Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.3.2015 o 19:03 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.3.2015 19:03 - 19:04 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
No ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, no, privádzate ma do úžasu, pretože pred chvíľou tu bolo kriku, šmarcu, koľko pozmeňovacích návrhov bolo vo výbore, a vy tu teraz priamo v pléne predložíte 44 plus 5, čiže 49 pozmeňujúcich návrhov. Začínam mať presvedčenie, že to, čo sa hovorí v kuloároch tohto parlamentu, že v OĽaNO máte vyhlásenú ligu, koľko bude kto rozprávať v pléne, podľa toho bude na kandidátke v budúcich voľbách, že je to pravda. Pretože toto vaše vystúpenie má v tom len uistilo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.3.2015 17:17 - 17:18 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, ako už moji predrečníci povedali, na výbore si myslím, že sme dosť času venovali tomuto zákonu a sme si aj vysvetľovali veci. Ten návrh na predĺženie platnosti fungovania rady a orgánov Recyklačného fondu do 31. 12. 2016 bol vysvetlený. Vychádzalo sa z toho, že v marci budú voľby. Kým sa vymenuje nová vláda, môže byť nejaký mesiac, dva, a kým sa vymenujú nové orgány Recyklačného fondu, bude jún, júl, august a do konca roka noví ľudia, ktorí by tam prišli, by mali zabezpečiť ukončenie činnosti Recyklačného fondu. No neviem si predstaviť dosť dobre takých frajerov. A požiadavka na to, aby sa táto zmena zapracovala do zákona prišla z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, takže len bolo vyhovené ich požiadavke.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.3.2015 16:40 - 16:42 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, ja mám naopak opačný názor a aj názory, ktoré mi prichádzajú do mojej mailovej schránky, svedčia úplne o niečom inom. Ja vám dovolím si prečítať, 2. marca mi prišlo na mailovú schránku, list, v ktorom sa uvádza.
"Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, vážený pán kolega, obraciame sa vás v súvislosti s pripravovanými zmenami, ktoré má priniesť nový zákon o odpadoch. Na základe skúseností nielen z našich miest a obcí sme presvedčení, že súčasná situácia v oblasti triedenia a recyklovania odpadu, ako aj tvorby zdrojov na tento systém, je značne nevyhovujúca a je nevyhnutné ju zmeniť. Na jednej strane sú požiadavky Európskej únie na znižovanie miery skládkovania odpadu, na druhej strane je jednoznačný fakt, že objem finančných prostriedkov na zabezpečenie tohto cieľa je nepostačujúci.
Poznanie súčasného návrhu zákona o odpadoch nás vedie k presvedčeniu, že zmení situáciu v prospech našich miest a obcí.
Nový zákon jednoznačne definuje povinnosť výrobcov zaplatiť náklady na zber a triedenie odpadu v plnej výške. Obce a mestá tak získajú zdroje na triedenie a recykláciu odpadu priamo od subjektov, ktoré majú povinnosť postarať sa o svoje výrobky, obaly výrobkov po tom, čo sa stanú odpadom, a to v rozsahu reálnych nákladov a nielen príspevkov. Tento princíp je naplno funkčný aj v ostatných krajinách Európy, ktoré bez problémov spĺňajú kritéria Európskej únie. Nemali by sme sa preto o túto jedinečnú možnosť nechať nikým pripraviť. Je dôležité, aby sme my, primátori a starostovia, ale aj vy, poslanci a poslankyne, nenechali zmanipulovať lobistickými vyhláseniami spochybňujúcimi potrebu zmeny odpadovej legislatívy a..." (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2015 15:47 - 15:48 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, smutné je len to, že neviete ani dokázať, či pán Pavlis predal alebo nepredal firmu, či je alebo nie je v konflikte záujmov, ale chcete ho za každú cenu odvolať. Všetko je to len podľa toho vášho: "Podľa seba súdim teba." Máte pravdu jedine v tom, že dnes sme tu vôbec nemali byť. Chcem sa vás opýtať, či česť a dobré meno je prioritou strany SaS? Pozrite sa do vlastných radov, medzi svojich straníckych kolegov, komu sľúbili vernosť. Hanbíte sa za svojho kamaráta Sulíka, ako reprezentuje Slovenskú republiku v Bruseli? V Európskom parlamente? Ako háji záujmy občanov tohto štátu?
A čo sa týka vašej rétoriky, máte si ešte čo doštudovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2015 11:06 - 11:07 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem vás poprosiť, aby sme k tlači 1284, zákon 180/1995 Z. z., hlasovali o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2015 10:16 - 10:17 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 1351).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel všetky náležitosti. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.2.2015 10:13 - 10:13 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. No, ja by som v prvom rade chcela poďakovať pánovi ministrovi a kolegom jeho, ktorí pripravili tento návrh zákona, pretože konečne po rokoch sa začnú naprávať krivdy, ktoré boli spáchané na Javorine, a poprosiť všetkých kolegov poslancov, aby tento zákon podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.2.2015 9:02 - 9:07 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1458 zo 4. decembra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1284), týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 543 z 13. januára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 320 z 20. januára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 175 z 20. januára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: body 1 až 4 - hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 180/1995 a ďalšie zákony, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 327 z 27. januára 2015. V citovanom uznesení výboru poveril ma výbor ako spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu v zmysle rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 13:13 - 13:15 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Figeľ, viete, mňa už veľmi nebaví počúvať tú vašu hru na svätých a najspravodlivejších. Ja si spomínam, čo tu bolo za kriku v tejto sále, keď nemenovaná firma Flora zabezpečovala vyrezávanie, orezávanie stromov v priestoroch Hradu, tých stromov bolo viac ako 30 a za celú službu aj ďalšie veci, ktoré tam boli, bola cena 9-tisíc euro. A zrazu sa tu dozvedám o efektívnosti práce za čias, kedy Slovenská správa ciest patrila kompletne pod kuratelu KDH. Nestačím sa čudovať. Viete, koľko trvalo vyrúbavanie 23 stromov? No 1 270 normohodín! Jeden jediný strom tak podľa faktúry, ktorú Slovenská správa ciest za vašich čias, pán Figeľ, akceptovala, vytínali 55 hodín. Je to podľa vás normálne? Jeden strom vyšiel na 1 100 euro. No mne sa to nezdá.
Mám dosť dobre preštudované cenníky, kde je uvedené napríklad, že za sťatie jedného stromu o priemere kmeňa 90 až 100 cm je 1,2 normohodiny. Orezanie vetiev a zvršku pri tej istej veľkosti 1,4 normohodiny. Ak dobre počítam, je to 2,6 normohodín. Pričom v poznámke je uvedené, že časový limit obsahuje očistenie pätky, orezanie vetiev a odvážanie do 20 m na kopu alebo na automobil. Je tam možno ešte pripočítať všelijaké príplatky za prácu vo svahu, práca v mraze a podobne, no nech je to 100 %, tak na jeden strom treba 5,2 normohodiny. A keď zavriem obidve oči, tak môžem akceptovať 10 normohodín, pretože cena je stanovená dohodou.
Toto je podľa vás hospodárne nakladanie s verejnými financiami, to, čo ste vy predvádzali?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.12.2014 12:37 - 12:39 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážená kolegyňa, vážení kolegovia, predkladám, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona (tlač 1284), predkladám k tomuto návrhu zákona spravodajskú správu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis