Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

17.5.2023 o 15:02 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 17.5.2023 15:02 - 15:04 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Vladimíra Ledeckého a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1484.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2170 z 29. marca 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor.
Návrh zákona, tlač 1484, prerokovali a odporučili schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 273 z 2. mája 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2023 14:56 - 14:58 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, teda, kolegovia, iba vidím, predkladám správu výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1548.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Zároveň odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2023 14:47 - 14:49 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1621.
V súlade s § 83 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

17.5.2023 14:08 - 14:10 hod.

Mihalik Marcel
Ja by som len uviedol hlasovanie na najbližšie hlasovanie, to je zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2023 14:08 - 14:09 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1368.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 2119 z 22. marca 2023 pridelila návrh poslanca Martina Čepčeka, tlač 1368, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory rokovali o predmetnom návrhu zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 728 z 26. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre sociálne veci predmetný návrh neprerokoval pre neprítomnosť predkladateľa. Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 240 z 25. apríla 2023 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III v tejto spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca, tlač 1368, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Marcela Mihalika vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov, tlač 1368a, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 244 na svojej 106. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.5.2023 12:54 - 13:01 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak čas sa kráti, tak nebudem to zdržiavať. Predkladám jeden pozmeňujúci návrh s kolegom Milanom Vetrákom. V krátkosti vám poviem, o čo ide. Odstraňuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh nejednotnú prax všeobecných súdov, pri ktorých pri podaní žaloby na ochranu osobnosti, prípadne aj v odvolacom konaní týkajúcom sa týchto žalôb sa vyrubuje poplatok dvoma spôsobmi. Vo výške 66 eur za žalobu, resp. za odvolanie ako celok bez ohľadu na počet výrokov uvedených v žalobnom návrhu, aj bez ohľadu na to, či sú uvedené samostatných bodoch petitu alebo v jednom súhrnnom bode petitu alebo násobkom sumy 66 eur podľa počtu výrokov v uvedenom žalobnom návrhu. Osobitne v prípade, ak sú tie to výroky uvedené v samostatných bodoch žalobného návrhu. Pritom stanovenie poplatku formou násobkov sumy poplatkov vo výške 66 eur nie je v súlade so zákonom, resp. jeho zmyslom, pretože v určitých prípadoch by mohlo zabrániť dotknutej osobe domáhať sa práva na ochranu osobnosti z dôvodu neprimeranej výšky súdneho poplatku. Navyše tento nesprávny spôsob stanovenia súdneho poplatku pri tomto type žalôb je výrazne menšinový, je však žiadúce ho eliminovať a súdna prax tejto otáz... a súdnu prax tejto otázke zjednotiť.
Takže prečítam vám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka a Lukáša Kyselicu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, tlač 1447.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Za Čl. I sa vkladá nový Čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/ 2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/ 2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z. a zákona č. 325/2002 sa dopĺňa takto:
1. Za § 181sa vkladá § 18m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18m
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2023
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 30. júna 2023 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. júla 2023."
2. V sadzobníku súdnych poplatkov sa položka 7b dopĺňa poznámkou, ktorá znie:
„Poznámka
Poplatok sa platí za žalobu ako celok bez ohľadu na počet výrokov (skutkových tvrdení a súvisiacich hodnotiacich úsudkov), ktoré sú predmetom žalobného návrhu; to platí aj v odvolacom konaní."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. júla 2023, čo sa premietne aj do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákona.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví aj názov zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

17.5.2023 12:47 - 12:50 hod.

Kuriak Milan
Áno, iba hlasovanie zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 12:47 - 12:49 hod.

Kuriak Milan
 

17.5.2023 12:43 - 12:46 hod.

Kuriak Milan
Áno, tak ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2023 12:43 - 12:45 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania tohto bodu pro, tohto návrhu zákona v prvom čítaní na chôdzi Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis