90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2023 o 18:22 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:22

Tomáš Taraba

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:24

Michal Luciak
Skontrolovaný text
Hlasovať o tomto návrhu budeme v utorok o jedenástej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.5.2023 o 18:24 hod.

Mgr.

Michal Luciak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:24

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka. V krátkosti. Účelom návrhu zákona je znížiť vek nástupu do bezpečnostných zborov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície z 21 na 18, tak ako to bolo kedysi. De facto osemnástka je taká osemnástka, že momentálne, ak niekto študuje deväťročku, plus má štyri roky strednú, tak de facto hneď pomaly 90 % alebo 80 % ľudí má hneď po absolvovaní strednej školy už skoro devätnásť, takže. Ale nájdu sa aj také ročníky, ktoré ešte nemusia mať devätnásť, takže kvôli tomu tam dávame tú osemnástku. A v prípade ak absolvuje denné štúdium na policajnej škole, tak aby nebol krátený príjem o 20 %. Toto si ministerstvo vnútra v rámci rezortu ministerstva vnútra kryje z vlastných zdrojov cez 610-ku, cez 620-ku.
A potom sa prihlásim do rozpravy ako prvý a uvediem ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorého hlavným realizátorom je kolega Svrček. Oslovili ho príslušníci ZVJS, že majú problémy obsadiť tabuľkové miesta, tak nás žiadali o to, aby sme zvýšili niektoré príplatky, ktoré sú fakultatívnej povahy, ale pokiaľ si to ZVJS bude vedieť hradiť z rozpočtu ministerstva spravodlivosti alebo na to určené peniaze nájde, tak táto fakultatívna možnosť tam bude a budú ich mať.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.5.2023 o 18:24 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:26

Igor Hus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Jozefa Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, tlač 1512. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 2093 z 21. marca 2023 pridelila návrh poslancov, tlač 1512, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavný výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 242 z 25. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesenia výboru vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v III. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Igora Husa vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a v treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 246 na svojej 106. schôdzi.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.5.2023 o 18:26 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:29

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka. Tak ako som povedal v úvodnom slove, ten faktor je tam taký, že naozaj v dnešnej dobe, ak je tá dvadsať jednotka, tak po strednej škole, jak skončia tí chlapci alebo aj dievčatá, tak, a chcú byť aj policajti alebo aj bachári, tak musia čakať pár rokov. No medzitým, keď sa zamestnajú, tak už sa k tomuto povolaniu nevrátia, aj keď by boli hocijak zapálení. Alebo máloktorý z nich, pokiaľ si nájde nejaké relevantné miesto. Takže toto je jeden ten faktor. Znižujeme to. Áno, za našich čias pomaly každý absolvoval základnú vojenskú službu, tam sa človek zocelil. No ale jednoducho sú tie podstavy a je to takáto požiadavka všetkých rezortov. To je jedna vec.
A čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, tak vypúšťame ešte jeden odsek, to je taká, viac-menej taká legislatívno-technická poznámka ohľadom zníženia toho funkčného platu o 20 %. Tak tam musíme vypustiť v § 104 aj ods. 6. A čo sa týka zvýšenia maximálnej výšky rizikového príplatku a príplatku za bývanie, tak hovorím, hlavne je to požiadavka od ZVJS. V rámci ministerstva vnútra sa tieto príplatky, ako sa hovorí, prideľujú v rámci systemizácie. Myslím si, že to tiež nie je dokonale spravené, aby napríklad príplatok za bývanie mal v Bratislave príslušník obvodného oddelenia taký, príslušník, ja neviem, kriminálnej polície na okrese inaký a, ja neviem, príslušník na krajskom riaditeľstve zas iný, alebo na Nake zas iný, keď to je v rámci Bratislavy a týka sa to príplatku za bývanie. U ZVJS je to inak a hlavne od nich ide požiadavka, lebo sú naozaj niektoré väznice, kde majú obrovské podstavy a zákon jednoducho nepustí, ako by vedeli tých ľudí namotivovať, tak z toho dôvodu zdvíhame hornú hranicu týchto príplatkov s tým, že to je len fakultatívna možnosť. Ministerstvo vnútra momentálne nemá žiadne peniaze, že by nejakým spôsobom menilo tieto príplatky. Pokiaľ si ZVJS nájde v rozpočte pod ministerstvom spravodlivosti, tak, tak tam môžu tie príplatky pozdvíhať.
Takže prednesiem vám. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Jozefa Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, tlač 1512. K návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 88a sa suma "232,50 eura" nahrádza sumou "500 eur".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 16 znie:
"16. V § 104 sa vypúšťajú ods. 4 a 6. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.".
3. V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
"19. V § 141a ods. 1 sa suma 232,36 eura nahrádza sumou 500 eur."
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Skončil som. Vďaka.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.5.2023 o 18:29 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:34

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Práve rozmýšľam, že kto je spravodajcom k tomuto bodu?

