Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.5.2023 o 18:18 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 17.5.2023 18:18 - 18:20 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pôvodne sme s kolegami chceli predložiť iný pozmeňovací návrh, ale nechávame si ho v zákone o horskej záchrannej službe, ktorý, ktorý je súčasťou tejto schôdze tiež. Takže predkladám len krátky pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci... Odôvodním ho najprv.
Vzhľadom na úlohy horskej záchrannej služby vo vzťahu k bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v horských oblastiach, ktoré sú zadefinované v § 3 zákona o Horskej záchrannej službe, navrhujeme, aby sa v procese zápisu turistickej trasy do registra vyžadovalo záväzné stanovisko Horskej záchrannej služby. Jedná sa o územie, ktoré je vymedzené v zákone o Horskej záchrannej službe, na ktorom Horská záchranná služba organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, vydáva pokyny, týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti a plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
Teraz prečítam návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Majorovej Garstkovej a Lukáša Kyselicu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1391.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. I § 9 ods. 1 šiestej vete sa za slová „súčasťou žiadosti je aj" vkladá slovo „záväzné".
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 17:25 - 17:28 hod.

Šudík Tomáš
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať zajtra to je štvrtok o 11.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2023 17:20 - 17:25 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2143 z 23. marca 2023 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patrika Linharta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov tlač 1344 na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti neprijali platné uznesenie, keďže návrhy uznesení nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k návrhu spoločnej správy neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Predseda výboru ma určil za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, ktorý predkladá predmetnú informáciu a na schôdzi Národnej rady bude informovať o výsledku rokovania výboru a bude navrhovať ďalší postup. Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 17:17 - 17:19 hod.

Šudík Tomáš
Hlasovať o tomto návrhu zákona budeme zajtra o 11 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2023 17:10 - 17:12 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolega Patrik Linhart, plne súhlasím s touto tvojou iniciatívou aj rád ju podporím. Naozaj sa mi páči, že táto zmena zákona umožňuje združovanie malých výrobcov potravín poľnohospodárskych produktov. Je najvyšší čas, aby sa zlepšila situácia a zvýšil priestor na predaj aj týmto malým producentom. Ja už viac ako dva roky sa venujem aj s kolegom Petrom Vonsom, ale aj s ďalšími z nášho klubu sa venujem téme zľahčiť situáciu malým a drobným farmárom. Začali sme to ešte za čias pána ministra Janka Mičovského a keď bol štátny tajomník Martin Fecko. Vtedy aj chcem poďakovať síce už nie sú na tomto poste, ale oni nám pootvorili dvere. V tejto téme boli ústretový. Mali sme aj nejaké stretnutia s farmármi a keď to už bolo na dobrej ceste, tak došlo k zmene na poste ministra. Ministrom sa stal pán Vlčan, ktorý už momentálne tiež nie je ministrom a dostali sme to do finále, že už vlastne úrad vlády aj s pánom ministrom Vlčanom aj s ďalšími z ministerstva pôdohospodárstva sme to dostali do štádia, že už majú mať pripravenú novú vyhlášku, čo sa týka tohto predaja z dvoja a výrobkov z mlieka, aby to nezostalo len v tejto fáze. Tak teraz plánujem stretnutie s kolegami aj s novým pánom ministrom a verím tomu, že už to finále dotiahneme dokonca a že konečne farmárom po dlhých rokoch sa aj tohto našou iniciatívou podarí zľahčiť ich ťažkú...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

17.5.2023 16:52 - 16:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2138 z 23. marca 2023 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1343) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti neprijali platné uznesenie, keďže vládny návrh, keďže návrhy uznesení nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 298 z 2. mája 2023. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Otváram rozpravu do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Hlási sa pán navrhovateľ a to je všetko. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Patrick Linhart, máte slovo.
Skryt prepis
 

17.5.2023 16:52 - 16:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2138 z 23. marca 2023 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1343) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti neprijali platné uznesenie, keďže vládny návrh, keďže návrhy uznesení nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 298 z 2. mája 2023. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Otváram rozpravu do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Hlási sa pán navrhovateľ a to je všetko. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Patrick Linhart, máte slovo.
Skryt prepis
 

17.5.2023 16:45 - 16:49 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Šak keď sa tento zákon dostane do druhého čítania, tak ešte budeme aj na výbore mať možnosť, aj tu. (Reakcia z pléna.) Pán, pán, pán predsedajúci uzavrel tú rozpravu hneď na začiatku, nevedel som, ešte čo budeš hovoriť, takže využívam teraz svoju príležitosť ako spravodajca a chcem povedať, a nechcem tak veľa hovoriť ako ty.
Chcem len povedať toľko, že Slovenská republika je v rámci Európskej únie jedinou krajinou, ktorá umožňuje vyplácať zisk z verejného zdravotného poistenia. Aj krajiny, ktoré majú, alebo pustili si súkromníkov do správy verejného zdravotného poistenia, tie krajiny v Európe tak neumožňujú alebo teda tieto súkromné spoločnosti si nevyplácajú zisk z verejného zdravotného poistenia. My sme preto v decembri dvads... minulého roku v decembri schválili tu 136 hlasmi zmenu, ktorá zalimitovala zisk zdravotných poisťovní na jedno percento, nakoľko aj z údajov úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vieme, že len poisťovňa Dôvera v roku roku 2010 až 2020 si vyplatila z verejného zdravotného poistenia zisk po zdanení 700 mil. euro. To sú obrovské financie, ktoré nám takýmto spôsobom unikali, a preto som veľmi rád, že došlo k regulácii zisku a že sme teda aj tu v tejto snemovni na tom zjednotili. To, že vtedy neprešiel pozmeňujúci návrh pani poslankyne Cigánikovej, si myslím, že by mohlo stačiť, ale vlastne tuná je ďalší pokus vlastne zmeniť túto situáciu, ja som tú vec diskutoval aj s, aj s úradom, s ministerstvom financií a ja sa teda prikláňam k tomu, že nesúhlasíme so zrušením minimálneho limitu na minimálne náklady na zdravotnú starostlivosť.
Súčasné znenie zákona, ktoré zaväzuje zdravotné poisťovne k minimálnym nákladom na zdravotnú starostlivosť, je transparentné, jednoduchšie na kontrolu a v súlade s medzinárodnou praxou, čo zjednodušene systémové porovnania. Nahradenie súčasného limitu na minimálne náklady na zdravotnú starostlivosť limitom na maximálne prevádzkové výdavky by preto viedlo k nižšej transparentnosti a ťažšej verejnej kontrole. Plnenie v súčasnosti je možné skontrolovať cez účtovnú závierku na rozdiel od navrhovaného limitu pre prevádzkové výdavky, kedy by to nebolo možné urobiť. Samozrejme, že ja som za to, aby sa zlepšovala, zlepšovali služby v zdravotníctve, sme za to, aby zdravotné poisťovne medzi sebou súťažili. Nemyslíme si, že definovanie minimálneho limitu na výdavky zdravotnej starostlivosti by v tom malo blokovať. Naopak, je predsa jasné, že keď poisťovne majú zadefinovaný nejaký obnos financií, ktoré z verejného zdravotného poistenia má tiecť k poskytovateľom zdravotného poistenia, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak je logické, že lepšia poisťovňa tie financie zužitkuje lepšie, pre väčší prospech pacientov a ten pacient tej zdravotnej poisťovne bude mať potom kvalitnejšie služby, čo sa pravdepodobne prejaví najmä v znížených čakacích lehotách tej-ktorej poisťovne. Takže nemyslím si, že hoci to nie je myslené zle, pani poslankyňa, čo navrhujete, ale nemyslím si, že tie vaše argumenty, ktoré ste tu teraz zazne... zas... prezentovala, že sú jediné správne. Na to sa dá naozaj pozrieť aj iným spôsobom, a preto ja chcem len povedať, že my určite tento návrh zákona v prvom čítaní nepodporíme a teda týmto spôsobom by som chcel apelovať aj na ostatných poslancov, aby si veľmi dobre zvážili, že či chcú meniť systém, ktorý sa nám podarilo po naozaj, myslím, že skoro 20 rokoch nejakým spôsobom zaregulovať.
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

17.5.2023 16:23 - 16:24 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 1649.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

17.5.2023 16:19 - 16:22 hod.

Kuriak Milan
Chcem ohlásiť hlasovanie zajtra na jedenástu hodinu.
Skryt prepis