Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2014 o 10:30 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2014 10:30 - 10:31 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne. Ja len tri vety. Ja chcem povedať, že zákon má ambíciu zvýšiť zamestnanosť, má ambíciu pomôcť mladým, začínajúcim poľnohospodárom, malým podnikom, rodinným farmám. Chcela by som vás všetkých poprosiť, aby ste ho podporili. A verím, že v budúcnosti budeme ho prehodnocovať, a keď bude treba, niečo zmeníme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2014 19:02 - 19:03 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, ten váš pozmeňujúci návrh úplne mení zmysel toho zákona.
Chcela by som len pripomenúť, že súčasťou návrhu zákona bol aj návrh na zmenu nariadenia vlády Slovenskej republiky 238/2010, o ktorom som tu už hovorila, a pokiaľ by ste si to boli pozreli, tak v § 2a je osobitný nájom pozemkov, ktorý ďaleko viac ako vy tu v návrhu vašom pozmeňovacom sprísňuje podmienky prenájmu tejto pôdy, takže myslím si, že treba si to pozrieť, a počítať s tým, že to bude zmenené v tom nariadení vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2014 18:46 - 18:47 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, máte rozdaný v laviciach pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona č. 330/1991 Zb.
Pozmeňujúci návrh:
1. V čl. I v bode 3 poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:
"10e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom."
V bode 2 v čl. II bode 5 poznámka pod čiarou k odkazu 11f) znie:
"11f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom."
Odôvodnenie. Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá spresňuje odkaz na vykonávanie nariadenia vlády Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

26.11.2014 18:43 - 18:45 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov k prerokovaniu vládneho návrhu zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1362 zo 14. októbra 2014 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor súhlasil a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh zákona schváliť, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil schváliť vládny návrh zákona s pripomienkami. V časti IV spoločnej správy sú pripomienky a pozmeňujúce návrhy, ktoré boli schválené na výboroch.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: body spoločnej správy 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 312 z 25. novembra 2014. V citovanom uznesení výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2014 11:41 - 11:43 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pani kolegyňa, to snáď nemyslíte vážne, označiť to, že moja dcéra robila údržbu záhrady alebo firma mojej dcéry robila údržbu záhrady, za kauzu Ficovej vlády. Vy si tu snáď robíte srandu. Keď ste chceli tento argument použiť, mali ste si overiť fakty, doporučujem vám to. Firma mojej dcéry robila nie záhradu. Orezávali stromy, ktoré sa nachádzajú pod hradom a ktoré ohrozovali návštevníkov hradu. A nebolo to za 11-tisíc eur, ale za 9-tisíc eur. A táto práca si vyžadovala vysoko kvalifikovanú silu, vyžadovala si používať ťažké stroje a muselo sa odtiaľ aj odviezť všetko to, čo sa orezalo. Čiže môžem vás ubezpečiť, že zisk po skončení celej akcie nebol pre firmu ani 500 eur. To teda v podstate moja dcéra alebo jej firma urobila viac-menej sponzorsky pre túto Národnú radu. Viac už ďalej nebude sa o takéto zákazky uchádzať a máte tak možnosť, aby ste sa realizovali.
A celá táto schôdza, ktorú tu dneska vedieme, je znôškou falošných informácií, klamstiev, informácií z novín. Zbytočne tu márnime čas. Pozrite sa do svojich radov, ako ste vy počas vášho vládnutia realizovali zákazky a prihrávali ich svojim kamarátom.
A nabudúce sa, prosím, lepšie informujte.
Skryt prepis
 

14.10.2014 15:28 - 15:30 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No kolegovia, ja si myslím, že je ambíciou tohto zákona, aby pomohol mladým a začínajúcim farmárom a aj malým farmárom, aby sa nejakým spôsobom mohli dostať k pôde, k štátnej pôde. To ste všetci v podstate ocenili.
Je mi len ľúto jednej veci, že sa nedostatočne, alebo, ja neviem, ako by som to povedala, vyberajú sa z návrhu zákona aj zo spoločnej správy len útržky, ktoré chceme vybrať, a nepovieme a), ale povedať treba aj b). V tej dôvodovej správe je veľmi pekne vyčíslené aj vyfarbené podľa okresov, kde koľko pôdy bude k dispozícii. Zákon jasne hovorí, že koľko pôdy musí mať abo mal by mať ten mladý začínajúci farmár, ktorý hospodári, a koľko pôdy mu je štát ochotný prispieť, aj kde ju chce zobrať.
Postupovať v poľnohospodárstve systémom omyl – pokus je ten najhorší spôsob, aby sa, niekto nezačal hospodáriť a potom sa dostane ešte do horšieho stavu, v akom je, pretože v súčasnosti podnikať alebo pôsobiť v poľnohospodárstve je jedno z najťažších spôsobov obživy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.10.2014 15:08 - 15:08 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. No, pani kolegyňa, ja neviem o tom, že by Slovenský pozemkový fond disponoval nejakou voľnou poľnohospodárskou pôdou. Všetka pôda, ktorou Slovenský pozemkový fond disponuje, je prenajatá. A v tých vašich návrhov, ktoré sa týkajú, ktoré ste tu teraz predkladali, v zákone 504/2003 existuje možnosť nájmu na nepodnikateľské účely, tak ho treba iba využiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.10.2014 13:34 - 13:36 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, tlač 1210. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2014 18:04 - 18:05 hod.

Magda Košútová
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, už sme sa dozvedeli o rodinných príslušníkoch, dozvedeli sme sa o priateľoch poslancov, ale ja by som veľmi pekne poprosila, aby sme sa vrátili k meritu prerokovaného bodu a tou je správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2013. Prosím vás dodržujme rokovací poriadok a vráťme sa k tomu, o čom tu máme rokovať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2014 17:45 - 17:46 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o výsledku prerokovania výročnej správy Slovenského pozemkového fondu za rok 2013.
Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2013 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 974 z 24. apríla 2014 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore, vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 13. mája 2014. Uznesením č. 247 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 255 zo 14. mája 2014 schválil túto informáciu výboru a súčasne poveril mňa ako poslankyňu výboru predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky túto informáciu a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý máte v prílohe tejto informácie.
Skončila som, pán predseda. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis