Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.4.2020 o 14:56 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.4.2020 14:56 - 14:57 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Predseda Národnej rady rozhodnutím zo 17. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona (tlač 58) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 8. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dnes uznesením č. 15 z 20. apríla odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:25 - 19:27 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za, za reakcie. No, pán poslanec Petrák, nemyslím, že by sme povyšovali transparentnosť nad rozumnosť. Podľa mňa transparentnosť je, naopak, súčasťou racionálnej správy vecí verejných. A asi sa teda nezhodneme na tom, čo je, čo je lepšie a čo je horšie riešenie, a hovorím, že na začiatku tie predstavy boli, boli medzi mnohými z nás úplne niekde vzdialené, teraz sa ich podarilo, podarilo priblížiť. Ja teda neviem, že či teda nejaká obchodná verejná súťaž, alebo predaj majetku, alebo dlhodobý prenájom majetku sú veci, ktoré, ktoré súvisia nejako s riešením krízovej situácie okolo, okolo COVID-19, alebo, alebo sú spôsobilé spôsobiť nejakú vážnu škodu samospráve.
Pokiaľ ide o pána poslanca Ferenčáka, no áno, no tak možnože v tej veci, veci lehôt sa my dvaja zhodneme a nezhodneme sa s pánom poslancom Vetrákom, ale ja zasa rozumiem aj jeho dôvodom. To nie je o tom, že mávneme rukou nad tým, že samosprávy porušujú. Jednoducho zachováme im tú povinnosť a samosprávy budú musieť uskutočniť rokovanie buď teda štandardným spôsobom v tej trojmesačnej lehote, alebo, alebo prostredníctvom videokonferencií. To nie je nabádanie na, na porušovanie zákona, tak to určite pán poslanec Vetrák nemyslel, len proste zachováva nejakú povinnosť, a to je, opäť, jeden pohľad je, je starosta, druhý pohľad sú, sú komunálni poslanci a treba to nejako vyvážiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 19:09 - 19:19 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia. Začnem odpoveďou na otázku pána poslanca Ferenčáka, aj keď nebola adresovaná mne, ale ja som tam podpísaný ako druhý predkladateľ tohto pozmeňujúceho návrhu, a rovno vám odpoviem, že nie som s ním plne stotožnený.
Moja predstava bola, bola iná. Bola dokonca dosť výrazne, výrazne iná, napriek tomu za tým pozmeňujúcim návrhom stojím, podporím ho a odporučím aj všetkým kolegom z koalície, aby zaň hlasovali. Jednoducho ak sa má dospieť ku kompromisu, tak to celkom inak, inak nejde, než že každý trochu ustúpi zo svojich, zo svojich pôvodných predstáv, a teda ubezpečujem vás, že podieľali sa na tom nielen ľudia, ktorí majú zo skúsenosti, skúsenosti zo samosprávy ako starostovia alebo primátori, ale aj ľudia, ktorí majú skúsenosti ako komunálni poslanci, prípadne ktorí majú skúsenosti aj z toho, ako funguje samospráva nielen tam, kde funguje, ale aj tam, kde, kde sa predstavitelia samosprávy snažia postupovať netransparentne alebo zneužívať svoju moc, a zákon nemôže byť iba do dobrého počasia.
Chcel by som povedať tri veci. Prvá vec sa týka obsahu toho kompromisu, je to, je to kompromis, čiže nikto nie sme, nie sme s tým určite úplne, úplne spokojní. Keby som si to ja mohol sám napísať, tak by to vyzeralo úplne inak. Bolo by to oveľa jednoduchšie, vypustili by sme per rollam, od toho som, od toho som za seba musel odstúpiť, ale myslím si, že to, na čom sme sa dokázali dohodnúť, je, je dobrý návrh, za ktorý sa dokážeme postaviť, ktorý dokážeme, dokážeme odhlasovať. Ostáva tam možnosť hlasovania per rollam, ostávajú tam videokonferencie.
Videokonferencie budú jasnejšie tým, že a transparentnejšie tým, že budú verejne prístupné. To neznamená, že sa, že sa tam musí mať možnosť zapojiť verejnosť, ale bude to prinajmenšom sledovateľné verejnosťou, lebo však ani rokovacie poriadky vždy automaticky neumožňujú vystupovanie obyvateľov. Bude, bude z toho vyhotovený zvukovo-obrazový alebo zvukový záznam podľa toho, o aký typ konferencie pôjde. Teda nie iba nejaký neidentifikovaný záznam, ktorý by mohol byť iba písomný, zvukovo-obrazový alebo zvukový, ktorá, ktorý obec zverejní na svojom webovom sídle, alebo ak ho nemá, samozrejme, tak ho nezverejní, tak zverejní iba zápisnicu, ale aj tak bude povinná ho sprístupniť na žiadosť, kde sme prebrali to riešenie vo vzťahu k zvukovým záznamom zo zasadnutí súdov z toho justičného balíka spred dvoch týždňov. Obmedzili sme, obmedzili sme možnosť hlasovania per rollam naozaj na výnimočné situácie, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie štandardným spôsobom alebo cez tie videokonferencie, lebo naozaj to má byť posledná možnosť.
Prvá možnosť má byť urobiť normálne zastupiteľstvo, urobiť, urobiť nejaké hygienické opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu, ohrozeniu zdravia. Druhá možnosť, ak na to existujú technické podmienky, tak rokovať prostredníctvom videokonferencie. A naozaj existujú k dispozícii rôznorodé aplikácie, ktoré, ktoré umožňujú bez väčších finančných nákladov a bez nejakých zložitých technológií, stačí pripojenie na internet, rokovať, alebo teda dá sa to urobiť aj prostredníctvom telefonickej konferencie, to tiež nie je vylúčené. Čiže tie možnosti, samozrejme, existujú.
Negatívne sme tam zadefinovali veci, ktoré nie je možné takýmto spôsobom, čiže prostredníctvom hlasovania per rollam riešiť, väčšinou sa týkajú nakladania s majetku, s majetkom, ale, ale v podstate to zodpovedá aj tomu pôvodnému návrhu, lebo, lebo teda neviem, či je, je nejaký vážny dôvod v súvislosti s koronavírusom, alebo hrozí nejaká škoda, ak sa, ak sa nepredá nejaká, nejaká obecná nehnuteľnosť.
Potom čo sa týka, čo sa týka ods. 4, tak tam sme podrobnejšie upravili, ako sa má postupovať, pán poslanec Ferenčák to kritizoval. Ja si, naopak, myslím, že je to dobré, že je to dobré, pretože hlasovanie formou per rollam sa odchyľuje od toho štandardného rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré je verejnosti prístupné, na ktoré majú možnosť prísť občania, kde môžu požiadať o slovo, a obvykle je im to slovo udeľované, či už to vyplýva priamo z rokovacieho poriadku, alebo z rozhodnutia, či už predsedajúceho, alebo, alebo zastupiteľstva.
Sú tam nastavené nejaké podmienky na transparentnosť, že sa vopred majú, majú zverejňovať, zverejňovať návrhy uznesení, pozmeňujúce návrhy a aj pripomienky verejnosti, lebo verejnosť nemá možnosť prísť na zasadnutie, keďže žiadne zasadnutie, zasadnutie sa nekoná, tak má mať možnosť aspoň takouto formou pripomienkovať a má sa potom zverejňovať nielen samotné uznesenie, ale aj menovité, menovitý výsledok, výsledok hlasovania. V rámci týchto mantinelov si to každá obec môže podrobnejšie upraviť, ako chce. Spôsob, akým sa budú doručovať pozmeňujúce návrhy, čas, ktorý vymedzí, vymedzí na pripomienkovanie alebo na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to je, to je na každej obci samostatne, plus ten týždeň, ktorý, ktorý sme získali, tak sme využili na ošetrenie tých hlavných kontrolórov, lebo to pôvodné znenie mohlo spôsobiť, že by, že by teda sa obce niektoré ocitli bez kontrolóra, tuto je napevno povedané, že ak nie je zvolený nový kontrolór a uplynulo funkčné obdobie tomu predchádzajúcemu, tak pokračuje vo výkone funkcie až, až do dvoch mesiacov, do šesťdesiatich dní od odvolania krízovej situácie, samozrejme, ak je zvolený nový, tak sa ujme funkcie ten nový. Toľko k vecnej stránke pozmeňováku.
Druhá moja poznámka sa týka, týka toho, že mali sme tu pred týždňom alebo pár dňami pomerne vzrušené výmeny, výmeny názorov. A boli sme, boli sme v nezhode. Ja si myslím, že to nie je prejav našej slabosti, je to prejav, naopak, našej, našej sily. Nemáme na všetko rovnaké názory a dokážeme sa, dokážeme sa počúvať a dokážeme počúvať svoje argumenty, máme snahu nájsť spoločný, spoločný postoj, čo sa nám, myslím, týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila pani spravodajkyňa, pani poslankyňa Pleštinská, aj podarilo. Ja sa chcem poďakovať za ústretovosť kolegom, teda najmä z poslaneckého klubu z OĽANO, kde sme mali na začiatku dosť rozdielne názory, aj teda pani, pani spravodajkyni, aj pánovi ministrovi a zástupcom ministerstva, ale teda špeciálne sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Vetrákovi, ktorý odviedol veľkú prácu na tom, aby tie rozdielne predstavy dal dohromady a aby sme tu dnes mohli rokovať o pozmeňujúcom návrhu.
Tretia, posledná poznámka sa týka opozície. Ja chcem oceniť aj prístup opozície, aj keď sa možno, možno vecne na niektorých veciach nezhodneme. Ja som, ja som bol teda, by som aj hlasoval za ten pozmeňujúci návrh pána poslanca Ferenčáka, ale je zapracovaný do, do nášho, takže nemôžem hlasovať nie preto, že by som s ním nesúhlasil alebo že by mi to niekto zakázal, ale pretože, pretože inak by nebolo možné schváliť ten náš pozmeňujúci návrh.
Jedinú vec, ktorú by som, ktorú by som tak asi trochu, trochu len namietal, že, že teda nie je to tak, že by sa z vášho šesťslovného pozmeňováku stal náš šesťstranový. My sme mali ambíciu upraviť tam viac vecí a mali sme tú ambíciu hneď od začiatku. Ja som podobný pozmeňujúci, nie identický, podobný, predkladal do ústavnoprávneho výboru ešte pred, pred druhým čítaním, teda minulý týždeň. A áno, aj v tejto, v tejto veci, napríklad vy ste otvorili tú otázku, že, že či tam má byť prerušená tá lehota tri mesiace. Ja v zásade s vami súhlasím, že mali by sme niektorým samosprávam umožniť, umožniť, keď sa nechcú, nechcú stretnúť a nemajú nič súrne na riešenie, tak nech nezasadajú. Čiže mne sa ten pôvodný návrh ministerstva páčil a tiež si myslím, že by sme nemali argumentovať tým, že nie je za to žiadna sankcia, aj keď niektoré obce to porušujú aj pred krízovou situáciou, a vtedy im to vyhovuje. Ale dohodli sme sa na tom a rešpektujem, rešpektujem dohodu kolegov, je to súčasť, je to súčasť jedného balíka, tak toto je vec, v ktorej som napríklad ja alebo v ktorej sme my museli, museli ustúpiť, a rešpektujem, že sme sa, že sme sa tak dohodli.
Čiže našou ambíciou nie je nejako zviazať samosprávy, je nastaviť pravidlá, aby v situácii, keď bude rozhodovať spôsobom, ktorý nie je obvyklý, aby bolo jasné, akým spôsobom má postupovať, aby to rozhodovanie bolo čo najtransparentnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:53 - 17:54 hod.

Viskupič Marián
Ďakujem pekne. Pán poslanec Mazurek, ja by som v tejto súvislosti znova chcel oceniť všetkých ľudí, občanov, firmy, ktoré i v týchto ťažkých časoch si budú plniť všetky svoje povinnosti, nielen splácať úvery, ale aj všetky ďalšie platby, pretože aj takto nám v tejto krajine pomáhajú túto krízu prekonať.
Všetko, čo počas krízy bude fungovať, jej pomáha, aby čím skôr skončila.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:45 - 17:46 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Ja tu s úžasom počúvam, čo sa tuná deje posledná, čo to tuná, čo tu kolegovia rozprávajú posledné, posledné hodiny, rozumiem, že kampaň si treba robiť, je to pre vás krásna téma, ale rád by som pánovi Tarabovi vysvetlil, ako fungujú úvery, a teda aj vám ostatným.
Úroky platíte vždy len zo sumy, ktorú aktuálne dlhujete, to znamená, vy keď si zoberiete úver a hneď na druhý deň ho celý splatíte, tak vy zaplatíte úrok len za ten jeden jediný deň. To znamená, že ak, ak niekomu, ako teoreticky to možné je. To znamená, že ak pominú krízové opatrenia, ľudia budú mať príjem a napríklad nejaký spotrebný úver hneď vyplatia, nepreplatia o nič navyše, lebo ten úver nemali dlhšiu dobu. Pokiaľ si odložili splátky a budú mať úver dlhšiu dobu, tak zaplatia len úrok za tú dobu, o ktorú to dlhšie mali.
Prečo neodpustíme aj, aj tie úroky? Už to vysvetľoval kolega Marián Viskupič, lebo v tom momente by všetci prestali úvery platiť. Prečo by ste platili úver, keď nemusíte, keď vás to nič nestojí? To je absolútne elementárna logika.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:42 - 17:43 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Taraba, tento zákon je o pomoci ľuďom, a teda i firmám, ktoré sa dostali do ťažkej situácie. Ale pri prijímaní každej zákonnej normy musíme mať na mysli jednu základnú vec. A to, že ísť podľa základných, tých pôvodných pravidiel by malo byť vždy najvýhodnejšie. Toto je, toto je základná prevencia morálneho hazardu.
Čiže ľudia, ktorí aj počas tejto krízy možno fakt s maximálnym nasadením budú zodpovedne platiť svoj úver aj v tejto situácii, musia byť na tom o niečo lepšie ako teda ľudia, ktorých situácia donútila si teraz svoj úver odložiť. To je, to je ten rozdiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2020 16:32 - 16:35 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 63 zo 7. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali, zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu je návrh schváliť, a teda všetky výbory, výbor pre financie a rozpočet aj ústavnoprávny výbor, aj výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 13 zo 7. apríla 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom náv..., predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.4.2020 16:21 - 16:27 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No vystúpili len traja poslanci, ale diskusia bola naozaj bohatá, odznel aj jeden procedurálny návrh, aby sa v prerokovaní návrhu zákona nepokračovalo, čiže o tomto sa bude hlasovať. Dovoľte mi ale taktiež zareagovať na zopár tém, ktoré tu odzneli.
Nuž niektorí poslanci majú domnienku, že zákony o životnom prostredí nie sú tie, ktoré momentálne trápia Slovensko, pretože sa nejedná konkrétne hneď o záchranu životov alebo nebodaj vzdelávania občanov. Neviem, prečo si myslíte, že zákony životného prostredia a ochrana prírody a krajiny nesúvisí s..., napr. aj s opatreniami v rámci, ktoré, dopadmi v rámci súčasnej mimoriadnej situácie.
Už tu odznelo viacero poukázaní na to, že ako sa hospodári v poľnohospodárstve krajiny. Áno, tento zákon predkladá minister životného prostredia a ESA, úplne prirodzené, že nemôže on v svojom návrhu riešiť potreby možno legislatívnych zmien a možno ich nie je potrebné riešiť zákonom z rezortu ministerstva pôdohospodárstva. Ale z toho, čo tu odznelo, musí nám byť všetkým jasné, že ochrana prírody a krajiny úzko súvisí so všetkým tým, čo sme si tu povedali, najmä s ekologickým poľnohospodárstvom, ale aj s potravinovou sebestačnosťou.
Začína sa poľnohospodárska sezóna a dnes je práve tá príležitosť, aby poľnohospodári zvážili okolnosti, ako budú hospodáriť v rámci ročných, ročnej produkcie. A to, že niekto to napáda, prečo sa tu prijíma zákon o ochrane prírody, tá, tá technická novela.
Nuž poviem vám, áno, stala sa legislatívnotechnická chyba pri schvaľovaní zákona v minulom volebnom období, to sa stáva a budeme určite toho svedkami aj v tomto volebnom období a je potrebné, aby sa to opravilo, pretože keď sa to neopraví, môžu nastať pre Slovensko škody ekonomického charakteru. Možno nie priame škody vyvolané COVID-om, ale každé euro alebo sankcia, alebo nápor na pracovníkov rezortu, ktorí budú musieť riešiť následne impeachmenty alebo iné legislatívne ťažkosti v tejto dobe, kedy je obmedzená prevádzka napríklad na rezorte životného prostredia, tak má dopad na chod tohto úradu. Tým, že sa príjme táto legislatívna zmena, ktorá vzápätí ďalším ustanovením uloží, že lehoty nebudú plynúť, tak sa vyhneme ťažkostiam a upozorneniam a sankciám zo strany Európskej únie.
Prečo to nebolo na hospodárskom výbore? Áno. Pán poslanec Ondrej Dostál presne popísal mechanizmy, ako sa prideľujú zákony do rôznych výborov, a možno je to aj taká dobrá poznámka aj pre ostatných poslancov, že ak má niekto takýto záujem, aby to bolo prerokované v jeho výbore, žiaden problém nie je. My sme o tomto rokovali aj s pánom predsedom hospodárskeho výboru, či to nenavrhnem. Mala som to aj pripravené, avšak napokon sme sa dohodli práve kvôli tomu, aby sme nenaťahovali sedenie, ale sedíme tu aj tak dosť dlho, tak bol zástupca hospodárskeho výboru na rokovaní nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Aj to je možnosť, ako poslanci, ktorí nie sú členmi výboru, sa môžu zúčastňovať, diskutovať, prerokovávať návrhy aj v iných výboroch.
Dovoľte mi ešte jednu zásadnú vec, ktorá tu odznela ohľadom pitnej vody. Nuž, je pravdou, že my tu v Bratislave a v blízkom okolí máme to šťastie, že nám tečie pitná voda z vodovodu. Avšak na Slovensku to nie je úplné pravidlo. Nie je pravidlo, že naše zdroje pitnej vody sú všade nezávadné tak, ako môže byť zásobovaná veľká Bratislava. A aj tu už dochádza k obrovským škodám na kvalite podzemnej vody, najväčšej zásobárne Žitný ostrov.
Keď sa pýtate, že prečo tu poukazujeme na vlády, tri vlády Roberta Fica, nuž preto, lebo za dvanásť rokov dopustili to, že toxický mrak sa dostal, pomaly dostáva do srdca Žitného ostrova, kde následne pitná voda, ktorá je, by mohla zásobovať 12 mil. ľudí v Európe, sa bude namiesto toho, aby sme ju mohli piť, tak ju budeme musieť draho, veľmi draho prečisťovať. A preto aj na tom, v mnohých lokalitách ľudia sú odkázaní na pitnú vodu z fliaš. Žiaľ, áno, je to tak. Dopustili sme, že naše zdroje, vodárenské zdroje mnohé sú znečistené poľnohospodárskou činnosťou, ale najmä starými environmentálnymi záťažami, ktorými sa minimálnym spôsobom predchádzajúce vlády venovali.
