Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.3.2013 o 13:35 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 22.3.2013 13:35 - 13:39 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesla pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Vladimíra Jánoša a Magdy Košútovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, tlač 328.
1. V čl. I sa za doterajší bod 22 vkladá nový bod 23, ktorý znie:
"23. V § 14 ods. 2 sa za slovo "rokov" vkladajú slová "v oblastiach s chovom malej a srnčej zveri a na 15 rokov v oblastiach s chovom jelenej zveri"."
Doterajšie body sa prečíslujú.
Odôvodnenie: Cieľový vek samčej časti populácie jelenej zveri je z aspektu kulminácie trofejovej kvality a zachovania genofondu 11 rokov (§ 31 ods. 1 vykonávacej vyhlášky k zákonu). Jelene ulovené po tomto veku sa bez ohľadu na ostatné selektívno-chovateľské kritériá považujú za správny odstrel. Z toho vyplýva, že užívateľ poľovného revíru by mal mať k dispozícii dostatočný časový priestor na dosiahnutie trofejovej kulminácie hlavného druhu zveri, čo sa v prípade jelenej zveri za 10 rokov starostlivosti a chovu nedá dosiahnuť bez rizika, že dôjde k predčasnému lovu geneticky najhodnotnejších jedincov len preto, že sa končí doba nájmu poľovného revíru.
2. V čl. I sa v doterajšom bode 77 v § 80a vypúšťa odsek 4.
Odôvodnenie: V dôsledku posunutia účinnosti prijatia zmeny § 77 až na 1. január 2014 je potrebné navrhovanú úpravu riešiť v osobitnom ustanovení (navrhovaný bod 4 pozmeňujúceho návrhu).
3. V čl. I v 77. bode sa v § 80a v nadpise slová "od 1. júla" nahrádzajú slovami "od 1. mája" a v § 80a ods. 1 sa slová "podľa doterajších predpisov, odvolávka na 51, pridelené identifikačné číslo organizácie" nahrádzajú slovami "pred 1. májom 2013 pridelené identifikačné číslo, odkaz 51".
Odôvodnenie: Ide o úpravu bodu 45 spoločnej správy z dôvodu navrhovaného vypustenia § 80a ods. 4 v bode 2 pozmeňujúceho návrhu.
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom vynímam bod 45 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
4. V čl. I v 77. bode sa dopĺňa § 80b, ktorý vrátane nadpisu znie:
,,§ 80b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Disciplinárne konanie začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa doterajších predpisov."
Odôvodnenie: Zmena dátumu v nadväznosti na zmenu účinnosti § 77 v 47. bode spoločnej správy.
V tejto súvislosti sa legislatívno-technicky upraví znenie úvodnej vety v 77. bode.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2013 11:53 - 11:55 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len pre čistotu legislatívy chcela poprosiť, aby sme vyňali bod 1 zo spoločného hlasovania na osobitné hlasovanie, nakoľko pán poslanec Fecko podal ďalší pozmeňujúci návrh a nevyňal tento bod na osobitné hlasovanie.
Takže ďakujem pekne, len toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2013 10:00 - 10:00 hod.

Magda Košútová
Ja len jednu takú malú poznámku. Pán kolega, keby ste si boli pozreli spoločnú správu, tak v spoločnej správe je už § 8 ods. 3 vypustený. Takže vy ho navrhujete vypúšťať, on už je vypustený. Je to úplne zbytočný návrh a ostatné pozriem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2013 9:32 - 9:35 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 410 z 30. januára 2013 pridelila vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách, tlač 321, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami tak, ako je to uvedené v časti IV spoločnej správy, aj s odporúčaním gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 30 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách, tlač 321, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách, tlač 321, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pod číslom 118 z 13. marca 2013. V citovanom uznesení ma výbor poveril funkciou spoločného spravodajcu výborov a predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2013 9:16 - 9:16 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne, ja by som chcela len pána kolegu ubezpečiť, ako ho ubezpečujem vždy, že je dostatok času na to, aby sme zákon vylepšili v druhom čítaní alebo respektíve medzi prvým a druhým čítaním. Aby tento čas využil či už na debatu aj s odbornými pracovníkmi ministerstva, alebo v rámci výboru, ale aby sme tieto veci riešili na výbore, kde je na to priestor.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.3.2013 18:46 - 18:48 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 115 z 5. marca 2013 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Uvedený vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené všetky podmienky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a pridelil ho na rokovanie dnešnej 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informácie o súlade návrhu zákona, o súvislostiach s inými zákonmi, o zhodnotení súčasného stavu, dôvode potreby novej právnej úpravy a o hospodárskom a finančnom dopade a vplyve na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mne ako spravodajcovi vyplývajú, navrhujem, že po rozprave odporučíme uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 21. februára 2013, ktoré je pod č. 382, navrhujem, aby prerokovali tento predmetný návrh tieto výbory: Ústavnoprávny Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovávania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2013 15:53 - 15:55 hod.

Magda Košútová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2013 11:10 - 11:11 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Záhumenský, som rada, že si urobil tento malý exkurz do minulosti, a každý, kto nemá krátku pamäť, vie, ako to bolo pred viac ako desiatimi rokmi. Pracovné príležitosti v poľnohospodárstve sa zlikvidovali, konečne sme pochopili mantru, že trh všetko vyrieši, že táto mantra už neplatí. Zlikvidovali sme chmeliarstvo, zemiakarstvo, živočíšnu výrobu a tak ďalej, a tak ďalej. Ťažko bude teraz dávať, zavádzať nové materiálne možnosti do obnovenia týchto výrob. Nemuseli by byť dotácie, ja som ich nikdy nebrala v podstate, keď som podnikala v poľnohospodárstve, ale myslím si, že všetci by mali mať približne rovnaké podmienky, aby sa nepostavil na štartovú čiaru zdravý šprintér a jednonohý bežec, potom je, nie je ťažké zistiť, ako tento zápas dopadne. A takto to vyzerá aj s naším slovenským poľnohospodárstvom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2013 9:12 - 9:13 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, iste ste si všimli, že prerokovávame správu za rok 2011. To len tak pre upresnenie. A chcem sa vás opýtať, ako si to predstavujete vrátiť správu na doplnenie a požiadať, alebo teda vrátiť správu na doplnenie procedurálnym návrhom. Myslím si, že správu ste dostatočne prečítali, ale rokovací poriadok asi nie. Pretože zatiaľ čo som tu v tejto snemovne, snemovni, tak sa správy buď prijali, alebo neprijali. A vy môžete dať návrh, aby sa dala nová správa. Takže neviem si dosť dobre predstaviť, ako sa vysporiadame s vaším procedurálnym návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 11:28 - 11:44 hod.

Magda Košútová
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených pripomienok s odporúčaním gestorského výboru prerokovaný zákon schváliť.
Skryt prepis