Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.5.2015 o 16:52 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.5.2015 16:52 - 16:54 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo. No debata v parlamente sa zvrhla do podozrení, špekulácií. Nikto mňa nemôže v tomto parlamente upodozrievať z toho, že som niekedy špekulovala s nákupom pôdy alebo ja neviem s reštitúciami, alebo s niečím podobným.

Celý tento zákon, ktorý bol predložený, bol predložený v snahe zabrániť výkupu ornej pôdy a zneužívaniu ornej pôdy na iné účely ako na poľnohospodársku činnosť. Tento problém nemáme len my. Prišiel list z maďarského parlamentu, ktorým takisto nás pozývajú alebo predsedu výboru pozývajú na jednanie ohľadom ochrany ornej pôdy. Na toto stretnutie pozývajú nielen nás, ale aj Bulharov, Litovčanov, Poliakov. Takže nie je to len problém náš.

Vždy bola moja snaha, aby sa poľnohospodárska pôda využívala, pretože som poľnohospodárka, celý život robím na pôde, aby sa táto pôda nezneužívala a aby keď idem z Bratislavy domov do Trenčína, som na najlepších pôdach nevidela postavené samé búdy a neviem logistické centrá a ja neviem, čo všetko tam je. Veď tá pôda je to najcennejšie, čo máme. Ja neviem, či si to chceme, nechceme uvedomiť, ja tomu prestávam rozumieť.

A z toho upodozrievania zo všelijakých háčikov a ja neviem toho všetkého, čo sa tu porozprávalo, som veľmi smutná. Celá snaha predkladateľov bola, aby sa upravili niektoré veci, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, ako som už povedala, aby sa pomohlo ľuďom na katastri, aby sa pomohlo ľuďom na okresných pozemkových úradoch. Ale celé sa to tu zvrháva, ako keby celá snaha predkladateľov bola len to, aby sa pomohlo nejakým developerom alebo nejakým skupinám, alebo nejakým zbohatlíkom. No tak, nehnevajte sa, na toto nie som ja tu určite postavená a ani toto určite nikdy nepodporím. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 15:53 - 15:54 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. No, pán poslanec Kuffa, je skutočne pravda to, čo ste hovorili o mladých poľnohospodároch, o mladých farmároch a o pracovníkoch, ktorí sú zamestnaní v poľnohospodárskom podniku. V tomto pozmeňujúcom návrhu zákona sa odstraňuje chyba, ktorá sa stala v predchádzajúcom období, keď navrhovateľ mal v úmysle týchto kupujúcich alebo potenciálnych záujemcov o ornú pôdu dať do odseku 1, keď by obišli všetky administratívne prekážky, ktoré sa kladú pri nadobúdaní pozemku, takže je to v čl. II bode 2, tam sa mení číslovka 10 na číslovku 8 (čiže 9 a 10), teda tí pracovníci poľnohospodárskych družstiev a mladí farmári môžu nadobúdať pôdu podľa toho odseku 1, kde nie sú žiadne obmedzenia. Takže aj toto bolo úmyslom predkladaného návrhu zákona, aby sa odstránili aj takéto chyby, ktoré sa v tom zákone, myslím si, nie úmyselne vyskytli. A ide tu aj o to, aby sa zamedzil špekulatívny prevod a využitie týchto pozemkov. Takže bola snaha predkladateľov o vylepšenie zákona. Keď vidí niekto v tom nejaké výhody alebo hľadanie postupov v Tatrách pre Brhela alebo pre niekoho, ja neviem, kto to pomaly je, poviem, nebola tam žiadna takáto snaha, žiaden takýto úmysel.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 15:39 - 15:40 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. No celý zmysel tohto zákona bol v tom, aby sa chránil rozpredaj poľnohospodárskej pôdy, aby sa na tejto poľnohospodárskej pôde mohla vykonávať poľnohospodárska činnosť a aby sa tá pôda nenadobúdala na špekulatívne účely.

A, pán poslanec, v tom článku III, tom § 4, kde môže pozemkový fond to previesť podľa cenového predpisu alebo na pozemku zriadiť vecné bremeno, išlo v podstate o legislatívne opatrenie, ktoré robilo v aplikačnej praxi problémy pre prípady malých výmer, pri ktorých bolo neefektívne spracovávanie znaleckých posudkov, pretože cena toho znaleckého posudku ďaleko prevyšovala cenu pozemku, o ktorý sa jednalo.

Takže je otázka uhla pohľadu, kto sa ako na tento zákon pozerá, a myslím si, že účelom celej tej zmeny je to, aby sa chránila orná pôda.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2015 15:17 - 15:18 hod.

Magda Košútová

Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, nedobre si si to pozrel, pretože to písmeno h) bolo v pôvodnom pozmeňujúcom návrhu navrhnuté tak, aby sa vypustilo, ale v konečnom dôsledku pri predkladaní pozmeňujúceho návrhu na výbore som stiahla tento pozmeňujúci návrh a to písmeno h) tam ostáva.

Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2015 11:45 - 11:46 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis

Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene skupiny poslancov predniesla návrh na zmenu zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa týkajú pozemkového práva.

Všetky tieto návrhy zmien vyplynuli z aplikačnej praxe či už na požiadanie oddelení obvodných úradov alebo okresných úradov, úradov katastra nehnuteľností, ale aj Slovenského pozemkového fondu, preto by som vás prosila, aby ste tieto zmeny podporili. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2015 16:37 - 16:38 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Kuffa, uisťujem vás, že mi moju faktickú poznámku nikto nepísal, písala som si ju sama, ale chcem vám povedať, že som si vždy vypočula vaše rozvážne vystúpenia, ale že obhajujete to, aby výstavba diaľnic bola čo najlacnejšia za každú cenu, s tým s vami vôbec nemôžem súhlasiť. Pán poslanec, treba sa spýtať stavbárov, či chcú, aby sa vrátila éra lacných diaľnic pána Figeľa za ceny, o ktorých všetci vedeli, že sú nereálne. Vedeli, že idú do obrovského rizika a aj napriek tomu pán Figeľ dovolil, aby sa takáto situácia stala. Dokola sa tu omieľa, že nemôžeme odvolať pána Figeľa za chyby spred troch rokov, podľa toho stačí, aby sme sa, aby niekto vydržal do konca volebného obdobia, a tým sa vyvinil a tým potom spadla voda a všetko zhaslo. To snáď nemyslíte vážne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.3.2015 13:12 - 13:14 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka.
Vážené kolegyne, kolegovia, obraciam sa na vás opäť s prosbou o podporu tohto návrhu zákona, o teda jeho zmenu. Som si vedomá, že i napriek tomu, že zákon sa prijal, zmeny len minulý rok, je v tomto návrhu snaha odstrániť nedostatky, ktoré sa objavili pri aplikačnej praxi zákona, ktorá preukázala, že tí, ktorí chcú tento zákon obchádzať, zneužívajú najmä dve skutočnosti. Prvou je to, že zneužívajú inštitút zámenných zmlúv, ktorý bol z dôvodu napomôcť usporiadanie vlastníctva pozemku pod budovami vyňatý z tohto zákona. Katastrálnym odborom sú predkladané na vkladové konania desiatky zámenných zmlúv, kde sa poľnohospodárske pozemky zamieňajú za hnuteľné veci alebo ktorými sa síce zamieňa pozemok za pozemok, avšak v úplne neprimeraných výmerách až v rozsahu hektáre za metre štvorcové, čo svedčí o snahe obchádzať ustanovenia tohto zákona.
Druhým zneužívaným ustanovením je ustanovenie podľa § 6 ods. 8 písm. b) tohto zákona, podľa ktorého je možno status blízkej alebo príbuznej osoby preukazovať nielen verejnými listinami, ale aj čestným vyhlásením. Katastrálne odbory okresných úradov majú každodenné skúsenosti, že čestné vyhlásenie na uvedený účel je zneužívané, a preto ho navrhujeme zo zákona vypustiť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky aj s platnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Nevyžiada si zvýšené nároky na štátny rozpočet ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na podnikateľskú sféru, zamestnanosť ani na životné prostredie.
Prosím vás o podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.3.2015 13:04 - 13:07 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, verím, že aj keď tento zákon predkladám v piatok trinásteho o trinástej hodine, že bude mať podporu celej poslaneckej snemovne. Dovoľte mi teda, aby som predložila návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na zmenu zákona č. 281/1997 Z z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vojenské vysporiadanie majetkových práv na území bývalého Vojenského obvodu Javorina už dlhodobo traumatizuje nielen obyvateľov, ale aj štátne orgány tohto štátu. Aj napriek tomu, že podľa § 11 ods. 3 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon 222/1996 o organizovaní miestnej štátnej správy, ministerstvo obrany na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať poľnohospodársku, lesnú a ornú pôdu až do ukončenia reštitúcií, sa aj tak v roku 2014 stala skutočnosť, že bol vyznačený na liste vlastníctva predaj nehnuteľnosti zo strany ministerstva obrany, kde ministerstvo obrany predalo parcelu, ktorá je komunikáciou. Nový vlastník znemožňuje prístup na ostatné parcely, a teda pôvodní vlastníci sa po ukončení reštitúcií nedostanú k pôvodným parcelám a k svojmu majetku.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti v záujme neprehlbovať spôsobené krivdy navrhujeme zmenu zákona tak, aby sa predaj ciest a komunikácií na území bývalého Vojenského obvodu Javorina mohol uskutočniť až po ukončení reštitúcií.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Je plne v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a súvisiacimi všeobecnými záväznými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vážené kolegyne, kolegovia, v mene výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vás žiadam o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.3.2015 15:43 - 15:46 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu (tlač 1351a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada uznesením č. 1560 z 3. februára 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor pre obranu a bezpečnosť s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami.
V časti V sú uvedené pozmeňujúce návrhy, ktorý gestorský výbor, v časti IV, a teda gestorský výbor odporúča hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 7, 9 a 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť; o bode spoločnej správy č. 8 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť návrh zákona s pripomienkami.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 336 z 10. marca 2015. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu predložiť spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.3.2015 10:37 - 10:38 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega, ja sa chcem len opýtať, či ste sa bavil dobre. To teatro, ktoré ste tu predviedol v 38 minútach, bavil kolegov prvé tri minúty, ostatné bol bohapusto premrhaný čas.
Pýtal ste sa, kto čítal spoločnú správu. Každý, kto mal záujem, bola mu k dispozícii tu v predsálí. Takže uisťujem vás, že viac ako traja ľudia ju čítali.
A viete vy vôbec, čo ste povynímal na osobitné hlasovanie? Neviete. Pospájal ste hrušky s jablkami, absolútne nesúvisiace veci.
Dehonestujeme rokovanie tejto Národnej rady. Keď chce niekto robiť šaša národu, nech sa páči, ale prosím, aby nás nebral ako stážistov a komparz.
Skryt prepis