Takže to je v podstate asi, asi všetko. Ďakujem veľmi pekne za bohatú rozpravu a chcem povedať, že životné prostredie, prierezové prost..., prierezovou agendou pre celú spoločnosť a je veľmi dôležité. A ďakujem pánu ministrovi, že aj tieto návrhy, ktoré tu predložil, pamätajú na tie agendy, ale aj ľudí, ktorí podnikajú v tých segmentoch, o ktorých sa hovorí v tomto zákone, a aby mali v tomto období tiež istotu, že teda do, keď to skončí, opatrenia, tá mimoriadna situácia, tak budú môcť fungovať naďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 16:07 - 16:09 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na úvod poviem, že asi 66 rokov ostatných pijem vodu z vodovodu bratislavského a som teda trošku nad vecou. Celkom mi ide k duhu.
Ale dotknem sa inej veci, o ktorej tu je opakovane reč, a to je taká, isté volanie po autarkii, teda po našej nezávislosti potravinovej na okolitom svete. Nebudem hovoriť o slovenských pomarančoch, banánoch a marcových jahodách, lebo aj tie sú v tej 1,7 mld. dovozu. Chcem skôr povedať, že slobodný trh, ktorého som priaznivcom, jednoducho vedie celosvetovo k deľbe. K deľbe produktov, ktoré jedni vyrábajú a druhí dovážajú.
Bola tu reč o žltých poliach, o pšenici, kukurici a o absencii iného. Všetci tí, ktorí volajú po ovciach, samozrejme, je to fajn a mám hrozne rád všetky ovčie produkty, musia presvedčiť svojich synov, dcéry, vnukov a vnučky, aby sa zaujímali o pozíciu honelníka, valacha, dojičky, zootechnika, lebo na to všetko po tom, po čom pateticky volajú, treba ľudí, ktorí to budú robiť. Tak to len aby sme si uvedomili.
A potom ešte jedna vec, to volanie po sebestačnosti som zažil v úplne inej oblasti od bývalého francúzskeho premiéra Sarkozyho, ktorý stihol asi pred 10-15 rokmi, keď bol premiérom, povedať, že prečo sa majú peugeoty vyrábať niekde inde ako vo Francúzsku. Tak sa skúsme zamyslieť, že by začali nemeckí kancelári volať po tom, aby sa nemecké autá nevyrábali mimo Nemecka, aby bolo Nemecko automobilovo sebestačné. A potom sa pozrieme, ako to bude bez deľby práce, keď budeme mať oštiepky aj korbáčiky, alebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 16:02 - 16:04 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi predsedovi výboru Karahutovi za, za jeho príspevok, plne sa s ním stotožňujem.
A na druhej strane vyjadrujem počudovanie hlavne terajších opozičných politikov o tom, ako, v akom biednom stave sa slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku nachádza. Stačí sa oprieť o fakty, ktoré v uplynulých rokoch hovoria o kontinuálnom úpadku potravinárskeho sektora, ktoré, za ktorým sú podpísaní terajší opoziční politici. Vidieť to na predajných pultoch, kde sa podiel slovenských potravín znižuje. Záporné obchodné saldo sa šplhá k repord..., k rekordným 2 mld. eur. A dôsledkom silnej konkurencie v rámci Európskej únie a slabej, dovolím si povedať, že takmer žiadnej podpory zo strany štátu sa vlastne slovenskí farmári a potravinári znevýhodňujú v rámci EÚ a aj pri rozdeľovaní dotácií.
A dovolím si oponovať mojim kolegom. Ja si myslím poďme podporiť potravinárov, nie obchod. Obchod možnože má nižšie tržby, ale má stále Vianoce, každý jeden deň. Sú to potravinári, ktorí majú ťažké chvíle napriek tomu, že vyrábajú. Vieme, že, ak teda neviete, tak si dovolím pripomenúť, že predajná cena mlieka v rámci Európskej únie je momentálne na 21 centov za kg a Angličania mlieko momentálne spaľujú. To znamená, že je možno otázka času, kedy sa táto cena dostane aj na Slovensko a slovenskí mliekari budú v ťažkej kríze. Preto som si dovolila hneď aj pri tom prvom úvodnom vystúpení poukázať na to, poďme pomôcť slovenským potravinárom, pretože oni budú tí, čo budú platiť tých vstupných 80 mil... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis