90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.5.2023 o 12:40 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:40

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Chcem poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, 13.05 h zasadáme. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.5.2023 o 12:40 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:40

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Ja by som chcel len pána predsedu poprosiť, aby nám oznámil číslo parlamentnej tlače toho materiálu, ktorý sme na jeho návrh zaradili do programu. Tú kontrolu, lebo to som nezachytil, aké to má číslo parlamentnej tlače a v zverejnených parlamentných tlačiach taký materiál neexistuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.5.2023 o 12:40 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
90. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie 15:37

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Milé dámy, vážení páni, ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a člen hnutia REPUBLIKA predkladám do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predložené návrhy zákon... návrhu novely zákona je zavedenie transparentnosti do spracovania výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike, a to takým spôsobom, že zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch sa budú musieť povinne zverejňovať na internetových stránkach obcí, ako aj všetky zápisnice z miestnych, okrskových a okresných volebných komisií sa budú rovnako zverejňovať na internetovej stránke štatistického úradu.
To je v úvodnej reči všetko a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.5.2023 o 15:37 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:38

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Kočiša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1493) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov.
Národná rada na základe uznesenia č. 2117 z 22. marca 2023 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská: Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 225 z 25. apríla 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: Hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk k návrhu poslancov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 247 dňa 2. mája 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.5.2023 o 15:38 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:42

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Takže, milé dámy, vážení páni, k nášmu návrhu zákona by som v krátkosti len pripomenul to, o čom sme sa bavili už v prvom čítaní. Keďže v roku 2022 sme mali v komunálnych voľbách množstvo a veľmi závažné nedostatky týkajúce sa sčítavania a nahliadania do zápisníc ako samotného sčítavania volebných hlasov, tak prichádzame ako hnutie REPUBLIKA s návrhom zákona, ktorým sa stransparentňuje zverejňovanie volebných zápisníc z okrskových, miestnych a okresných volebných komisií tak, aby akékoľvek pochybnosti o možnej manipulácii s volebnými hlasmi v tomto období a pri týchto predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať v septembri tohto roku, odpadli a neboli o tom žiadne ani polemiky.
Toto všetko by sa naozaj nemuselo diať, ak by predchádzajúce vlády alebo predchádzajúce plénum Národnej rady Slovenskej republiky prijalo takýto zákon, ale prichádzame s týmto zákonom momentálne my a nie je nič transparentnejšie ako zverejňovanie volebných zápisníc. A je také úsmevné alebo také smutné, že novinárska obec apelovala a tlačila na túto problematiku ešte v minulom volebnom období alebo v minulom roku, že toto nie je transparentné, pretože takýto zákon nie je. A práve keď sme tento návrh zákona predložili, tak zase hľadajú všetko možné, aby tento návrh zákona postavili do nejakej smiešnej roviny, že v podstate tento návrh zákona nie je dobrý, pretože ho Slovenská republika nepotrebuje.
Čiže tak ako som vo svojej úrodnej, úvodnej reči spomínal, tento zákon je naozaj apolitický a má slúžiť výsostne na kontrolu volebných hlasov, sčítania volebných hlasov, nahliadania do volebných zápisníc členmi okrskových, miestnych a okresných volebných komisií, ako aj pre širokú verejnosť.
Čiže k predkladaniu tohto zákona asi toľko a dovolím si teraz prečítať dva pozmeňujúce návrhy zákona, ktoré máme vypracované.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh zákona poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Kočiša k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1493).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Čl. I sa dopĺňa novými bodmi 3 až 6, ktoré znejú:
„3. § 155 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zápisnica obvodnej volebnej komisie sa bezodkladne po jej doručení samosprávnemu kraju zverejňuje na webovom sídle samosprávneho kraja a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím troch mesiacov po vyhlásení výsledkov volebnou štátnou komisiou."
4. § 156 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja sa bezodkladne po jej schválení štátnou komisiou zverejňuje na webovom sídle samosprávneho kraja a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím troch mesiacov po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou."
5. § 187 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zápisnica podľa ods. 1 sa bezodkladne po jej podpísaní miestnou volebnou komisiou zverejňuje na webovom sídle obce a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím troch mesiacov po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou."
6. § 188 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Zápisnica podľa ods. 1 sa bezodkladne po schválení okresnou volebnou komisiou zverejňuje na webovom sídle obce a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie. Povinnosť zverejňovania podľa prvej vety zaniká uplynutím troch mesiacov po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou. Zápisnica o výsledku volieb v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a zápisnica o výsledku volieb v meste Košice sa zverejňuje na webovom sídle mesta po schválení štátnou komisiou."."
Odôvodnenie: Obdobne ako pri okrskových a okresných volebných komisiách dochádza k ustanoveniu povinnosti zverejniť zápisnicu obvodnej volebnej komisie, volebnej komisie samosprávneho kraja a miestnych alebo mestských volebných komisií.
Dovoľte mi prečítať ešte pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu č. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Kočiša k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1493).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto.
1. V čl. I bode 1 dopĺňaný odsek 5 v § 30 znie:
„(5) Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa bezodkladne po jej schválení príslušnou volebnou komisiou zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak je zriadené a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím troch mesiacov po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou."
V súvislosti s týmto návrhom žiadam vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie bod 1, nakoľko môj návrh rieši predmetnú zmenu iným spôsobom.
Odôvodnenie: V uvedenom prípade dochádza k zjednoteniu terminológie (webové sídlo obce) a tiež dochádza k presnej špecifikácii, akou formou a v akej lehote má obec zverejňovať zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, a to tak, že túto je obec povinná zverejniť bezodkladne po jej schválení na úradnej tabuli a v prípade, ak má obec zriadené webové sídlo, aj na webovom sídle obce. Obec je povinná zabezpečiť toto zverejnenie po dobu troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb štátnou komisiou.
2. V čl. I bode 2 dopĺňaný odsek 3 v § 32 znie:
„(3) Zápisnica okresnej volebnej komisie sa bezodkladne po jej schválení štátnou komisiou zverejňuje na webovom sídle štátnej komisie a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie. Povinnosť zverejnenia podľa prvej vety zaniká uplynutím troch mesiacov a po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou."
V súvislosti s týmto návrhom žiadam vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie bod 2, nakoľko môj návrh rieši predmetnú zmenu iným spôsobom.
Odôvodnenie: V uvedenom prípade dochádza k zjednoteniu terminológie (webové sídlo štátnej komisie) a tiež dochádza k stanoveniu lehoty zverejnenia zápisnice okresnej volebnej komisie.
3. V čl. I sa za bod 2 dopĺňa bod 3, ktorý znie nasledovne:
Za ustanovenie § 219c sa vkladá nové ustanovenie § 219d, ktoré vrátane nadpisu znie nasledovne:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023
Ustanovenia účinné od 1. júla 2023 sa použijú aj na voľby vyhlásené pred účinnosťou tohto zákona, ktoré sa budú konať po 1. júli 2023."
Odôvodnenie: Exaktne sa stanovuje, že tieto ustanovenia sa používajú aj na voľby, ktoré budú vyhlásené predo dňom účinnosti tohto zákona, ale budú sa konať po júli 2023.
4. V čl. II sa slová „pätnástym dňom po jeho zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami „1. júla 2023".
Odôvodnenie: Stanovuje sa exaktný dátum nadobudnutia účinnosti zákona, a to dňom 1. júla 2023.
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2023 o 15:42 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Slavěna Vorobelová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Oceňujem tento pozmeňovací návrh, pretože už pri pôvodnom predkladaní som upozorňovala práve na to, že bol tento návrh zákona pôvodne nedostatočný, nevykonateľný. To isté hovorili aj médiá, že tento zákon nieže nie je dobrý, ale že je nevykonateľný. Čiže doplnili sa tam tie slová, že bezodkladne, takže veľmi pekne ďakujem za tento pozmeňujúci návrh a tento návrh zákona podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2023 o 15:51 hod.

Ing.

Slavěna Vorobelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi ďakujem za podporu, pani kolegyňa, a čo sa týka vykonateľnosti alebo nevykonateľnosti zákona, ten zákon bol vykonateľný aj predtým, ale vyšpecifikovali sme všetky možné nedostatky, ktoré by vyplývali z povahy samotného zákona. Aplikovali sme všetky pripomienky všetkých zúčastnených výborov, ktoré participovali na tomto zákone, ako či už výbor gestorský, alebo výbor prídavný, a myslím si, že tento zákon bude naozaj na prospech veci a bude slúžiť všetkým občanom Slovenskej republiky tak, ako má. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2023 o 15:51 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:52

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegovia, kolegyne, tak ako ja, si aj vy uvedomujete, že 41 % obyvateľov Slovenskej republiky sa bojí o transparentnosť volebného procesu v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách. To nie je údaj, informácia, ktorú by som si teraz vycucal z prsta, ale je to údaj, ktorú zverej... ktorý zverejnil práve váš najobľúbenejší neoliberálny Denník N. To znamená, vychádza z prieskumu, ktorý zrejme budete po väčšine, ako tu ste, rešpektovať a nebudete spochybňovať jeho zistenia. 41 % obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí majú pochybnosti o transparentnosti volebného procesu, a teda o zverejnených volebných výsledkoch, či neboli manipulované, či došlo k zverejneniu výsledkov, ku ktorým aj reálne došlo. To znamená k tomu, ako v skutočnosti hlasovali jednotliví ľudia vo volebných komisiách, vo volebných miestnostiach, toto číslo nás jednoducho ako Národnú radu zaväzuje k tomu, aby sme niečo urobili s týmito obavami a aby sme obyvateľov Slovenskej republiky mohli transparentne presvedčiť, že volebný proces nebude manipulovaný. To znamená, že keď prídu do tej volebnej miestnosti, odovzdajú svoj voličský hlas, rozhodnú o tom, kto by mal zastupovať ich demokratický názor v rámci parlamentnej demokracie na Slovensku, že presne to isté bude neskôr zverejnené v štatistickom úrade a že presne podľa týchto legitímnych výsledkov budú prideľované mandáty v Národnej rade a skrze toho bude aj skladaná vláda Slovenskej republiky.
A hnutie REPUBLIKA vypočulo volanie týchto obyvateľov, ktorí práve na základe pôsobenia Matovičovo-Hegerovej totalitnej protislovenskej vlády na Slovensku prišli k presvedčeniu, že táto vláda je schopná úplne všetkého a nadobudli dojem, že sú schopní aj falšovať voľby. Práve hnutie REPUBLIKA prišlo s riešením, ktoré môže zamedziť týmto obavám a všetkým obyvateľom Slovenskej republiky môže jasne povedať, voliť má zmysel. Má zmysel ísť voliť, môžete ísť voliť úplne bez problémov a hlavne môžete ísť voliť bez obáv, pretože sa nebudete musieť báť falzifikácie voličských výsledkov. To je niečo, s čím nemôže mať problém ktokoľvek, ľavicový, pravicový, demokratický, liberálny, konzervatívne naladený občan, politik, poslanec, jednoducho nikto. S transparentnosťou volebného procesu nesmie mať v demokratickej spoločnosti principiálne nikto problém, a snáď nikto nebude nesúhlasiť.
Problémom je, čo nastalo po schválení nášho zákona v prvom čítaní. Médiá spustili doslova kvikot, ktorý je nepochopiteľný z môjho pohľadu. Samozrejme, žiadne z týchto médií, ktoré od rána do večera rozoberalo našu novelu zákona, nám nedalo ucelenú možnosť vyjadriť sa k tomuto zákonu, nepozvalo nás do žiadnej politickej diskusie, v ktorej by sa o tomto zákone hovorilo, ale prichádzali s názormi: hnutie REPUBLIKA predkladá návrh zákona, ktorý je neopodstatnený, ktorý nemá význam, hnutie REPUBLIKA straší manipuláciou volieb, opozícia chce zamanipulovať ľudí rovnako ako ich zmanipuloval Donald Trump v USA a zaútočiť na Kapitol a bláboly, sprostosti, až sa človek chytal za hlavu. Je neuveriteľné, s čím dokázali médiá prísť, a práve na tomto príklade, kedy na jednej strane vytvárali úplne uletené konšpiračné teórie o tom, že opozícia sa snaží zmanipulovať ľudí do akejsi viery v to, že tu je problém, ktorý v skutočnosti neexistuje, ale zároveň tej istej opozícii nedali legitímnu možnosť vyjadriť sa v normálnych debatách a vysvetliť, čo si o tomto zákone myslia, prečo je podľa nich potrebný, ukazuje na skutočnú manipuláciu. Že nie opozícia, nie hnutie REPUBLIKA je to, ktoré manipuluje verejnosť, ale médiá, prehnité, skorumpované médiá, ktoré na jednej strane hovoria, že je tu akási manipulácia s verejnou mienkou a na druhej strane nedovolia vyjadrenie toho, ktorého z tej manipulácie obviňujú. No tak mi povedzte, čo už je väčšia manipulácia.
A fascinujúce na tomto mediálnom pokrytectve, na tejto už doslova mediálnej úbohosti je skutočnosť, že po krajských, po komunálnych voľbách tu v Bratislave začal mať Denník N jeden závažný problém, a to bolo to, že nejaký kandidát, ktorý vo všetkých okrskoch získal nejakých 0,0 neviem čo hlasov, naraz v niekoľkých okrskoch vystrelil nad 10 %, a bolo to podozrivé. Začalo sa to riešiť, začalo sa to prešetrovať, zistilo sa, kde bola chyba. No chyba bola úplne triviálna. Ľudia, ktorí z volebných zápisníc, zo zápisníc v okrskových volebných komisiách, prepisovali tieto údaje do počítača, sa pomýlili a napísali tam iné údaje, a tým pádom došlo ku skresleniu výsledného volebného procesu. Nebola to cielená manipulácia, naopak, došlo ku chybe. A kým sa na tú chybu prišlo, museli sa jednoducho pootvárať všetky tie urny, prepočítať hlasy, skontrolovať volebný proces. Keby platil náš návrh zákona, tak si ktorýkoľvek občan môže pozrieť zverejnenú volebnú zápisnicu, ktorú podpísali všetci členovia okrskovej volebnej komisie, a porovnať ju so zverejnenými výsledkami na štatistickom úrade a okamžite by videl ten rozdiel, mohol by naň upozorniť a veľmi rýchlo by došlo k náprave. Fantastická vec v rámci transparentnosti volebného procesu.
A viete čo je ešte viac fantastickejšia vec? Že práve ten istý Denník N ako možné riešenie pre zamedzenie opakovania sa takejto situácie z Bratislavy navrhol zverejňovať volebné zápisnice z okrskových, okresných, miestnych a tak ďalej volebných zápisníc. A keď potom hnutie REPUBLIKA predložilo návrh, po ktorom volal Denník N, tak Denník N začal písať, že hnutie REPUBLIKA manipuluje ľudí, že prináša niečo, čo nie je potrebné, že vytvára fantómovú hrozbu, že vykopáva otvorené dvere a podobné nezmysli. Na tomto vidíte, že títo hlupáčikovia v jednotlivých redakciách ani sami nevedia, čo písali mesiac dozadu, ani sami nevedia, po čom volali a čo nazývali transparentným, slobodným a správnym riešením vzniknutého problému, pretože keď s tým riešením niekto príde, tak len preto, že majú penu pri ústach ako besné psy a nenávidia hnutie REPUBLIKA, nenávidia opozíciu, nenávidia vlasteneckých politikov, politikov so skutočným presvedčením a láskou k Slovenskej republike, tak sú schopní poprieť vlastné slová behom milisekundy, urobiť zo seba kolosálnych hlupákov pred celým národom a volať po niečom, po čom boli, pričom boli sami proti alebo dokonca opovrhovať niečím, čo sami žiadali. Takáto je úroveň slovenský médií. A potom nám hovoria, majte k nim úctu, rešpektujte redaktorov, prinášajú to novely Trestného zákona, že keď niekto údajne šíri nenávisť k novinárom, čo je, samozrejme, šírenie nenávisti je úplne subjektívny pojem, na základe ich práce, ich funkcií, ich povolania, tak ho treba zavrieť do basy. Ale akú máte mať úctu k novinárovi, ktorý vám jeden deň povie, že treba zverejňovať volebné zápisnice a druhý deň povie, to nie je mysliteľné, niekto chce zverejňovať volebné zápisnice. To je manipulátor, on chce útočiť na Kapitol, on sa inšpiroval u Donalda Trumpa a podobné voloviny. Chápete tomu? Úplne jednoduchý legitímny návrh zákona.
Kolega predkladateľ Edo Kočiš za hnutie REPUBLIKA vyprecizoval všetky znenia, všetko, s čím mohol mať ktokoľvek akýkoľvek problém, lehoty sú jasne nastavené, je nastavené, kedy sa to má zverejniť, do kedy to má visieť, kde to má visieť. Je úplne zrejmé, že každý jeden občan Slovenskej republiky si môže skontrolovať, či mohlo alebo nemohlo dôjsť k nejakej manipulácii, či mohlo alebo nemohlo dôjsť k nejakej chybe, aká sa práve udiala v Bratislave, a teda transparentná kontrola volebného procesu je zabezpečená na plnohodnotnej miere a každý jeden obyvateľ Slovenskej republiky priamo uvidí vďaka tomuto zverejňovaniu zápisníc, čo spočítali jednotliví delegáti v okrskových volebných komisiách, úplná, čistá nádhera. Transparentnosť, aká nemá obdoby, a preto každý zmýšľajúci poslanec Národnej rady podľa môjho názoru takýto návrh zákona podporuje, pretože problém s takýmto návrhom zákona logicky môže mať len ten, ktorý by si snáď nejakú manipuláciu prial, a na to sa budú aj ľudia pozerať pri hlasovaní.
No komu vadí to, že sa zverení, ako dopadli voľby? No len tomu, kto nechce, aby sa zverejnilo, ako reálne dopadli voľby. A prečo niekto nechce ako zverejniť, ako dopadli voľby? No jedine preto, že má nejaký zlý úmysel. S dobrým úmyslom takéto rozhodnutie prijať nemôžete. A z toho dôvodu je úplne logické, že ak tento návrh zákona finálne vo štvrtok o jedenástej, kedy sa o ňom bude hlasovať, schválime, akceptujeme, všetkým obyvateľom Slovenskej republiky vyšleme pozitívny signál, že sa nemusia ísť báť na voľby. Tým 41 % obyvateľom Slovenskej republiky, ktorí nedôverujú Hegerovo-Matovičovej vláde, a stavím sa, že už ani teraz Čaputovej progresívnej vláde, tým všetkým vyšlete jasný signál, vyšleme im jasný signál, že voľby nebudú zmanipulované, pretože všetky údaje o volebnom procese budú transparentne zverejnené a každý jeden obyvateľ Slovenskej republiky bude môcť byť tým, ktorý bude kontrolovať správnosť výkonu tohto volebného procesu. Úplne fantastický návrh zákona, akýkoľvek protiargument pri tomto návrhu skrátka neexistuje.
Preto to opakujem, komu záleží na tom, aby volebný proces bol transparentný a ľudia mali dôveru v demokratické inštitúcie, mali dôveru aj v Národnú radu a vedeli, že tí, ktorí ich v Národnej rade zastupujú, sú skutočne tí, ktorých vo voľbách zvolili, nemáte žiaden problém, zahlasujete za. Ak chcete vytvárať pochybnosti, ak chcete šíriť beznádej, ak chcete šíriť politickú apatiu, ak chcete presviedčať ľudí o tom, že nemá zmysel ísť voliť a že môžu existovať pochybnosti o transparentnom sčítavaní hlasov v posledných alebo v najbližších parlamentných voľbách, bez problémov hlasujte proti, zdržte sa, ale potom to ľuďom budete vysvetľovať len vy sami, pretože len na vás bude padať táto pochybnosť, že ste chceli, aby voľby neboli transparentné.
Za nás všetko, úplne jednoduché a už teraz ďakujem každému poslancovi Národnej rady, ktorý sa zachová správne, zachová sa inteligentne a zachová sa s úctou voči obyvateľom Slovenskej republiky, z ktorých daní sú výplaty všetkých nás, ako tu sedíme.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2023 o 15:52 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:02

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Tak ako povedal vo svojej rozprave môj kolega Milan Mazurek, jednoducho tento zákon nie je a nesmie byť nikdy braný ako nejaký zákon politický, ale je to zákon výsostne pre transparentnosť a akúkoľvek možnú kontrolu volebného aktu, volebného výsledku a samotného priebehu parlamentných, komunálnych, župných alebo eurovolieb, poprípade prezidentských volieb. Jednoducho transparentnosť, to je to gro, to je tá alfa a omega, na čo v tomto našom zákone poukazujeme a na čom a na akých základoch bol vlastne tento zákon postavený.
Takže všetci kolegyne poslankyne a všetci kolegovia poslanci, ktorí sa z akýchkoľvek objektívnych príčin rozhodnú tento svoj, tento náš návrh zákona nepodporiť, si budú potom musieť spytovať vlastné svedomie, prečo tak konali alebo prečo takýto zámer majú, a všetci kolegovia, ktorí podporili tento náš návrh zákona v prvom čítaní, pevne verím, že tak spravia aj teraz, pretože naozaj tento zákon nemá nič spoločné s nejakým politickým lobingom alebo niečím podobným. Jednoducho chceme zachovať transparentnosť, chceme zachovať čestnosť a férovosť. To znamená, aby každý jeden občan Slovenskej republiky, ktorý sa chce zúčastniť samotného priebehu volieb, mal istotu, že s jeho hlasom nebude manipulované a jeho hlas nebude nikým a ničím zneužitý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2023 o 16:02 hod.

PhDr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:04

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Milé kolegyne, vážení kolegovia, ako už odznelo v predchádzajúcich príspevkoch od mojich kolegov, tento návrh zákona považujeme nielen za legitímny, ale vzhľadom na politickú situáciu a to, čoho sme boli svedkami za uplynulé tri roky, a vzhľadom na celospoločenskú atmosféru považujeme tento krok za nevyhnutný a mimoriadne ústretový predovšetkým voči občanom Slovenskej republiky.
My hnutie REPUBLIKA máme jedno šťastie a myslím si, že je to aj naša výsada, že si môžeme dovoliť chodiť úplne slobodne medzi občanov a nemusíme byť odkázaní na sprostredkované informácie alebo na pohľad z pancierovej limuzíny, a práve tento osobný kontakt s občanmi Slovenskej republiky nám pred časom, a to nie je, to nie je situácia, ktorá by sa stala včera, ale pomerne dávnejšie, nám ukázal jeden fenomén, ktorý v spoločnosti je, a to je to, že občania Slovenskej republiky čoraz menej dôverujú voľbám, sčítavaniu hlasov a jednotlivým procesom, ktorý s voľbami alebo ktoré s voľbami prirodzene súvisia. Koniec koncov spomínaný prieskum, kde sa 41 % opýtaných vyjadrilo, že nedôveruje voľbám, nám jasne potvrdzuje, že takáto iniciatíva, takýto krok, takáto legislatívna úprava je dôležitá a je úplne namieste.
Hnutie REPUBLIKA urobilo maximum, aby takýto zákon prešiel. Kolega Edo Kočiš naozaj komunikoval veľmi trpezlivo, zodpovedne a bol ústretový maximálne ku všetkým pripomienkam, ktoré precizovali tento návrh, a ja si aj myslím, že tu je reálna šanca, aby sme občanom túto istotu vrátili, aby sme im tú dôveru vo voľby jednoducho dali aj týmto návrhom zákona, pretože ten prieskum, tých 41 spomínaných, 41 % je naozaj alarmujúce číslo, a to si snáď pri všetkej zodpovednosti uvedomí každý politik, každý poslanec a každý, komu záleží na transparentnosti volieb.
Keď sme ohlásili tento náš legislatívny návrh, tak médiá začali túto našu iniciatívu komentovať svojsky, samozrejme. Pretože hnutie REPUBLIKA sa previnilo už len tým, že jeho poslanci dýchajú a že hnutie REPUBLIKA existuje. Ale na to sme si zvykli. To sme si zvykli a to ustojíme. Ale čo neustojíme a na čo si nebudeme zvykať je to, aby občania nemali právo alebo nemali možnosť sa presvedčiť o svojom hlasovaní a o tom, že hlasy, ktoré odovzdali tej alebo onej strane, naozaj prišli tam, kam boli adresované. Myslím si, že poslanci v tomto momente a v kontexte toho, čo som povedal, nemajú absolútne dôvod hlasovať proti tomuto návrhu, pretože poslanci nie sú oprávnení zabrániť občanom, zabrániť voličom, aby si tieto výsledky skontrolovali. Koniec koncov aj keď uskutočníte platbu v banke alebo robíte akúkoľvek platbu, tak máte záujem skontrolovať si, či vaše peniaze šli tam, kde ste ich odoslali. A rovnako by sa nepáčilo nikomu z nás, keby takáto možnosť nebola, alebo nám takúto možnosť niekto vzal. Preto si myslím, že tento návrh je absolútne na mieste.
A keď sa vrátim k tým médiám a k tomu, čo odznelo na adresu hnutia REPUBLIKA, tak ako tu načrtol kolega Mazurek, Denník N 31. októbra 2022 zverejnil článok: „Pri počítaní volieb v Bratislave urobili chybu, ukrátili Valla o jeho 2 500 hlasov". V tomto článku Denník N verejne prezentuje, že sa pri počítaní volieb v Bratislave urobili chyby a že podobné chyby sa mohli stať aj inde na Slovensku. Článok doslova vysvetľuje, prečo došlo k chybám v zápisnici, v ktorej alebo v ktorých zápisniciach boli ubraté hlasy primátorovi Matúšovi Vallovi a že s extrémne vysokou pravdepodobnosťou došlo v dvanástich volebných okrskoch k chybe v zápisnici a tieto okrsky, v ktorých malo dôjsť k chybe, ubratiu hlasov Vallovi aj konkrétne menujú. Svoje tvrdenia opierajú o štatistiky a prieskumy. Neskôr, 22. novembra Denník N uverejnil ďalší článok v tejto téme, kde sa píše: „Stovky hlasov vo voľbách nezobrali len Vallovi, ale aj Lunterovmu vyzývateľovi Polónymu". V tomto článku sa uvádza, že podobných chýb sa mohlo udiať viacej naprieč celým Slovenskom a dokonca tam odznela aj zásadná veta a budem citovať: „Práve možnosť zásadne ovplyvniť výsledok volieb chybou v zápisnici sa môže stať najslabším miestom v integrite ďalších volieb. Vysoká miera chybných zápisníc v Bratislave, ale aj ďalšie prípady na rôznych miestach na Slovensku ukázali, že systém nie je schopný tieto chyby včas odhaliť a volebná legislatíva nepočíta s tým, že sa môže chybovať."
Vzhľadom na uvedené si dovolím ešte raz pripomenúť poslancom, že to spochybňovanie tejto iniciatívy, spochybňovanie toho, že predkladá hnutie REPUBLIKA tento návrh, je spochybňované citovanými článkami, citovanými médiami a je to účelové, pretože na jednej strane nás spochybňujú, ale na druhej strane v tomto istom prípade, pri tejto istej problematike, pri problematike sčítavania hlasov mali rovnaké návrhy riešenia a dokonca apelovali na to, aby sa vykonali legislatívne úpravy, ktoré by zabránili takejto možnej chybovosti.
Preto vás chcem naozaj požiadať o podporu tohto návrhu zákona, pretože to je návrh zákona, ktorý sa dotkne samotných občanov, dotkne sa toho, aby ľudia nepochybovali o pravosti volieb, aby nemali pochybnosti, či sú voľby manipulované alebo nie, a myslím si, že my ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky máme povinnosť všetky tieto pochybnosti rozptýliť a pokiaľ je tu nástroj a spôsob, ako tomu prispieť, tak si myslím, že je to na mieste a za takéto hlasovanie sa nikto z nás nemôže hanbiť bez ohľadu na to, kto takýto návrh zákona predkladá.
Chcem vás preto ešte raz požiadať, podporte ho, pretože to v konečnom dôsledku môže naozaj len prispieť k lepšej atmosfére aj v súvislosti so septembrovými voľbami, ktoré sú pred nami.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2023 o 16:04 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video