Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2015 o 17:05 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2015 17:05 - 17:09 hod.

Monika Gibalová
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, pri dopoludňajšom hlasovaní vďaka mojej nesústredenosti a roztržitosti som pri hlasovaní č. 400 (tlač 1821) použila tlačidlo „za“. Prosím uviesť do záznamu opravu hlasovania, mala som v úmysle hlasovať proti návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.10.2015 9:46 - 9:47 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len veľmi stručne v závere chcela povedať, že nebudem teraz prezentovať názor Kresťanskodemokratického klubu a hnutia, ale ja rovnako tento návrh nepodporím, pretože si myslím, že zafixovať súčasný stav nie je správne. A ak som za prijatie takého návrhu ústavného zákona, ktorý bude komplexne riešiť dôchodkové sporenie, ale aj súbežne alebo súčasne s rekonštrukciou I. piliera ako balík, ktorý sa potom nebude musieť následne kvôli nejakým parametrickým zmenám meniť, čo sa veľmi ťažko udeje, ak by sme tento stav takýmto spôsobom zabetónovali, ako je teraz.
Preto tento môj hlas je hlas poslankyne Gibalovej, nie hlas klubu KDH, ale tento návrh, žiaľ, nemôžem podporiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.10.2015 9:32 - 9:34 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v súlade s rokovacím poriadkom predniesla spravodajskú správu k predmetnému návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1740.
Dovolím si konštatovať, že tento návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
A vychádzajúc z týchto oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Súčasne v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1753 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci, ktorý zároveň navrhujem za gestorský výbor, a ustanovujem, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2015 18:58 - 19:00 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán predkladateľ a páni, chcela som povedať dámy, ale okrem nás dvoch tu nikto nie je. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k zákonu, ktorý bol uvedený pod tlačou 1751, predkladateľom. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Tento návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1764 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončila som spravodajskú správu. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 16:08 - 16:26 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ja by som sa chcela predsa len vyjadriť k tomuto návrhu zákona a úplne zámerne ako spravodajkyňa s právom vystúpiť na záver.
Ja len chcem poukázať na to, že alebo pripomenúť niektorým aj tým, ktorí tu boli v minulom volebnom období, dokonca v štvrtom volebnom období, fakt je, že s touto myšlienku alebo s týmto nápadom som prišla do parlamentu už v štvrtom volebnom období a rôzne obmedzenia súbehu práce, dôchodku, dôchodku a práce som predkladala v rôznych modifikovaných podobách.
Ja sa vrátim napríklad aj k tejto podobe, ktorú spomínala pani poslankyňa Kiššová, fakt je, že za Radičovej vlády, keď sme robili veľkú novelu Zákonníka práce, tak tam sme podávali takýto pozmeňujúci návrh zákona, kde vo výpovednej možnosti bola jedna z možností výpoveď zamestnanca, ktorý dosiahol dôchodkový vek. Vtedy to vyvolalo veľmi búrlivú diskusiu v celom pléne aj v rámci opozície boli veľmi opozičné názory, ja si myslím, že vtedy ten návrh bol úplne neškodný v tom, čo povedala aj pani poslankyňa Kiššová dnes vo vystúpení, že princíp toho návrhu bol veľmi liberálny. To znamená, že ak zamestnávateľ uznal, že ten zamestnanec je nenahraditeľný ešte dajme tomu na určitý čas alebo na dlhší čas, ja neviem, ako to zhodnotiť, tak si ho ponechá. Ale mnohokrát aj zamestnávatelia sa nám vtedy hlásili, že je to dobrý návrh, lebo že niekedy naozaj nevedia pohnúť s neproduktívnymi, už ak to tak vulgárne mám povedať, dôchodcami, ktorých nevedia, nevedia vyradiť z toho procesu ako zamestnanca.
Tento môj pozmeňujúci návrh vtedy za Radičovej vlády neprešiel jedným hlasom, čo teda mňa nesmierne mrzelo, lebo, opakujem, na môj vkus bol veľmi liberálny a zamestnávateľ mal k dispozícii vlastnú úvahu, či si toho zamestnanca ponechá, alebo nie. Potom som urobila ďalšie pokusy, jeden z tých pokusov bol návrh použiť model podobný, ako je to s predčasným dôchodkom, jedným slovom a veľmi jednoducho povedané buď zárobok, alebo dôchodok. Čiže použiť taký model, kde v momente, keď dôchodca nastúpi na dôchodok, tak zistí sa, či je alebo nie je ďalej zamestnanec a sa mu pozastaví vyplácanie dôchodku. Pri tomto návrhu som vychádzala napríklad z praxe z iných krajín, kde som si cestou Parlamentného inštitútu dala zistiť, ako to je v iných krajinách, kde som sa dozvedela napríklad, že v Nemecku, v Nemecku je to tak špeciálne pri štátnych úradníkov, že títo podľa § 51 zákona o spolkových úradníkoch do dôchodku odchádzajú v mesiaci, v ktorom dovŕšili dôchodkový vek. V Rakúsku napríklad je to ošetrené tak, že ak je súbeh práce, aj dôchodku, tak sú odvody zo súčtu náhrady akoby dôchodku plus príjmu z práce.
Keď som predkladala potom opakovane Zákonník práce v tej podobe, ako som ho predkladala ako pozmeňujúci návrh k Zákonníku práce za Radičovej vlády, tak najväčšie protiargumenty odznievali najmä zo strany poslancov za SMER - sociálnu demokraciu, a to tie, že je to diskriminačné.
Ja som si dala tú námahu, že som si pozrela a preštudovala niečo z európskych pravidiel o diskriminácii, a fakt je, že Rada v roku 2000 prijala smernicu č. 78, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ktorá výslovne zakazuje zákaz diskriminácie podľa veku. Táto rámcová smernica má pre oblasť pracovného práva mimoriadny význam, aj keď osobnou a vecnou pôsobnosťou prekračuje rámec pracovného práva, ale nedefinuje diskrimináciu absolútne. Táto smernica v úvodzovkách chápe, že zo stále rastúcou úlohou oprávnených výnimiek z diskriminácie je potrebné plasticky prispôsobiť aj toto právo. A tak smernica definuje, že čo je priama diskriminácia, čo je nepriama diskriminácia, a za priamu diskrimináciu táto smernica považuje stav, "ak sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo mohlo by sa zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej súvislosti a situácii". Oficiálny preklad znenia tejto smernice do slovenského jazyka, ale nie je správny, pretože pri jeho vymedzení v porovnaní s originálnym textom smernice došlo k vypusteniu formulácie "ako sa by zaobchádzalo", čo je pre vymedzenie pojmu diskriminácie mimoriadne dôležité.
Nad obsahový rámec oprávnených výnimiek zo zákazu nepriamej diskriminácie - a už sa blížim k tomu, k tej podstate, čo chcem povedať - tak ako ich formuluje čl. 2 rámcovej smernice, čl. 6 rámcovej smernice vytvára v prípade veku osobitný právny model oprávnených výnimiek zo zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý platí len pre oblasť oprávneného rozdielu zaobchádzania na základe veku, a týmto spôsobom podstatne rozširuje okruh oprávnených výnimiek, ktorý umožňuje členským štátom nad rámec čl. 2 ods. 1 smernice ustanoviť výlučne vo vzťahu k veku odôvodnené rozdiely v zaobchádzaní, ak to rozdielne zaobchádzanie je objektívne, primerane odôvodnené oprávneným cieľom a ak sú prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa primerané a nevyhnutné. A tieto primerané a nevyhnutné prostriedky alebo stanovenie osobitných prostriedkov v interakcii na túto smernicu je prístup k zamestnaniu a odbornej príprave a povolaniu vrátane podmienok prepúšťania a odmeňovania pre mladých a starších zamestnancov, aby sa podporila ich profesionálna integrácia alebo sa zabezpečila ich ochrana, čiže stanovenie podmienok, napr. minimálneho veku odbornej praxe pre prístup k zamestnaniu alebo určitým výhodám, ktoré súvisia so zamestnaním. Táto smernica vôbec neovplyvňuje právomoc členských štátov, ako mnohokrát tuto bolo argumentované, že sme vlastne v rámcových pravidlách v tejto smernice a nesmieme sa pohnúť, lebo ona neobmedzuje právomoc nielen určiť vek odchodu do dôchodku, ale aj upraviť podmienky skončenia pracovného pomeru pri dosiahnutí veku odchodu do dôchodku a podčiarkuje vyváženosť štruktúry zamestnancov a podporu profesionálneho rastu, pritom upozorňuje na legitímne ciele, ktoré by v zmysle čl. 6 rámcovej smernice mali používať členské štáty, a dokonca si môžu ustanoviť aj maximálne vekové hranice, čo predstavuje primeraný a potrebný prostriedok na dosiahnutie práve tých cieľov, o ktorých táto rámcová smernica hovorí.
A tu by som povedala, že z toho všetkého je zrejmé, aj keď toto je veľmi povrchne vytiahnuté, ale ubezpečujem vás, že presne v rámci formulácií smernice, že nie je tu ovplyvnená právomoc členských štátov, ak je rozumný cieľ, ak je to potrebné, tak sa môže ustanoviť táto hranica a dokonca v antidiskriminačnom zákone v našom č. 365/2004 Z. z. v § 38 ods. 3 sa hovorí, a to si dovolím komparovať, že rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne, odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné, primerané, ak to ustanovuje osobitný predpis. Rovnako podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona z dôvodu veku nie je najmä, diskriminácia nie je najmä rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej hranice. Dokonca zo dňa 12. januára 2010 existuje judikatúra Súdneho dvora Európskej únie rozhodnutím v právnej veci 341/08, tzv. Peterson, kde toto rozhodnutie Súdneho dvora pripúšťa skončenie zamestnaneckého pomeru na základe dovŕšenia dôchodkového veku, a je precedensom.
Ja len som chcela týmto výcucom výkladu tejto smernice európskeho práva poukázať na to, že sú zbytočné obavy, že je to diskriminačné. Chcela by som povedať, že, samozrejme, že mali by sme poctivo hľadať spôsoby, ktorý model nájdeme na to, aby sme túto reguláciu zaviedli do nášho právneho systému, či to bude Zákonník práce, alebo to bude tá modifikácia toho predčasného odchodu do dôchodku, alebo to bude stanovená hranica veku. Ja osobne tento návrh zákona podporím, ktorý priniesol pán poslanec Kadúc, z princípu, lebo je to pre mňa dôležitá téma, a podľa mňa veľmi akútne potrebná, len chcela by som poukázať na to, že nepovažujem celkom za vhodné určovať tú hranicu napríklad tých 63 rokov, lebo v našom systéme sociálnom, v konkrétnom zákone o sociálnej pomoci sa už automaticky predlžuje odchod veku do dôchodku, a obávam sa, že čoskoro by sme museli pristúpiť k tomu, aby sa znova upravoval zákon a zvyšovala sa tá hranica odchodu do dôchodku. To som vtedy hovorila aj vtedy, keď pán poslanec Kaník vtedy prichádzal tiež na ministerstvo a sme u pána ministra Mihála diskutovali o tejto veci, a vtedy pán poslanec Kaník navrhoval hranicu 65, myslím. Čiže tam sme vtedy už o tom hovorili, že je to automaticky v zákone, čiže už čoskoro príde generácia, ktorá narazí na tú šesťdesiattrojku a vyššie.
Ja by som ešte chcela povedať niečo veľmi stručne k faktickým poznámkam. Pán kolega Osuský, samozrejme, ja súhlasím s tým, že, nie som taký idealista, aby som si myslela, že tých 20-tisíc štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe uvoľní tie miesta a ani by to nebolo správne, pretože naozaj nech si to ten zamestnávateľ zváži.
Rovnako chcem upozorniť na to, že samozrejme, že tento návrh zákona, či ten, alebo náš, nikdy nesmeroval k tomu, aby vyháňal takpovediac z vedy a výskumu tie geniálne mozgy, veď to sme vždycky komentovali pri tých návrhoch zákonov. Preto aj som sa vždy prikláňala, aj opakovane k tomu Zákonníku práce.
Ale chcem poukázať aj na jednu skutočnosť, že, prosím vás, kolegovia, všimnite si, aj medzi občanmi, a ak chcete, aj medzi našimi voličmi tu alebo tu, že oni mnohokrát pri diskusiách na ulici, na stretnutiach medzi prvými desiatimi bodmi, čo by sme mali urobiť v Národnej rade, sa vždycky objaví takáto požiadavka, že urobiť poriadok so súbehom práce a dôchodku, aj keď pripúšťajú, že najmä u štátnych zamestnancov. A ja mám to aj pred sebou, som rada, že som si to z roku 2013 nechala, tento prieskum, ktorý robil FOCUS na vzorke 1514 respondentov, a respondenti sa mali vyjadriť k tomu, či súhlasia, alebo nesúhlasia s tým, aby dôchodca poberajúci starobný dôchodok, mohol aj pracovať. Otázka je položená vo všeobecnej rovine a čo mňa veľmi prekvapilo, tak vtedy, vtedy odpovedalo nesúhlasne 76 % opýtaných. To znamená, že z tých 76 % rozhodne nesúhlasilo 56, skôr nesúhlasilo 20, skôr súhlasilo 13, rozhodne súhlasilo 6 a nevedelo sa vyjadriť k tomu 5 %. Ja si uvedomujem, že aj tento návrh, ktorý predkladá pán poslanec Kadúc, aj tie predošlé návrhy boli, sú a podľa mňa sa ešte objavia aj v budúcom volebnom období a budú kontroverzné, lebo sú veľmi citlivé pre istú skupinu voličov.
Ale si myslím, že v rozumnej miere a rozumným spôsobom by sme mali mať odvahu prijať aj takúto legislatívnu úpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 15:54 - 15:56 hod.

Monika Gibalová
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.9.2015 10:28 - 10:40 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila uvedený návrh zákona, ktorý predkladám spolu s pánom poslancom Martinom Froncom, ktorého hlavným účelom je odstránenie diskriminácie fyzickej osoby, ktorá poberá príspevok na opatrovanie, opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a súčasne poberá dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok. Je to ďalšia kategória alebo skupina ľudí, ktorí poberajú príspevok na opatrovanie, do plejády tých kategórií, ktoré už vymenoval pri predkladaní návrhu zákona pán poslanec Brocka, ale týka sa špeciálne diskriminácie v prípade, že tento príspevok na opatrovanie poberá dôchodca alebo predčasný dôchodca.
O čo ide? V § 40 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa hovorí, uplatňuje, že peňažný príspevok na opatrovanie je mesačne 111,32 % percent sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a mesačne 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Prakticky to vyzerá tak, že ak jedna fyzická osoba opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, dostáva v tom percentuálnom vyjadrení 111,32 % sumy životného minima. V súčasnosti je to 220,51 eura. Ak jedna fyzická osoba opatruje viac fyzických osôb, dve alebo tri s ťažkým zdravotným postihnutím, dostáva mesačne 148,42 % sumy životného minima, čo v súčasnosti je 294,01 eur.
Takýto je stav a takto to funguje. Mení sa to však vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, poberá súčasne starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok. V takomto prípade sa takejto, takémuto opatrovateľovi ten príspevok veľmi dramaticky kráti. A to tak, že v takýchto prípadoch, ak opatruje jednu fyzickú osobu, je to príspevok krátený na 46,38 % sumy životného minima, čo je 91,87 eur v súčasnosti, ak opatruje viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, je to 61,22 % sumy životného minima, čo je v súčasnosti 121,27 eur.
Vážené kolegyne, kolegovia, komparáciou platných ustanovení citovaného zákona je zrejmé, že zníženie príspevku pre fyzickú osobu, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, prakticky na tretinu priznaného príspevku v zmysle zákona je diskriminačné a ojedinelé v našom právnom poriadku a žiada si úpravu. Je precedensom, že fyzická osoba poberajúca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok zo dňa na deň prichádza o veľkú časť príjmu a je tak ohrozená chudobou tá osoba, ktorá opatruje, aj opatrovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Na strane druhej takáto fyzická osoba šetrí verejné financie, ktoré by boli vynaložené v prípade poskytovania ústavnej starostlivosti fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Preto spolu s pánom poslancom Froncom navrhujeme, aby bol aplikovaný zo zákona rovnaký prístup k fyzickej osobe, ktorá poskytuje opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osoby bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je takáto osoba poberajúca príspevok na opatrovanie poberajúca súčasne aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok.
Tento návrh zákona samozrejme, že má isté nároky na výdavky, a my sme s pánom poslancom Froncom vyčíslili tieto výdavky, ktoré si podrobnejšie môžete pozrieť v doložke vybraných vplyvov, ale náklady na odstránenie takejto diskriminácie sme vypočítali na sumu 34 mil. 557-tisíc ročne. Tieto náklady sú modelovo vypočítané podľa dostupných štatistík za rok 2014. Tak ako tu už bolo povedané, v prístupe k zrovnoprávneniu tohto príspevku by sme dosiahli to, že naozaj tieto finančné prostriedky by sa na jednej strane vynaložili, ale na druhej strane by spôsobili veľké šetrenie na výdavky, ktoré je nutné vynakladať vtedy, ak ťažko zdravotne postihnuté osoby si musia uplatniť nárok na ústavnú starostlivosť z rôznych dôvodov.
Tento návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Okrem toho, že má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, má komparatívne aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy uvedený v doložke vplyvov, tak ako som ho okomentovala.
Pri tejto príležitosti chcem poukázať na jeden veľký paradox. V prípade starostlivosti o ťažko zdravotného klienta s ťažkým zdravotným postihnutím sa opatrovanému, ktorý nastupuje na dôchodok, tento príspevok kráti. V prípade, keď dôchodca nastupuje na dôchodok, nekráti sa mu napríklad výška dôchodku, ak sa rozhodne, že bude ďalej pracovať. Čiže vidíme, že v našom zákonodarstve sú naozaj veľké paradoxy, ktoré treba postupne odstraňovať s prihliadnutím na to, že sa má pridať tam, kde naozaj je to solidárne, pravdivo a poctivo solidárne, a kde je to zároveň aj subsidiárne.
Je to malá úprava, ale určite pomôže tým niektorým, možno až zúfalým fyzickým osobám alebo občanom, opatrovateľom, ktorí sa starajú o svojho ťažko zdravotne postihnutého príbuzného a nastúpia na dôchodok a zistia, že ich príspevok sa dramaticky prepadá.
Preto vás prosím, vážené kolegyne, kolegovia, o podporu nášho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2015 9:56 - 9:58 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1657. Dovoľujem si predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Podľa oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1670 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončila som svoju spravodajskú správu, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2015 11:04 - 11:05 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predkladateľ, Etický kódex poslanca, ktorý presadzujete, je v interakcií vymožiteľnosti rovnako impotentný ako napríklad platný zákon o poslancoch. Ja tu len zacitujem z § 15, kde sa vymenúvajú povinnosti poslanca, napríklad radiť sa s voličmi, orgánmi Národného frontu, vysvetľovať voličom základné otázky politiky socialistického štátu, využívať vo svojej poslaneckej činnosti skúsenosti zo styku s orgánmi Národného frontu a tak ďalej. Ja vidím akútnu potrebu prijať práve túto právnu normu ako úplne novú, nie novelizovanú, ale novú. A ja som už vo štvrtom volebnom období priniesla novelu tohto zákona č. 45/1989 Zb. o poslancoch, kde som práve chcela, aby poslanci mohli uskutočňovať poslanecký prieskum aj jednotlivo, kde žiaľ, neuspela som. A musím len konštatovať, že je hanbou celej Národnej rady, že poslanci sa riadia takýmto platným socialistickým zákonom o poslancoch. Zamyslíte sa nad tým.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 24.9.2015 16:45 - 16:49 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, kolegyne, vážení páni ministri, dovoľte mi položiť tri interpelácie.
Prvá interpelácia bude na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera:
Vážený pán minister, v odpovedi na moju otázku v hodine otázok 12. 2. 2015 ste ma informovali, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje kontinuálne pokračovať v podpore opatrovateľskej služby aj v programovacom období 2014 až 2020 z prostriedkov európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje, a to na území celej Slovenskej republiky. Zmienili ste sa aj o uskutočnených konzultáciách v Bruseli a začatých prácach na tomto projekte. Prosím, odpovedzte, v akom štádiu rozpracovania je príprava projektu, kedy bude vyhlásené vyzvanie na predĺženie žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov pre tento národný projekt, v akom finančnom objeme a v akej dĺžke trvania.
Moja nasledujúca interpelácia bude na pána ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáša Boreca:
Vážený pán minister spravodlivosti Slovenskej republiky, v znení zákona č. 264/2014 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám s poukazom na § 2 ods. 1 písm. a) a b) v spojení s § 4 ods. 1 až 3 sa priznáva oprávneným osobám na základe žiadosti jednorazový finančný príspevok. Uveďte, prosím, koľko príspevkov bolo vyplatených za obdobie od účinnosti tohto zákona a v akej výške. Uveďte, prosím, počty jednotlivých vyplatených príspevkov podľa § 4 ods. 1 až 3 jednotlivo.
A moja posledná interpelácia je na ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pána Jána Počiatka.
Vážený pán minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, v odpovedi na opakovanú interpeláciu vo veci odpredaja pozemkov vo vlastníctve štátu a v správe ŽSR, na ktorých sú v Poprade postavené garáže vo vlastníctve fyzických osôb, ste mi odpovedali, že proces prevodov vlastníctva pozemkov pod garážami v Poprade sa bude priebežne posudzovať. Zároveň ste ma ubezpečili, že máte osobný záujem, aby proces prevodov pozemkov v Poprade bol ukončený čo najrýchlejšie. Nakoľko uplynulo od vašej odpovede osem mesiacov, žiadam vás o tieto informácie:
Koľko žiadostí ministerstvo eviduje, o ktorých súčasne rozhoduje?
Koľko žiadostí aktuálne spracúvavajú Železnice Slovenskej republiky?
A žiadam vás o zverejnenie termínu ukončenia procesu prevodu pozemkov vo vlastníctve štátu v správe ŽSR, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území v Poprade.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis