Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.6.2012 o 18:09 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 26.7.2012 10:00 - 10:05 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, rovnako ako pán predseda pri predkladaní návrhu ústavného zákona, ktorým - naozaj aj ja toto rozhodnutie považujem za historické - dochádza k zrovnoprávneniu všetkých občanov pred zákonom.
Navrhujem za skupinu poslancov ďalšie zmeny, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou tejto ústavnej zmeny a vyžadujú si niektoré zásahy do právneho poriadku, konkrétne v troch zákonoch, v ktorých akoby vo vykonávacích predpisoch sme ústavný princíp imunity ústavných činiteľov v praxi dokázali aj reálne napĺňať. Zákon o poslancoch, zákon o rokovacom poriadku a Trestný poriadok je potrebné novelizovať v tých ustanoveniach, v ktorých sa tieto tri právne normy práve dotýkali spôsobu výkonu poslaneckej imunity.
Dámy a páni, je to silné politické rozhodnutie. Akokoľvek by sme sa tu chceli dnes pretekať a pretláčať, kto má na tejto zmene najväčšiu zásluhu, nepovažoval by som to v tejto chvíli za dobré. Áno, Martin. Nepovažoval by som to v tejto chvíli za dobré, a ak tu niekto hovorí o tom, že zrušme všetko, aj imunitu sudcom, dámy a páni, navrhnite pozmeňovací návrh, ja zaň hlasovať budem. Zrušme trestnoprávnu imunitu, minimálne za tie skutky, ktoré spomínal pán poslanec Lipšic. Preto by som nerád ťahal do toho politiku, ale aj prerokovávanie tohoto zákona, dámy a páni, je poznačené časom. A ten čas je aj výsledok účasti poslancov na rokovaní. Nie je pred voľbami, nie sú žiadne dôvody, aby sme verejnosť burcovali do nejakých politických kampaní v prospech nejakých konkrétnych politikov alebo politických strán. Ten čas dozrel. Trvalo to dlho a možno bolo treba niekedy aj potlačiť istú osobnú, ale aj stranícku neochotu reálne sa zamyslieť nad týmto problémom, ktorý, dámy a páni, nie je vecným problémom riešenia tých zásadných otázok občanov Slovenskej republiky a práve dnes, ale aj napriek tomu mi dovoľte vyjadriť poďakovanie. Ja som bol celkom 6-krát osobne navrhovateľom za posledných 8 rokov. Nedosiahli sme jediné - politickú dohodu na získanie ústavnej väčšiny, a preto dnes ako vyjadrujem vďaku všetkým tým, ktorí to dokázali, ktorí aj k tomuto rozhodnutiu prispejú pri hlasovaní, či už o návrhu zmeny Ústavy Slovenskej republiky, alebo návrhu na zmenu, ktorú predkladám za skupinu - dovolím si byť trošku odvážny - všetkých poslancov, aj preto, že pod návrhom sú podpísaní predsedovia všetkých poslaneckých klubov, ktoré sú zastúpené po parlamentných voľbách v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.6.2012 18:09 - 18:10 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, veľmi krátko, pani predsedajúca. Tie informácie, ktoré zverejnila v pléne Národnej rady pani poslankyňa Nicholsonová, boli známe aj na rokovaní výboru. Vy ste tam vtedy, rovnako ako tu, predstavili navrhovaného kandidáta do Správnej rady Ústavu pamäti národa, žiaľ, väčšina rozhodla o tom, že kandidát spĺňa všetky zákonom predpísané podmienky na jeho voľbu. Ja by som ale v tejto chvíli považoval za lepšie prerušiť ten, rokovanie o tomto bode programu a ešte raz na výbore pre ľudské práva sme sa vrátili a prerokovali aj za prítomnosti navrhovaného kandidáta. Naozaj, nech sa vyjadrí. Tam by som skôr podporil pána kolegu Hlinu, ktorý sa domáhal, aby sme v pléne vypočuli aj pri iných voľbách navrhovaných kandidátov. Považoval by som toto za lepšie.
Preto, pani predsedajúca, navrhujem prerušiť rokovanie a na budúci týždeň poprosíme pána predsedu výboru Chmela, aby zvolal výbor a sme potom vrátili do pléna tento návrh na opätovné rokovanie. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.6.2012 17:53 - 17:55 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Národnej rade predložil návrh na voľbu dvoch členov Správnej rady Ústavu pamäti národa z dôvodu, že v apríli 2012 skončilo funkčné obdobie dvom členom Ústavu pamäti národa, ktorí sú zástupcovia volení Národnou radou Slovenskej republiky.
Návrh na personálnu voľbu máte pod tlačou 103. Výbor pre ľudské práva návrhy prerokoval. Konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky stanovené zákonom, a môžeme pristúpiť k voľbe o všetkých štyroch navrhovaných kandidátoch.
Preto odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky, aby po rozprave, ktorú, pán predseda, navrhujem, aby ste otvorili, sme pristúpili k voľbe dvoch členov Správnej rady Ústavu pamäti národa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2012 11:37 - 11:39 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za skupinu poslancov predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrh na zmenu predkladaného vládneho návrhu zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a doplnení niektorých zákonov, ktorý prerokovávame ako parlamentnú tlač.
Cieľom mojej navrhovanej zmeny je upraviť vzťah vlády a parlamentu pri prerokovávaní jednotlivých povinností vyplývajúcich z nášho členstva v ESM. Dovoľte, aby som predložil v normatívnej podobe návrh zmeny.
1. V článku I § 4 ods. 3 sa slovo "vlády" nahrádza slovami "Národnej rady Slovenskej republiky".
2. V čl. I § 4 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) o udelení podpory pre stabilitu členovi Európskeho mechanizmu pre stabilitu vo forme finančnej pomoci. 4)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: "Čl. 13 ods. 2 zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu.".
3. Za čl. II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
"Článok III.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z.. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a nálezu Ústavného súdu sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 2 sa dopĺňa písm. t), ktoré znie:
"t) vyslovuje súhlas na hlasovanie ministra financií Slovenskej republiky v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu podľa osobitného predpisu. 3a)".
Poznámka pod čiarou:
"3a) § 4 ods. 3 zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonoch.".
Pán predseda, ďakujem. Návrh, pozmeňovací návrh, ktorý som teraz predniesol ústne, už kancelária Národnej rady rozdala poslancom písomne do lavíc, preto týmto moje vystúpenie končím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2012 10:21 - 10:28 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne, kolegovia, vážna téma. Skôr ma mrzí, že obsah diskusie nezodpovedá vážnosti návrhu, ktorý navrhovatelia predložili do parlamentu na schválenie. Dámy a páni, ja sa nestačím čudovať. Naozaj, pán kolega Droba. Dokonca si si položil otázku a snažil si sa dať odpoveď na to, že kde je esencia toho vášho návrhu. Esencia je niečo dobré. Ak ty hľadáš v tomto návrhu zákona niečo dobré, tak si trošku mimo. Nehnevaj sa, ale možno budem viac expresívny, ako zvyknem pri takýchto rozpravách byť.
Totiž vy sa oháňate liberalizmom. Vy sa oháňate akousi slobodou, akýmisi ľudskými právami, ale pritom opomínate, že právo je aj povinnosť a zodpovednosť. Manželstvo je ďaleko vážnejší aj právny, aj ľudský, aj občiansky inštitút, ako založiť jednu obchodnú spoločnosť. A vy zrazu tu predkladáte návrh, ktorým chcete zjednodušiť spôsob ako dvoch ľudí od seba oddeliť, ktorí podľa mňa to manželstvo neuzatvárali len tak ľahko, len tak jednoducho, a nevznikalo z dňa na deň. Manželstvu niečo predchádza, to nie je vzplanutie na chodníku, to je čas, ktorý dvaja ľudia, ktorí sa pre takýto vážny úkon rozhodnú, musia aj na to pripraviť. A štát na to v našom právnom poriadku, chvalabohu, aj počíta.
Pán kolega, som právnik a bol som na viacerých súdnych pojednávaniach, kde súd rozvádzal manželstvá. To pojednávanie a ten rozvod pred súdom má svoj odôvodnený význam. A bol som svedkom toho, že aj návrh na rozvod skončil zmierom obidvoch rozhádaných strán. To je do istej miery povinnosť štátu, je to prevencia pred tým, aby sa manželstvo rozpadlo. Totiž, ste naivný, ak si myslíte, že manželstvo je len oddelenie dvoch ľudí od seba nejakým právnym, administratívnym úkonom. Nechcem ideologizovať, ani vnášať do toho náboženstvo, ale katolícka cirkev rozvod ako taký nepripúšťa, nepripúšťa. (Reakcia na hlas predkladateľa.) Nie, bohužiaľ, chvalabohu! Ale to je vaše akési úplne iné videnie sveta, postoja k životu a postoja k tomu, čo túto ľudskú civilizáciu predurčuje byť normálnou. Preto ja odmietam takéto návrhy, ktoré ničia rodinu, priatelia. Neoddeľujú dvoch ľudí, ktorí si povedali, že chceme žiť, chceme prinášať tej krajine nejaké dobro, v podobe nielen mať sa radi, my dvaja, ale vychovávať aj deti a vychovávať budúcu generáciu. Preto rozvodom manželstva sa rozpadá rodina. A to je to, čo ja považujem za najstrašnejšie.
Pani kolegyňa Nicholsonová tu argumentovala štatistikami, že na Slovensku súdy rozvedú žalostne veľa, až šesťdesiat tisíc manželstiev. Lamentovala nad tým, že jak je to zlý stav. No, len vy tento stav chcete ešte zhoršiť preto, lebo ak je dnes, keď existujú čo len malé, ale predsa len právne prekážky na to, aby, keď sa ja včera alebo dneska na niečom nedohodnem s manželkou, ráno sa rozhodneme, že poďme pred notára a povieme si stačilo, takto to ďalej nejde. Jednoducho to si treba uvedomiť. A tu vnášať do toho nejaké liberalizmy, konzervativizmy alebo iné postoje, je nenáležité. Tu je v hre ďaleko viacej, ako len uľahčiť a zjednodušiť rozvod.
Preto by som naozaj chcel požiadať všetkých kolegov poslancov, aby sme nepodporili tento návrh preto, lebo on je naozaj nieže zlý, on je ohrozujúci. Ohrozujúci aj Slovensko, a potiahnem to ďalej, celú ľudskú civilizáciu. Siahate na niečo posvätné. Čítal som nejakú štúdiu, kde sa vedci zaoberali, ako je dôležitá včela pre ľudskú existenciu. Ste v jednej chvíli dospeli k záveru, že prestaňme s tým vedeckým výskumom, lebo je to niečo, bez čoho život na zemi nemôže existovať.
Uvedomte si, že bez manželstva a rodiny nemôže existovať ľudská civilizácia. Preto by som chcel poprosiť, zvážte, stiahnite to! To bude najlepšie rozhodnutie, aké by ste v tejto chvíli a v tomto konkrétnom návrhu a v tejto konkrétnej veci urobiť mohli.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2012 17:45 - 17:46 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne vyjadrím svoj osobný pocit z rozpravy k predloženým dvom návrhom zákonov, jednému ústavnému, o návrhu na zrušenie trestnoprávnej imunity.
Teší ma, že poslanci zhodne všetci, ktorí vystupovali, vyjadrovali podporu obidvom návrhom. To je ten lepší pocit.
Ten horší pocit je, že sme sa znovu snažili príliš spolitizovať prístup k tomuto rozhodovaniu.
Dámy a páni, imunita má svoj historický vývoj a ak sa tu niekto snažil predstaviť imunitu ako absolútnu beztrestnosť poslanca pred akýmkoľvek konaním, ktoré napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, tak nehovoril pravdu. My aj týmto návrhom, ktorý teraz predkladáme, len zjednodušujeme možnosť trestného stíhania ktoréhokoľvek ústavného činiteľa, na ktorého sa doteraz podľa platného ústavného zákona, resp. Ústavy Slovenskej republiky inštitút imunity vzťahoval. Ten vývoj mal svoj priebeh.
A, dámy a páni, nedá mi nespomenúť, že bolo tu obdobie, keď na Slovensku bola naozaj obava o zneužitie aj tohto inštitútu imunity. Pamätáme si obdobie, ktoré na Slovensku po novembri 1989 aj po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky nebolo obdobím demokratického a právneho štátu. A bola tu obava o zneužitie. Aj preto, možno pre vás, ktorí tieto historické súvislosti nepoznáte, sa zdá byť tento problém príliš jednoduchý. Zažili sme tu obdobie aj obáv. Preto ja som rád, že Slovenská republika dozrela do štádia, keď tieto obavy o takéto zneužitie odpadli. A to je znakom, že ten štát sa vyvíja, že tá spoločnosť sa kultivuje. A chcem veriť tomu, že aj my sme ako ústavní činitelia a poslanci Národnej rady dospeli do istého bodu, ktorý nám dáva oprávnenie na to, aby sme pristúpili k takémuto zásadnému historickému ústavnému rozhodnutiu.
Preto ma trošku mrzí tá zásluhovosť, ktorú si tu niektorí rečníci snažili prisvojiť stranícky, že len kvôli nám, dnes bude táto imunita zrušená. Nie, priatelia, nepodozrievajme sa, že tu niekto príliš špekuloval, že tu príliš niekto politikárčil. Vždy boli nejaké dôvody, ktoré či už subjektívne, objektívne, ale aj politicky dávali dôvody na istú opatrnosť. Môžeme sa podozrievať, akokoľvek chceme, ale pre mňa je v tejto chvíli najdôležitejšie rozhodnúť.
A ja som rád, že môžem aj za klub poslancov Kresťanskodemokratického hnutia vyjadriť poďakovanie všetkým, od predsedu Národnej rady, ktorý zobral iniciatívu po vzniku tejto vlády, tohto parlamentného grémia, a dokázali sme sa zhodnúť aj na obsahu, aj na forme a spôsobe, ako tieto návrhy predložiť a nielen predložiť, ale aj schváliť.
Preto by som bol nerád, keby sme vytĺkali z toho politický a stranícky kapitál. Priatelia, jeden bez druhého, tak ako povedal kolega Hlina, si neporadíme, ale proste všetci spolu. Alebo budeme v tom jeden bez druhého, ale potom znovu nastane konflikt, nastane nedorozumenie, nastane zápas o niečo, čo, si myslím, a rovnako s tým súhlasím, až tak občanov Slovenskej republiky netrápi. Rovnako tá babka na východnom Slovensku keď sa zajtra zobudí, nepocíti na svojej životnej úrovni niečo lepšie. Iný problém je v spoločnosti hneď väčší. Politika nás, resp. emócia niektorých nás prinútila k tomuto rozhodnutiu.
Nechcem znižovať dôležitosť a význam tohto rozhodnutia, chcem sa poďakovať všetkým predkladateľom, všetkým poslancom, ktorí chcú podporiť obidva návrhy, jednak ústavného zákona, ale aj zákona, ktorým sa menia zákony, ktoré vykonávajú inštitút imunity. Ďakujem pekne, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2012 17:26 - 17:28 hod.

Pavol Hrušovský
Predpokladám, že zajtra o 17.00 hodine by sme mali o ňom hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.6.2012 17:26 - 17:26 hod.

Pavol Hrušovský
Pán predseda, ja by som sa len chcel spýtať, že kedy bude v pléne Národnej rady prerokovaný ten návrh v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2012 16:08 - 16:12 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, ctené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som z poverenia navrhovateľov predložil Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Trestnom poriadku, zákon o poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky a zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda Národnej rady v predchádzajúcom bode programu uviedol návrh na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorou navrhuje po dlhých a náročných politických rokovaniach zmeniť tie ustanovenia ústavy, ktoré dávali istú exkluzivitu poslancom a iným ústavným činiteľom na požívanie takzvanej imunity. Právny poriadok Slovenskej republiky na vykonanie tohto ústavného inštitútu musel do iných právnych predpisov preniesť tento inštitút, tak aby sa mohol vykonať v konkrétnych právnych normách, tak ako som spomínal, v Trestnom poriadku, v zákone o poslancoch Národnej rady a v zákone o rokovacom poriadku. Teda bol akýmsi vykonávacím predpisom k ústavnému inštitútu imunity. Ja som rád, že za skupinu poslancov môžem predniesť tento návrh na zmenu týchto právnych noriem.
Nechcem príliš politicky, ani stranícky otvoriť diskusiu o tejto téme, skôr by som si chcel zaželať, aby sme naozaj svojím postojom, hlasovaním, ale aj rozhodnutím definitívne vyriešili tento problém, ktorý sa stal vždy témou vďačných straníckych diskusií, ktorými sme ovplyvňovali verejnú mienku a získavali tak aj niekedy účelovo sympatie slovenskej verejnosti.
Som presvedčený, že je vhodný čas na to, aby sme zavŕšili toto úsilie o naplnenie želania všetkých poslaneckých klubov a politických strán zastúpených v Národnej rade a svojím hlasovaním potvrdili to presvedčenie všetkých poslancov o zrovnoprávnenie občanov Slovenskej republiky pred zákonom bez ohľadu na to, či niekto je ústavným činiteľom alebo je radovým občanom Slovenskej republiky, preto chcem požiadať všetkých, aby sme v prvom čítaní podporili tento návrh a odsúhlasili prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní. Samozrejme, má to význam len vtedy, keď podporíme aj prerokovanie návrhu ústavného zákona, ktorý predkladal pán predseda Národnej rady, preto, lebo ináč by bolo bezpredmetné o tomto návrhu zákona rokovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 4.4.2012 11:04 - 11:18 hod.

Pavol Hrušovský Zobrazit prepis
Hrušovský, Pavol, doterajší predseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, chcem sa vám srdečne poďakovať za dôstojný priebeh skladania poslaneckého sľubu, po ktorom prerušujem rokovanie ustanovujúcej schôdze. Budeme pokračovať v rokovaní o 14.30 hod.
Poprosím teraz, aby ste povstali, pán prezident odchádza z rokovacej sály.

(Odchod prezidenta SR Ivana Gašparoviča v sprievode predsedu NR SR Pavla Hrušovského.)

(Prerušenie rokovania o 11.18 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 14.21 hodine.)
Skryt prepis