Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.5.2015 o 9:49 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2015 9:49 - 9:50 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na záver vás opäť chcem požiadať, aby ste podporili tieto novely, obidve novely zákona, ktoré boli dnes predstavené, len preto alebo najmä preto, že odstraňujú nespravodlivý stav, ktorý tu máme od roku 2004.
Už som povedala, že tých skupín sa nájde určite viac, ktoré istým spôsobom trpia zákonom o sociálnom poistení, ktorý bol však nevyhnutný pre spoločnosť.
Takže pomôžme odstrániť nespravodlivosti v prvom prípade ohľadom dôchodcov, ktorí mali povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a nijakým spôsobom sa im to nepremieta do výšky dôchodku, čo v dnešnej dobe už podľa mňa to nemôže byť akceptovateľné.
A v druhom prípade skupiny i vdov, i vdoviec, alebo vdovíc, ktoré sa cítia takisto nespravodlivo poznačené len tým, že ovdoveli pred 1. januárom 2004.
Žiadam vás týmto ešte raz a prosím aj o podporu návrhu zákona a ďakujem, samozrejme, kolegom, ktorí tieto návrhy podporili ústne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.5.2015 9:35 - 9:42 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda predložiť aj druhú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá si zobrala na mušku ďalšiu skupinu poistencov, ktorí sa cítia nespravodlivo ukrivdení v našom systéme, v našom sociálnom systéme.
Rovnako aj táto novela zákona o sociálnom poistení bola už súčasťou pozmeňovacieho návrhu, ktorý sme podávali a ktorý sa stretol s pozitívnou reakciou zamestnancov ministerstiev opäť s tým, že vo veľmi krátkej dobe bude prezentovaná komplexná novela zákona o sociálnom poistení, kde bude aj táto skupina nespravodlivo potrestaných, nazvem ich. Opäť zopakujem, že dva roky sa to nestalo, a preto si dovoľujem opäť predložiť teraz už ako novelu zákona o sociálnom poistení návrh, ktorý odstraňuje diskrimináciu a nespravodlivosť pre skupinu vdov a vdovcov.
Opäť inšpirácie boli najmä z podnetov ľudí. Priznám sa, že podnety starších žien, ktoré sa cítia veľmi podvedené celým systémom, ktorý akoby zabúda na tých, ktorí ovdoveli napríklad aj veľmi mladé, ktoré ovdoveli veľmi mladé, vychovali svoje deti, ale len preto, že napríklad prišli, dieťa im doštudovalo v septembri a nový zákon platil od januára, sa im nedostalo vdovského.
Takže opäť sa zákonom o sociálnom poistení stalo, že máme viac skupín ľudí, ktorí aj keď logicky, alebo keby ste si rozobrali tie jednotlivé prípady, by ste povedali, však samozrejme, majú mať nárok podľa dnes platných predpisov na vdovský a vdovecký príspevok. Bohužiaľ, nemajú ich len preto, lebo ovdoveli alebo im deti doštudovali, alebo sa stali dôchodcami pred rokom 2004.
Ak by som presnejšie, alebo dovoľte mi presnejšie teda uviesť. Cieľom predloženého návrhu zákona je odstránenie diskriminácie medzi vdovcami a vdovami, ktorých manželia zomreli pred účinnosťou nového zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, teda pred 1. januárom 2004, s tými vdovami a vdovcami, ktorí ovdoveli po účinnosti zákona o sociálnom poistení. Návrh zákona má za cieľ zrovnoprávnenie vdov a vdovcov bez ohľadu na čas úmrtia ich manžela a manželky.
Návrh zákona je potrebné prijať, pretože súčasný právny stav je diskriminačný a trvá už vyše 11 rokov, pričom bol spôsobený bez akéhokoľvek pričinenia pozostalých. Naozaj človek si nevyberá, kedy im zomrie partner.
V prvej časti návrhu zákona sa odstraňuje diskriminácia medzi vdovcami, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení stanovoval rôzne podmienky nároku na vdovecký a vdovský dôchodok, pričom ovdovení muži mali nárok na tento dôchodok len v prípade, ak sa starali o nezaopatrené dieťa. Po tom, ako ich deti ukončili štúdium napríklad na vysokej škole, stratili na túto dávku nárok. Ženy však podľa staršej právnej úpravy mali nárok na vdovský dôchodok aj v prípade, pokiaľ vychovali 3 deti alebo vychovali 2 deti a dosiahli 45 rokov alebo dosiahli 50 rokov.
Zákon o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004, zákonom sa vytvoril právny rámec, podľa ktorého sa vdovy a vdovci začali posudzovať rovnako. Čiže sa odstránil predošlý diskriminačný stav.
V roku 2006 sa prijatím zákona č. 310/2006 Z. z. snažili zákonodarcovia čiastočne vyriešiť predošlý diskriminujúci stav, avšak len na vybrané prípady. Toto riešenie však naďalej diskriminovalo vdovcov, ktorí dosiahli vek 52 rokov a vychovali aspoň 2 deti alebo vychovali aspoň 3 deti.
Druhá časť návrhu zákona sa pokúša odstrániť diskrimináciu medzi vdovami. Starý zákon o sociálnom poistení poznal jednoročnú lehotu, počas ktorej mala vdova nárok na vdovský dôchodok. Po uplynutí tejto lehoty mohla naďalej poberať vdovský dôchodok len v tom prípade, ak súčasne do troch rokov od smrti manžela spĺňala podmienky na vdovský dôchodok.
Nová právna úprava zákona o sociálnom poistení však umožňovala opätovné získanie vdovského dôchodku bez ohľadu na čas, kedy žena opätovne spĺňala podmienky tohto dôchodku. Teda žena, ktorá ovdovela po 1. januári 2004, mala jeden rok nárok na vdovský dôchodok, ktorý pre nesplnenie podmienok po roku stratila, avšak o 5 rokov na to nadobudla dôchodkový vek a zo zákona opätovne spĺňala nárok na vdovský dôchodok. Avšak vdova, ktorá len jeden deň pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení ovdovela, nemá podľa vyššie uvedeného príkladu nárok na vdovský dôchodok. Tento diskriminačný stav už pretrváva viac ako 11 rokov. A v súčasnosti sa začína prejavovať vo väčšom rozsahu. Takže je žiaduce prijať návrh zákona, ktorý tento protiprávny stav odstráni.
Na záver mi dovoľte uviesť, že predkladaný návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy, ale má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá však vplyv na podnikateľské prostredie, nevyvoláva vplyvy na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Novela zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Dovoľte mi požiadať vás o podporu tohto návrhu novely zákona, ktorá opäť identifikovala nespravodlivo postihnuté skupiny ľudí, ktoré aj keď vytvorili pre spoločnosť hodnotu, cítia sa nerovnako ohodnotení len preto, lebo ich partneri zomreli pred rokom 2004.
Predpokladám, že tento návrh zákona, nedajú sa zistiť presne štatistické údaje, keď sme sa o to snažili, je to veľmi ťažko zistiteľné, ale táto skupina opäť nebude veľmi veľká, preto myslím si, že aj nároky na Sociálnu poisťovňu nebudú prílišné.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2015 9:33 - 9:35 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, iba na záver mi teda dovoľte poďakovať, samozrejme, za pozitívne zhodnotenie tejto novely zákona, ale dovoľte mi aj uviesť, že vlastne dva roky sme čakali, pretože tento návrh novely bol už podaný ako pozmeňovací návrh pri veľkej novele zákona o sociálnom poistení, ktorá išla pred dvoma rokmi. Vtedy mi zamestnanci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dali prísľub, že sa nemám obávať, že túto, ale aj mnohé iné skupiny oni budú riešiť v zákone o sociálnom poistení, že bude to proste balík akoby opráv. Dva roky odvtedy ubehli, a nič sa nezmenilo. Už sme mali niekoľko noviel sociálneho poistenia z dielne vlády a naozaj táto skupina sa nedostala na rad.
Preto by som vás chcela poprosiť, aby ste naozaj zvážili, a hlavne teda aj kolegovia z vládnej strany, podporu tejto novely zákona, ktorá nerobí nič iné, len dodržiava spravodlivosť naprieč vekom alebo naprieč všetkým sporiteľom.
Takže vám ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.5.2015 9:21 - 9:28 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi uviesť návrh zákona, ktorý sa týka sociálneho poistenia.
Rovno v úvode poviem, že za týmto návrhom zákona bude opäť nasledovať novela sociálneho poistenia, aj keď sa to zdá možnože zbytočné alebo čudné, že prečo to nespravíme do jednej novely, to naozaj nie je problém, skôr možnože väčšia možnosť na to, aby väčšina mala možnosť minimálne jeden návrh podporiť. Takže to na vysvetlenie, prečo za sebou plynúce dve novely sociálneho poistenia.
Tiež by som rada uviedla, že za spracovaním týchto noviel boli príbehy ľudí. Príbehy ľudí, ktorí majú, ktorí odpracovali určité obdobie a majú záujem na tom, aby neboli diskriminovaní voči ostatným. Vieme, že keď vznikala novela zákona, a nie novela, keď vznikal zákon o sociálnom poistení, a prišla do praxe, ozývali sa veľké skupiny ľudí, mnohé skupiny, nieže veľké, niektoré boli aj veľké, ale mnohé skupiny ľudí, ktoré sa cítili týmto zákonom dotknutí. Mnohé veci sa upravili, upravujú sa aj doteraz. Predsa len aj v dnešnej dobe, v dnešnej chvíli sa nájdu skupiny občanov, ktorí sa cítia nespravodlivo potrestaní, aj keď pracovali, pracovali rovnako ako iní, spĺňajú podmienky ako tí, ktorí išli do dôchodku napríklad po roku 2004, kedy je v platnosti zákon o sociálnom poistení, aj napriek tomu tie podmienky na poskytnutie dôchodku nie sú rovnaké.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstránenie diskriminačného stavu v oblasti zvyšovania starobných dôchodkov u osôb, ktoré do 31. decembra 2003 poberali starobný dôchodok a boli povinne dôchodkovo poistené najmä z titulu svojho zamestnania, pričom podľa doteraz platných predpisov za toto obdobie nemajú nárok na zvýšenie starobného dôchodku a odvedené sociálne odvody sa im ani nezapočítali.
Priznám sa, že v tejto skupine ľudí, ktorí sa dostali do takejto situácie, je aj jeden bývalý poslanec Slovenskej národnej rady ešte, ktorému sa stalo, že počas obdobia, kedy poberal dôchodok, bol povinne dôchodkovo poistený, pracoval ako samostatne zárobkovo činná osoba, stalo sa, že necelý rok práve pôsobením zákona o sociálnom poistení mu neni započítavaný na zvýšenie dôchodku. Práve to je tá nespravodlivosť. Všetci tí, ktorí sú po roku 2004 ako dôchodcovia, tam je jednoznačne povedané, že týmto všetkým sa toto obdobie od roku 2004 započítava. Len paradox je, že do roku 2004 alebo do konca roka 2013 mali niektorí dôchodcovia, ktorí už poberali dôchodkové dávky, povinnosť byť sociálne poistení, aj keď pracovali, ale, bohužiaľ, toto obdobie sa im nezapočítava do dôchodkových dávok. V tomto vidíme nespravodlivosť.
Súčasné znenie zákona, teda presnejšie vysvetlené, o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. januára 2004, v § 66 ods. 1 priznáva nárok na zvýšenie dôchodku aj pre tých dôchodcov, ktorí súčasne pracujú a poberajú dôchodok. V § 261 ods. 3 tohto zákona sa zakotvilo, že poistencom, ktorým vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred účinnosťou nového zákona, čiže pred 1. januárom 2004, a ktorí nepoberali počas vykonávania zamestnania starobný dôchodok, vznikol nárok na zvýšenie tohto dôchodku.
Nový zákon o sociálnom poistení však nemyslel na zvýšenie starobných dôchodkov pre starobných dôchodcov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a ktorí v období do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku súčasne pracovali a mali povinnosť platiť si povinné dôchodkové poistenie. Toto obdobie, keď si platili povinné odvody do dôchodkových fondov, sa im v skutočnosti nikde nepremietlo a v porovnaní s pracujúcimi dôchodcami po 1. januári 2004 sú tieto osoby tým pádom diskriminované.
Aj z vyššie uvedeného dôvodu navrhujeme odstránenie tohto nespravodlivého stavu a spätné prepočítanie zvýšenia starobných dôchodkov pre osoby, ktoré do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku boli z titulu postavenia poistenca povinne dôchodkovo poistené.
Tento návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyv na zamestnanosť. Môže za určitých okolností zakladať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá však vplyv na podnikateľské prostredie, nevyvoláva vplyvy na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Na záver poviem, že ide zväčša o ľudí, ktorí sú naozaj vo vyššom veku, a bolo by morálnym zadosťučinením, aby sme aj túto skupinu, ktorá, predpokladáme, že nebude veľmi veľká, lebo predtým existovalo obdobie, kedy nemuseli platiť dôchodkové poistenie a proste ten úsek je naozaj obmedzený, za ktorý by sa im zvyšovala dôchodková dávka. Takže predpokladáme, že aj ten nárast, nápor na financie Sociálnej poisťovne nebude veľký. Stojí to určite za odstránenie nespravodlivosti a dorovnanie krivdy, ktorú títo ľudia už naozaj viac ako 11 rokov cítia.
Ďakujem veľmi pekne a žiadam vás týmto o podporu návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2015 15:30 - 15:32 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V úvode svojho vystúpenia si hovoril o čerpaní alebo o tom, že koľko vlastne získavame z tej Európskej únie. Hovoril si, že 90 centov pošleme a 1 euro dostaneme, že vlastne čistý zisk pre Slovensko je 10 centov v podstate. Na druhej strane, ak by sme vychádzali naozaj z toho, čo je naplánované v rozpočte, vieme, že 800 mil. Slovensko má poslať a aj posiela do Európskej únie a na tento rok je, myslím, plánovaných okolo 3 mld., aby nám prišlo. A práve tunak nastáva ten problém, že my by sme naozaj mohli mať aj väčší profit z toho ako len tých 10 centov, ale, bohužiaľ, stále nám vlastne vytýka to isté Európska komisia. Endemická korupcia, zneužívanie prostriedkov a neschopnosť Slovenska čerpať eurofondy. Tu sme práve pri kameni úrazu. Ty si to veľmi dobre pomenoval.
Spomeniem napríklad Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý má k 30. aprílu čerpanie na úrovni 54 %, a pritom ide o operačný program, ktorý by mal práve prispievať k budovaniu inovatívneho kapitálu našej krajiny alebo mal by byť základom pre vedomostnú ekonomiku.
Ďalší veľký nedostatok vidím v korekciách, ktoré sú takisto, ja neviem, silným požieračom peňazí, ktoré by mohli byť venované vlastne pre všetkých, ale, bohužiaľ, bohužiaľ, dostanú sa len určitým vybraným skupinám. Je mi strašne ľúto, že peniaze, ktoré by mohli slúžiť ľuďom, ktoré sú našimi peniazmi, sa dostávajú len vybraným skupinám. Na to si správne poukazoval a je mi z toho zle.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2015 13:34 - 13:35 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Minulý týždeň sme rokovali aj o zákone o rodine, ktorý mal, ktorého jedným z cieľov bolo ochrániť telesnú schránku dieťaťa. Ochraňovať ho pred fyzickým násilím. Tam sme hovorili chvíľočku o trecích plochách, ktoré vznikali práve pri vstupe do príbytku.
Tento návrh zákona by mal dieťa možno ochrániť od prílišnej sexualizácie alebo možno od škodlivosti niekedy aj v emocionálnej stránke pri vývoji dieťaťa. Naozaj je dôležité, akým spôsobom chceme dieťa ochraňovať a chrániť. Myslím si, že spôsob, ktorý navrhujeme, je vcelku prijateľný každou stranou. Je dôležité, aby naozaj rodič mal možnosť zasiahnuť do vyučovacieho procesu alebo do možnože aj procesu, ktorý škola zvolí navyše, aby mal možnosť oboznámiť sa s tým, akým spôsobom bude dieťa poučované práve v oblasti sexuálnej výchovy alebo proste sexuality samotnej.
Preto si myslím, že je hodné tento zákon posunúť do ďalšieho čítania. A rovnako, rovnako teda vieme, že toto je druhý zákon, ktorý je predložený v podobnom duchu, myslím si, že obidva zákony, rovnako ako aj kolega Vašečka povedal, by bolo vhodné, aby boli posunuté ďalej, nech sa potom dopĺňajú a opravujú podľa tohto, čo kto vidí ako dôležité.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2015 11:01 - 11:02 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja naozaj vôbec nespochybňujem kvality pani Pőtheovej ako novinárky. Možnože to bola skutočne dobrá novinárka. Spochybňujem jej kvality na riadenie úradu, ktorý má chrániť osobné údaje. Nerozumiem to, čo ste tunak rozprávali o štandardných zmluvách. Však, samozrejme, ak bola zamestnankyňa Národnej rady, musela mať štandardnú zmluvu. Ako neviem, na čo ste chceli upozorniť?
Hovorím o tom, že aj tu so štandardnou zmluvou v Národnej rade bola vedúca mediálneho oddelenia. Nechránila osobné údaje. Nemá ani právnické, ani znalosti v odbore informatiky. Áno, zákon je teraz nastavený tak a je mi ľúto, že sme si to nikto nevšimli, že naozaj žiadne odborné vedomosti nepotrebuje mať, žiadnu prax v tomto odbore nepotrebuje mať. Je mi ľúto. Stalo sa. Ja sa teraz kukám na pána poslanca Martvoňa. A zároveň, keď ste mi povedali, že odbornosť, že aj pán právnik Valko si ju vybral ako svoju hovorkyňu, ako svoju hovorkyňu, to znamená, že opäť mohla tam naozaj veľmi dobre uplatniť svoje novinárske schopnosti.
Som presvedčená o tom, že nie je to vhodný kandidát na funkciu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2015 10:56 - 10:59 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nominácia Soni Pőtheovej za predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie (pozn. red.: správne má byť – "Úradu na ochranu osobných údajov") je ďalším príkladom nominácie spriaznených osôb strany SMER do vysokých štátnych funkcií.
V pôvodnom zákone o ochrane osobných údajov z roku 2002, ktorým sa zriaďoval Úrad na ochranu osobných údajov, sa predseda, za predsedu mohla byť zvolená len osoba, ktorá mala najmenej desať rokov odbornej praxe v oblasti informatiky alebo práva. V novom zákone, ktorý bol prijatý v roku 2013, táto požiadavka síce vypadla, no vzhľadom na úlohy, ktoré úrad plní, odborná prax alebo vzdelanie v oblasti informatiky alebo práva sú skutočne potrebné.
Úrad plní dôležité a komplikované funkcie, napríklad odporúča prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v informačných systémoch, kontroluje spracovanie osobných údajov v informačných systémoch, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov, podáva oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Nech čítam životopis z ktorejkoľvek strany, nikde nenachádzam skúsenosti, ktoré by pani Pőtheovú uschopňovali riadiť tento úrad a vykonávať funkcie, ktoré úrad plní. Nachádzam tu síce moderovanie relácií, pôsobenie v Národnej rade, ako novinárka za pána predsedu Pašku pôsobenie na mediálnom oddelení. Skúsenosti s nejakými mediálnymi školeniami pre skupinu Penta, ale ani jedna z jej pozícií nezahŕňa relevantné skúsenosti pre prácu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov.
Osobné údaje sú citlivá vec a táto problematika sa rieši čím ďalej tým viac aj na európskej úrovni. Úrad má rozsiahle právomoci a oprávnenia. Jeho inšpektori môžu napríklad vstupovať do budov alebo miestností, prevádzok a zariadení, kontrolovať citlivé písomnosti, údaje, informácie, údaje spracovávané na pamäťových médiách, zdrojové kódy programov, odoberať tieto materiály a podobne. Je smutné, že namiesto odborníka bude zas na tomto vysokom poste len nominant politickej strany, tak ako sme na to zvyknutí.
Na záver by som iba povedala. Pani Pőtheová je dobrá novinárka, môže byť dobrou novinárkou. Ale novinári, vieme, že informácie sprostredkovávajú ľuďom. Naopak, Úrad na ochranu osobných údajov by mal osobné údaje skutočne chrániť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2015 11:26 - 11:27 hod.

Erika Jurinová

Ďakujem veľmi pekne. Rada by som pozvať všetkých kolegov na konferenciu, ktorá sa bude konať o 13.30 v kinosále Národnej rady a ktorá sa týka témy rodina. Ste na ňu srdečne pozvaní. Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2015 16:59 - 17:00 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis

74.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, vy strašne nenávidíte ten II. pilier. Ale vám to ide z očí, že naozaj máte strašnú nenávisť voči tomuto pilieru. Ja neviem, prečo ste nedokázali presvedčiť svojich kolegov, že za osem rokov ste to nezlikvidovali. Naozaj iba postupnými krokmi, ktoré nabúravajú celý systém, akože to je vaša taktika, alebo čo? Fakt, ak máte takú nenávisť, mali ste presvedčiť, aby to do roka všetko zrušili, všetko zoštátniť.
A k tým cudzím hydrám vašou rétorikou. V anuitnej novele ste vy napchali, vládna strana SMER napchala poisťovniam, cudzím poisťovniam peniaze daňových poplatníkov. To vám už nevadí? Veď to robila vaša strana, vaša vládna strana sa rozhodla, že napchá financie poisťovniam, cudzím hydrám.

Skryt prepis