Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

8.2.2013 o 9:30 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 8.2.2013 9:30 - 9:33 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte, aby som v zmysle rokovacieho poriadku vystúpila ako určená spravodajkyňa v prvom čítaní k návrhu pani poslankyne Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 322 zo 7. januára 2013 navrhol prideliť návrh zákona výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Zároveň konštatoval, že zákon spĺňa všetky ustanovené náležitosti rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel.
Návrh zákona odôvodnila navrhovateľka.
Tento zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.
A zároveň odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý zároveň navrhujem ako gestorský výbor. Navrhujem, aby sa vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade tento zákon prerokoval. Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2013 9:20 - 9:23 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 32 z 22. novembra 2012 a podala spravodajskú informáciu k návrhu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 287 z 9. novembra 2012 navrhol prideliť zákon na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie, súčasne konštatoval, že návrh spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku, podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade.
Návrh zákona odôvodnila navrhovateľka. Cieľom je presadzovanie rovnováhy uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností, ako aj vytváranie primeraných podmienok v zmysle navrhovanej legislatívnej úpravy.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa po všeobecnej rozprave o podstate návrhu uzniesla Národná rada na tom, že podľa § 73 ods.3 písm. c) rokovacieho poriadku prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s § 74 ods.1 rokovacieho poriadku a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam, aby sa tento návrh zákona prerokoval v druhom čítaní a prerokoval vo výboroch, Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci do 30 dní a do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v gestorskom výbore, ktorým bude Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2013 15:17 - 15:20 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za meškanie. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku vystúpila v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku a Eriky Jurinovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením číslo 32 z 22. novembra 2012 a podala spravodajskú správu. Predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 268 zo 7. novembra 2012 navrhol prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane jeho lehôt. Súčasne konštatoval, že návrh spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku, podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade. Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ.
Cieľom tohto návrhu zákona je presadzovanie rovnováhy uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj vytváranie dôstojných pracovných podmienok. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku, prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. Zároveň v súlade s rokovacím poriadkom odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. A odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2013 16:43 - 16:46 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Brocka, pán minister, myslím, minulý týždeň sa vyjadril, že novela nemá nič spoločné s konsolidáciou verejných financií. Ja som presvedčená, že jedným z dôvodov takéhoto vyjadrenia pána ministra sú aj takzvané výbory, také malé sociálne regionálne rady vlády. A keď som rozmýšľala, že kde sa táto novela, tento návrh zákona, kde sa láme jeho charakter, tak som našla tu ten bod zlomu, pretože tento návrh zákona bude skutočne a je ušitý pre blízkych a preto, aby sa rozšírila možná korupcia. Aj preto, že mnohé obligatórne návrhy z pôvodného zákona sa menia na fakultatívne návrhy. A taká ďalšia charakteristika tohto návrhu zákona je aj tá a súvisí s tou obligatórnosťou mnohých ustanovení a ich zmenou, že umelým spôsobom sa vylepšia aj štatistiky nezamestnaných. A možno aj o toto ide.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.1.2013 13:07 - 13:07 hod.

Monika Gibalová
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Žiadam doplniť program 8. schôdze o bod Správa o vyhlásení chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy, ktorú prednesie minister životného prostredia pán Peter Žiga. Dôvodom požadovanej správy sú okolnosti schvaľovania zaradenia časti bývalého priestoru vojenského obvodu Javorina po jeho zrušení do sústavy chránených území.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.12.2012 9:03 - 9:17 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, dámy a páni poslanci, na 7. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky som predkladala návrh zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon 131/2002 o vysokých školách, ktorého ambíciou bolo jednoduchou a transparentnou úpravou dať možnosť - možnosť, nie založiť povinnosť - poskytnúť sociálne štipendium študentom študujúcim na vysokých školách v zahraničí. (Ruch v sále.) Pekne poprosím, potichučky.
Navrhovaná zákonná úprava dávala možnosť poskytnúť sociálne štipendium tým študentom v tom prípade, len ak oň požiadajú, ktorí by naň mali nárok, ak študujú na vysokej škole v zahraničí. Návrh vtedy, môj, novely zákona nenašiel podporu teda u vládnej strany a jedným z dôvodov, prečo nebol podporený, bolo aj podľa vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky, že systém sociálnych štipendií je značne zneužívaný.
Keď som dávala túto novelu zákona, bolo to skoro v súbehu s tým, ako ministerstvo školstva pripravilo novú vyhlášku o sociálnych štipendiách, ktorá podstatne sprísnila, stransparentnila sociálne štipendiá a ich vyplácanie. Táto vyhláška nadobudla platnosť 1. septembra 2012, čo ja osobne, ja osobne oceňujem. Teda obavy zo zneužívania sociálnych štipendií sprísnením kontroly preukazovania napríklad nároku na toto štipendium boli eliminované.
Preto som sa vrátila k tejto myšlienke a k tomu návrhu formou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona o vysokých školách a predkladám pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je umožniť študentom študujúcim na vysokých školách alebo univerzitách v zahraničí požiadať o sociálne štipendium. A zdôrazňujem opäť, že mi ide o fakultatívnosť v tomto mojom návrhu, nie o povinnosť, pretože vychádzam z toho, že áno a súhlasím s mojimi oponentmi a stotožňujem sa s tým názorom, že tí študenti, ktorí študujú na vysokých školách v zahraničí, prevažne pochádzajú zo solventnejšieho sociálneho prostredia, ale predsa sa občas vyskytnú aj takí, ktorí sú zo sociálneho prostredia, ktoré to štipendium po výpočte by vydalo nárok na poberanie.
V podstate o takúto, o takýto návrh a takýto vstup do vysokoškolského zákona som sa rozhodla po tom, čo som dostala podnet od matky takto študujúcej študentky v zahraničí, konkrétne na Masarykovej univerzite v Brne, a ja som tento prípad použila aj pri návrhu novely vysokoškolského zákona, a pretože je veľmi jednoduchý, ho zopakujem a citujem z tohto mailu od tejto matky: "Som samoživiteľka rodiny, mám dcéru, ktorá veľmi chcela študovať psychológiu v kombinácii so žurnalistikou. Táto kombinácia sa študuje len na Masarykovej univerzite v Brne. Moja dcéra spĺňa podmienky na priznanie sociálneho štipendia na Slovensku aj v Českej republike podľa výšky životného minima a kritérií v Slovenskej republike aj v Českej republike. V českom zákone o vysokých školách má nárok na sociálne štipendium aj študent, ak spĺňa podmienky životného minima rodiny bez ohľadu na to, kde sa rozhodne študovať." Koniec citátu.
Ak som si pozrela štatistiky, z ktorých vyplýva, že nároky na rozpočet po schválení môjho pozmeňujúceho návrhu sú minimálne a pridaná hodnota pre schválenie takého návrhu je jeho fakultatívnosť, tak si dovolím trochu štatistky. Z Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2011, teda akademický rok 2011/12, sa dozvedáme, že celkový počet študentov na vysokých školách a univerzitách klesá a v akademickom roku 2011/2012 bol 212 030 študentov, z toho 68 456 študentov študovalo v externej forme, čo je 32,3 %, a 143 574 v dennej forme štúdia. Študenti na externej forme štúdia, samozrejme, nárok na sociálne štipendium nemajú. A verejné vysoké školy vyplatili v roku 2011 sociálne štipendiá v objeme 24 789 319 eur a k 31. decembru 2011 poberalo sociálne štipendiá 16 828 študentov, teda necelých 12 % študentov denného štúdia, a to v priemernej výške približne 165 eur.
Štatistiky o občanoch v Slovenskej republike študujúcich na zahraničných vysokých školách sa nevedú. Údaje sú známe za Českú republiku a mám ich k dispozícii k poslednému dňu roka 2009. Podľa týchto štatistík vo všetkých formách štúdia v Českej republike študovalo 22 233 občanov Slovenskej republiky a podľa odhadov Ministerstva školstva Slovenskej republiky v zahraničí študuje vo všetkých formách celkovo, vrátane Českej republiky, 25-tisíc občanov Slovenskej republiky. Ak teda uplatníme rozloženie študentov tak ako na Slovensku, tak približne 16 950 študentov, občanov Slovenskej republiky, študuje v zahraničí dennou formou a približne 2 034 študentov má nárok na sociálne štipendium.
Ak teda priemerná výška štipendia je 165 alebo 167 eur mesačne a študent poberá štipendium približne deväť mesiacov, tak nárok na rozpočet v tom prípade je približne 3 mil. eur. Z toho množstva, opakujem zase, že nie všetci, predpokladám, že veľmi-veľmi malá skupina aj po sprísnení a vďaka sprísneniu prideľovania sociálnych štipendií by na takéto štipendium malo nárok. Takže predpokladám, že také najzákladnejšie prekážky sa upravili a boli eliminované teda.
Chcem veriť tomu, že nie je teraz nejaký relevantný dôvod vzhľadom k fakultatívnosti návrhu, aby prípadne nebol schválený. Uľahčíme tak študentom, ktorí sú naozaj na tie sociálne štipendiá odkázaní a sú sociálne slabší, ktorých určite nie je veľa. A takíto študenti sú obyčajne, zo skúseností vieme, usilovnejší, cieľavedomejší a ochotní veľa obetovať z vlastného pohodlia, aby v budúcnosti stáli na vlastných nohách a boli prínosom pre svoje okolie, a teda nie poberateľmi sociálnych dávok. Určite, určite aj takíto študenti a vždy budú študenti, ktorí si budú hľadať jednoduchšiu cestu, niektorí z nich, a budú v pokušení obchádzať aj akékoľvek prísne kritériá, ktoré ministerstvo nastaví, lebo ľudská vynaliezavosť skoro nemá hranice. Ale sociálne štipendium, ktoré v priemernej výške 165 eur mesačne by mohlo byť takou malou časťou tých skutočných nákladov, ktoré na svoju budúcnosť vynakladajú tí, ktorí nemajú to šťastie, že pochádzajú zo solventnejších rodín a rodičia majú možnosť im zaplatiť nie malé náklady na štúdium na vysokej škole, či už tu, alebo aj v zahraničí.
Preto dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej a Martina Fronca k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. (parlamentná tlač 223).
1. V čl. I sa za bod 188 vkladá nový bod 189, ktorý znie: 189. V § 96 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ministerstvo môže priznať sociálne štipendium za rovnakých podmienok ako v odseku 1 občanom Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a študujú na vysokých školách v zahraničí."
Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 12.
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
2. V čl. I novelizačný bod 190 (189. bod návrhu) znie: 190. V § 96 sa vypúšťajú odseky 9 až 12.
3. V čl. I sa za bod 198 vkladá nový bod 199, ktorý znie: 199. V § 102 ods. 2 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
"u) osobitným predpisom upravuje podrobnosti priznávania a vyplácania sociálneho štipendia občanom Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a študujú na vysokých školách v zahraničí."
Doterajšie písmená u) až y) sa označujú ako písmená v) až aa).
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Odôvodnenie tohto môjho návrhu som predniesla. Ďakujem vám za porozumenie, podporu. Odovzdávam pánu spravodajcovi návrh pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2012 9:20 - 9:21 hod.

Monika Gibalová
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Nuž, pani poslankyňa Vaľová, stačí sa pozrieť do tej tabuľky. Aj na rok 2014 a 2015 z 265 mil. eur vami schváleného rozpočtu o 83,5 % viac, ako predstavuje číslo z roku 2012, zrazu sa prepadáte na rok 2014 60,1 mil. eur a 2015 18,9 mil. eur. Čiže bublina spľasne, pani Vaľová.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2012 9:04 - 9:17 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, dámy a páni, dovoľte, aby som sa vyjadrila stručne k predkladanému návrhu rozpočtu.
Rečníci predo mnou označili návrh rozpočtu rôznymi prívlastkami, pre mňa je ale najvýstižnejší prívlastok rozpočtová ilúzia. Prvý dôvod je vo vašom očakávaní vývoja napĺňania príjmovej časti rozpočtu v súvislosti s otvorením druhého piliera. Ja sa obávam, že v tomto prípade šťuka v rybníku skape a zlatá rybka nestihne splniť ani jedno jediné želanie.
Zastavím sa pri niektorých položkách rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre porovnania použila som predložený rozpočet, ale aj materiál Hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorého autorom je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Podľa prognóz na rok 2013 citovanej rady sa očakáva priemerná miera nezamestnanosti vo výške roka 2012 13,9 % a predpokladá sa stagnácia ekonomickej situácie obyvateľstva.
Ešte v júni 2012 boli prognózy pre rok 2013 mierny pokles nezamestnanosti na úroveň 13,7 %, rast reálnej mzdy v roku 2013 vo výške 1,5 % a rast zamestnanosti vo výške 0,4 %. V súčasnosti je prognózovaný rast reálnej mzdy v roku 2013 len vo výške 0,4 %, rast zamestnanosti 0,1 %. Teda prognózy ekonomického rastu pre rok 2013 urobené v septembri 2012 oproti prognózam pre rok 2013, ktoré boli urobené v júni 2012, sa mierne zhoršujú a ekonomický rast sa predpokladá len mierny, ak vôbec. Nedá sa teda predpokladať, že dôjde k zníženiu nárokov na vyplácanie dávok hmotnej núdze, ktorých potreba vzniká z dôvodu nezamestnanosti, najmä dlhodobej, alebo z dôvodu inej nepriaznivej situácie občana.
Rozpočet pre rok 2013 však predpokladá zníženie vyplácania dávok z dôvodu hmotnej núdze, teda o približne 2 074-tisíc eur, pričom ide hlavne o zníženie dotácií na stravu dieťaťa v hmotnej núdzi, skoro 1 mil. eur, a zníženie vyplácania dávok hmotnej núdze viac ako 2 141-tisíc eur. Zvýšenie hmotnej núdze nastalo len pri vyplácaní náhradného výživného približne o 1 068-tisíc eur. Predpoklad pre ďalšie roky je postupné znižovanie dávok v hmotnej núdzi, čo by bolo priaznivé, ale nekorešponduje to s očakávanou skutočnosťou v závislosti od rastu zamestnanosti, reálnej mzdy či poklesu nezamestnanosti.
Podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky v kapitole, aj podľa toho, čo sme dostali ako materiál, v kapitole Všeobecná pokladničná správa za jednotlivé roky, v roku 2010 bolo schválených na sociálne služby 24 202-tisíc eur, skutočné čerpanie bolo 30 923-tisíc eur, v roku 2011 bolo schválených 25 010-tisíc eur a skutočné čerpanie bolo po úprave rozpočtu 28 727-tisíc eur. V roku 2012 bolo v kapitole Všeobecná pokladničná správa v položke Zariadenie sociálnych služieb - staroba plánovaných 27 509-tisíc eur a plán pre rok 2013 je 28 219-tisíc eur. V návrhu rozpočtu v texte je uvedená suma 52 mil. eur, pre mňa bez vysvetlenia navýšenie skoro o 46 % oproti plánu pre rok 2013. To by bola skôr otázka naozaj na vysvetlenie, prečo je to takto naplánované.
Pozastavím sa na chvíľu pri politike zamestnanosti, kde v tabuľke Ľudské zdroje, okrem teda chýb, ktoré sú spôsobené zrejme pri sčítaní jednotlivých položiek, by som chcela upozorniť na to, že pre ľudské zdroje sú tu plánované prostriedky vo výške 265 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu z roku 2012 predstavuje číslo, ktoré je veľmi zaujímavé a pôsobivé, o 83,5 % viac. Ale v roku 2014 a 2015 sa podľa tejto tabuľky zrazu toto číslo dramaticky prepadlo. Na rok 2014 je to 60,1 mil. eur a rok 2015 18,9 mil. eur. To naznačuje, že, a to by som možno tiež bola rada, keby mi pán minister odpovedal, že udržateľnosť pracovných miest umelo vytvorených hodíte na zamestnávateľov a spľasne bublina. Pracovné miesta zaniknú a títo ľudia, ktorí budú mať možnosť pracovať možno dva roky, sa opäť stretnú na úradoch práce.
Za rozumný a odvážny krok by som považovala od vás, ak by ste pristúpili na opatrenia v rozpočte, a to napríklad na opatrenie k obmedzeniu súbehu práce a dôchodkovej dávky u štátnych zamestnancov a vytvorili tak príležitosti pre trvalé pracovné miesta pre absolventov. Som presvedčená, že to urobíte skôr či neskôr, tak ako ste tri roky nechceli počuť o zmene valorizácie dôchodkových dávok. Nakoniec ste to urobili, pretože vás k tomu donútila situácia vo verejných financiách. Je nehorázne, aby štátni úradníci poberali slušné platy a zároveň aj dôchodkové dávky a zaberali miesta absolventom alebo mužom a ženám, ktorí živia rodiny.
Na doplnenie ešte stále máme štátne dávky, ktoré majú obligatórny charakter, a ich adresáti nie sú odkázaní na ich vyplácanie. Myslím si, že ešte vždy ste si neuvedomili, že rozhadzujete plným priehrštím, akoby sme žili v brunejskom sultanáte.
A možno ešte pár poznámok ku kapitole, ktorej ja sa nevenujem, ale pretože ma oslovujú ľudia, tak ako mnohých z vás, možno všetkých, ktorí sa nemôžu dočkať reštitúcií svojich majetkov. Zaujala ma kapitola Slovenský pozemkový fond, kde v rámci rozpočtových výdavkov majú dominantné výdavky v objeme ako bežné výdavky, ktoré majú slúžiť na vykrytie krokov ustanovených v právnych predpisoch upravujúcich postavenie a činnosť Slovenského pozemkového fondu. Výdavky na mzdy a odvody sa v Slovenskom pozemkovom fonde rozpočtujú vo výške 5 469-tisíc eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 sú vyššie o 226-tisíc eur, čo je prakticky nárast miezd o 4,3 %.
Ale čo ma zaujalo, že rozpočtové, celkové výdavky Slovenského pozemkového fondu sú rozpočtované na úroveň 12 695-tisíc eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom znamená pokles o 0,8 %. Odôvodňujete to tým, že sa budú valorizovať tarifné triedy, aby bola motivácia pre mladších zamestnancov, že budete brať do úvahy dĺžku odbornej praxe, ale pritom znižujete finančné prostriedky na samotný chod a výkon fondu Slovenského pozemkového fondu.
A v súvislosti s tým vyvstáva otázka, že prečo to je tak? Sú už reštitúcie ukončené? Sú všetci uspokojení? Alebo ako to stojí so Slovenským pozemkovým fondom? Alebo chcete "zamraziť" na rok 2013 reštitúcie, ale zvyšujete mzdy nárastom o 4,3 %?
Ďakujem veľmi pekne. To je všetko.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 6.12.2012 15:10 - 15:15 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Moja interpelácia je na ministra školstva Slovenskej republiky Dušana Čaploviča vo veci výzvy v rámci operačného programu vzdelávanie, ktorá bola vyhlásená agentúrou ministerstva školstva pre štrukturálne fondy s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ďalej budem používať skratku MRK.
Táto výzva bola, vážený pán minister, táto výzva bola vyhlásená dňa 31. 10. 2012. Špecifické ciele a opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú: podporovať sociálnu inkluzívu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a získaniu zručností potrebných na trhu práce, vzdelávať príslušníkov MRK, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti. Oprávnenými aktivitami pre projekty sú podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu a podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania. Suma určená na túto výzvu je 7 mil. eur, finančné rozpätie pre projekty je od 150 000 do 300 000 eur. Je teda predpoklad, že sa schváli približne 30 projektov.
Pre zrozumiteľnosť nasledujúcich informácií uvádzam skutočnosť, že oprávnené výdavky projektov, teda aj celej výzvy, sa rozdeľujú na priame a nepriame. A po analýze oprávnených výdavkov pre projekty v rámci tejto konkrétnej výzvy je zrejmé, že z celkových výdavkov určených na výzvu, nariadenia, administráciu projektov pôjde cca 20 % z priamych výdavkov, to znamená, že približne 16,66 % prostriedkov určených na výzvu celkove, vo finančnom vyjadrení ide o 1 166 000 eur, je určených na riadenie projektov. Priamych výdavkov je približne 30 %, môže byť určených na zariadenie, vybavenie, didaktické pomôcky vo finančnom vyjadrení 1 750 000 eur. Dodávky na priame výdavky projektu - realizácia vzdelávacích a iných hlavných aktivít projektu, napr. tvorba metodík, učebných osnov, vzdelávacích programov, vzdelávacie činnosti, preklady, analýzy, štúdie, posudky prostredníctvom vzťahov, ktoré majú odberateľsko-dodávateľský charakter, dodávky na priame výdavky projektu do výšky maximálne 30 % oprávnených priamych výdavkov rozpočtu. Tu sa teda bude realizovať ďalších približne 1 750 000 eur. Päť percent z alokovanej sumy je určených ako riziková prirážka, približne 350 000 eur a ďalšie priame oprávnené výdavky tvoria spolu 600 000 eur.
Ako je vidieť, pán minister, z týchto údajov vidieť, na proces samotného vzdelávania rómskych žiakov, teda na ich aktívne zapájanie a samotný proces ich vzdelávania, je určených približne 1 400 000 eur, čo je 20 % prostriedkov určených pre výzvu. Preto mám tieto zásadné otázky:
1. Koľko elokovaných pracovísk je už zriadených v súčasnosti a aký je predpoklad, koľko elokovaných pracovísk sa zriadi prostredníctvom tejto výzvy?
Koľko žiakov, študentov navštevuje elokované pracoviská a aký je predpoklad, o koľko sa tento počet zvýši?
Pokladáte rozloženie výdavkov za primerané situácii, v ktorej sa žiaci, študenti nachádzajú? Nebolo by vhodné rozloženie výdavkov nastaviť tak, aby najmenej 50 % z alokovaných prostriedkov bolo určených na prácu so žiakmi, priamo, a študentmi, v teréne, teda aj v elokovanej triede by mali z toho osoh?
Nemyslíte si, že na tvorbu metodík, plánov, metodických príručiek bolo už v minulosti vynaložených dosť prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu? Nebolo by zmysluplnejšie alokované finančné prostriedky realizovať práve aktívnou prácou s rómskymi žiakmi a študentmi v priamom kontakte?
A nakoniec moja najdôležitejšia otázka: Ako je zabezpečená dlhodobá udržateľnosť týchto elokovaných pracovísk? Projekty môžu byť realizované maximálne 18 mesiacov, ich postupné ukončovanie sa predpokladá koncom roka 2014 a začiatkom roka 2015. Plánujete v štátnom rozpočte po ich implementácii s finančnými prostriedkami pre ich ďalšiu neudržateľnosť?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2012 15:41 - 15:43 hod.

Monika Gibalová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. No, ja si myslím, že práve toto je čiastkové riešenie a veľmi nelogické. Ja, mne nič iné neostáva, len domnievať sa, lebo som presvedčená o tom, že, áno, podľa dohody s vládou samosprávy musia ušetriť na budúci rok 200 mil. eur. Ale ja sa pýtam: Prečo by mal redukčnú diétu znášať občan a ešte navyše občan v núdzi? Je toto jedno z tých opatrení, ktoré majú pomôcť obciam prekonať zlú finančnú situáciu? Je to bezohľadné a necitlivé voči občanom, na ktorých sa ukladajú veľké bremená.
Ja opäť zopakujem citáciu z nálezu Ústavného súdu, ktorú ja chápem ako judikát pre ďalšie podobné prípady: "Účelom zákona o sociálnych službách nie je a ani nemôže byť uspokojenie, resp. ochrana fiškálnych záujmov obcí a vyšších územných celkov, ale zabezpečenie dostupnosti a čo najvyššej kvality sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú na ich poskytovanie odkázané." A ja som presvedčená o tom, že ak toto prijmete, tak vytvoríte obrovský priestor pre velikánsku korupciu v obciach aj na VÚC-kach.
Skryt prepis