Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

5.12.2019 o 16:42 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 19:24 - 19:24 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany chcem všetkým kolegyniam a kolegom popriať pekne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku. A zároveň dovoľte mi poďakovať, tak ako to pred chvíľočkou urobil aj Andrej, aj vám všetkým naozaj ďakujeme za spoluprácu. A dúfam, že v budúcnosti sa budeme vedieť už trošku v príjemnejších nejakých rozhovoroch a diskusiách. Takže ešte raz všetko dobré. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 18:04 - 18:04 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, ja rovnako ako opozičný kolega pán Peťko Pčolinský poruším rokovací poriadok a nebudem reagovať na pána kolegu, ktorý bol v rozprave, pretože nás vyzýval pán Pčolinský, aby sme prišli do sály. My sme do sály prišli a pána Pčolinského nikde nevidíme. Keď by sme boli spravodliví, možno ho vidíte, ja ho nevidím. Keby sme boli spravodliví, tak si tiež zrátame, koľko ľudí tu sedí z opozície a mohli by sme robiť štatistické preteky. Ja si myslím, že o tom to nie je.
My si od vás berieme príklad, pán Dostál. Vy keď zvolávate mimoriadnu schôdzu, nie ste schopní ju ani otvoriť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.12.2019 16:42 - 16:44 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, uviesť spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829) vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto správu výboru:
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1939 zo 4. decembra 2019 pridelil návrh skupiny poslancov na prerokovanie pre financie a rozpočet do určeného termínu konania schôdze Národnej rady. Určil zároveň, aby výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a podal Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne a uznesením č. 543 z 5. decembra vyslovil súhlas s návrhom skupiny poslancov a odporúča Národnej rade, aby, po prvé, prizval na rokovanie Národnej rady o návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata guvernéra Národnej banky Slovenska alebo ním povereného zástupcu, po druhé, návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 544 z 5. decembra 2019 túto správu a zároveň týmto uznesením ma poveril za spravodajcu výboru a následne ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť postup pri jeho hlasovaní.
K tomu odporúčaniu výboru pre financie a rozpočet prizvať na rokovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej, dostali sme v priebehu dňa na finančný výbor list, v ktorom sa guvernér Národnej banky ospravedlňuje z účasti na dnešnej schôdzi, a to z dôvodu dlhodobej plánovej pracovnej cesty mimo Bratislavy, a preto nemôže sa dneska zúčastniť na rokovaní Národnej rady.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 11:47 - 11:48 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, vážení kolegovia, kolegyne, aby som doplnila ešte ako spolupredkladateľka pozmeňujúci návrh, ktorý predkladala moja kolegyňa Alena Bašistová. Odôvodnenie už bolo povedané, ale tá podstata, tá jedna veta, ktorá tu je, ako bude znieť, tá nie. Tak mi dovoľte, aby som to prečítala.
V čl. II sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V ustanovení § 8 ods. 5 písm. a) sa za slová "detská psychiatria," vkladajú slová "v špecializačnom odbore klinická psychológia,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem vám veľmi pekne za pochopenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 11:38 - 11:39 hod.

Bašistová Alena Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložila pozmeňujúci návrh. Podľa prieskumov v Slovenskej republike, napríklad epidemiologický výskum a analýzy docentky MUDr. Bražinovej, sa počet ľudí, ktorí potrebujú liečbu psychických porúch, odhaduje na 850-tisíc osôb, z čoho je odborná starostlivosť poskytovaná cca iba jednej štvrtine. Napríklad u úzkostných porúch dosahuje počet neliečených až 84 percent. Počet samovrážd sa na Slovensku každoročne pohybuje okolo 500. Účinná liečba existuje, avšak mnohí ľudia buď onej nevedia, alebo majú predsudky, prípadne je pre nich starostlivosť nedostupná. A to i vďaka nastaveniu súčasného zdravotného systému a možnosti poskytovania psychologických služieb.
Týmto pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje zrušenie povinnosti takzvaného výmenného lístku pri návšteve psychológa. Podľa Slovenskej komory psychológov asi tretina pacientov s psychickou poruchou, respektíve záťažovým stavom s dopadom na psychický stav kvôli aktuálne platnej a účinnej povinnosti výmenného lístku k špecialistovi-psychológovi nevyhľadá odbornú psychologickú pomoc a uprednostní samoliečbu, prípadne svoj problém nerieši. Zrušením tejto povinnosti sa zníži administratívna záťaž a prispeje k včasnej diagnostike a motivácie k liečbe pacientov.
Chcela by som vás poprosiť, tento pozmeňujúci návrh bol prejednaný aj s ministerstvom práce, bol konzultovaný s komorou psychológov, aj s ministerstvom zdravotníctva, mali sme na výbore hlavne zástupcov komory psychológov, takže vás chcem poprosiť o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 11:36 - 11:37 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh. Najsamprv ho odôvodním, aby sme mali prehľad, o čo ide. Ide o legislatívno-technické úpravu. Označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [zákon č. 3811/2019 Z. z. (novela školského zákona a niektorých ďalších zákonov) v čl. II (zákon č. 461/2003 Z. z.) vkladá prechodné ustanovenie s označením ustanovenie §220, pardon, "§ 293em"].
V súvislosti s preznačením predmetného ustanovenia poukazujeme aj na tlač 1719 (to je novela zákona č. 4611/2003 Z. z. a ďalších zákonov), ktorú bude potrebné po ukončení schvaľovacieho procesu a zverejnení v Zbierke zákonov tiež zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).
A teraz dovoľte, aby som konkrétnu zmenu, legislatívno-technickú zmenu.
V čl. I bode 15 ustanovenie (§ 293em) sa slová „§ 293el" nahrádzajú slovami „§ 293em" a slová „§293em" sa nahrádzajú slovami „§ 293en" (2x).
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 11:32 - 11:35 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825). V zmysle ustanovenia § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2294 zo 4. decembra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Predmetný návrh zákona, tlač 1825, odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom vládnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor o spoločnej správe ani o stanovisku gestorského výboru nerokoval, pretože výbor nebol teda uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prijal štyri pozmeňujúce návrhy. Navrhujem o nich hlasovať spoločne.
Predsedníčka výboru ma poverila ako spoločnú spravodajkyňu, aby som predložila Národnej rade Slovenskej republiky predmetnú informáciu a návrh na ďalší postup, ustanovenie § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 11:19 - 11:19 hod.

Hrnko Anton
O dvanástej hodine bude mimoriadne zasadnutie výboru pre obranu a bezpečnosť, bude v režime vyhradené. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 11:18 - 11:19 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov zdravotníckeho výboru, aby prišli na zdravotný výbor o dvanástej hodine. Ďakujem pekne. Na krátku, na krátku poradu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, páni poslanci! Tak nepočuť, že zvoláva výbor, alebo ja neviem, čo zvoláva pán predseda výboru, ani ja to nepočujem. Toto nie je kurník.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Ešte raz opakujem. Prosím členov výboru pre zdravotníctvo, aby prišli na, do zasadačky pre výbor pre zdravotníctvo o dvanástej hodine na krátku poradu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 19:26 - 19:27 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ja len chcem povedať, pretože zaznelo to opakovane, že či bola odborná verejnosť alebo nie. V tomto poslednom návrhu, ktorý bol prednesený, boli zohľadnené stanoviská Svetovej zdravotníckej organizácie, stanoviská FBA, ktorá je niečo ako ministerstvo v Spojených štátoch amerických, bola zohľadnená, závery Slovenskej sonografickej spoločnosti. Vypustili sa, vypustila sa vyššia expozícia sonografického vyšetrenia. Ak dovolíte, ja by som len prečítal, každý zdravotnícky; to, čo, to, čo je v zákone: Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti a tak ďalej o rizikách, navrhovaných postupoch. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004. Sú rôzne vzory na takéto poučenia, no a toto je jeden z tých vzorov. To poučenie môže byť ešte širšie, ako je napísané, ale máme istotu, že tá žena dostane informáciu o tom, čo všetko sa môže stať.
A hovoriť o tom, pani kolegyňa Cigániková, že či má byť riziká pôrodu, my nehovoríme o pôrodoch, my hovoríme o tom, o ukončení tehotenstva a k tomu má smerovať aj poučenie pacientky. Teda nebolo by správne, aby sme do toho dávali aj riziká napríklad, ktoré môžu byť pri pôrode alebo pri takýchto veciach. Toto má súvisieť práve s výkonom, ktorý sa tej pacientke bude robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis