Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.9.2015 o 12:02 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 12:02 - 12:03 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

172.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie som bola určená za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1701. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzam z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 11:49 - 11:50 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

162.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1642). Z toho dôvodu predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel jeho úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Súčasne za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predseda, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2015 16:55 - 16:58 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

82.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Hlina, nikdy som si neuzurpovala hodnotiť členov pozemkového fondu, kto je slušný a kto je podvodník. Nikdy, ani to nikdy robiť nebudem. Pokiaľ máte pocit, že Slovenský pozemkový fond poškodil záujmy štátu, nech sa páči, využite všetky možnosti, ktoré sú dostupné. Pani riaditeľka Slovenského pozemkového fondu vám tu pri prerokovávaní správy vysvetlila, že 65 hektárov pôdy, ktoré sa vydávali a u ktorých máte vy pocit, že to bolo poškodenie záujmu štátu, sa vydávali v rámci reštitúcií a vydávali sa za reštitúcie na tom istom mieste a v tom istom katastri.
Pán Fecko tu veľmi bojuje za to, aby sme reštitúcie ukončili. Takže toto je tiež jedna z reštitúcií, ktorá sa vydávala na základe 22 reštitučných zmlúv. Takže ja viem, že sa to dobre hovorí, dobre, dobre vytĺka z toho politický kapitál, ale, prosím vás, pokiaľ máte pocit, že to nebolo kóšer, tak využite všetky možnosti, ktoré tam boli.
Čo sa týka hodnotenia pôdohospodárskeho výboru, boli ste na jednom zasadnutí, uzurpujete si právo hodnotiť, ako výbor pracuje, ako nepracuje. Je to váš osobný názor, ja vám ho neberiem, ale možno teda pokiaľ sa pasujete za poľnohospodára, za odborníka, nech sa páči, požiadajte, aby ste sa stali členom tohto výboru.
A čo sa týka vystúpenia k § 35a zákona, v ktorom sa hovorí, že členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky a to šiestich členov na návrh vlády a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán, ktoré boli zvolené do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru rada začne vykonávať činnosť, ak Národná rada Slovenskej republiky zvolí všetkých členov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom. Takže je tu teraz možnosť zvoliť päť členov. Pokiaľ sa zvolia traja členovia, aj tak bude rada fondu môcť pracovať a v zmysle zákona byť funkčná.
To je všetko, ďakujem.

Skryt prepis
 

2.7.2015 16:10 - 16:15 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

50.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesla správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje jedenásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to šiestich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 28. mája 2015 návrh na voľbu šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to: pána Mareka Gocníka, pána Romana Jillyho, pána Ivana Mišíka, pána Radomila Květona, pána Jaroslava Lovašša a pána Michala Sýkoru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 66. schôdzi dňa 16. júna 2015 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesení 352 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniam zákona. Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby zvolila podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu do funkcie dňom 3. augusta 2015, a to: Mareka Gocníka, Romana Jillyho, Ivana Mišíka, Radomila Květona, Jaroslava Lovašša a Michala Sýkoru. Za druhé, voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády uskutočniť verejným hlasovaním spoločne.
V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov požiadal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, o zaslanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na členov rady, a to: pána Borisa Brunnera, pána Milana Cíbika, pána Jozefa Gajdoša, pána Miroslava Masarika, pána Jozefa Bolješika a Milana Romana.
Bližšie charakteristiky kandidátov máte uvedené v prílohe č. 1 tohto materiálu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Výbor vo svojom uznesení č. 353a z 1. júla 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby zvolila podľa § 35a zákona č. 285/2008 Z. z. piatich členov Rady Slovenského pozemkového fondu do funkcie dňom 3. augusta 2015 z navrhnutých kandidátov.
Pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2015 17:42 - 17:43 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, týmto problémom sme sa na výbore zaoberali už viackrát.

Ja tiež úmysel zákona nevidím chybný, je to dobré, ale chcem vás upozorniť na jednu vec. Je platný zákon, a tým chcem aj reagovať na otázku, ktorú dal pán poslanec Kolesík, od 1. januára 2015 je tak daň z príjmov, pokiaľ ide daň z pridanej hodnoty, platiteľ tejto dane, ktorý daroval potraviny do Potravinovej banky Slovenska, ktorá je na to určená, si to môže odpočítať, ak neprekročí zákonom stanovenú hranicu pre hodnotu jedného darovaného kusa tovaru, teda 17 eur, nie je povinný z tohto odviesť daň do štátneho rozpočtu. Takže treba sa pozerať na to aj z tohto hľadiska. A Potravinová banka Slovenska to môže rozdeliť medzi organizácie Červeného kríža a charitatívne inštitúcie, ktoré poskytujú túto službu alebo sa starajú o bezdomovcov. Takže myslím si, že tieto veci sú už čiastočne riešené, treba doriešiť otázku bezpečnosti takto darovaných potravín, zdravotnej teda. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2015 9:37 - 9:38 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán kolega, nepresvedčil ste ma o tom, že bolo nutné zvolať výbor na 3. 6., pretože francúzska veľvyslankyňa požiadala o stretnutie s členmi výboru, mohlo sa to kľudne oddeliť, aj keď, povedzme si pravdu, koľko prišlo ľudí na stretnutie s pani veľvyslankyňou a kedy sa konalo, ale to je druhá vec.
Ani to ste nepovedal, že v podstate sme o správe pozemkového fondu rokovali na výbore, a to 16. 6., kde ste predkladal tieto isté argumenty, bolo to v čase, keď sme preberali návrhy na zloženie do rady fondu.
Čo sa týka tej Zelenej správy, vážení kolegovia, podľa rokovacieho poriadku je kedykoľvek možné túto správu zaradiť na rokovanie pléna, kedykoľvek. Nevidím dôvod, prečo tu stále omieľame to isté. Keď sa rozhodne, že tá správa je tak dôležitá, že je treba prerokovať v pléne, tak sa to kľudne bez akýchkoľvek problémov v zmysle rokovacieho poriadku dá.
A čo sa týka tých vašich návrhov alebo tých vašich poznámok ohľadom toho poľovného revíru, verím, že pani riaditeľka zaujme v záverečnom slove k tomu stanovisko, a takisto aj stanovisko k výmene pôdy, ktorú tu pertraktoval pán kolega Hlina.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2015 9:19 - 9:20 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

8.
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, myslím si, že ste spokojný, kopol ste si do mňa, ale aby som vám slušne vysvetlila, prečo výbor nerokoval, tak počúvajte dobre.
Od 26. 5. som komunikovala s predsedom výboru pánom Feckom, aby výbor nedával na toho, kedy sme to, 3. júna, pretože poslanci traja vedeli, že budú hospitalizovaní, mali plánovanú hospitalizáciu, už 27. sme vedeli, že 6 poslanci majú iný program, pretože končila Národná rada a dopredu mali naplánovaný program, čiže sme vedeli, že výbor nebude uznášaniaschopný. Mali iný program, ktorý sa týkal poľnohospodárstva, vážený pán kolega, takže výbor, vedeli sme, že nebude uznášaniaschopný, a prosila som pána Fecka, aby zmenil termín konania výboru. Pán Fecko - mám o tom 13 esemesiek, môžete si ich prečítať - pán Fecko napriek tomu zvolal tento výbor na toho tretieho, aj keď vedel, že poslanci sú v nemocnici. To nebola žiadna sranda, nikto tam nešiel si len tak poležať niekde do nemocnice. Takže to je jedna vec.
A druhá vec, čo sa týka mladých poľnohospodárov, tak výzvy idú, len viete, niektoré veci sa museli vrátiť do Bruselu, aby sa znova zhodnotili, aby sa schválili, a idú, výzva ide teraz budúci mesiac. Takže to, čo ste tu porozprával, nie je všetko pravda.
A čo sa týka Rady Slovenského pozemkového fondu, tak tá sa bude voliť v parlamente, takže je na vás, ako sa rozhodnete a komu dáte svoj hlas.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.6.2015 9:05 - 9:06 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

4.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani riaditeľka, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1546 z 27. apríla 2015 pridelil uvedenú správu na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bol zvolaný na deň 3. júna 2015. O predmetnej správe nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2015 16:07 - 16:09 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, vážení kolegovia, zvolali ste si schôdzu ku Gorile a počas vystúpenia pána poslanca Galka tu bolo osem vašich kolegov, a to počítam i pani podpredsedníčku, ktorá viedla schôdzu, a teda tu musela byť.
Mala som dojem, pán poslanec Galko, že ste si nezapamätali, k čomu bola dnešná schôdza zvolaná a o čom by sme mali rokovať. Téma podľa pozvánky bol návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky pri vyšetrovaní kauzy Gorila (tlač 1618).
Prečo ste teda nehovoril o kauzách, ktoré táto Gorila obnáša? Slovenské elektrárne, privatizácia teplárne, Transpetrol, privatizácia letiska Bratislava a ďalšie, ďalšie. Viac ako pol hodiny ste nám tu tlačili do hlavy nejaké kauzy špeciálneho prokurátora Kováčika. Dokonca sme sa dozvedeli, že aj viete, čo je na švédskej ambasáde vo Švédsku uložené v obálkach. Mám pocit, že ste sa to dozvedeli asi pri odpočúvaní vašich kolegov, ktoré ste realizovali počas vášho ministrovania.
Viete, ja si myslím, že v tých obálkach môžu byť fotografie z vášho kurzu angličtiny na výlete, ktorý ste si urobili na Maltu, či kde ste to bol?
A ešte, škoda, že odišla pani podpredsedníčka Jurinová, chcela by som ju poprosiť, keď bude druhý raz viesť schôdzu, aby upozornila kolegov k téme, o ktorej rokujeme, aby nenechávala vykecávať k kdečomu inému.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2015 16:28 - 16:29 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kvasnička, som veľmi rada, že som si mohla vypočuť toto dnešné vaše vystúpenie, aj keď vás tu kolegovia označujú za Judáša, kolaboranta a čo ja viem, čo ešte. Bola som na finančnom výbore, o ktorom tu toľko pán Lipšic hovorí, že poslanci SMER-u boli nespokojní, keď vypočúvali pani Crkoňovú a pána Mitríka. Nepáčilo sa mi, keď napádali pani Cvrkoňovú v tom, že klame, že s nikým nerokovala, že nikdy nerokovala s vedením KDH, teraz ste to vo svojom vystúpení vyvrátil. Myslím si, že je veľmi úbohé, keď som si dneska prečítala Nový čas, kde Nový čas predstavuje, kto bude šéfom NKÚ, a k pani Crkoňovej uvádza jej mínus, že je evidentne prepojená na SMER, keďže pôsobila na ministerstve, a jediné plus, ktoré uvádzajú, že nevyzerá zle, ale to nie je kvalifikácia. Myslím si, že to je urážka všetkých žien.
Pán poslanec, vaše slušné vystúpenie je ukážkovým príkladom, ako si predstavujem diskusiu v tomto stánku demokracie.
Ďakujem.
Skryt prepis