Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.11.2020 o 17:37 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 26.11.2020 17:37 - 17:39 hod.

Lehotský Tomáš
 

Vystúpenie 26.11.2020 17:27 - 17:30 hod.

Lehotský Tomáš
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2020 11:51 - 11:51 hod.

Valášek Tomáš
Vďaka. K tomu, čo povedal pán predseda Krúpa o spoločnom zasadnutí (zaznievanie gongu) s výborom obrany, dodávam pre členov európskeho výboru, že sa stretáme ešte dvadsať minút predtým v miestnosti 149, máme dva body, ktoré sú len pre európske záležitosti, potom ideme do kinosály na jednu. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 11:25 - 11:40 hod.

Leščáková Viera Zobrazit prepis
...návrhoch pod bodom jedna a dva zo spoločnej správy.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 24, proti 83, zdržalo sa 25, nehlasovali 4.
Tieto body zo spoločnej správy sme neschválili.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Tým sme hlasovali o všetkých návrhoch uvedených v spoločnej správe, a teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch podaných v rozprave.
Prvý vystúpil, pán poslanec Vašečka, a podal pozmeňujúci návrh členený v ôsmych novelizačných bodoch, o ktorých budeme hlasovať spoločne.
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu podaného pánom poslancom Richardom Vašečkom.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 112, proti 13, zdržalo sa 11 poslancov, hlasovali všetci prítomní.
Pozmeňujúci návrh, pána poslanca Vašečku, sme schválili.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Tým sme rozhodli o všetkých návrhoch podaných v druhom čítaní, ako spoločná spravodajkyňa, predkladám návrh na prerokovanie návrhu zákona v treťom čítaní ihneď.
Prosím, dajte o tomto návrhu, pán predsedajúci, hlasovať.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 110, proti nikto, zdržalo sa 25, nehlasoval 1 poslanec.
Konštatujem, že sme návrh posunuli do tretieho čítania a otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku, pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s prijatými návrhmi s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 113, proti nikto, zdržalo sa 24 poslancov, hlasovali všetci.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o financovaní základných a stredných škôl.
Nasleduje hlasovanie o bode 41 programu, je to druhé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tlač 294).
Spoločným spravodajcom je člen výboru pre financie a rozpočet, pán poslanec Milan Kuriak, prosím ho, aby hlasovanie uvádzal.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, teda nebol podaný ani žiadny pozmeňujúci návrh. Zo spoločnej správy taktiež nevyplýva, nevyplývajú žiadne pozmeňovacie a doplňovacie návrhy.
Sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Otváram rozpravu v treťom čítaní. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 135, proti nikto, 1 sa zdržal, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o miestnych daniach.
Teraz prosím, spoločného spravodajcu z výboru pre sociálne veci, pána poslanca Jána Heráka, aby uvádzal hlasovanie o bode 42 programu, je to druhé čítanie o návrhu poslankyne Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách (tlač 281).
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ani procedurálne návrhy.
Spoločná správa obsahu jeden pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, a to s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 112, proti nikto, zdržalo sa 24, nehlasoval 1 poslanec.
Konštatujem, že sme tento pozmeňujúci návrh schválili.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď.
Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 110, proti nikto, zdržalo sa 25, hlasovali všetci prítomní poslanci.
Konštatujem, že sme schválili tento návrh, pristúpime k tretiemu čítaniu o návrhu zákona a otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nikto.
Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 112, proti nikto, zdržalo sa 24 poslancov, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách.
Prosím, teraz spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti poslanca Rastislava Jíleka, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o návrhu poslancov Kazdu, Kremského, Zemanovej a Halgašovej, na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby (tlač 289) bod 43 schváleného programu.
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy nasledovne: o bode 1 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 119 poslancov, proti 2, zdržalo sa 15, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento pozmeňujúci návrh schválili.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 119, proti 1, zdržalo sa 15, nehlasoval 1 poslanec.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu a otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán spoločný spravodajca, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru.

Jílek, Rastislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 131, proti 1, zdržalo sa 14, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie.
Nasleduje hlasovanie o bode 45 programu, je to prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov (tlač 279).
Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pani poslankyni Zite Pleštinskej, aby hlasovanie uviedla.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c zákona o rokovacom poriadku, prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 96, proti 20, zdržalo sa 18, nehlasoval 1 poslanec.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru ako aj lehoty na jeho prerokovanie.
Pani spravodajkyňa, prosím, uveďte hlasovanie.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 106, proti 11, zdržalo sa 19 poslancov, hlasovali všetci...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2020 10:00 - 10:06 hod.

Šeliga Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán podpredseda, dámy a páni, začnem poznámkou, že je úplne príznačné, že za stranu SMER a HLAS tu nie je nikto, pardon 1 poslanec. Toto je význam, ktorí oni pripisujú voľbe generálneho prokurátora a tie vyjadrenia, ktoré sme počúvali v médiách sú trápne povedal by som. Pretože sa evidentne boja a vedia, že na mnohých z nich vzhľadom na to v akej situácii sú vyšetrovania príde, ale nie o tom chcem hovoriť. Nebudem však ignorovať minulosť. My máme za sebou tri dni veľmi ťažkého vypočúvania. Viac ako 36 hodín. Moji predrečníci sa toho dotkli a hovorili, prečo sme takým spôsobom vypočúvali siedmych kandidátov, ktorí prejavili odvahu a záujem stať sa generálnym prokurátorom. Mnohí ľudia písali, že nie ste moc tvrdí a už to nie je za hranou, prečo sa takto pýtate a je to až dokonca také drzé. No ja si myslím, že je lepšie zažiť 3 hodiny ťažkých otázok, byť aj tvrdý na toho generálneho prokurátora, možno až nepríjemný a potom mať 7 rokov pokoj a dobrý pocit s tým, že naozaj tá voľba, ktorú absolvujeme bola zodpovedná. Vychádzala zo všetkých informácii, urobili sme všetko, čo sme mali urobiť, čo sme zistili, kto sa chce stať generálnym prokurátorom. Aká je jeho minulosť. Ako je schopný sa vyrovnať so svojou minulosťou a čo prináša do budúcnosti, čím chce pomôcť Slovensku, akým spôsobom chce posunúť generálnu prokuratúru. Lebo, čo si budeme klamať. Táto voľba je aj o minulosti. Úlohou nového generálneho prokurátora bude sa hlavne vysporiadať s minulosťou. To masívne vyšetrovanie a korupcia za, ktorú je zodpovedná aj bývalá vláda aj vláda predtým a samozrejme aj ľudia, ktorí páchajú trestnú činnosť musí skončiť. Generálny prokurátor bude mať veľkú úlohu v tom, aby vrátil dôveru ľuďom v spravodlivosť. Dnes podľa eurobarometra iba 72 %, resp. 72 % ľudí neverí v prokuratúru a hovorí, že prokuratúra je skorumpovaná. To je úplne strašné číslo. Už iba myslím Slovinsko je na tom horšie ako my. Úloha nového generálneho prokurátora bude uvoľniť a rozviazať prokurátorom ruky. Nie tak, že by ich musel učiť trestné právo alebo trestný poriadok alebo tak, že dá pocítiť každému, že je úplne slobodný, že bez ohľadu na to, koho bude stíhať, akým spôsobom bude postupovať, ak to bude v rámci zákona, tak má jeho krytie a je jedno opakujem znova úplne koho bude stíhať a akým spôsobom bude riešiť svoju kauzu ak to bude v rámci zákona. Toto je niečo, čo tu doteraz nebolo. My sme videli pri pánovi Kováčikovi, čo sme sa dozvedeli potom ako bol vzatý do väzby, že mal dokopy okolo 110 prípadov vo svojom šuplíku. Videli sme nahrávky pána Trnku s pánom Počiatkom ako sa dohadovali na tom, akým spôsobom zakryť krádež 400 miliónov korún zo štátnej pokladnice na cyperskú schránku a potom sme videli pána Čižnára, ktorý na jednej strane do toho išiel s takou veľkou nádejou a končili sme iba pri silných vyhláseniach o tom ako by tu malo nastať peklo. Ja si myslím, že toto je historická šanca urobiť hrubú čiaru. Vyšetrovať slobodne, tak aby zákon platil pre každého rovnako, aby tu nevznikali ďalší Kočnerovia, ktorí budú ovládať systém. Aby ľudia mali naozaj pocit, že generálny prokurátor je ich generálny prokurátor. Taký, ktorý nebude hľadieť ani napravo, ani naľavo a bude trvať iba na tom, aby zákon platil pre všetkých. Myslím si, že táto vládna koalícia má povinnosť zvoliť generálneho prokurátora a povinnosť zvoliť ho čo najskôr. My všetci sme mali vo svojich volebných programoch veľmi jasnú víziu a jasné volanie potom, aby sme očistili Slovensko. Súčasťou tejto očisty je aj voľba najdôležitejšieho muža prokuratúry a preto si myslím a dúfam, že tie rokovania nebudú trvať dlho, že zvolíme generálneho prokurátora a tým vyšleme jasný signál verejnosti, že to myslíme s očistou Slovenska vážne. Chcem povedať, že myslím si, že dnes oproti minulosti už dnes sme urobili obrovský pokrok. Posunuli sme sa dopredu tým, akým spôsobom a ako tvrdo sme vypočúvali, kto sa prihlásil a kto má záujem a akú víziu predkladá. Toto je pre mňa veľmi potešujúca správa a som rád, že napĺňame sľub, ktorý sme dali ľuďom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:36 - 18:37 hod.

Leščáková Viera
Áno, pán predsedajúci, poprosím vás, aby sa hlasovalo zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:31 - 18:32 hod.

Leščáková Viera Zobrazit prepis
Áno, ja len veľmi krátko, keďže je už večer, ale musím sa vyjadriť k pozmeňujúcemu návrhu, ktorú, ktorý momentálne predniesol, pán predseda Richard Vašečka.
Som veľmi rada, že v programovom vyhlásení vlády, uvádzame zrovnoprávnenie financovania všetkých zriaďovateľov, čiže zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných.
Dlhodobo razím teóriu, že existujú len naše deti, existujú len slovenskí občania, ktorí platia dane do štátnej kasy, a preto majú plné právo si ich deti vybrať verejnú, cirkevnú alebo súkromnú školu a my nemáme právo nijakým spôsobom, ale nijakým spôsobom ich za to perzekuovať.
Takže ďakujem veľmi pekne aj ministerstvu školstva, že pristúpilo k tomuto pozmeňujúcemu návrhu takto kladne a som, dúfam teda, že Národná rada tento návrh podporí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 18:19 - 18:22 hod.

Leščáková Viera Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 371 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 147 zo 16. novembra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 103 z 19. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 49 z 19. novembra 2020. Zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 24. novembra 2020 pod č. 58. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:01 - 18:02 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť s krátkym príspevkom a teda najmä so žiadosťou o podporu pozmeňujúceho návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby aj ľudia so zdravotným postihnutím alebo tí, ktorí majú problémy s mobilitou mali možnosť dôstojne bývať.
V tomto zákon sa konečne rieši aj práve skupina ľudí so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa, aby 10 % bytov bolo v univerzálnom dizajne. To znamená navrhnutých tak, aby naozaj tam neboli žiadne prekážky. Po dohode aj s pánom ministrom a ďalšími sme sa dohodli, že to číslo, ktoré by bolo určené, a teda nielen pre zdravotne postihnutých, ale by bolo bezbariérové, by bolo 15 %. Takže odôvodnenie k tomuto návrhu je vlastne to, že naozaj pribúda počet ľudí so zdravotným postihnutím, pribúda počet seniorov alebo ľudí so zníženou mobilitou. Čiže potrebujeme, aby sme aj v tomto išli trošku smerom dopredu a vytvárali to prostredie naozaj bezbariérové. Toľko k odôvodneniu. A pokiaľ ide o samotný pozmeňujúci návrh tak bod 1 v čl. I bode 41 v § 10 ods. 10 písm. d) sa číslo ,,10 %" nahrádza číslom ,,15 %". Ďakujem veľmi pekne za podporu
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:25 - 17:33 hod.

Šeliga Juraj