Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2013 o 10:00 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2013 10:00 - 10:01 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja viem, že ten zákon je veľmi ťažký, aj bude k nemu určite veľmi rozsiahla diskusia. Ale ja by som mala taký praktický alebo pragmatický návrh. Určite nám tu pán minister v pléne neodpovie na všetky tie otázky, ktoré ste položili. Snáď, myslím si, nie ste taký naivný a očakávate takúto skutočnosť. Ale nevidím vôbec žiadny problém v tom, aby sme sa stretli na výbore aj mimo riadneho termínu tí, ktorí majú o tento zákon záujem, aj s pracovníkmi z ministerstva, ktorí zákon pripravovali, a aby sme si tieto veci, ktoré sú nám nie jasné alebo vám nie jasné, rozdiskutovali. Takže z pragmatického dôvodu by sme mali postupovať asi pri každom zákone takto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2013 18:24 - 18:25 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, keby si si bol prečítal pozorne spoločnú správu, tak by si bol zistil, že bod 1, teda za prvé, k článku k, k druhému bodu, tento bod sme navrhli vypustiť. Čiže sme ho aj vypustili, čiže žiadne hranice sa tam neuvádzajú. A návrh gestorsk..., návrh ústavnoprávneho výboru sme odporučili neschváliť. Takže len toľko, tam sa už tie hranice, ktorých sa tu domáhaš, sú vypustené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2013 18:18 - 18:21 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 588 zo 17. mája 2013 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pričom za gestorský výbor určila tento výbor. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho s pripomienkami schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru tak, ako sú uvedené v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy takto: o bodoch č. 1, 3 až 8 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bode č. 2 spoločnej správy s návrhom neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť predmetný návrh zákona, tlač 477, s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, vo výbore, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 154 z 18. júla 2013. V citovanom uznesení výboru poverili ma ako spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnili ma predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4 a 84 ods. 2 a 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pani podpredsedníčka, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2013 16:05 - 16:06 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Martin, no nestačím sa čudovať, čo si to tu predviedol. Čo sa pasuješ za hovorcu Slovenského pozemkového fondu? Alebo za školiteľa národa? Predpokladám, že všetci poslanci vedia čítať. Správu mali k dispozícii dostatočne dlho a kto mal záujem, tak ten si ju aj prečítal, aj naštudoval. Našiel tam skutočne v nej všetko.
Pokiaľ máš záujem informovať národ a občanov, tak si zvolaj tlačovú konferenciu alebo nejakú konferenciu a informuj celý národ o stave v Slovenskom pozemkovom fonde. Nemám kvôli, proti tomu žiadne výhrady. Ale zabudol si komentovať ešte tabuľky a grafy. A pani riaditeľka má určite radosť, a nielen ona, že tu bude čakať ďalší deň na to, aby sme správu prerokovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2013 9:45 - 9:48 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, keďže výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie k návrhu spoločnej správy, podávam spravodajskú informáciu o priebehu prerokovania k vládnemu návrhu zákona č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, tlač 406.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 529 z 22. marca 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov, tlač 406, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákon v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 222 zo 7. mája 2013 súhlasí a odporúča Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením 125 zo 7. mája 2013 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil Národnej rade schváliť s pripomienkami. A Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 153 z 9. mája 2013 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil schváliť. Pripomienky máte uvedené v časti IV tejto informácie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody hlasoval o návrhu uznesenia, ktorý však neschválil.
V zmysle § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku preto navrhujem ako spoločná spravodajkyňa, aby sa otvorila rozprava a po rozprave, aby sa hlasovalo o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch takto: o bode č. 1 samostatne, bode 2, 3, 4 spoločne, nakoľko spolu súvisia.
Pani podpredsedníčka, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2013 9:42 - 9:42 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela ctených kolegov poprosiť, aby sme všetky nezrovnalosti alebo všetky pochybnosti ktoré máme k predloženému návrhu zákona, riešili medzi prvým a druhým čítaním, ale v dostatočnom časovom predstihu, a nie na poslednú chvíľu, aby sme sa nepredvádzali v pléne Národnej rady.
Takže teším sa na spoluprácu. Verím, Martin, že to bude skôr ako minule. A verím, že ten zákon bude k spokojnosti všetkých poľnohospodárov.
Ďakujem. (Potlesk v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2013 9:04 - 9:07 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, tlač 477.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma svojím uznesením č. 131 zo 7. mája 2013 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona. Podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Uvedený vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený vládny návrh zákona a pridelil ho na rokovanie dnešnej 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade zákona, súlade návrhu zákona so stavom Slovenskej republiky v súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy a o hospodárskom a o finančnom dopade a vplyvu na štátny rozpočet. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 25. apríla 2013 č. 447 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do tridsať dní a v gestorskom výbore do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2013 19:27 - 19:27 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja by som len chcela pre budúcnosť upozorniť na § 90 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, kde v odseku 1 sa píše: "Ak prezident republiky vráti zákon s pripomienkami Národnej rade na opätovné prerokovanie, prerokuje sa v druhom a treťom čítaní s tým, že predmetom prerokovania sú iba pripomienky prezidenta republiky."
Mali sme na výbore dostatok priestoru na to, aby sme si tieto veci ujasnili, preto by som pre budúcnosť prosila, aby sa dodržiaval rokovací poriadok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2013 16:08 - 16:10 hod.

Magda Košútová
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, keď si ľudia na internete pozrú dnešné rokovanie, myslím si, že nadobudnú dojem, že v tomto parlamente sedí 150 notorických alkoholikov, a preto treba túto situáciu riešiť zmenou zákona.
Zákaz pitia v parlamente. No to je absolútna nehoráznosť a drzosť, čo to tu predvádzate. Prepáčte, tento váš postoj považujem za svoju osobnú urážku. A vyprosím si takéto vaše správanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2013 10:59 - 11:14 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpilo sedem poslancov, z ktorých poslanci Galko, Fecko a Pavlovičová... (Ruch v sále.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Prepáčte, pani spravodajkyňa, že vás prerušujem. Dámy a páni, poprosím vás o kľud, ideme hlasovať.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Podali pozmeňujúce návrhy. Naviac, viacerí poslanci navrhli vyňať niektoré body spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Pán poslanec Simon podal procedurálny návrh, aby sa vládny návrh zákona vrátil predkladateľovi na dopracovanie.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Simona.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 134 prítomných, 57 za, 77 proti.
Tento návrh sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch spoločnej správy 2 až 6, 8 až 22, 24 až 30 spolu s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, nakoľko body spoločnej správy 1, 7 a 23 boli poslancami vyňaté na osobitné hlasovanie.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 134 prítomných, 90 bolo za, 2 proti, 42 sa zdržalo.
Tieto body sme schválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 1 spoločnej správy, ktorý som vyňala na osobitné hlasovanie, keďže v rozprave odznel komplexnejší návrh. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 134 prítomných, 100 bolo proti, 33 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Tento bod sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 7 spoločnej správy, vyňatom na osobitné hlasovanie. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 134 prítomných, 87 za, 12 proti, 35 sa zdržalo.
Tento bod sme schválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 23 spoločnej správy, vyňatom na osobitné hlasovanie. Gestorský výbor ho odporúča schváliť.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 132 prítomných, 7 bolo za, 84 proti, 40 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Bod sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Ukončili sme hlasovanie o bodoch spoločnej správy.
Ako prvý v rozprave vystúpil pán poslanec Galko. Navrhol spoločne hlasovať o bodoch svojho pozmeňujúceho návrhu 1, 2, 3 a 5 spoločne.
O bode 1 však nemôžeme hlasovať, pretože sme schválili bod 5 spoločnej správy.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 2, 3, a 5 pána poslanca Galka.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 133 prítomných, 56 za, 77 proti.
Návrhy sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bode 4 poslaneckého návrhu pána poslanca Galka.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 130 prítomných, 54 za, 74 proti, 2 sa zdržali.
Návrh sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne.
Ďalší v rozprave vystúpil pán poslanec Fecko, ktorý podal pozmeňujúci návrh obsahujúci 34 bodov.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch návrhu pána poslanca Fecka 1, 5, 12, 23 a 26 spoločne.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 133 prítomných, 31 za, 76 proti, 26 sa zdržalo.
Tieto body z návrhu sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bode 2 návrhu pána poslanca Fecka.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 133 prítomných, 41 za, 77 proti, 15 sa zdržalo.
Návrh sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Dajte, prosím, hlasovať o bode 3 pána poslanca Fecka.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 130 prítomných, 60 za, 3 proti, 67 sa zdržalo.
Návrh sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 6 a 7 návrhu pána poslanca Fecka.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 130 prítomných, 56 za, 1 proti, 73 sa zdržalo.
Návrh sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bode 4 pána poslanca Fecka.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 133 prítomných, 43 za, 76 proti, 14 sa zdržalo.
Návrh sme neschválili.

Košútová, Magda, poslankyňa NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o bode 9 pána poslanca Fecka.
Skryt prepis