Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

10.9.2014 o 16:37 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 10.9.2014 16:37 - 16:37 hod.

Magda Košútová
Vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som predložila návrh, aby predmetný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1085) bol pridelený aj na prerokovanie do výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pretože s ním súvisí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2014 10:48 - 10:49 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No ja vôbec nemám pocit z toho, že by som tu presadzovala nejaké obmedzovanie malých roľníkov alebo malých hospodárov. Ja, ide iba o to, aby sa zabezpečili požiadavky tak, ako sú identifikované v rámci celej Európskej únie o ochrane zvierat.
Pán poslanec, vy máte manželku zamestnanú ako riaditeľku regionálnej Veterinárnej potravinovej správy v Dunajskej Strede a vy poviete, že štátni úradníci sú leniví?! No opýtajte sa doma, že čo vám ona na to povie.
Ide o to, aby sa zabezpečili všetky podmienky, ktoré pri predaji zvierat musia byť dodržané. Takže o tom to je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2014 10:33 - 10:36 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pozmeňujúcim návrhom k tlači 1087 prijatým vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, uvedeným v bode 2 spoločnej správy, sa v § 6 písm. j) dopĺňa predaj živých zvierat na trhových miestach o ďalšie druhy a to: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone. Podľa vyjadrenia Štátnej veterinárnej správy táto nesúhlasí s rozšírením predaja živých zvierat na trhových miestach, s ich predajom na trhových miestach nie je súhlas hlavne z dôvodu veľkého rizika prenosu chorôb, ako aj z hľadiska nemožnosti dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat pri predaji týchto druhov na trhoch a trhoviskách. Tieto druhy vyžadujú osobitné požiadavky na ich ochranu a pohodu. Vo väčšine ide o prežúvavce, ktoré si vyžadujú vyššie nároky na kŕmenie, napájanie a zvýšené nároky na ustajňovacie priestory, ochranu pred poveternostnými podmienkami a podobne. V súvislosti s tým vzniká problém s odstraňovaním vedľajších živočíšnych produktov na trhoviskách a trhoch, kde nie sú vytvorené podmienky na ich bezpečné a neškodné odstránenie. Pokiaľ ide o hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a kone, tieto sa musia prepravovať na trhové miesta a z nich za dodržiavania požiadaviek nariadenia Rady ES č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy, čo pre chovateľa znamená byť schválený ako prepravca zvierat, a ak ide o prepravu nad osem hodín, schváleniu podlieha aj motorové vozidlo, ktorým sa zvieratá prepravujú. Tu vniká odôvodnená obava z porušovania welfare zvierat. Posúvané zvieratá na trh, trhovisko, tržnicu musia byť sprevádzané sprievodnými dokladmi, na ktoré musia byť premiestnené potvrdeniami príslušnej regionálnej veterinárnej potravinovej správy. V opačnom prípade nebudú dodržané základné veterinárne požiadavky.
Pokiaľ ide o zabezpečenie požiadaviek na identifikáciu a registráciu zvierat na trhoch a trhoviskách, všetky trhové miesta by museli byť registrované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, aby sa zabezpečilo, že sú registrované všetky presuny zvierat. Zákon v súčasnom znení umožňuje organizovať zväzom a združeniam chovateľov aj týchto druhov zvierat špeciálne propagačné akcie spojené s ich predajom, kde na základe stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy sú určené požiadavky na zdravie zvierat a ich ochranu pri takýchto akciách, čo nie je možné zabezpečiť pri predaji iným spôsobom na trhovom mieste. Okrem toho zákon v žiadnom prípade nepripúšťa predaj zvierat ambulantným spôsobom.
Z dôvodov, ktoré som tu predniesla, navrhujem, aby sa bod dva spoločnej správy vyňal na osobitné hlasovanie. Neviem, či si kolegovia viete predstaviť, že by na Miletičku niekto doviezol 600-kilového býka a predával by ho ako živé zviera.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2014 9:47 - 9:49 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Repetitio est mater studiorum, opakovanie je matka múdrosti, ale táto debata, ktorá tu ide už tretí deň v tejto sále, kde sa opakujú stále tie isté zavádzajúce tvrdenia, nemá s touto poučkou nič spoločné. Čo kto ukradol, vyčítať si v tejto sále, považujem už za parlamentné divadlo. Je interesantné, ako opozícia presne definuje, kde a ako sa čo dá ešte ukradnúť. Presne viete, ako vytvárať klientelistické prostredie, presne viete, o aký biznis ide. Stále sa tu dokola omieľa záujem občanov tejto krajiny. Ja mám však pocit, že u niektorých pánov kolegov je to len o osobnej prezentácii. Debata je na konci prvého čítania. Pospomínalo sa tu už kdečo. Od pokladu na Striebornom jazere až po Tichý potok.
Podľa môjho názoru Tichý potok je jeden veľmi smutný príbeh, pretože projekt spred roku ´89 mal zabezpečiť dostatok pitnej vody pre východné Slovensko. Ale na Slovensku je to tak, kým niekoho nevytopí, tak nedovolí postaviť protipovodňové opatrenia na svojom pozemku. Kým má niekto dostatok vody, nechce ani počuť o tom, že sa vybuduje nádrž a zabezpečí sa pitná voda aj pre ostatných. Bojím sa, že bude už neskoro, keď sa zobudíme a keď začneme konať, pretože vymiera generácia odborníkov, ktorí dokázali postaviť vodohospodárske diela a strategické veci už asi ani nebude mať kto naplánovať. Nad tým sa treba zamyslieť. Stále sa tu dožadujú zmeny v zákone. Nikto nechce povedať, že zákon je v prvom čítaní a do druhého čítania je ešte čas, aby sa zmeny, ktoré sa požadujú a ktoré bude treba urobiť, urobili. Takže nech sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2014 15:27 - 15:28 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, pán kolega, začali ste úctou k štátnej hymne. Ja si myslím, že úcta k štátnej hymne je vecou výchovy a každý by ju mal mať v sebe. Avšak zákon o štátnych symboloch jasne definuje, kedy zaznie štátna hymna v tejto sále. Keď nabudúce bude chcieť pán poslanec začať svoj prejav, tak by som ho veľmi pekne poprosila, aby oznámil, že ide spievať štátnu hymnu, aby sme sa vedeli k tomuto postaviť a zariadiť.
A čo sa týka prejednávaného zákona, chcem povedať, že zákon je v prvom čítaní a váš uhol pohľadu je, ako sme už zvyknutí, taký, že zákon je zlý, ide len o hypotetické špekulácie o tom, ako by sa dalo obchodovať s vodou. Nechcete ani len pripustiť možnosť, že je to o ochrane zásoby vody pre potreby občanov Slovenska.
V minulom roku ministerstvo organizovalo výstavu Voda je život. Škoda, že si ju viacerí nepozreli. A boli by sa inak o vode dozvedeli veľmi veľa.
O tom, že voda je život, skutočne stačí aj navštíviť Izrael a vidieť, aká je tam úcta k vode.
A čo sa týka toho raňajšieho sprchovania, pán poslanec, ja som ten symbol nepostrehla, lebo mne voda v sprche tiekla. (Smiech v sále.)
Skryt prepis
 

27.6.2014 13:44 - 13:46 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela len pár poznámok.
V predmetnom návrhu zákona sa hovorí, že vplyv na rozpočet verejnej správy bude mať pozitívne aj negatívne účinky. V stanovisku ministerstva financií sa požaduje, aby sa vyčíslili náklady nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky, a v tomto návrhu zákona mi to v podstate chýba. A chýba mi tu aj to, že chceme zaviesť stráž ochrany prírody. Ale nevieme vypočítať alebo nedefinujeme, koľko by to malo byť ľudí, koľko by malo byť profesionálnych pracovníkov, koľko by malo byť tých ostatných, ktorí budú ako dobrovoľní, a v podstate z toho aj vyplývajúce náklady.
Takže myslím si, že toto v tomto zákone chýba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2014 13:34 - 13:35 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku ako spravodajca predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že navrhnutý návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. septembra 2014 a gestorský výbor do 8. septembra 2014.
Pani predsedajúca, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.6.2014 11:11 - 11:11 hod.

Magda Košútová
Chcela by som len upozorniť členov výboru, že o 12.00 hod. je výbor na 134.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.5.2014 9:55 - 9:56 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán kolega Senko, chcem oceniť tvoje vystúpenie, hlavne jeho vecný tón, tón, ktorým si popísal stav okolo ťažby uránu, okolo ťažby zlata a nielen v Kremnici, ale aj na Detve.
Ja si myslím, že systémom slon v porceláne sa politika robiť nedá. Tu je niekedy snaha, aby sa tento systém zaviedol. Preto si myslím, že toto neprospieva nikomu, a verím, že aj situáciu okolo a všetky tie ťažké stavy okolo ťažby zlata sa budú môcť vyriešiť v tejto snemovni v dostatočne krátkom čase.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2014 18:00 - 18:01 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, zákon, keď sa návrh zákona predkladal, bolo to v novembri 2013. V tom čase ešte nebola pripravená, alebo sa nehovorilo o tom, že sa upraví trestnoprávna zodpovednosť za pohryznutie alebo nejaké napadnutie psom. Sme v máji, koncom mája 2014, teraz sa hovorí, ja som plne za to, aby platila trestnoprávna zodpovednosť, pretože si myslím, že to je skutočne to, čo urobí poriadok v tejto situácii, ale treba to brať aj z toho hľadiska, že bola tu snaha predkladateľov, aby sa upravili podmienky držania psov. Ja si myslím, že ten, koho ešte pes nenapadol, tak mu je to "egál". Ináč sa bude na túto situáciu a túto vec pozerať, keď sa on alebo jeho blízky, božechráň dieťa, stane tým, ktorého napadne nejaký pes. Takže myslím si, že situáciu okolo psov treba riešiť, úplne bude super, keď bude trestnoprávna zodpovednosť.
Skryt prepis