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
No pán poslanec Drdul. Máte náhradu?

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Ale on je tuto za dverami, on celý čas je za dverami.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Tak za dverami nie je nikto. Ak tu nie je pán poslanec, bod prepadne.

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Ale my si určujeme na výbore, že náhradníkom môže byť aj iný člen výboru.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Áno môže byť, ak je náhradník.

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Tak môže byť Kyselica, áno? Lebo chcem byť fér, že aby to bolo podľa pravidiel. (Reakcie z pléna.) Celý čas tu bol, a asi minútu ešte, keď som išiel predtým.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Tlač 1393a. Okej.
Nech sa páči, pán poslanec.

Vetrák, Milan, poslanec, NR SR
Ďakujem pekne. Ja som už v prvom čítaní avizoval, že tento návrh nie je úplne taký, by som povedal, že typický poslanecký návrh, kde poslanec sa snaží presadzovať nejakú prioritu zo svojho alebo z volebného programu hnutia strany, ktorú zastupuje. Je to návrh, ktorý reaguje na podnety, ktoré prichádzajú buď mne priamo ako predsedovi ústavnoprávneho výboru, alebo aj predsedovi parlamentu. Aj tento návrh obsahuje riešenie dvoch situácií. Jedna je, jedna je situácia, ktorú teda na podnet, ktorý prišiel pánovi predsedovi parlamentu ohľadne podvodov pri deľbe, vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhý, druhá tá časť toho návrhu je reakciou na podnety, ktoré prichádzali priamo mne, teda ako predsedovi ústavnoprávneho výboru a týkali sa vecí, ktoré súvisia s ochranou osobnosti.
A ono tieto veci prichádzajú, samozrejme, aj priebežne a preto aj na konci rozpravy alebo na konci môjho vstupu spomeniem teda ďalší podnet, ktorý prišiel, potom prečítam pozmeňujúci návrh. Keďže je to len úvodné slovo a chcem sa hneď prihlásiť ako prvý do diskusie, kde potom aj ozrejmím, že prečo prichádzam ešte s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi, ako to vzniklo a o čom sú.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.5.2023 o 18:34 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:37

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona na ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho schváliť. Časť IV. správy obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1393a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 2. mája 2023. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.5.2023 o 18:37 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:38

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Takže v rámci rozpravy, ako som avizoval, uvediem a stručne odôvodním aj, prečo predložím dva pozmeňujúce návrhy. K tomu samotnému návrhu, tak ako ho predložím do prvého čítania, v princípe bola, bola len pripomienka zo strany parlamentnej legislatívy, kde sme sa po diskusii zhodli v tom, že v prechodných ustanoveniach tá druhá veta je nadbytočná, keďže už tá prvá veta, by som povedal, zahŕňa aj to, čo je v tej druhej vete. Čiže to je taký legislatívno-technický pozmeňovák. Ten bude veľmi stručný.
No a potom nad rámec toho, čo bolo, čo bolo predme... alebo čo bolo upravené v návrhu, ktorý bol predložený do prvého čítania, ale, samozrejme, súvisiaca vec, pretože sa tiež týka ochrany osobnosti, tak obrátila sa na mňa pani kolegyňa Šebová z hnutia SME RODINA, ktorá tak isto dostala nejaké podnety teda z praxe, ktoré sa, teda hlavne zo súdnej praxe, ktoré sa týkajú prípadov ochrany osobnosti a ide o prípady obetí, obetí trestných činov, čo myslím, že okrem toho, že sme to mali v programovom vyhlásení vlády, tak myslím si, že to je taká vec, ktorou nejakým spôsobom chceme postavenie obetí trestných činov a aj postavenie ako poškodených vylepšovať. Takže ja som sa tomu tiež nebránil.
Ona mi dala štyri konkrétne podnety. Nakoniec sme sa zhodli na dvoch. Tie ďalšie dva by znamenali naozaj že prelom v doterajšej judikatúre a vyžadovali by si skutočne odbornejšiu diskusiu, hoci boli zaujímavé aj relevantné, ale nemyslím si, že je najsprávnejšie takto v druhom čítaní prinášať také úplne že zásadné zmeny. Ja len poviem, tí, ktorí sa zaoberáte právom a ochranou osobností, tak ten tretí podnet, ktorý tu nie je reflektovaný v tomto pozmeňujúcom návrhu, sa týkal toho, že by aj nemajetková ujma mohla byť nepremlčateľná, lebo dnes, keď riešite žalobu na ochranu osobností, tak nepremlčateľným je len ten nárok na ospravedlnenie. Ten môžete podať ako žalobný návrh a žiadať o ospravedlnenie kedykoľvek. Tam, tam to sa nepremlčuje, ale nemajetková ujma ako určitý peňažný nárok sa premlčuje po troch rokoch v zmysle Občianskeho zákonníka.
Ale vedú sa aj odborné diskusie aj medzi právnikmi dlhodobo, či by aj tá nemajetková ujma nemala byť nepremlčateľná. Len mne sa to zdalo naozaj ako veľká vec aj na odbornú diskusiu na to, aby sme to prinášali teraz, teraz vo forme pozmeňujúceho návrhu. Hoci je to relevantná diskusia, nie sú na to úplne jednotné názory a ani, aj súdy rôzne rozhodovali v minulosti o tejto veci a potom to korigovali až odvolacie súdy, prípadne Najvyšší súd, ale na úrovni okresných súdov. Dokonca sú prípady, kedy niektoré okresné súdy vyhlásili vo svojich rozsudkoch a odôvodneniach, že aj nemajetková ujma je nepremlčateľná. Sú aj také dokonca rozhodnutia okresných súdov.
No a potom ten posledný podnet súvisel s tým, že ak by sme akceptovali túto nepremlčateľnosť, takže či to riešiť aj spätne alebo nie spätne. Tak tam už by sme, by sme, to by už bolo naozaj podľa môjho názoru možno až, nieže na hrane ústavnosti, možno v určitom prípade asi aj nie celkom v súlade s ústavou. Čiže nechcel som ísť do týchto, takýchto rizikových situácií. Ale tie, ktoré prednesiem, tie dva podnety, ktoré sú podľa mňa relevantné, a to, že by sa pri nemajetkovej ujme malo prihliadať aj na to, či došlo k inému závažnému alebo neodstrániteľnému následku, a to, že aby sa prezumovali určité veci v tom konaní a nemuseli sa tí vyšetrovatelia u tých obetí trestných činov vŕtať v tých rodinných vzťahoch atď. Je to podrobnejšie zdôvodnené aj v tom podanom pozmeňovacom návrhu a tým pádom by dochádzalo ešte k väčšej traume tých obetí trestných činov. Tak to sa mi zdalo naozaj relevantné a teda aj potom, ako sme diskutovali o tom s pani kolegyňou Šebovou, tak spoločne predkladáme ten druhý pozmeňujúci návrh. Takže toľko, toľko za mňa.
Nič ďalšie sa v tej diskusii nevyskytlo, ani na ústavnoprávnom výbore sa nejako tá diskusia nerozširovala iným smerom alebo nejak viac do hĺbky. Takže nebudem ani ja už teraz nejak filozofovať nad tým, čo by sa tam ešte dalo spraviť s ochranou osobnosti. Myslím si, že celý ten Občiansky zákonník by bolo dobré modernizovať. Viem, že existujú aj rekodifikačné komisie na to, len zatiaľ ešte ten výsledok do parlamentu vláda nepredložila, ani tie predchádzajúce vlády.
Takže ja teraz toľko na vysvetlenie a prečítam na záver môjho vstupu tie dva pozmeňujúce návrhy. Jeden je veľmi stručný teda.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 1393. Uvedený zákon sa mení a dopĺňa takto:
"V čl. I bode 3 v § 879x odsek 2 sa vypúšťa druhá veta."
To je celý pozmeňovák, to je ten legislatívno-technický.
A ten druhý je, on, o niečo, o niečo teda rozsiahlejší, ale tiež pomerne krátky. Takže druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej a Milana Vetráka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, tlač 1393.
Uvedený návrh zákona sa mení a dopĺňa takto:
1. Pred doterajší bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Dobré meno, občianska česť a existencia dobrých rodinných vzťahov sa predpokladajú."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne aj do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákona.
No a 2. bod. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 13 ods. 2 sa za slovo „spoločnosti" vkladajú slová „alebo došlo k inému závažnému alebo neodstrániteľnému následku".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne aj do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj za podporu týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov a nakoniec aj celého zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.5.2023 o 18:38 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:42

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
A ešte prepáčte, len na záver ešte povedať, aby teda pán spravodajca teraz, aby si to aj on poznamenal, ospravedlňujem sa, lebo to s tým súvisí, že my sme na ústavnoprávnom výbore akceptovali bod 2 spoločnej správy a tento bod 2 sa, vlastne je v kolízii s tým prvým pozmeňujúcim legislatívno-technickým návrhom, takže ten bod 2 žiadam vyňať na osobitné hlasovanie s tým, že potom spravodajca ho nebude odporúčať, jeho schválenie, lebo pozmeňujúci návrh ho bude riešiť lepšie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.5.2023 o 18:42 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:46

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Predkladáme s kolegyňou Zemanovu a s kolegom Ledeckým novelu zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Cieľom novely je zlepšiť finančnú podporu rodín, ktorých dieťa trpí závažným onkologickým ochorením.
Veľmi stručne uvediem tento zákon v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.5.2023 o 18:46 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video