušného priestoru, poskytovania leteckých navigačných služieb, leteckej prevádzky a obchodnej leteckej dopravy, bezpilotných leteckých systémov a bezpilotných lietadiel, leteckého personálu, výrobkov leteckej techniky, bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ohlasovania a bezpečnostného vyšetrovania udalostí v civilnom letectve, lietajúcich športových zariadení, sankcií, pôsobností orgánov štátnej správy v civilnom letectve a výkonu štátneho odborného dozoru.
Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečí, že príslušné oblasti civilného letectva budú mať svoju právnu úpravu či už na národnej úrovni, alebo na úrovni Európskej únie. Vládny návrh zákona upravuje aj pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo vzťahu k lietadlám vo vojenských službách, lietadlám v policajných službách, lietadlám vykonávajúce lety v štátom záujme a v súvisiacich oblastí a činností. Taktiež upravuje aj pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a využívanie vzdušného priestoru Slovenskej republiky lietadlami vykonávajúcimi lety v záujme cudzieho štátu. Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavnou Slovenskej republiky, platným právnym právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovávaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie v prvom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 9:18 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:20

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon), tlač 1460.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov potrebné náležitosti. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2023 o 9:20 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video