Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2013 o 15:44 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2013 15:44 - 15:45 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja poznám ten zákon, pán kolega Martvoň, predpis existuje a bol prijatý. Predpis ani metodický pokyn nemôže byť nad zákonom. Žiadne interné pokyny nemôžu stáť nad zákonom.
Faktom je, že pozastavením ohodnocovania pozemkov a celého procesu sa pozastavuje účinnosť tohto zákona a celý proces je zastavený. Preto vyzývam pani riaditeľku, a urobím aj smerom k pánovi ministrovi takúto výzvu, keď mi odpovie na interpeláciu, aby pokračovala v začatom procese. A upravovať metodický pokyn sa môže. Veď ja nehovorím, že sa nemôže. Ale prečo pozastavila celý tento proces? Prečo aj tí, ktorí už mali ocenené pozemky, jednoducho nemôžu dobehnúť v tom procese?
Tvrdím, že týmto pozastavením sa pozastavila účinnosť zákona. A na to nie je legálne ospravedlnenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2013 15:33 - 15:41 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa. Ešte, prosím vás pekne, je písomne prihlásený aj pán poslanec Fecko. Dobre, ďakujem pekne.
Nech sa páči, pani poslankyňa.

Gibalová, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Dámy a páni, nie som ja odborníkom v tejto oblasti. Samozrejme, že vystupujem len preto, že som podávala interpeláciu na tejto schôdzi na pána ministra Jahnátka vo veci pozastavenia objednávania znaleckých posudkov pre stanovenie hodnoty pozemku tvoriaceho zriadenú záhradkovú osadu. Kto ste dlhšie v parlamente, tak skoro tri volebné obdobia sa zaoberám na žiadosť záhradkárov, ktorí ma oslovili, problematikou vysporiadania záhradkových osád podľa zákona 64.
Slovenský pozemkový fond pozastavil objednávanie a preplácanie znaleckých posudkov, ktorými sa určuje hodnota pozemku v zriadenej záhradkovej osade. Dôvodom pozastavenia majú byť závery z pracovného stretnutia zástupcov Slovenského pozemkového fondu a ministerstva pôdohospodárstva, ktoré sa konalo 6. marca roku 2013. V pokyne vašom, pani generálna riaditeľka, určenom riaditeľom regionálnych odborov Slovenského pozemkového fondu sa uvádza, že "objednávanie znaleckých posudkov bude usmernené novým metodickým pokynom ministerstva". Nedá mi nepovedať, pani generálna riaditeľka, že v právnych štátoch je zvykom riadiť sa ústavou a zákonmi. A ústava a zákony hovoria, podľa čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky, citujem: "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon." Teda aj činnosť Slovenského pozemkového fondu je determinovaná zákonom podľa § 18c) ods. 1 zákona 64/1997 Zb., teda podľa záhradkárskeho zákona. Citujem: "Obvodný pozemkový úrad zabezpečí znalecký posudok na určenie výšky náhrady za pozemok podľa tohto zákona." Podľa § 18 ods. 6 toho istého zákona Slovenský pozemkový fond uhrádza náklady spojené s vyhotovením znaleckých posudkov.
Zopakujem ešte raz, čo by úradníci podliehajúci ministerstvu pôdohospodárstva mali podľa záhradkárskeho zákona a ústavy robiť. Pozemkové úrady majú zabezpečiť znalecké posudky a Slovenský pozemkový fond má uhradiť náklady na vypracovanie znaleckých posudkov. Článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky im túto činnosť ukladá nie ako možnosť, ale ako povinnosť.
Ale skutočnosť je podľa informácií, ktoré mám, iná. Pani generálna riaditeľka, vy ste sa zrejme rozhodli, že čl. 2 ústavy sa na činnosť pozemkového fondu nevzťahuje, a ste pozastavili objednávanie a preplácanie znaleckých posudkov. Predpokladám, že ste tak urobili na základe pokynu pána ministra. Ale na základe ktorého článku ústavy ste tak urobili, pani generálna riaditeľka? Urobili ste tak na základe záverov z pracovného stretnutia Slovenského pozemkového fondu a ministerstva pôdohospodárstva, ktoré sa konalo 6. marca 2013. A ja sa spytujem: Odkedy sú závery z pracovného stretnutia úradníkov podliehajúcich ministerstvu pôdohospodárstva nadradené čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky?
Je potrebné vraj vypracovať nový metodický pokyn. Pri dobrej vôli mohol byť upravený metodický pokyn hotový do jedného týždňa. Od 6. marca uplynuli takmer tri mesiace a po novom niet ani chýru, ani slychu. Jediný akceptovateľný postup v právnom štáte je, ak sa v platnom metodickom pokyne vyskytnú vážne nedostatky, pre ktoré je potrebné prepracovať ho, potom Slovenský pozemkový fond v čo najkratšom čase upravený metodický pokyn pripraví. Dovtedy, kým sa tak stane, musí oceňovanie pozemkov a preplácanie znaleckých posudkov prebiehať bezo zmeny tak, ako to ukladajú paragrafy 18 a 18c) záhradkárskeho zákona. Každý iný stav je podľa môjho názoru protiprávny a protiústavný.
Preto vás prosím a žiadam, pani generálna riaditeľka, rovnako budem pri odpovedi na interpeláciu, ktorú som podala pánu ministrovi pôdohospodárstva, žiadať, aby ste konali v tomto, aby ste zrušili svoj pokyn a riadili sa ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. Ja preto tu takto vystupujem, že naozaj záhradkári po ostatnej novele zákona 64 mali velikú nádej, že konečne tento proces bude ukončený. A musím s ľútosťou konštatovať a neustále ma kontaktujú, že tento proces je stále liknavý, stále pomalý. Keď si zoberiem, napríklad len v okrese Poprad od roku 1997 boli ukončené záhradkové osady podľa, vyporiadanie podľa 64-ky, z dvadsiatich siedmich iba v štyroch prípadoch a za posledných päť rokov iba v jednej záhradkovej osade. Iba v okrese Poprad je v dvadsiatich troch záhradkových osadách nespokojných viac ako dvetisíc záhradkárov.
Preto vás prosím, pani generálna riaditeľka, konajte v tejto veci. A ja si myslím, že aj Slovenskému pozemkovému fondu sa uľaví, ak urobíme konečne bodku za vyporiadaním záhradkových osád podľa zákona 64. Momentálne to nepostupovanie podľa zákona je v rukách Slovenského pozemkového fondu.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2013 10:08 - 10:13 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa veľmi stručne vyjadrila k opatreniach ponúkaným, ale aj k tým, ktoré podľa môjho názoru v tejto správe chýbajú, a pôjdem hneď k veci.
Pán minister, veľmi, veľmi sa čudujem, že v správe chýba riešenie, ktoré by prinieslo prácu tisícom ľudí, a štát by to nestálo nič. A vy asi tušíte, že na čo narážam, na pracujúcich dôchodcov v štátnej a verejnej správe, ktorí z verejných zdrojov poberajú dva príjmy. Nedávno sme ponúkali elegantné riešenie, ktoré by nevyháňalo pracujúcich dôchodcov z práce, ale umožnilo by im vybrať si svoj status zamestnanca alebo dôchodku, resp. rozhodnúť sa pre jeden príjem bez súbehu.
Nazdávam sa a som presvedčená, že bola by to veľká pomoc pre nezamestnaných mužov a ženy, ktorí sú možno aj absolventi vysokých škôl, uvádzate v správe, tých absolventov vysokých škôl, ktorí nemajú prácu, je dosť, čiže argument, že nemáme na to ľudí vyškolených, pripravených, vzdelaných, absolútne neobstojí. Pomohli by sme tým mnohým mužom a ženám v strednom veku, ktorí sú živiteľmi rodín a živoria zo žobračenky a sú mnohokrát aj vzdelaní a pripravení na takú prácu.
Pán minister, sú rôzne spôsoby, ako legislatívne upraviť súbeh práce a dôchodku. Ja už som zachytila takúto požiadavku a veľmi ma to teší aj zo strany Asociácie zamestnávateľov a veľmi, veľmi sa čudujem, že sa ministerstvo tvári v tejto veci a politické, vaše politické spektrum aj celá vláda ako mŕtvy chrobák. Dá sa to krásne upraviť nielen v sociálnom poistení, ale aj v Zákonníku práce, oboje sme už predkladali. Ja vás prosím, pán minister, aby ste sa zamysleli nad tým a zaoberali ste sa tým. Ja viem, že to chce odvahu, ja vás malá, maličká, krehká žena vyzývam, veľkého ministra pána Richtera, majte odvahu sa tým zaoberať a uvidíte, že aj vaši voliči vás za to pochvália.
Druhá vec, ktorá ma veľmi trápi a ktorá, si myslím, že je absolútne nevyužitá, je to, keď počúvam, a vieme o tejto realite, koľko tisíc žien, matiek, rodín chodí opatrovať starých ľudí, napr. do Rakúska. Je tu pole neorané pre nás a ja si myslím, pán minister, že aj v tomto treba niečo robiť. Je toľko, tak veľa starých ľudí na Slovensku, ktorí jednak nemajú na to, aby išli do domovov dôchodcov, jednak nie sú tam voľné miesta v tých domovoch dôchodcov a jednak je to aj rozumnejšie a lepšie, aj lacnejšie, aby boli opatrovaní doma, kedy, pán minister, uzrie svetlo sveta nový zákon o sociálnych službách a kedy nám predložíte aspoň náčrt takého riešenia, aj keď viem, že taká vážna vec sa nebude dať upraviť zo dňa na deň.
Toto sú moje dve konkrétne pripomienky alebo príspevky k prerokovanému bodu programu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.5.2013 16:27 - 16:29 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení páni ministri, dámy a páni, chcem interpelovať pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vážený pán minister, žiadam vás o preskúmanie, či vami vymenovaný na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce Ing. Andreja Gmittera dňa 11. mája 2012 hlavný inšpektor Inšpektorátu práce Prešov pán Ing. Dušan Mošon v čase, keď ste toto rozhodnutie urobili, spĺňal všetky zákonom predpísané podmienky na vymenovanie.
Relevantné podmienky na vymenovanie do funkcie hlavného inšpektora Inšpektorátu práce sú uvedené v zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, kde je v § 7 ods. 2 uvedené: „Hlavným inšpektorom môže byť inšpektor práce, ktorý má odbornú prax inšpektora práce najmenej päť rokov.“
Odpovedzte ste, prosím, pán minister Richter na moju otázku, či v čase menovania bol pán Ing. Dušan Mošon inšpektorom práce, čo je zákonná podmienka pre platný úkon menovania v zmysle zákona. Uveďte, prosím, pán minister, kto, kedy a na návrh koho bol pán Ing. Dušan Mošon v zmysle platnej legislatívy menovaný za inšpektora práce.
Ak sa preukáže, že nebol dodržaný zákonný postup pri vymenovaní do funkcie v uvedenom prípade, žiadam vás, pán minister, aby ste urobili okamžitú nápravu a pána Ing. Dušana Mošona odvolali z funkcie. V opačnom prípade by ste si mali byť vedomý, že ako člen vlády porušíte platné zákony Slovenskej republiky.
Ďakujem a pretože táto interpelácia nevyžaduje nejaké mimoriadne detektívne skúmanie a vašimi úradníkmi, vážený pán minister, môže byť pripravená veľmi rýchlo, chcela by som si uplatniť z rokovacieho poriadku (§ 130 ods. 2), prosím, vážený pán predsedajúci, aby ste zaznamenali, že chcem dať hlasovať o tom, že Národná rada vyhlási interpeláciu za naliehavú a lehota na jej odpoveď bude do 15 dní. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2013 13:59 - 14:00 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Hrušovský, ja neviem odborne posúdiť, či je, alebo nie je tento zákon na hranici ústavnosti, ale viem citovať čl. 20 ústavy, kde sa hovorí, že "vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu". Ak tento návrh bude prijatý, tak bude to sedieť, že bude to na základe zákona.
Za primeranú náhradu, o tom silne pochybujem, lebo vieme, ako to v našej Slovenskej republike funguje s primeranými náhradami, ale čo v istote viem a sa vás pýtam, pánov predkladateľov, a mohli ste sa aj vy pán Hrušovský opýtať, či to je nová definícia verejného záujmu. Tristo pracovných miest je verejný záujem? Potom 400 000 pracovných miest je aký záujem?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.5.2013 11:06 - 11:08 hod.

Monika Gibalová
Nemáme konkrétny. Len budúci týždeň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.5.2013 11:06 - 11:07 hod.

Monika Gibalová
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem požiadať, aby sme bod č. 42 prerokovali v priebehu budúceho týždňa z dôvodu, že niektoré ustanovenia majú priamy súvis so zákonom o konaní pred Ústavným súdom, ktorý sme prijali v skrátenom legislatívnom konaní a ktorý podpíše pán prezident až dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.3.2013 17:25 - 17:28 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pani navrhovateľka, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila ako spravodajkyňa v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej na vydanie zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s trestnými činmi a inými vybranými trestnými činmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 417) určená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 40 zo 7. marca 2013 a podala spravodajskú informáciu k navrhnutému zákonu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 398 z 25. februára 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie.
Zároveň konštatoval, že návrh spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh zákona odôvodnila navrhovateľka.
Táto právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o tomto zákone uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore v termíne do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem. Skončila som, prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.3.2013 18:44 - 18:47 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku vystúpila ako spravodajkyňa v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Štefanca a Pavla Freša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 397, určená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 40 zo 7. marca 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 380 z 25. februára 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na prerokovanie. Súčasne konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. Zároveň odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Vážený pán predseda, skončila som spravodajskú informáciu a, prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.3.2013 16:39 - 16:44 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I sa za bod 149 vkladá nový bod 150, ktorý znie:
"150. V § 56 sa za ods. 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
"10. Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok v zmysle podmienok § 56 ods. 4 až 9 zákona a ten prestane vykonávať svoju činnosť z dôvodu porušenia týchto podmienok, sa opakovaná žiadosť o príspevok zamieta."."
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Odôvodnenie: Jedným z argumentov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny k zmene príspevku z obligatórneho na fakultatívny bolo jeho časté zneužívanie. Pri porušení zákonných podmienok pre poskytnutie príspevku už takýto zamestnávateľ o príspevok nebude môcť žiadať, teda zavedie sa pravidlo 1-krát a dosť. Týmto sa výrazne obmedzí zneužívanie príspevku, a teda nie je dôvod meniť jeho status obligatórnosti.
Dovoľte mi, aby som k tomu povedala len pár poznámok a zareagovala aj na vystúpenie pána ministra. Prijatie tohto môjho pozmeňujúceho návrhu má zmysel, by mal, by malo zmysel len vtedy, ak by bol prijatý aj pozmeňujúci návrh, ktorý už som nechcela uplatniť, ale súvisí s tým, a to je ten, ktorý sa týka späť z fakultatívnosti na obligatórny, čo sa týka príspevku na zriadenie chránenej dielne. Ale keďže v lavici som našla, mnohí aj avizovali, že takýto pozmeňujúci návrh podajú, tak som ja tento nepodávala, ale opakujem, že má zmysel môj prijať len vtedy, ak bude prijatý aj návrh mojich kolegov.
Pán minister, nemohla som tento návrh uplatniť na výbore, pretože práve na výbore som sa inšpirovala výpoveďami poslancov aj pána štátneho tajomníka, ktorí hovorili o tom, a sčasti sa s tým dá súhlasiť v mojom prípade aspoň teda, že tento príspevok bol a je veľmi často zneužívaný. Ja si nemyslím, že keď je príspevok zneužívaný, že je rozumné v tomto prípade na zriadenie chránenej dielne tento príspevok kvôli zneužívaniu ho prekvalifikovať na príspevok fakultatívny. Charakter obligatórnosti podľa môjho názoru je treba pre tento príspevok nechať a zvoliť skôr také opatrenia, ktoré zamedzia zneužívaniu toho príspevku až do takej miery, ktorý možno môže byť až tvrdý. Ak ten zamestnávateľ, ktorý o ten príspevok požiadal a ho poruší, isté pravidlá, a dokáže sa, že bol tento príspevok zneužívaný, tak jednoducho opakovane už sa mu tento príspevok zamietne. To by som považovala za lepšie riešenie, ako dostať týchto zamestnávateľov statočných a poctivých do situácie veľkej neistoty. Čiže, prosím, zvážte a prosím vás o podporu tohto môjho pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis